PENGAJIAN SOSIAL 2

PN Murniza Muhamad

ASA
• Bermula dari kegagalan SEAFET (Southeast Asian Friendship and Economic Treaty)-Perjanjian Ekonomi dan Persahabatan Negara-Negara Asia Tenggara • (Association Of Southeast Asia) 31 Julai 1961

TUJUAN ASA
• Meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya saintifik dan pentadbiran • Menubuhkan mekanisme berkesan bagi mempertingkatkan kerjasama dalam pelbagai lapangan sains dan pentadbir • Mengadakan kemudahan latihan dan penyelidikan • Mewujudkan keamanan dan kestabilan politik serantau

• ASA-matlamat buka bercorak politik tetapi lebih kepada pembangunan ekonomi dan sosial • Peranan dalam menjalinkan kerjasama • Menganjurkan rombongan kebudayaan di kalangan negara anggota ASA • Mengadakan perogram pertukaran tenaga pengajar di Universiti • Menggalakan kegiatan pelancongan • Mengadakan pertukaran maklumat dalam bidang teknikal dan kepakaran

MAPHILINDO
• Beberapa rundingan diadakan untuk menyelesaikan perselisihan antara TM, Filipina dan Indonesia • Kata sepakat dicapai untuk menubuhkan MAPHILINDO semasa persidangan menteri-menteri Luar dari ketiga-tiga negara di Manila pada bulan Jun 1963

Tujuan MAPHILINDO
• Mewujudkan perpaduan di antara ketigatiga buah negara • Mengadakan kerjasama dalam bidang ekonomi, kebudayaan dan kemasyarakatan

• Kofrontasi dan perselisihan antara 3 buah negara masih berterusan  tidak banyak kejayaan dicapai

ASEAN
• Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara • 8 Ogos 1967 melalui Perisytiharan Bangkok yang ditandatangi 5 buah negara • Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina dan Singapura

Matlamat ASEAN
• Mempercepatkan pertumbuhan ekonomi,kemjuan sosial dan perkembangan kebudayaan di rantau Asia Tenggar melalui kegiatan bersama • Menggalakkan kerjasama aktif dan saling bantu membantu dalam perkara yang melibatkan kepentingan bersama • Menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau berdasarkan sikap hormat menghormati keadilan undang-undang • Bekerjasama dengan lebih berkesan dalam bidang pertanian dan perindustrian

Matlamat ASEAN
• Bekerjasama dengan lebih berkesan dalam bidang pertanian dan perindustrian • Meluaskan perdagangan termasuk kajian masalah perdagangan dan perhubungan serta meningkatkan taraf hidup rakyat di kalangan negara anggota

• Matlamat ASEAN tidak banyak berbeza dengan ASA-untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi dan bidang lain yang berkaitan • Keanggotaan telah bertambah kepada 10Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kampuchea( Kemboja)

• Member Countries

BRUNEI

CAMBODIA

INDONESIA

LAOS

MALAYSIA

MNYAMAR

FILIPHINES SINGAPORE THAILAND VIETNAM

• Setiausaha Agung ASEAN pertama • Leftenann Jeneral Hartono Dharsono • Pada tahun 1971 satu perisytiharan yang dikenali sebagai perisytiharan Kuala Lumpur dalam persidangan Menterimenteri luar ASEAN di Kuala Lumpur • Tujuan untuk mewujudkansebuah kawasan Aman Bebas dan berkecuali di Asia Tenggara (ZOPFAN)

ZOPFAN
• Mewujudkan persahabatan dengan semua negara di dunia tanpa mengira fahaman ideologi politik • Menyelesaikan sebarang pertikaian di Asia Tenggara secara aman tanpa kekerasan • Menghalang mana-mana negara atau kuasa besar daripada mencari alasan untuk campur tangan dalam hal ehwal di rantau Asia Tenggara

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.