Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah (Primary Science Curriculum and Pedagogies

)

Nama Kursus

SCE 3104 Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah Kredit 3 (3 + 0) Jam Interaksi 45 jam Bahasa Pengantar Bahasa Melayu Prasyarat Kemasukan Tiada Hasil Pembelajaran 1. Mengenal pasti objektif, hasil pembelajaran, penekanan, organisasi kandungan dan skop Kurikulum Sains Pendidikan Rendah Malaysia. 2. Menyatakan isu yang relevan dalam pendidikan sains dan hubungannya dengan pengajaran sains pendidikan rendah. 3. Mengenal pasti strategi/kaedah yang sesuai dan relevan untuk mengajar sains pendidikan rendah. 4. Membincangkan strategi untuk menerapkan pengajaran sains bagi keperluan populasi pelbagai budaya, perbezaan jantina, perbezaan pelajar dan kanak-kanak istimewa. Sinopsis Kursus ini membincangkan kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah, isu-isu dalam pendidikan sains, sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia, kurikulum sains sekolah rendah Malaysia, strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah, mengajar sains untuk semua kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak istimewa.

Isu-Isu Dalam Pendidikan Sains .

nilai? ‡ Sukatan. kandungan? ‡ Menentukan matlamat. sikap. membentuk literasi saintifik . kaedah pengajaran. kandungan pendidikan sains.Isu dalam Pendidikan Sains ‡ Apakah pengetahuan (isi kandungan) yang perlu diajar? ‡ Apakah kaedah atau strategi yang digunakan? Adakah sama untuk semua murid? ‡ Bagaimana dengan murid bermasalah pembelajaran? Kanak-kanak istimewa? ‡ Bahasa penghantar? ‡ Pengetahuan sains? Kemahiran proses sains? Kemahiran manipulatif.

Isu dalam Pendidikan Sains ‡ Apakah Objektif Pembelajaran Yang Hendak Dicapai? ‡ Apakah Pengalaman Pembelajaran Yang Hendak Dicapai? ‡ Bagaimanakah Pengalaman Pembelajaran Boleh Dirancang Secara Berkesan? ‡ Bagaimanakah Menentukan Objektif Pembelajaran Sains Sudah Tercapai? .

Isu-isu dalam Pendidikan Sains Matlamat Pendidikan Sains Kandungan Pendidikan Sains Pengajaran Sains Literasi Sains .

Definasi Sains ‡ Suatu kaedah yang disusun menggunakan bukti bagi mempelajari tentang alam semula jadi. ‡ Pengetahuan yang dibina oleh ahli saintis melalui pengujian andaian yang dibuat bertahun lamanya. .

komunikasi. pekerjaan. ‡ Sains adalah suatu kaedah berfikir. ‡ Sains merangkumi kesihatan. ‡ Sains merentas kehidupan serta memaklumkan tentang tindakan kita. hiburan dan pengangkutan kita. menyeronokkan.Kepentingan sains ‡ Sains membantu kita memahami dunia sekeliling kita dan menghargai kerumitan (complexities) dunia kita. . dinamik dan sentiasa berubah.

‡ Peningkatan pengetahuan saintifik mampu meningkatkan pengetahuan tentang alam semester . ‡ Ianya menunjukkan kesan atau impak alam sekitar dan dunia kita.Kepentingan Sains ‡ Sains menyumbang kepada kefahaman tentang kesihatan dan penyakit dan membawa kepada kemajuan dalam bidang perubatan. ‡ Ianya mengupayakan (empowers) kita untuk memajukan bidang teknologi.

CIRI SAINS ‡ Pengetahuan sains bukanlah kebenaran yang mutlak. ‡ Ia adalah berasaskan kepada bukti yang wujud ‡ Ianya boleh dimodifikasikan sekiranya wujud bukti atau kaedah pemikiran / idea yang baru ‡ Sains dihadkan kepada kajian tentang alam semula jadi dan tidak boleh mengkaji atau menjelaskan kejadian yang aneh (supernatural). .

sistematik.atau kejadian.Keunikan Usaha Sains ‡ Ianya melibatkan dunia alam semula jadi ‡ Saintis mengumpul dan menyusun maklumat secara berhati-hati. ‡ Saintis mengemukakan penjelasan yang mampu diuji dengan meneliti bukti yang wujud. mengkaji corak dan hubungan antara peristiwa. .

.Apakah kualiti saintis yang baik? ± Sifat ingin tahu (Curious) ± Jujur (Honest) ± Berfikiran terbuka (Open minded) ± Tabah. gigih (Persistent) ± Skeptikal ± Sabar dan teliti ± Mengakui limitasi sains ± Mempercayai sebab dan kesan ± Berprikemanusiaan.

(appreciating the beauty of scientific knowledge for its own sake) ‡ Mengeksploitasi (Exploiting): menggunakan kebolehan sains yang ada untuk menyelesaikan masalah praktikal bagi memperolehi keuntungan personal (using science ability to solve practical problems to gain personal benefit). ‡ Sumbangan (Contributing): memahami dan menggunakan pengetahuan sains adalah merupakan kaedah membuat keputusan secara sosial (understanding science and using that knowledge is social decision making) .Matlamat Pembelajaran Sains ‡ Belajar (Learned): menghargai keindahan pengetahuan saintifik seadanya.

Matlamat Pembelajaran Sains ‡ ‡ ‡ ‡ Menyiasat dan memahami alam semula jadi Menjelaskan kejadian / peristiwa semula jadi Membuat ramalan yang berguna Sentiasa menyoal (Never stop questioning) .

Mampu mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran.Melahirkan murid yang Mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang sains dan teknologi. Pembentukan masyarakat bersifat ikram. Mengamalkan budaya sains dan teknologi. bertanggungjawab terhadap alam sekeliling dan mengagumi penciptaan alam. . Dapat membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian. dinamik. progresif.

KANDUNGAN PENDIDIKAN SAINS PENGETAHUAN ‡ Isi kandungan yang disampaikan kepada murid .

KEMAHIRAN Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir KEMAHIRAN PROSES SAINS KEMAHIRAN MANIPULATIF KRITIS KREATIF .

SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI .

PENGAJARAN SAINS INKUIRI PENEMUAN EKSPERIMEN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL PROJEK PEMBELAJARAN MASTERI Pembelajaran Berfikrah SAINS. TEKNOLOGI & MASYARAKAT KONSTRUKTIVISME .

based on the Latin roots of science and literacy means the ability to read.LITERASI SAINS ‡ Literasi Sains adalah berasal daripada perkataan sains dan literasi yang memberi makna kebolehan membaca. menulis dan memahami pengetahuan manusia yang sistematik. (Scientific literacy. write. and understand systematized human knowledge Branscomb (1981) ) .

. ‡ Literasi saintifik adalah penting dalam memenuhi keperluan sosioekonomi negara.LITERASI SAINS ‡ Arons (1983) menjelaskan gambaran literasi sains adalah individu yang mampu mengaplikasikan dengan tepat pengetahuan saintifik dan kemahiran penaakulan dalam menyelesaikan masalah serta membuat keputusan daripada aspek kehidupan personal. sivik dan profesionnya.

. sivik dan profesionalisme. ‡ Menurut Hazen and Trefil (1991). individu yang mempunyai literasi sains seharusnya mampu meletakkan maklumat sains dalam konteks yang bermakna (berfikrah) dengan merujuk kepada prinsip-prinsip sains yang diketahui atau difahami.LITERASI SAINS ‡ Individu yang berliterasi sains mampu mengaplikasikan dengan betul pengetahuan saintifik serta kemahiran penaakulan bagi menyelesaikan masalah dan mampu membuat keputusan dalam kehidupan personal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful