You are on page 1of 9

TEHNICI ALE SPECTROMETRIEI OPTICE

3.1. TEHNICI ALE SPECTROMETRIEI ATOMICE ÎN VIZIBIL I ULTRAVIOLET

3.1.1. Emisia, absorb ia i fluorescen a atomic în vizibil i ultraviolet

3.1.2. Spectrometria de emisie atomic în vizibil i ultraviolet cu atomizare în flac r
M+Xsolu ie
aspirare

M+Xmixt
aerosol

Evaporare Solvent

MX solid

Vaporizare M(gaz) + X(gaz) Excitare termic Disociere MX gaz

Absorb ie de energie radiant , hR, emis de flac r M*(gaz) hR sau hR reemisie (fluorescen )

M*(gaz) Emisie în flac r hR

Figura 3.8. Procese care au loc într-o flac r în cadrul spectrometriei de emisie atomic în vizibil i ultraviolet cu atomizare în flac r

Tabelul 3.1. Temperatura unor fl c ri utilizate în spectrometria de emisie atomic cu atomizare în flac r

Gazul carburant Metan Propan Butan Hidrogen Acetilen

Temperatura la arderea în aer [oC] 1700 1925 1900 2100 2200

Temperatura la arderea în oxigen [oC] 2700 2800 2900 2780 3050

5

6

2

14

7 4

8 9

10

11

12

13

1

3

Figura 3.9. Schema de principiu a flamfotometrului monofascicul i monocanal tip Carl Zeiss Jena: 1 - recipient cu oxigen; 2 - recipient cu gaz carburant; 3 recipient cu proba de analizat; 4 - nebulizator; 5 - oglind concav ; 6 - arz tor; 7 - diafragm ; 8 - lentil convergent ; 9 - sistemul de monocromatizare; 10 obturator; 11 - receptor; 12 - amplificator; 13 - sistem de evaluare; 14 regulatoare de debit (debitmetre).

3.1.5. Spectrometria de absorb ie atomic în vizibil i ultraviolet
Surs primar de radia ie Sistem de atomizare Monocromator Detector Sistem de evaluare

Figura 3.24. Reprezentarea prin intermediul schemei bloc a unui spectrometru de absorb ie atomic în vizibil i ultraviolet

Tabelul 3.8. Valorile parametrilor caracteristici de combustie pentru amestecuri combustibil/oxidant utilizate în spectrometria de absorb ie atomic cu atomizare în flac r . - NU

Amestecul combustibil/oxidant Hidrogen-aer Hidrogen-oxigen Acetilen -aer Acetilen -oxigen Acetilen -protoxid de azot Metan-aer Metan-oxigen Propan-aer Propan-oxigen

Intervalul de inflamabilitate (% volum combustibil) 4 ± 75 4 ± 94 2,5 ± 80 2,0 ± 90 2,2 ± 67 5,0 ± 15 5,1 - 61 2,1 ± 94

Temperatura de aprindere [K]

Viteza de ardere [m™s-1] 310 1400 158 1140 87 82 450 82

803 723 623 608 918 918 510 490

5

Figura 3.31. Structura unei fl c ri cu gaze preamestecate: 1 - capul arz torului; 2 - zona de preînc lzire; 3 - zona de reac ie primar (con interior); 4 - zona interconal (regiunea interzonal ); 5 - zona de reac ie secundar (conul exterior).-DA

4 3 2 1

3.1.5.2.1. Sursa primar de radia ie electromagnetic A. Lampa cu catod cavitar
Catod cavitar Manta de sticla

Sursa de tensiune

Gaz de umplere Fereastr din cuar

Anod

DA

Ar+ (-) M0 a Bombardament (sputtering) (-) M0 M* Ar+ b Excitare (-)

M* hR M0 c Emisie

Figura 3.27. Reprezentarea schematic a proceselor care se produc în lampa cu catod cavitar - DA