Prof.

dr or e uri :

Socijalna psihologija
Predmet i odre enje 1908. MekDugal:Uvod u socijalnu psihologiju Edvard Ros: Socijalna psihologija

2. Predmet SP
‡ Dru tveno pona anje ljudi ‡ Pona anje zavisno od dru tvenog konteksta ‡ Pona anje ljudi u dru tvu ‡ Pona anje ljudi u masi ‡ Pona anje ljudi u panici ‡ Agresivno pona anje

3. Predmet SP
‡ Interakcija ‡ Procesi socijalizacije ‡ Uloga li nosti i pojedinih op tih osobina pojedinca u dru tvenim procesima

4. Predmet SP
‡ Interakcija: -opa anje i ocenjivanje drugih -emocionalna stanja i reagovanje -crte li nosti -faktori interpersonalnog privla enja -pona anje ljudi u grupi, masi, u panici -formiranje i menjanje stavova

5. Predmet SP
‡ Procesi socijalizacije: - procesi socijalnog u enja - socijalna uslovljenjost pona anja - socijalna uslovljenost motivacije - socijalizacija i razvoj emocija - formiranje i menjanje socijalnih stavova

6. Predmet SP
‡ Uloga i uticaj li nosti na dru tvene pojave: - prou avanje politi kog pona anja - osobine li nosti i odnos prema pripadnicima drugih nacija - uticaj li nosti na dru tvene tokove - uticaj li nosti na ekonomske odnose

7. Problemi SP
‡ Socijalizacija ‡ Socijalni stavovi ‡ Grupa i grupni procesi

8. Definicije SP
‡ MekDugal : ³SP treba da poka e na koji je na in ±kada su date uro ene osobine i mogu nosti ljudskog uma ± mentalni ivot dru tva njima oblikovan i kako zatim mentalni ivot povratno uti e na pravac njihovog razvoja i delovanja u svakom pojedincu´

9. Definicije
‡ Edvard Ros: ³SP prou ava psihi ke struje i tokove me u ljudima koji se javljaju kao posledica njihovog udru ivanja.Ona nastoji da razume i objasni one uniformnosti u ose anju, verovanju i htenjima ± i otuda u akciji- koje su posledica interakcije ljudskih bi a, tj. socijalnih uzroka´

10. Definicije SP
‡ Gordon Olport: ³SP je nauka koja prou ava pona anje pojedinca ako njegovo pona anje uti e na druge pojedince ili je ono samo reakcija na njihovo pona anje; koja opisuje svest pojedinca ako je ona svest o socijalnim objektima i socijalnim reakcijama´

11. Definicije SP
‡ erif: ³Predmet SP je nau no prou avanje neposrednog iskustva i pona anja ljudi u odnosu na socijalnu situaciju´

12.Definicije SP
‡ Gergen i Gergen: ³SP je nau na disciplina u kojoj se na sistemati an na in prou avaju interakcije ljudi i njihove psiholo ke osnove´ . Rot: ³SP je nau na disciplina koja prou ava socijalno pona anje´

13. SP i druge nauke
‡ SP i op ta psihologija (OP): ‡ SP i sociologija ‡ SP i antropologija

14. Teorijski pristupi u SP
Op ti teorijski pristupi:
‡ bihejvioristi ki ‡ ge taltisti ki ‡ psihoanaliti ki

Novije teorijske orijentacije:
- teorija pravila i uloga - teorija sistema

15. Karakteristike SP
‡ SP - dru tvena nauka: prou ava pona anje u socijalnim situacijama; ‡ SP - psiholo ka discplina: prou ava psihi ke pojave u vezi sa razli itim socijalnim situacijama i uticaj li nosti na dru tvene pojave; ‡ SP ± empirijska discplina: zasniva svoje zaklju ke na rezultatima empirijskih istra ivanja, ima razvijane tehnike istra iv.

16. Socijalizacija li nosti
‡ Odre enje socijalizacije: ‡ - iri aspekt: transformacija biolo ke, jedinke u socijalnu li nost, ‡ - u i aspekt: usvajanje normi u e grupe. ‡ Razgrani enje pojmova: - socijalizacija, - maturacija, - akulturacija -vaspitanje i obrazovanje

17. Odre enja ( iri aspekt)
‡ -razvoj od biolo ke jedinke do li nosti: - razvoj op teljudskih karakteristika; - funkcionalno reprogramiranje biofiziolo kih potencijala jedinke; - splet procesa formiranja li nosti; - razvoj socijalne prirode oveka procesima socijalnog u enja.

18. Odre enja (u i aspekt)
‡ - uticaj grupe, dru tva i kulture na pona anje u skladu sa dru tvenim normama; - relativnost grupnog i dru tvenog uticaja na pojedinca; - individualne razlike i devijantno pona anje: - u enje modela pona anja u e grupe, ingrupe, usvajanje dodirom druge kulture; - funkcija: kontinuitet grupe i dru tva.

19. Mehanizmi socijalizacije
‡ Procesi u enja: - vlastitom aktivno u i sticanjem iskustva, - organizovanim dru tvenim uticajima: - vaspitanjem, obrazovanjem, - internalizacijom (introjekcijom), - akulturacijom

20. Teorije socijalizacije
‡ a/ bihejvioristi ke: S---R; S²O²R ‡ b/ kognitivno ± razvojne: (S²K)--R

21. Aspekti socijalizacije
‡ ‡ ‡ ‡ - procesi (oblici u enja), - agensi (posrednici), - izvori (kultura), - efekti:
± na kognitivne procese, ± na emocionalne procese, ± na motivaciju, ± na socijalne stavove i vrednosti.

22. Procesi socijalizacije
‡ - klasi no uslovljavanje: - Pavlov: uslovni refleks - Torndajk: u enje poku avanjem - Hal: u enje potkrepljenjem ‡ - opservaciono uslovljavanje: u enje opa anjem modela i o ekivanjem sli nog ishoda

23. Procesi socijalizacije
‡ U enje po modelu:
- imitacijom, - Identifikacijom, - u enjem uloga. ------------------------------------------U ENJE UVI ANJEM

24. Agensi socijalizacije
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ - porodica, - kola, - vr njaci, - socijalizacija odraslih, - sredstva masovnih komunikacija.

25. Efekti socijalizacije
‡ ‡ ‡ ‡ - na kogmitivne procese, - na emocionalno pona anje, - na motivaciju, - na razvoj i menjanje stavova

26.Efekti socijalizacije
» Na kognitivne procese:

- na opa anje socijalih objekata: osoba i njihovih odnosa, grupa i pojedinaca kao pripadnika grupa; - na opa anje fizi kih objekata: boje,sli nost, vreme, muzika, re i, novac; - perceptualna odbrana i akcentuacija u zavisnosti od kulturnih normi i li nih ose anja, referentni okvir

27. Efekti socijalizacije
‡ Na pam enje i mi ljenje: - Bartlet: izbor sadr aja, njegova organizacija, promene tokom vremena:
- upro avanje (simplifikacija), - racionalizacija i nagla avanje - na mi ljenje, glasine i stavove prema raznim socijalnim i fizi kim objektima - Socijalni faktori i merenjeinteligencije:Terman, Stevanovi

28. Efekti socijalizacije
‡ Na emocionalno pona anje: - u razvoju emocija karakteristi nih za pripadnike jedne kulture - preferencije razli itih objekata, slu aj Albert - na ini ispoljavanja emocija, erman

29. Efekti socijalizacije
‡ Na motivaciju:
- Socijalizacija biolo kih potreba i na ina njihovog zadovoljavanja, - Formiranje socijalnih motiva:
- usmerenih na li nu egzistenciju - usmerenih na povezanost sa drugima - slo ene motivacione tendencije (postignu e, afilijativnost, altruizam, poslu nost i pokoravanje,moralna svest, agresivnost

30.Socijalizacija i motivacija
‡ Soc.motivi usmereni na li nu ezgistenciju i afirmaciju: - Motiv borbenosti, - Motiv sigurnosti, - Motiv za sticanjem, - Motiv za priznanjem, - Motiv za samoaktualizacijom

31. Socijalizacija i motivacija
‡ Soc. Motivi usmereni na druge ljude: Gregarni motiv, Motiv za afektivnom vezano u, Motiv zavisnosti od drugih

32. Socijalizacija i motivacija
‡ Motiv postignu a: - Mek Klilend: tendencija da se ula e napor i postigne ne to vredno i da se istakne, - Op ti i specifi ni motivi postignu a, - Izvori m. postignu a: na in podizanja dece, razvijanje samostalnosti, - Hekhauzen:odgovornost, samostalnost, potkrepljenje uspeha, identifikacija sa uspe nim osobama

33. Motiv postignu a
‡ Korelacija MP ± pona anje: MP i osetljivost na opa anje uspeha, MP i otpornost na socijalne pritiske, MP i IQ, MP i kolski uspeh, MP i izbor zanimanja, MP i planiranje zadataka na du i rok, MP i jasno formulisanje ciljeva

Motiv postignu a 34. (MP)
‡ MP i ekonomski razvitak: - MP i religijska pripadnost (katolici i protestanti):
potro nja struje, realni dohodak, sadr aji k. ud benika i vrednosti, uzroci nazadovanja i pada civilizacije u staroj Gr koj, Firenci,

35. Motiv postignu a
‡ Etkinson: slo enost i povezanost motivacije: - MP, - o ekivanje da e anga ovanje dovesti do po eljnog cilja, - vrednost cilja, - samo povezanost sva tri faktora vodi pove anoj aktivnosti.

36. Motiv postignu a
‡ Ograni enja MP: -psih.faktori i obja njenje soc. fenomena -neprecizno odre enje MP, -MP obuhvata vi e motiva, -nejasna povezanost MP sa pona anjem -Vrednost shvatanja o MP: ukazuje uticaj psy. na dru tvene tokove

37. Afilijativni motiv
‡ te nja za udru ivanjem sa drugima, ‡ Izolacija ± suprotna tendencija ‡ ehter: eksperimimentalna provera uticaja izolacije ‡ Izvori afilijativnog motiva: -uro ena op ta ili posebna te nja, -udru ivanje radi zadovoljenja potreba, -afilijativno pona anje je nau eno

38. Afilijativni motiv
‡ Uzroci afilijativnosti: -izbegavanje ose anja straha, neprijatnosti i anksioznosti, - doprinosi ve oj kognitivnoj jasno i, - red ro enosti i afilijativnost, pojave alkoholizma, zavisnost i vezanost za roditelje

39. Altruisti ko pona anje
‡ Prosocijalno pona anje ‡ Altruisti ko pona anje ± usmereno na pru anje pomo i drugima u nevolji, ‡ Izvori odsustva AP: -depersonalizacija i nezainteresovanost, -zadovoljavanje sadisti kih tendencija, -me anje fantazije i realnosti, - esto prikazivanje nasilja u masmedijima

40. Altruisti ko pona anje (AP)
‡ Latane i Darli (izvori odsustva AP): -mi ljenje da je situacija manje opasna, -difuzija odgovornosti i na druge ljude -drugi uzroci: pol, klasna pripadnost, osobine li nosti, mesto boravka i porekla, poznanstvo osobe u nevolji -prisustvo drugih: eksperiment na studentima

41. Altruisti ko pona anje
‡ Razli ita odre enja AP ‡ Aronfrid:karakteristike AP: -u ivljavanje u psihi ko stanje drugih, -anticipacija zadovoljstva drugih usled pomo i, -li no zadovoljstvo to se pru a pomo

42. inioci AP
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Karakteristike situacije, Pona anje drugih osoba, Dru tvene (moralne) norme, Osobine li nosti varc: odluka da se pomogne odre ena namerom, ose anjem odgovornosti, znanjem da je AP u skladu sa moralnim normama

43.Osobine li nosti i AP
‡ Krebs:AP povezano sa: - Socijalnom prilagodljivosti, manjom agresivno u, ve om emocionalnom stabilno u taub: povezanost AP sa: - razvijeno ose anje odgovornosti, - zainteresovanost za druge, - moralnost, nesebi nost, ljubav

44. Poreklo AP
‡ Uro ene osnove AP (uro ena saose ajnost i simpatija, roditeljski (materinski) instinkt, ‡ U enje altruisti kog pona anja: -u enje AP uslovljavanjem i njegovo vezivanje za primarne potrebe, -interakcija razmene koristi i tete - u enje po modelu i opservaciono - u enje uvi anjem

45.Socijalizacija i AP
‡ Individualne razlike u ispoljavanju AP ‡ U enje AP: -ube ivanje i podsticaj na konkretno AP -potkrepljivanje AP, -primer roditelja i okru enja (modeli), -srda na porodi na atmosfera (Ra ton) -mas-mediji

46. Poslu nost i pokoravanje
‡ Pojave konformiranja pod uticajem autoriteta i pritisaka grupe ‡ Marej: potreba za samoponi avanjem ‡ Mek Dugal: instinkt samoponi avanja i samopot injavanja ‡ Pojave masovnog pokoravanja: za vreme fa izma i u autoritarnim re imima

47. Poslu nost i pokoravanje
‡ Majlgrem:eksperimentalna prou avanja efekta ka njavanja na uspe nost u u enju: - 66% ka njava kada uje a ne vidi ³ rtvu´ - 40% ka njava kada uje i gleda ³ rtvu´ - 30% silom poku ava da slomi otpor

48.Na in izazivanja pokornosti
dovo enje u te ku situaciju, kori enje pritiska pomo u grupe, ka njavanje i nagra ivanje, laskanjem i postepenim vo enjem ka pod injavanju (sli no u propagandi ± paketi po tom), ‡ operisanje ose anjem krivice, ‡ prihvatanje manje gre ke vodi ka ve oj ‡ ‡ ‡ ‡

49. Agresivno pona anje (AgP)
‡ Vi e termina: agresivno pona anje, agresivnost, agresivni impuls, ose anje gneva, ‡ Odre enje: pona anje sa namerom da se drugom nanese teta, da se povredi, da se drugi uni ti ‡ Dru tvene mere i zabrane ispoljavanja AgP

50. Agresivno pona anje
‡ Razlike: AgP, agresivni impuls ili motiv,reakcija na ugro avanje jedinke, ‡ Otvoreno AgP i agresivni do ivljaj bez ispoljavanja AgP usled zabrana, ‡ AgP odlikuje namera da se nanese teta drugima nezavisno od ispoljavanja

51. Poreklo agresivnosti
‡ Agresivnost ± uro ena snaga,vezana za o uvanje egzistencije : - Frojd ± hidrauli ki model - Lorenc ± prisustvo drugih; oblici inhibicije agresivnosti kod ivotinja da ne ubijaju jedinke svoje vrste

52. Poreklo agresivnosti
‡ Agresivnost delom uro ena delom nau ena pod uticajem frustracija: - strogost u podizanju dece, - regresija: eksp. igre dece igra kama - teorija tra enja rtve

53. Poreklo agresivnosti
‡ Agresivnost je prvenstveno ste ena i nau ena; ‡ From: dve vrste: -filogenetski programirana, benigna, uro ena, -ste ena, nau ena, destruktivna; ekstremna: sadizam, -pomeranje agresivnosti, identifikacija sa agresorom

54. U enje agresivnog pona anja
‡ Reakcija na frustracije, naro ito u ranom detinjstvu, ‡ Posmatranjem tu e agresivnosti: nasilje na TV, agresivnost u crtanim filmovima, na sportskim terenima, ‡ U enje po modelu, ‡ Podsticanje na agresivno pona anje: trener-publika-sportisti;roditelj-dete ‡ Katarza AgP

55. Moralna svest (MS)
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Va na pokreta ka snaga oveka, Najizrazitiji rezultat socijalizacije, Proizilazi iz moralnih normi dru tva, Internalizacija moralnih normi dru tva, Struktura: kognitivna, emocionalna i konativna (pona aju a) komponenta,

56. Razvoj moralne svesti (MS)
‡ Teorije: - Socijalnog u enja uslovljavanjem i potkretljenjem, - Kognitivne teorije: u enje moralnosti povezano sa kognitivnim razvojem, od heteronomne ka autonomnoj moralnosti (Pija e, Kolberg)

57. Razvoj moralne svesti
‡ Uzroci me ugeneracijskih razlika u moralnoj svesti: - Promene MS u istoj generaciji tokom vremena, - Promene u dru tvu i novi ciljevi i vrednosti: u dramati nim ekonomskim i politi kim promenama, ali i u ³mirnodopsko´ vreme, - Promene u pojedincu tokom ivota

58. Socijalizacija kao akulturacija
‡ - na op tem planu: proces usvajanja kulture kao civilizacijskih dostignu a, ‡ - na u em planu, kao internalizacija kulture grupe ili u e zajednice. ‡ - pozajmljivanje, stapanje i sukobljavanje elemenata kultura, ‡ - vi estruka akulturacija, ‡ - uzastopna vi estruka akulturacija.

59. Socijalizacija kao vaspitanje
‡ - obrazovanje kao sredstvo posredovanja op tih ciljeva dru tva na mlade generacije, ‡ - obrazovanje i integracija mladih u dru tvo, ‡ - obrazovanje kao pragmati na aktivnost, ‡ - globalizacija i obrazovanje.

60. Socijalizacija i razvoj li nog i socijalnog identiteta
- li ni identitet, - socijalni identiteta, - grupocentrizam i sociocentrizam, - uloga socijalnog okru enja u razvoju identiteta, ‡ - uloga neposrednog iskustva u razvoju identiteta, ‡ ‡ ‡ ‡

61. Aspekti identiteta
‡ - subjektivni aspekt identiteta, ‡ - objektivni aspekt identiteta, ‡ - sadr aji identiteta:
± kognitivni, ± emocionalni, ± motivacioni

62. Socijalni stavovi (SS)
‡ Priroda i funkcija stavova: Tomas i Znaniecki: SP nauka o SS, SS kao efekti socijalizacije, SS kao kategorizacija iskustva, SS kao ³paketi´ verovanja, ose anja i akcionih tendencija - u pripravnosti - SS i asimilacija novih objekata - SS i ure enost sveta i do ivljaja

63. Socijalni stavovi (SS)
‡ SS i upoznavanje i ure enje sveta ‡ SS ± va ni mehanizmi saobra anja sa svetom ‡ SS i stabilnost opa anja i do ivljavanja ‡ SS i kontrola i predvi anje doga aja u okru enju

64. Socijalni stavovi (SS)
‡ SS ± stabilna svojstva osobe koja traju tokom vremena ‡ SS kao dispozicije i mentalna spremneost za opa anje, mi ljenje, emocionalno do ivljavanje i akciju ‡ SS kao dispozicija za sticanje novog iskustva ‡ Aktiviranje stavske dispozicije

65. Socijalni stavovi
‡ Priroda i funkcije stava: - Povezanost stava sa pona anjem - Stav objedinjuje uticaj socijalih faktora i osobenost li nosti - Stav kao me u lana promenljiva (interveni u a varijabla) - Stav kao zavisna i nezavisna varijabla - stav i predvi anje pona anja osobe

66. Poreklo koncepta stava
‡ Eksperimentalna ispitivanja vremena reakcije, percepcije, mi ljenja (Vircburg ka kola-Marbe, Ah, Vot, Biler), ‡ Psihoanaliti ko u enje o dinami kim i nesvesnim stavovima ‡ Tomas i Znaniecki-poljski seljaci u Evropi i Americi

67. Odre enje stava
‡ SS kao tendencija + ili ± reagovanja prema nekom objektu ‡ SS kao tendencija pona anja ZA/PROTIV ‡ SS ±´procesi ili sistemi pomo u kojih pojedinac, na osnovu vrednosti, ure uje svoju sredinu i pona anje´ (Kelvin)

68. Odre enje stava
‡ SS ± ³funkcionalno stanje pripravnosti koje determini e da organizam reaguje na karakteristi an na in na izvesne dra i ili dra i-situacije´ ( erif i Kantril)

69. Odre enje stavova
‡ SS ±´mentalno i neuralno stanje pripravnosti, organizovano u toku iskustva, koje vr i direktivan i dinami ki uticaj na odgovor pojedinca, u odnosu na sve objekte i situacije sa kojima je to stanje u vezi´ (Olport)

70. Odre enje stava
‡ SS ±´trajni sistemi pozitivnih ili negativnih ocenjivanja, emocionalnih stanja i delatnih tendencija za ili protiv, u odnosu na dru tvene objekte´ (Kre , Kra fild i Balaki)

71. Teorijski i operacionalni sadr aj stava
Merljive nezavisne varijable:-dra i (pojedinci, grupe, soc.problemi i dr.) Interveni u e varijable: - stavovi (afekat, saznanje, pona anje) Merljive zavisne varijable: - Reakcije simp.n.s. i iskazi o afektima - Perceptualni odgovori i iskazi o uverenjima - Spolja nje akcije i iskazi o pona anju

72.Teorijske orijentacije
‡ Kognitivisti ka: - stav kao dispozicija, - stav kao svesna akcija osobe, -stav kao kontrolisano pona anje - stav kao usmeravana aktivnost ‡ Bihejvioristi ka: stav kao navika ‡ Razlika: stav ima evaluativni karakter (ocena o saznajnoj i afektivnoj vrednosti objekta), navika nema evaluativni karakter

73. Struktura stava
‡ Komponente: - kognitivna: znanja, percepcije, verovanja, uverenja, mi ljenja o objektu stava, - emocionalna: ose anja (prijatna ili neprijatna, + ili -, prete no + u jednom a ± u drugom aspektu, - konativna ili akciona: tendencije pona anja:pomaganja ili ka njavanja

74. Povezanost komponenata
‡ Delovi stavske organizacije te e konzistentnosti, ‡ Povezanost je ve e kod ekstremnijih stavova ‡ Komponente ± tri analiti ki razli ita aspekta do ivljaja objekta stava ‡ Dominantnost pojedinih komponenata ‡ Korelacija izme u komponanata:.18-.84

75. Dimenzije stavova
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Direkcija (valencija): + ili ± odnos Slo enost: vrsta i koli ina sadr aja Ekstremnost: stepen pristajanja u stav Uskla enost komponenti Doslednost ispoljavanja stava Snaga: otpornost promenama Otvorenost u ispoljavanju

76. Dimenzije stavova
‡ Struktura sindroma (sistema) stavova: ‡ Ferguson: (stavovi prema ratu,religioznosti, patriotizmu, smrtnoj kazni...): tri op ta faktora stavova: - religiznost - humanitarnost - nacionalizam

77. Dimenzije stavova
‡ Gilford: struktura op tih stavova: - liberalizam ± konzervativizam - religiznost - areligizonst - humanitarizam ± nehumanitarizam - nacionalizam ± internacionalizam - evolucionizam - revolucionarnost

78. Autoritarna li nost
‡ Adorno, Elza Frenkel-Brunsvik, Levinson i Sanford: ispitivanje antidemokratske orijentacije: - najzna ajniji podsticaj prou avanju SS - povezanost antisemitizma i fa izma - povezanost ispoljavanja op tih stavova i osobina li nosti

79.Autoritarna li nost
‡ Ispitivanje antidemokratske orijentacije: - A ± skala (antisemitizam) - E - skala (etnocentrizam) - PEC ± skala (politi ko-ekonomski konzervativizam) - F ± skala (crte li nosti)

80. Antisemitizam
‡ Antisemitizam (A)± op ti na in mi ljenja o Jevrejima i o odnosu Jevreja i nejevreja, ‡ A - etni ka predrasuda ‡ A - izraz osobina li nosti ± antisemita ‡ A ± sistem me usobno povezanih stavova i nezavisno od autoritarnosti

81. Etnocentrizam (E)
‡ Etnocentrizam: sistem negativnih stavova prema drugima (ni i, manjevredni, inferiorni...) ‡ E ± povezanost izme u A i E ‡ E - sistem stavova i prema crncima... ‡ E ± te nja da se prave razlike ‡ E ± problem ³malih razlika´ ‡ A kao deo E

82. Politi ko-ekonmski konzervativizam (PEC)
‡ PEC ± relativno trajna dimenzija: konzervativizam ± liberalizam ‡ Povezanost PEC sa A i E ‡ Manje koherentna ideologija od A i E sistema op tih stavova

83. Struktura autoritarne li nosti
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Konvencionalizam Autoritarna submisivnost Agresivnost Antiintroceptivnost (suprot. subjekt.) Po tovanje vlasti Destruktivnost i cinizam Kori enje mehanizma projekcije Rigidnost mi ljenja, stereotipi Interesovanje za seksualne nastranosti

84. Antidemokratska orijentacija i autoritarna li nost
‡ Povezanost A, E, PEC i F: A .53 E .73 PEC .52

F

85. Vrednost istra ivanja
‡ Vrednost: -utvr ena povezanost op tih stavova me usobno i osobina li nosti, - podsticaj daljim istra ivanjima, - valjanost instrumenata, posebno F skale - Doprinos razvoj PSY polit.pona anja

86. Kritike istra ivanja
‡ Uzorak: ispitanici iz srednjeg sloja ‡ Zanemaren uticaj grupa ‡ Forma pitanja: prihvatanjetvrdnji skale= A;E; PEC ‡ Zanemareno obrazovanje, IQ, siocioekonomski status ‡ A i E predrasude nisu uvek povezani sa AL ‡ Drugi istra iva i:Ajzenk, Roki

88.Formiranje i menjanje SS
‡ Kre , Kra fild i Balaki: Potrebe pojedinca Informisanost i znanje Pripadnost grupama Specifi an sklop li nosti

89.Formiranje i menjanje SS
‡ Rot: - Op ti dru tveni uslovi - Pripadnost grupi, informisanost i znanje,osobine li nosti - Sadr aji sredstava mas-medija

90. Potrebe pojedinca i SS
‡ SS i zadovoljenje potreba ‡ Uticaj na opa anje: selekcija podataka, perceptualna odbrana ‡ Uticaj na pam enje: Levin i Marfiu enje pro i anti ruskih sadr aja ‡ Uticaj na ocene, sudove i mi ljenja ‡ Uticaj na emocionalnu sferu ‡ Uticaj na pona anje

91. Potrebe pojedinca i SS
‡ Funkcionalnost SS u zadovoljavanju motiva ‡ Povezanost S prema Jevrejemima i stepen zadovoljstva svojim ekonom. Statusom ‡ Predrasude kao SS i zadovoljavanje materijalnih potreba

92. Uticaj grupe na SS
‡ Primarne grupe. Porodica, grupa vr njaka, prijatelji, radna grupa ‡ Sekundarne grupe: politi ke i crkvene organizacije ‡ Uticaj nacionalne kulture: etni ki stereotipi i stavovi ‡ Izbor informacija, grupe na vrednosti, grupna podr ka

93. Informisanost i znanje
‡ Uticaj saznajnih inilaca ± kognitivisti ke teorije (balansa), ‡ Ograni enost znanja: fragmentarnost, uticaj motiva na usvajanje znanja, autoriteta,uskla ivanje sa ranijim znanjem i stavovima ‡ Uticaj motiva i interesa na znanja

93. Personalni momenti i SS
‡ Uticaj aktuelne motivacije: funkcionalni karakter stavova, instrumentalna vrednost stavova ‡ Uticaj trajnih osobina li nosti: - povezanost etnocentrizma i otvorenosti prema svetu

94. Personalni momenti i SS
‡ Politi ki konzervativizam i tip li nosti - Izrazito liberalni, liberalni, konzervativni i izrazito konzervativni - Razlike u: ose anju krivice, neprijateljstvu prema drugima, netolerantnosti, krutosti - Ograni enje: preuveli avanje zna aja crta li nosti a zanemarivanje drugih faktora

95. Menjanje stavova
‡ ‡ Promena direkcije i intenziteta SS Zavisnost promena SS od: Vrste Slo enosti Uskla enosti sa drugim SS Bumerang efekat Karakteristika li nosti: inteligencija, persuazibilnost, kognitivna jasno a

96. Zavisnost promena
‡ Od grupe: - Njukom: Benington koled - vrstina organizacije grupe - Uticaj grupne atmosfere - Uticaj neformalnih grupa

97. Specifi ni faktori
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ U vezi sa grupom Sa komunikacionom situacijom Sa sadr ajem komunikacije Sa organizacijom komunikacije Sa karakteristikama komunikatora Sa kori enjem mas-medija

98. Specifi ni faktori promena
‡ U vezi sa grupom: - vrstina grupnih normi - Kontrola odr avanja grupnih normi - Procena vrednosti lanstva

99. Komunikaciona situacija
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Masovne i izolovane situacije komun. Javno deklarisanje Grupna diskusija Ocena va nosti za postizanje cilja Stepen zahtevanih promena Izazivanje emocija straha Jednostrane i potpune informacije Raspored argumenata Izvo enje/neizvo enje zaklju aka

100. Menjanje i odr avanje SS
Mekgvajer i Tanenbaum: Selektivnost opa anja i pam enja Izbegavanje suprotnih informacija Pritisak grupe Mnogostruka funkcionalnost stava Postepeno sticanje imuniteta na informacije suprotne stavu - Kori enje mehanizama odbrane ‡ -

101. Vrste stavova
‡ Li ni i socijalni ‡ Prema objektu na koji se odnose ‡ Prema logi koj zasnovanosti

102. Rezime
S usmeren na iskustveni objekt Ima evaluativnu vrednost: za-protv Ste en u enjem Relativno trajan sistem znanja, emocija i spremnosti za akciju ‡ Povezan sa pona anjem ‡ Stabilna dispozivcija ‡ Razlike u dimenzijama stavova ‡ ‡ ‡ ‡

103.Teorije stavova ‡ Funkcionalne teorije ‡ Teorije u enja ‡ Teorije konzistencije

104. Funkcionalne teorije
‡ Kac i Stoutlend: izra enost komponenata: Afektivni stavovi Intelektualizovani stavovi orijentisani prema akciji uravnote eni

105. Funkcije stavova
‡ Instrumentalna (utilitarna) ± bihejvioristi ka tuma enja ‡ Odbrambena ± psihoanaliti ka tuma enja projekcijom i prikrivanjem nedostataka ‡ Manifestovanje li nih vrednosti internalizovanih identifikacijom sa roditeljima(u enje po modelubihejvioristi ka) ‡ Funkcija osmi ljavanja i saznavanja( u enje uvi anjem -kognitivisti ka)

106. Teorije u enja
‡ Socijalizacija ± izvor stavova ‡ U enje klasi nim i instrumentalnim uslovljavanjem i u enjem po modelu ± bihejvioristi ka shvatanja ‡ Nagla avaju sli nost stavova i navika:nau ene modifikacije CNS, dispozicije za pona anje, hipotetski konstrukti, trajno stanje organizma

107. Teorije konzistencije
‡ Teorija ravnote e ± balansa, Hajder ‡ Teorija podudarnosti (kongruentnosti) ± Ozgud i Tanenbaum ‡ Teorija disonance (nesklada) ± Festinger ‡ Zajedni ka odlika: uskla ivanje misli, uverenja, stavova i pona anja; ge taltisti ka orijentacija

108. Teorija ravnote e
‡ Primena ge taltisti kog u enja o tendenciji za redom i jednostavno u do ivljaja ‡ Odnosi izme u ljudi i ljudi i objekata: - Emocionalni odnos:ljubav, divljenje, - Odnos zajedni tva: sli nost, kauzalna veza

109. Teorija ravnote e
‡ Dijada ± ravnote a: oba odnosa + ili ± ‡ Trijada ± ravnote a: ako su tri elementa + ili su: dva ± a jedan + ‡ Neravnote a: ako su dva odnosa + a jedan negativan; ako su sva tri odnosa negativna; ravnote a se uspostavlja ako se menja stav prema drugoj osobi ili prema objektu

110. Teorija podudarnosti
‡ Te nja ka maksimalnoj jednostavnosti odnosa: ³crno ± belo´, ³sve ili ni ta´ - te nja ka ve oj podudarnosti stavova

111. Teorija kognitivne disonance (nesklada)
‡ Pojam kognitivne doslednost i uravnote enosti ‡ Disonanca: dva elementa su u disonanci ako suprotnost jednog proizilazi iz drugog (patriotizam isklju uje etnocentrizam i ovinizam) ‡ Saglasnost: ako su elelmeti u skladu: jedan proizilazi iz drugog istog smera

112. Teorija kognitivne disonance
‡ Disonanca zavisi od: Broja elemenata u disonanci, Va nosti elemenata u disonanci, Odnosa izme u broja disonantnih i konsonantnih elemenata va nost x br.dison.elem. Di ____________________ va nost x br.konson.elem.

114. Teorija kognitivne disonance
Disonanca se smanjuje: Promenom pona anja pojedinca, Promenom pojedinih kogn. elem. Dodavanjem novih elemenata koji su u konsonanci sa ranije usvojenim - Pravi problem ± posle prihvatanja jedne alternative - kao re enje disonance; obrazlo enje ³prave´ alt. ‡ -

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful