TEKNIK BACAAN

BMM 3104
Disediakan oleh; Nor rahizah binti a rahim Bmm2 P p g a m b i l a n j u n 2 0 11

BACAAN INTENSIF DEFINISI: Kegiatan membaca yang menuntut ketelitian dan dilakukan secara saksama.  kritis dan idea)  -membaca telaah bahasa (aspek-aspek berkaitan bahasa)  . Ia melibatkan telaah isi dan pandangan terperinci sesuatu bahan bacaan Dua perkara yang dilibatkan dengan bacaan ini adalah:  -membaca telaah isi (membaca teliti. pemahaman.

Gerak laju dan kelainan adalah dianggap penting .Asas kepada pengajar memberi penjelasan atau keterangan tentang struktur yang sukar dan memperkembang perbendaharaan kata.Konsep bacaan intensif 1.Berkaitan dengan aktiviti mengkaji ciri-ciri tatabahasa.Kegiatan membaca yang dikaitkan dengan usaha melanjutkan lagi perkembangan pembelajaran bahasa pelajar bawah pimpinan guru. 2.Memperkembangkan usaha mengawal penggunaan bahasa dalam pertuturan dan tulisan 5. 3. iaitu susunan kata dalam ayat dan pengertian menurut kamus yang ditemui oleh pelajar dalam bacaannya 4.

Tujuan bacaan intensif a.Membaca secara senyap dengan kepantasan yang sewajarnya d. betul dari segi sebutan.Untuk mengembangkan kebolehan mentafsir apa yang tertulis dalam bacaan dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam kamus c. lancar dan tahu menggunakan tanda-tanda bacaan dengan baik b.Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan baik.Menilai atau mengulas isi yang diperoleh daripada bahan yang dibaca . intonasi.

Mengenal pasti laras-laras bahasa yang pelbagai g. memahami dan menikmati unsur  estetik dalam bahasa f.e. Membuat rumusan atau kesimpulan daripada bahan bacaan. Mengesan.  .

BACAAN EKSTENSIF DEFINISI: Kegiatan membaca secara luas.  .menganjurkan aktiviti membaca yang  berkesan. Tujuannya adalah untuk:  .memahami isi-isi penting dengan cepat  .

Bacaan ini tidak memerlukan pemikiran yang mendalam. memerhati bahanbahan bertulis bagi mencari dan mendapatkan maklumat dan penerangan c. Pembaca akan memeriksa.Membaca ekstensif melibatkan perkaraperkara berikut: a.Membaca tinjauan: dilakukan sebelum memulakan sesuatu bacaan. rangka kasar. bab. meneliti indeks.Membaca sekilas: membaca melibatkan pergerakan mata yang cepat untuk melihat. kandungan dan sebagainya.Membaca dangkal: untuk mendapat pemahaman yang bersifat luaran atau tidak mendalam daripada sesuatu bahan yang dibaca. . daftar kata yang terdapat dalam buku atau melihat judul. b.

sesuai dengan minat. umur. jantina. sikap dan cita-cita pelajar. pengalaman. Pelajar membaca tanpa menghadapi kesukaran dan seronok.Konsep Bacaan Ekstensif Di lakukan di luar kelas secara sendiri tanpa bimbingan guru. Bahan bacaan adalah luas dari segi perbendaharaan kata. Bahan-bahan yang berbeza .

d.Memberi peluang murid-murid terutama yang cerdas untuk meluaskan bacaan dan membina daya kreativiti f.Membaca dengan fasih dalam bahasa yang dipelajari c.Membaca dengan cara tersendiri tanpa bimbingan secara langsung daripada orang lain.Mendapat pengetahuan sambil berhibur.perbendaharaan kata.Tujuan Bacaan Ekstensif a. b. Menambah minat membaca .Memperkaya bahasa. struktur ayat dan sebagainya e. ungkapa.

Memperluas dan mempertingkat tahap  penguasaan bahasa j. membuat  rujukan dan menggunakan perpustakaan k. Mendedahkan murid kepada pelbagai laras  bahasa. Membentuk tabiat gemar membaca.g. Membina daya berfikirdan membentuk sikap yang baik h. Mempertingkat mutu dan kepantasan membaca i.  .

Pengertian Bacaan Skimming Skimming merupakan satu kaedah membaca cepat dengan cara mengumpul maklumat secara sepintas lalu bagi mendapatkan idea penting. Merupakan satu proses melihat sepintas lalu atas sesuatu perenggan untuk mendapatkan idea utama. Untuk menilai artikel tersebut. Untuk mengetahui apakah suatu artikel sesuai dengan apa yang kita cari. . apakah menarik untuk dibaca lebih lanjut secara terperinci. Kecepatan membaca secara skimming biasanya sekitar 3-4 kali lebih cepat dari membaca biasa.

.Tujuan Bacaan Skimming skimming untuk membaca banyak bahan dalam jangka masa yang singkat dan hanya memerlukan maklumat penting sahaja.

Teknik Bacaan Skimming Baca judul. Biarkan mata Anda melakukan skimming kulit luar sebuah teks. Baca awal dan akhir kalimat setiap paragraph Jangan membaca kata per kata. Carilah kata kunci atau keyword-nya Lanjutkan dengan berpikir mengenai arti teks tersebut . sub judul dan subheading untuk mengetahui maksud keseluruhan tajuk Perhatikan ilustrasi (gambar atau foto) agar Anda mendapatkan informasi lebih jauh tentang topik tersebut.

Scanning berkaitan dengan menggerakan mata secara cepat keseluruh bagian halaman tertentu untuk mencari kata dan frasa tertentu.Pengertian Bacaan Scanning Scanning digunakan untuk mendapatkan informasi spesifik dari sebuah teks. . Scanning juga adalah kemahiran atau keupayaan untuk mendapatkan maklumat secara cepat dan untuk mencari jawapan kepada sesuatu soalan atau maklumat secara khusus.

.Tujuan Bacaan Scanning scanning untuk menentukan sejauh mana kecekapan kita mencari sesuatu maklumat tertentu(bukan menghabiskan bacaan dengan cepat). Kecekapan scanning bergantung kepada penumpuan mental.

Terkadang penulis menempatkan kata kunci di baris atas setiap perenggan. ‘pertama’. Carilah kata yang dicetak tebal. ‘langkah’. .Teknik Bacaan Scanning Perhatikan penggunaan urutan seperti ‘angka’. miring atau yang dicetak berbeda dengan teks lainnya. ‘kedua’. ‘huruf’. atau ‘selanjutnya’.

SEKIAN … .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful