You are on page 1of 18

TV

produkcija (proizvodnja, ostvarenje) programa predstavlja jedan od najbitnijih zadataka televizijske delatnosti. Predstavlja skup radnih procesa putem kojih se neposredno ostvaruju TV emisije, kroz delatnost produkcionih TV ekipa. Televizija kao industrija (ali delimi no nepredvidljiv proizvodni proces)

Tehnologija

igra veoma va nu ulogu u televizijskoj produkciji Tehni ki ure aji, kao to su kamere, monta ne jedinice, tonska oprema, ine tehni ki sistem televizije i omogu avaju televizijsku produkciju.

Prisutna

su dva osnovna tehnolo ka na ina produkcije TV emisija: 1. Produkcija televizijskih emisija na elektronski na in 2. Produkcija televizijskih emisija na filmski na in

Tehni ke inovacije Omogu uje direktno preno enje doga aja, a prilikom snimanja emisija zapis slike i zvuka ostvaruje se na magnetoskopskoj traci (hard disk, memorijsku karticu), koja je odmah spremna za reprodukciju snimka Mo e se obaviti: a. U televizijskom studiju, i b. Izvan televizijskog studija (Reporta na kola i ENG snimanja) Proizvodni zadaci se mogu odnositi na: - Ostvarenje direktnog prenosa, ili - Ostvarenje snimka slike i zvuka, radi kasnijeg emitovanja

1. Digitalni video zamenjuje analogni kako na profesionalnom tr i tu tako i na potro a kom. (koriste se 3 iroko prihva ena analogna formata : NTSC, PAL i SECAM) 2. Digitalni video nudi daleko ve i kvalitet po ni oj ceni.

Od 18 DTV formata, est su HDTV formati, od kojih je 5 bazirano na progresivnom skeniranju a jedan na isprekidanom. Stanice same odlu uju koji format e emitovati. Formati koji se koriste u HDTV-u su:

y 720p - 1280x720 pixels progressive y 1080i - 1920x1080 pixels interlaced y 1080p - 1920x1080 pixels progressive

ENG/EFP

Linearna monta a

Emitovanje

Snimanje:

Na traku sa kamkorderom Monta a: Linearna sa trake na traku Emitovanje: Sa trake

Tape Transfer

On Air

ENG/EFP

Digitize

Non-Linear Editing

Playout

Snimanje:

Na traku ili mem. Karticu, ili opt.disk Digitalizacija: Prebacivanje na Video Server Monta a: Nelinearna digitalna monta a Emitovanje: sa servera

Primeri produkcija na el. na in


U studiju Izvan studija 1 kamera
U klju enje sa lica mesta

1 kamera Vi e kamera
Intervjui Najave Vreme Talk show, Vesti, infotainment

Vi e kamera
Politi ki doga aji Sportski doga aji

Dir . prenos

Odlo en o emitovanje

Intervjui Najave Vreme

Kvizovi, Talk show, Muzi ke emisije

Novinarski prilozi i reporta e, Ankete, Igrane emisije, Dokumentarne emisije

Reality, Igr. serije, Politi ki doga aji, Sportski doga aji

ENG

(Electronic News Gathering) - Produkcija na el.na in izvan studija, odnosi se uglavnom na proizvodnju priloga za vesti. Ekipu koje realizuje ine snimatelj i novinar. Snimaju se obi no doga aji toga dana EFP ( Electronic Field Production) - Produkcija na el. na in izvan studija, obi no se radi planski, po scenariju ili bar sinopsisu, ekipa se esto sastoji od dva ili vi e snimatelja. Ovako se rade reality-show emisije, dokumentarne emisije.... Snimanje reporta nim kolima Produkcija na el. na in izvan studija (mada ima izuzetaka) sa vi e kamera u sistemu, posebno se koristi za prenose velikih doga aja, sportskih, takmi enja, koncerte, ali i za igrane strukture.

Podrazumeva

kori enje filmske tehnike Koristila se traka 16mm i 35mm Snimanje se mo e obaviti na negativu, na umker traci, u crno-beloj tehnici, ili u boji. Prema mestu snimanja razlikujemo: a) snimanje u filmskom ateljeu (studiju) b) snimanje izvan ateljeau, u enterijeru ili eksterijeru

Razlikujemo

emisije. Prema programskoj vrsti/tipu: a) Produkciju informativnih emisija b) Produkciju obrazovnih emisija c) Produkciju kulturno-umetni kih i zabavnih emisija d) Produkciju de ijih emisija e) Produkciju ekonomsko-propagandnih emisija Prema strukturi realizacije, razlikujemo te e i lak e strukture

televizijske mono-emisije i serijske

Planiranje

produkcije TV emisija Priprema produkcije TV emisija Realizacija produkcije TV emisija Finalizacija produkcije TV emisija Emitovanje TV emisija

Preprodukcija Produkcija Postprodukcija Emitovanje

Planiranje

zadaci definisanja programskih ciljeva produkcije, utvrdjivanja na ina za njihovo ostvarivanje, proizilaze iz programskih planova Priprema ostvarivanje uslova za produkciju (formiranje ekipe, podele zadataka itd) Realizacija snimanje emisija (ali i prenos) Finalizacija Obrada snimljenih materijala i monta , kao i materijalno-finansijska likvidacija Emitovanje zaokru ivanje ciklusa i zadovoljenje televizijskih potreba gledaoca.

Model

po inje od ideje, a zatim ne ide direktno u proces produkcije (planiranje, priprema...), ve prelazi na eljeni komunikacijski efekat na ciljnu grupu. Jasno definisane poruke procesa (produkcije) motivi u gledaoce, a ne sama ideja. Kao producent, pre nego to po nete sa projektom, uvek treba da ta no znate ta elite da postignete da publika nau i, uradi ili ose a, pre nego to pre ete na tehni kotehnolo ku analizu

Model Posledica do uzroka Polaze i od ideje preko eljenog efekta na gledaoce, zatim se vra aju i na proces produkcije koji e omogu iti takav efekat

Ideja

Definisana poruka procesa

eljeni uticaj na gledaoce Poruka procesa: Poruka koju gledalac prima u procesu gledanja TV programa

Vodi proces produkcije Feedback

Produkcija
Uslovnosti medija:  sadr aj  ljudi  tehnika

Stvarna poruka procesa Stvarni efekat na gledaoce

Herbert Zettl (2006). Television Production Handbook, Wadsworth par. 17

Va

a poruka treba da omogu i da gledalac razume va koncept Da li prepoznajete elemente produkcije koji su potrebni da realizujete koncept Koja je va a publika? Da li imate scenario koji je u okviru predvi enog bud eta i vremenskih okvira Da li poznajete i imate neophodnu tehniku? Da li znate i obezbedili ste neophodne saradnike?