Kü n¨ng L¾ng nghe & T- duy N©ng cao cùc (Nh»m TÝch

ChÊt l-îng Cuéc sèng vµ HiÖu qu¶ C«ng viÖc)
Ts. Phan Quèc ViÖt NguyÔn Huy Hoµng
1

Kü n¨ng giao tiÕp 
Kh¸i niÖm vÒ giao tiÕp 

Kü n¨ng l¾ng nghe

2

Tiªn häc lÔ, hËu häc v¨n
3

Kü n¨ng giao tiÕp Kh¸i niÖm vÒ giao tiÕp Kü n¨ng l¾ng nghe 4 .

T¹i sao häc giao tiÕp? Giao tiÕp ®êi th-êng? HiÖu qu¶ cña c«ng viÖc? Häc nhiÒu = Giao tiÕp tèt? Kü n¨ng kü thuËt = Kü n¨ng giao tiÕp? 5 .

x· héi Bao gåm t¹o ra vµ håi ®¸p l¹i th«ng ®iÖp ThÝch nghi víi con ng-êi vµ m«i tr-êng 6 .Kh¸i niÖm giao tiÕp Lµ mét qu¸ tr×nh Quan träng víi mçi c¸ nh©n. nhãm.

Qu¸ tr×nh giao tiÕp Göi M· ho¸ ý t-ëng NhËn Gi¶i m· HiÓu Håi ®¸p Ng-êi göi Ng-êi nhËn 7 .

Hai khÝa c¹nh cña giao tiÕp Kü n¨ng L¾ng nghe Kü n¨ng ThuyÕt tr×nh 8 .

Hai khÝa c¹nh cña giao tiÕp Kü n¨ng L¾ng nghe Kü n¨ng ThuyÕt tr×nh 9 .

C¸c c¸ch giao tiÕp Tù tho¹i Hai ng-êi Nhãm nhá C«ng céng §¹i chóng 10 .

T¹i sao giao tiÕp kh«ng thµnh? Suy diÔn sai NhÇm lÉn nghÜa cña tõ NhËn thøc kh¸c nhau Thêi gian kh«ng hîp Qu¸ t¶i th«ng tin 11 .

§a th.lo¹n t©m 12 .

BiÕt nhiÒu kh«ng b»ng biÕt ®iÒu 13 .

T¹i sao giao tiÕp kh«ng thµnh? Ng«n tõ hay phi ng«n tõ? H× ¶nh nh 55% Giäng nãi 38% Ng«n tõ 7% 14 .

Quan niÖm sai vÒ giao tiÕp Giao tiÕp lµ viÖc dÔ Giao tiÕp lóc nµo còng tèt Gi¶i quyÕt ®-îc mäi chuyÖn Giao tiÕp nhiÒu h¬n lµ tèt h¬n 15 .

Nãi dµi -> Nãi dai -> Nãi d¹i 16 .

KISS Keep It Short & Simple 17 .

Giµu v× b¹n sang v× vî 18 .

Sù ¨n cho ta c¸i lùc Sù ë cho ta c¸i chÝ Sù bang giao cho ta c¸i nghiÖp 19 .

Ta ®·: quen. th©n. thÊu hiÓu bao nhiªu ng-êi? 20 .

BÊt ®¼ng thøc cuéc ®êi 1 + 1 = 11 >> 2 2 : 2 << 1 21 .

C¸c phÐp tÝnh To¸n häc Cuéc ®êi z x + z x + 22 .

Hµnh vi ( Thãi quen ( TÝnh c¸ch ( Sè phËn 23 .

Hµnh vi ( Thãi quen ( V¨n ho¸ ( Sù nghiÖp 24 .

§Õn víi nhau chØ lµ sù khëi ®Çu Lµm viÖc cïng nhau lµ sù tiÕn bé Gi÷ ®-îc nhau míi lµ thµnh Henry Ford c«ng 25 .

Tu th©n ( TÒ gia ( TrÞ quèc ( B×nh thiªn h¹ 26 .

nghe lµ gÆt 27 .Nãi lµ gieo.

Kü n¨ng giao tiÕp Kh¸i niÖm vÒ giao tiÕp Kü n¨ng l¾ng nghe 28 .

Kü n¨ng l¾ng nghe Kh¸i niÖm chung Nguyªn nh©n nghe kh«ng hiÖu qu¶ Kü n¨ng l¾ng nghe hiÖu qu¶ 29 .

Kü n¨ng l¾ng nghe Kh¸i niÖm chung Nguyªn nh©n nghe kh«ng hiÖu qu¶ Kü n¨ng l¾ng nghe hiÖu qu¶ 30 .

Kh¸i niÖm Nghe thÊy Sãng ©m Mµng nhÜ N·o NghÜ a L¾ng nghe Chó ý .HiÓu .Ph¶n håi .Ghi nhí 31 .

luËt s-. b¸n hµng. 1080.Lîi Ých cña viÖc biÕt l¾ng nghe C«ng viÖc nµo cÇn biÕt l¾ng nghe nhÊt? L·nh ®¹o. Giíi tÝnh vµ viÖc l¾ng nghe? Phô n÷ thÝch d·i bµy Nghe hay lµ nãi hiÖu qu¶ h¬n? Gi¶i quyÕt xung ®ét 32 ... trî lý.

Xung ®ét lµ xÊu? Cao HiÖu qu¶ c«ng viÖc ThÊp ThÊp Møc ®é xung ®ét Cao 33 .

Vî giËn th× chång bít lêi C¬m s«i bít löa ch¼ng v¬i h¹t nµo 34 .

T¹i anh. t¹i c¶ ®«i bªn 35 . t¹i ¶.

Thêi l-îng dïng c¸c kü n¨ng § äc 16% ViÕt 9% Nãi 30% Nghe 45% 36 .

30% 37 HiÖu suÊt nghe? .25 .

So s¸nh c¸c ho¹t ®éng giao tiÕp Nghe Ph¶i häc Ph¶i sö dông §.¬ng ®èi Ý t nhiÒ u ? .¬ng ®èi T.î c d¹ y § Çu tiª n NhiÒ u nhÊt Nãi Thø hai § äc Thø ba ViÕ t Cuèi cï ng Ý t nhÊt NhiÒ u nhÊt 38 T.¬ng ®èi nhiÒ u Ý t T.¬ng ®èi T.

39 .Ba tuæi ®ñ ®Ó häc nãi. nh-ng c¶ cuéc ®êi kh«ng ®ñ ®Ó biÕt l¾ng nghe.

Ph©n lo¹i theo chøc n¨ng Nghe th«ng tin Nghe ph©n tÝch Nghe ®ång c¶m 40 .

VÝ dô vÒ t¸c h¹i cña lçi nghe C©u chuyÖn "C©y Th× lµ" Phi thuyÒn con thoi Challenger 28 th¸ng 01 n¨m 1986 41 .

§iÕc h¬n ng-êi ®iÕc lµ ng-êi kh«ng muèn nghe 42 .

Kü n¨ng l¾ng nghe Kh¸i niÖm chung Nguyªn nh©n nghe kh«ng hiÖu qu¶ Kü n¨ng l¾ng nghe hiÖu qu¶ 43 .

Nguyªn nh©n nghe kh«ng hiÖu qu¶ Nghe kh«ng nç lùc/ tËp trung Nghe phôc kÝch (cèc n-íc) Nghe mét phÇn Gi¶ vê nghe 44 .

Tranh vÏ 45 .

Ng-êi d-ng 46 .

¦íc g× ®-îc lµm ng-êi d-ng Cµng quen cµng lÌn cho ®au Back 47 .

Nguyªn nh©n nghe kh«ng hiÖu qu¶ Qu¸ nhiÒu th«ng ®iÖp NhiÔu t©m lý (ngu) NhiÔu vËt lý NghÜ nhanh h¬n nãi 48 .

Ngu h¬n ng-êi ngu lµ ng-êi kh«ng muèn hiÓu Back 49 .

Ta ®ang nghÜ g×? Ta nªn nghÜ g×? 50 .

S tand back O bserve S teer 51 .

Kh«ng lµm còng ®-îc - kh«ng lµm Kh«ng lµm kh«ng ®-îc - lµm ngay tøc th×

52

¤m r¬m nhÆm bông. Th©n lµm téi ®êi.
53

Suy nghÜ ( Hµnh vi ( Thãi quen ( TÝnh c¸ch ( Sè phËn
54

Suy nghÜ ( Hµnh vi ( Thãi quen ( V¨n hãa ( Sù nghiÖp 55 .

56 .Ta lµ hiÖn th©n cña c¸ch ta nghÜ.

BÝ quyÕt thµnh c«ng lµ biÕt c¸ch sö dông niÒm vui hay nçi ®au thay v× ®Ó niÒm vui hay nçi ®au sö dông m×nh. 57 .

Nguyªn nh©n nghe kh«ng hiÖu qu¶ Cã vÊn ®Ò vÒ thÝnh gi¸c Nghe phßng thñ (b¨ng) Vâ ®o¸n. ngé nhËn Cho r»ng nãi cã lîi h¬n nghe 58 .

Back 59 .

Nãi lµ b¹c. l¾ng nghe lµ kim c-¬ng 60 . im lÆng lµ vµng.

Kü n¨ng l¾ng nghe Kh¸i niÖm chung Nguyªn nh©n nghe kh«ng hiÖu qu¶ Kü n¨ng l¾ng nghe hiÖu qu¶ 61 .

Kü n¨ng l¾ng nghe hiÖu qu¶ Nghe xong h·y nãi (ng kh«n) G¸c tÊt c¶ c¸c viÖc kh¸c l¹i KiÓm so¸t c¶m xóc b¶n th©n (c-êi) Håi ®¸p ® ñng hé ng-êi nãi 62 .

Ph¶n øng? hay Håi ®¸p? 63 .

BÖnh chÝnh kiÕn (gi¶i quyÕt kh©u oai) 64 .

Back 65 . Hä nãi hoÆc hä nghe. hä qu¶ quyÕt hoÆc hä t×m hiÓu s©u h¬n. hä kh«ng tù vÖ.Ng-êi thùc kh«n ngoan kh«ng c·i lén.

Nô c-êi b»ng m-êi thang thuèc bæ
Back
66

Huíng dÉn håi ®¸p 
Chó ý l¾ng nghe, ñng hé b»ng cö chØ, tiÕng ®Õ Hái ®Ó lµm râ ng-êi kh¸c muèn g× ë ta H·y cô thÓ, ®õng chung chung Kh«ng so s¸nh hoÆc dÉn lêi ng-êi kh¸c H·y nãi c¸i tèt tr-íc, ®Ò xuÊt thay ®æi sau
67

Phª b×nh chung chung, khen ng-êi cô thÓ, Khen tr-íc chª sau.
68

Ng-êi kh«n ¨n nãi nöa chõng §Ó cho kÎ d¹i nöa mõng nöa lo 69 .

Nãi thËt th× kh«ng Nãi hayhay kh«ng th× thËt 70 .

khÈu chöi T©m chöi. khÈu phôc ThiÖn tai. khÈu tÞt T©m chöi.CÊp ®é ³gÆt³ T©m phôc. khÈu tÞt T©m phôc. thiÖn tai 71 . khÈu phôc T©m chöi. khÈu chöi T©m phôc.

Kh«ng chØ trÝch.Kh«ng than khãc. 72 . H·y ®-a ra gi¶i ph¸p.

73 .Kh«ng t×m ®iÓm yÕu. H·y khai th¸c ®iÓm m¹nh.

DÉu t¹i b·i chiÕn tr-êng Th¾ng ngµn ngµn qu©n ®Þch Kh«ng b»ng tù th¾ng m×nh ChiÕn c«ng Êy kú tÝch Kinh Ph¸p Có ± Bµi 103 74 .

®õng ®¸nh gi¸. c¸o buéc (chã) H·y tÝnh ®Õn nhu cÇu cña hai bªn §-a håi ®¸p râ rµng vµ kiÓm tra l¹i §õng ®-a qu¸ nhiÒu ý kiÕn Tin t-ëng ng-êi nhËn sÏ tiÕp thu vµ thay ®æi 75 .Huíng dÉn håi ®¸p H·y m« t¶.

Chã ' Chã Chóa ' Chóa Nã ' M×nh Back 76 .

nã lµ chñ ta 77 .Lêi ch-a nãi ra. ta lµ chñ nã Lêi nãi ra råi.

Dõng l¹i mét chót tr-íc khi håi ®¸p 78 .

lùa lêi mµ nãi cho võa lßng nhau 79 .Lêi nãi kh«ng mÊt tiÒn mua.

Kü n¨ng l¾ng nghe hiÖu qu¶ Nh×n vµo ng-êi nãi (look) Kh«ng ng¾t lêi khi ch-a thËt cÇn Kh«ng véi vµng tranh c·i hay ph¸n xÐt Hái ®Ó hiÓu râ vÊn ®Ò 80 .

Thµ dèt tr-íc vµi ng-êi cßn h¬n ngu tr-íc thiªn h¹. 81 .Thµ dèt 5 phót cßn h¬n ngu c¶ ®êi.

ChØ cã Chóa míi biÕt m×nh dèt ChØ dèt míi nghÜ m×nh lµ Chóa 82 .

Look Listen Learn Back 83 .

Kü n¨ng l¾ng nghe hiÖu qu¶ Nh¾c l¹i néi dung DiÔn gi¶i néi dung Nç lùc vµ tËp trung 84 .

Kü n¨ng l¾ng nghe hiÖu qu¶ T×m ra ý chÝnh (ý tø) Kh«ng vâ ®o¸n Ghi chÐp th«ng tin c¬ b¶n 85 .

HiÓu tø. Back 86 .Nghe ý.

C¸i g× còng chÐp còng ghi Kh«ng biÕt th× hái tù ty lµm g× 87 .

MÈu bót ch× h¬n trÝ nhí tèt TrÝ nhí ®Ëm kh«ng b»ng nÐt mùc mê 88 .

lu«n lu«n thÊu hiÓu 89 .NhÜ Nh·n NhÊ t V-¬ng T©m Lu«n lu«n l¾ng nghe.

Ng-êi thµnh c«ng nhÊt lµ ng-êi biÕt l¾ng nghe tèt nhÊt. 90 .

Tam gi¸c yªu cÇu ASK KiÕn thøc (Knowledge) 91 .

NhiÖt t×nh 92 .

Kü n¨ng l¾ng nghe Kh¸i niÖm chung Nguyªn nh©n nghe kh«ng hiÖu qu¶ Kü n¨ng l¾ng nghe hiÖu qu¶ 93 .

Kü n¨ng giao tiÕp Kh¸i niÖm vÒ giao tiÕp Kü n¨ng l¾ng nghe 94 .

cã ®øc.Cã phóc. 95 . kh«ng ®ñ søc mµ ¨n.

Häc ¨n. häc nãi. häc gãi. häc më 96 .

Cã 100 ng-êi b¹n h¬n lµ cã 100 triÖu 97 .

§oµn kÕt. ®¹i thµnh c«ng! Chñ tÞch Hå ChÝ Minh 98 . ®oµn kÕt. ®¹i ®oµn kÕt! Thµnh c«ng. thµnh c«ng.

Thµnh c«ng Thay ®æi hµnh vi Thay ®æi suy nghÜ Th¶o luËn Hái Nh×n Nghe 99 .

Thay ®æi ngay b©y giê ViÕt ra c¸c hµnh ®éng cÇn lµm ngay T¹i sao tr-íc ®©y kh«ng lµm (sî mÊt g×) Nh÷ng tháa m·n khi tr× ho·n kh«ng thùc hiÖn Nh÷ng tr¶ gi¸ nÕu kh«ng thay ®æi Nh÷ng tháa m·n nÕu thay ®æi 100 .

ý nghÜ x¸c ®Þnh c¸i mµ b¹n mong muèn Hµnh ®éng x¸c ®Þnh c¸i mµ b¹n nhËn ®-îc B¾t ®Çu lµ th¾ng lîi mét nöa 101 .

102 .Ng-êi thµnh c«ng kh«ng ph¶i cè ®Ó biÕt nhiÒu mµ lµ thùc hiÖn ngay c¸i g× m×nh biÕt.

vÊn T©m ViÖt 3. Phã Gi¸m ®èc D§: 091 332 3113.co@hn. City Gate Building.vnn. HN §T: 942 5189.4.vn NguyÔn Huy Hoµng. Email: phanquocviet@hn.com 103 . Email: hoangru@hotmail. Phan Quèc ViÖt D§: 091 320 8538.vn Ts.vnn.B.§Þa chØ liªn hÖ C«ng ty §µo t¹o & T. 104 TrÇn H-ng §¹o. Email: tamviet.

Ta ®iÒu khiÓn c«ng viÖc hay c«ng viÖc ®iÒu khiÓn ta? 104 .

Hai giai ®o¹n kh«ng thÓ hiÓu nhau Tr-íc khi c-íi vµ Sau khi c-íi 105 .

vËy 106 .H¹nh phóc Ng-êi ®µn «ng thµnh c«ng lµ KiÕm ®ñ tiÒn cho vî m×nh tiªu Ng-êi ®µn bµ thµnh c«ng lµ LÊy ®-îc ng-êi chång nh.

kh«ng ai nghe 107 .H¹nh phóc vµ l¾ng nghe Hai ng-êi cïng nghe Mét ng-êi nãi mét ng-êi nghe Hai ng-êi cïng nãi kh«ng ai nghe Kh«ng ai nãi.