Konsep Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

OLEH: NORATIQAH AYOB PISMP SEMESTER 4

PENGENALAN
Teknologi

ialah keupayaan menggunakan pengetahuan saintifik atau pengetahuan lain yang tersusun yang digunakan secara sistematik sehingga mampu mempamerkan amalan yang praktikal dalam melaksanakan sesuatu tugas sehingga tugas tersebut mencapai kejayaan
(Galbraith, 1967)
2

KONSEP TEKNOLOGI PENDIDIKAN

Teknologi pendidikan ialah proses yang komplek dalam menganalisis keperluan pendidikan secara sistematik, saintifik dan rasional bertujuan mereka bentuk dan mengaplikasikan secara sepadu idea, tenaga sumber bahan, kaedah dan tatacara untuk mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran
Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia 1988

3

DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN 1977
AECT (1979)

Teknologi pengajaran merupakan satu proses yang kompleks dan bersepadu yang melibatkan manusia, prosedur, idea, peralatan dan organisasi untuk menganalisis masalahmasalah serta mereka bentuk, menilai dan menguruskan penyelesaian kepada masalahmasalah dalam keadaan di mana proses pembelajaran itu adalah bermatlamat dan terkawal.
Dipetik daripada Yusup Hashim,1998
4

µ Seels dan Richey (1994) Teknologi pengajaran adalah teori dan amalan tentang mereka bentuk. and evaluation of processes and resources for learning. 5 . utilization. mengurus dan menilai proses serta sumber untuk pembelajaran. management. development.DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN 1994 ´Instructional technology is the theory and practice of designing. membangun.mengguna.

DOMAIN-DOMAIN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 6 .

TEORI DAN AMALAN Teori mengandungi konsep. Amalan adalah aplikasi pengetahuan untuk menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran 7 . konstruk. prinsip dan saranan yang menyumbang kepada pembinaan kerangka pengetahuan.

strategi pengajaran dan ciriciri pelajar Rekabentuk adalah proses menentukan ciri-ciri dan keperluan pembelajaran.DOMAIN REKA BENTUK Mengandungi reka bentuk sistem pengajaran. Di samping menentukan komponen sistem pengajaran. 1990) 8 . reka bentuk mesej. rekabentuk juga mengambil kira perubahan sistem dan pengaruh alam sekeliling (Tessmer.

DOMAIN REKABENTUK Terdapat empat bidang utama: ‡ rekabentuk sistem pengajaran ‡ rekabentuk strategi ‡ rekabentuk mesej ‡ ciri-ciri pelajar 9 .

REKABENTUK SISTEM PENGAJARAN (ISD) Satu tata cara teratur dan terancang untuk« ‡ menganalisis ‡ merekabentuk ‡ membina ‡ melaksana ‡ menilai .proses bina dan hasil bahan .guna bahan dan kaedah .tentukan apa yang diajar .tentukan spesifikasi .tentukan kesan & keupayaan 10 .

domain pembelajaran. kandungan.REKABENTUK STRATEGI Merupakan spesifikasi untuk memilih dan menyusun peristiwa dan aktiviti pembelajaran dalam sesuatu unit pelajaran (Seels dan Richey. kaedah dan media yang paling sesuai untuk mengukuhkan proses pembelajaran (Leshin. 1991) 11 . 1994) Sebagai penentuan urutan. Pollock dan Reigeluth.

(Yusup. 1997) 12 . 1991) «merupakan perancangan dan pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran secara mikro.REKABENTUK STRATEGI «bukan sekadar memilih dan menyusun aktiviti pengajaran malahan mencakupi komponen umum suatu set bahan pengajaran serta prosedur yang akan digunakan untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan (Dick and Carey.

1991) Pola-pola simbol yang akan mempengaruhi perilaku kognitif. 1993) 13 .REKABENTUK MESEJ Bermaksud cara dan format apa yang paling berkesan untuk menyampaikan mesej kepada pelajar (Grabowski. efektif dan psikomotor (Fleming dan Levie.

REKABENTUK MESEJ Rekabentuk mesej memberi tumpuan kepada: perkara yang sangat kecil seperti visual. 14 . dinamik atau kombinasi tugasan pembelajaran . pembinaan kemahiran atau penghafalan. halaman dan rekabentuk skrin komputer yang terdapat pada sesuatu unit pelajaran. urutan pelajaran.statik. medium . sikap.pembentukan konsep.

pengalaman. pengetahuan dan sikap sedia ada pelajar yang memberi impak terhadap proses pembelajaran. kemahiran.CIRI-CIRI PELAJAR Latar belakang. 15 . Pengetahuan sedia ada atau peringkat masuk pelajar (entry level) mempengaruhi pencapaian pelajar.

16 .CIRI-CIRI PELAJAR Ciri-ciri pelajar menggunakan kajian motivasi untuk ‡ mengenalpasti pembolehubah yang boleh digunakan ‡ menunjukkan cara pembolehubah itu digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran.

17 . teknologi berasaskan komputer dan teknologi bersepadu Juga dikenali sebagai domain pembinaan Proses menterjemahkan spesifikasi rekabentuk kepada bentuk fizikal atau produk.DOMAIN PENGEMBANGAN Mengandungi teknologi cetak. teknologi pandang dengar.

DOMAIN PENGEMBANGAN Melibatkan proses rekabentuk. guna dan nilai. bina. Terdapat empat kategori bahan: ‡ teknologi cetak ‡ teknologi bahan pandang dengar ‡ teknologi berasaskan komputer ‡ teknologi bersepadu 18 .

CD-ROM 19 .DOMAIN PENGEMBANGAN teknologi cetak ‡ teks (tulisan) ‡ visual teknologi bahan pandang dengar ‡ pita audio ‡ slaid ‡ filem jalur ‡ transparensi ‡ pita video/filem (visual gerak dan statik) ‡ CDI. VCD.

DOMAIN PENGEMBANGAN teknologi berasaskan komputer ‡ berasaskan mikroprosesor ‡ berbentuk digital teknologi bersepadu ‡ bahan multimedia ‡ hiperteks/hipermedia 20 .

Penggunaan menglibatkan penggunaan media dan kaedah. sumber dan persekitaran. penyerapan inovasi.DOMAIN PENGGUNAAN Tindakan menggunakan proses. 21 .

Terdapat empat kategori: ‡ penggunaan media dan kaedah (cara sistematik) ‡ penyerapan/penerimaan inovasi ‡ pelaksanaan (menggunakan bahan) ‡ institutianalisasi (penerimaan & pengekalan) 22 . sumber (bahan dan perkakasan media) dan alam sekeliling untuk pembelajaran.DOMAIN PENGGUNAAN Menggunakan proses (kaedah dan model pengajaran).

DOMAIN PENGGUNAAN penggunaan media dan kaedah (cara sistematik) ‡ proses sistematik menggunakan bahan pengajaran penyerapan/penerimaan inovasi ‡ proses penerimaan terhadap sesuatu perubahan pelaksanaan ‡ proses menggunakan bahan dalam p&p institutianalisasi ‡ penerimaan & pengekalan 23 .

pengurusan sumber. Terdapat empat kategori: ‡ pengurusan projek ‡ pengurusan sumber ‡ pengurusan sistem penyampaian ‡ pengurusan maklumat 24 . penyusunan.DOMAIN PENGURUSAN Mengandungi pengurusan projek. pengurusan sistem penyampaian dan pengurusan maklumat Kawalan ke atas teknologi instruksional menerusi perancangan. penyelarasan dan penyeliaan.

pemantauan dan pengawalan ke atas ‡ perkhidmatan bantuan sumber ‡ perkhidmatan lain-lain media 25 .DOMAIN PENGURUSAN Pengurusan projek melibatkan perancangan. pemantauan dan pengawalan ke atas ‡ projek rekabentuk ‡ pembinaan bahan pengajaran Pengurusan sumber melibatkan perancangan.

DOMAIN PENGURUSAN Pengurusan sistem penyampaian melibatkan perancangan. pemantauan dan pengawalan ke atas: ‡ kaedah ‡ media Pengurusan maklumat melibatkan perancangan. pemantauan dan pengawalan ke atas: ‡ pengumpulan ‡ pemindahan ‡ pemprosesan 26 .

pengukuran rujukan kriteria.DOMAIN PENILAIAN Mengandungi analisis masalah. penilaian formatif dan penilaian sumatif 27 .

DOMAIN PENILAIAN Proses untuk menentukan kesesuaian dan keberkesanan program pendidikan Empat kategori: ‡ penilaian analisis masalah (peperiksaan dll) ‡ penilaian rujukan kriteria (penguasaan unit pelajaran) ‡ penilaian formatif (mengesan bagi penambahbaikan) ‡ penilaian sumatif (buat keputusan penggunaan) 28 .

DOMAIN PENILAIAN Contoh aplikasi penilaian: ‡ penilaian pencapaian pelajar ‡ penilaian penggunaan media ‡ penilaian rekabentuk dan pembinaan bahan ‡ penilaian program atau projek media 29 .

1994) Kurikulum memberi tumpuan kepada apa yang hendak diajar. 1974) 30 . instruksional pula memberi tumpuan kepada bagaimana hendak mengajar. (Snelbecker.KEPENTINGAN DOMAIN Menjadi asas dan struktur kepada bidang teknologi instruksional. (Seels and Richey.

.KEPENTINGAN DOMAIN Untuk menghasilkan pengajaran/latihan dan bahan pengajaran yang sistematik dan berkesan. diguna dan diurus supaya dapat meningkatkan prestasi pengajaran dan pembelajaran. hal. Bahan pengajaran yang direkabentuk dan dibina perlu dinilai.. 260) 31 . 2002.. (Yusup.

(Yusup.. dapat meningkatkan prestasi pekerja dan produktiviti..KEPENTINGAN DOMAIN Dalam bidang latihan industri.. 260) 32 . hal. 2002. dapat meningkatkan kemahiran anggota tentera menggunakan teknologi canggih. Dalam bidang ketenteraan.

Kesesuaian . Kesesuaian isi kandungan program pendidikan dan latihan masa kini. 33 2.PERANAN TEKNOLOGI PENGAJARAN 2 PERSOALAN (Abdul Rahim Mohd Saad. 1996) 1. kaedah p&p yang sedia ada berbanding dengan teknologi masa kini.

PERANAN TEKNOLOGI PENGAJARAN Peranan : 1. Mengubah sistem atau pendekatan pengajaran pengalaman pembelajaran 34 3. Mengubah . Mengubah peringkat membuat keputusan 2.

PRINSIP-PRINSIP TEKNOLOGI PENDIDIKAN Sejenis media sahaja tidak boleh digunakan dengan berkesan untuk semua tujuan pengajaran dan pembelajaran Pengguna mesti mengetahui isi kandungan media Media dipilih mesti sesuai dengan kaedah pengajaran Media mesti sesuai dengan keupayaan dan gaya pembelajaran pelajar 35 .

PERANAN DAN KEPENTINGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kepentingan bahan pengajaran Kepentingan bahan pembelajaran 75% daripada maklumat yang diperolehi melalui deria penglihatan 13% melalui deria pendengaran Selebihnya melalui deria sentuh. rasa dan bau 36 .

KEPENTINGAN BAHAN PENGAJARAN Membantu guru menyampaikan pengajaran dengan tepat Merangsangkan minat pelajar supaya menumpukan perhatian pada pelajaran Memudahkan guru menyampaikan pelajarannya. Penghuraian sesuatu dengan menggunakan perkataan dapat dikurangkan Penggunaaan alat bantu mengajar seperti carta. lutsinar. radio dan sebagainya dapat menjimatkan masa pengajaran 37 .

KEPENTINGAN BAHAN PEMBELAJARAN Pelajar dapat membuat hubungkait di antara benda konkrik dengan fakta-fakta abstrak Pelajar mengukuhkan ingatan. Membantu pelajar menyelesaikan masalah secara indiviidu 38 . Mengikat sesuatu dalam bentuk konkrik lebih lama dari bahan abstrak Menambahkan aktiviti pengayaan dan pemulihan pelajar Pelajar dapat menjalankan kajian melalui kaedah projek dan membuat kesimpulan.

PRINSIP-PRINSIP TEKNOLOGI PENDIDIKAN Media tidak boleh dikatakan berkesan atau tidak berkesan hanya kerana ia berbentuk maujud atau abstrak Media hendaklah dipilih secara objektif dan bukan mengikut selera atau perasaan sendiri Keadaan fizikal yang terdapat di sekeliling media akan mempengaruhi hasil yang diperolehi 39 .

KEPENTINGAN TEKNOLOGI PENDIDIAN DALAM P&P Melicinkan proses P&P kerana berfokuskan kepada isi-isi penting kepada topik yang akan disampaikan Menjimatkan masa. tenaga dan wang Mengelakkkan rasa bosan pelajar seterusnya mengekalkan minat pelajar Mengelakkan berlaku 40 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful