PENGAJIAN SOSIAL 2

PN Murniza Muhamad

ASA
• Bermula dari kegagalan SEAFET (Southeast Asian Friendship and Economic Treaty)-Perjanjian Ekonomi dan Persahabatan Negara-Negara Asia Tenggara • (Association Of Southeast Asia) 31 Julai 1961

TUJUAN ASA
• Meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya saintifik dan pentadbiran • Menubuhkan mekanisme berkesan bagi mempertingkatkan kerjasama dalam pelbagai lapangan sains dan pentadbir • Mengadakan kemudahan latihan dan penyelidikan • Mewujudkan keamanan dan kestabilan politik serantau

• ASA-matlamat buka bercorak politik tetapi lebih kepada pembangunan ekonomi dan sosial • Peranan dalam menjalinkan kerjasama • Menganjurkan rombongan kebudayaan di kalangan negara anggota ASA • Mengadakan perogram pertukaran tenaga pengajar di Universiti • Menggalakan kegiatan pelancongan • Mengadakan pertukaran maklumat dalam bidang teknikal dan kepakaran

MAPHILINDO
• Beberapa rundingan diadakan untuk menyelesaikan perselisihan antara TM, Filipina dan Indonesia • Kata sepakat dicapai untuk menubuhkan MAPHILINDO semasa persidangan menteri-menteri Luar dari ketiga-tiga negara di Manila pada bulan Jun 1963

Tujuan MAPHILINDO
• Mewujudkan perpaduan di antara ketigatiga buah negara • Mengadakan kerjasama dalam bidang ekonomi, kebudayaan dan kemasyarakatan

• Kofrontasi dan perselisihan antara 3 buah negara masih berterusan  tidak banyak kejayaan dicapai

ASEAN
• Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara • 8 Ogos 1967 melalui Perisytiharan Bangkok yang ditandatangi 5 buah negara • Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina dan Singapura

Matlamat ASEAN
• Mempercepatkan pertumbuhan ekonomi,kemjuan sosial dan perkembangan kebudayaan di rantau Asia Tenggar melalui kegiatan bersama • Menggalakkan kerjasama aktif dan saling bantu membantu dalam perkara yang melibatkan kepentingan bersama • Menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau berdasarkan sikap hormat menghormati keadilan undang-undang • Bekerjasama dengan lebih berkesan dalam bidang pertanian dan perindustrian

Matlamat ASEAN
• Bekerjasama dengan lebih berkesan dalam bidang pertanian dan perindustrian • Meluaskan perdagangan termasuk kajian masalah perdagangan dan perhubungan serta meningkatkan taraf hidup rakyat di kalangan negara anggota

• Matlamat ASEAN tidak banyak berbeza dengan ASA-untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi dan bidang lain yang berkaitan • Keanggotaan telah bertambah kepada 10Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kampuchea( Kemboja)

• Member Countries

BRUNEI

CAMBODIA

INDONESIA

LAOS

MALAYSIA

MNYAMAR

FILIPHINES SINGAPORE THAILAND VIETNAM

• Setiausaha Agung ASEAN pertama • Leftenann Jeneral Hartono Dharsono • Pada tahun 1971 satu perisytiharan yang dikenali sebagai perisytiharan Kuala Lumpur dalam persidangan Menterimenteri luar ASEAN di Kuala Lumpur • Tujuan untuk mewujudkansebuah kawasan Aman Bebas dan berkecuali di Asia Tenggara (ZOPFAN)

ZOPFAN
• Mewujudkan persahabatan dengan semua negara di dunia tanpa mengira fahaman ideologi politik • Menyelesaikan sebarang pertikaian di Asia Tenggara secara aman tanpa kekerasan • Menghalang mana-mana negara atau kuasa besar daripada mencari alasan untuk campur tangan dalam hal ehwal di rantau Asia Tenggara

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.