³TRANS-UNIVERSITARIA´ Program de formare-dezvoltare continu a cadrelor didactice din înv mântul preuniversitar Profesori din invatamantul

preuniversirar

Curriculum centrat pe competen e
Formator: prof. dr. Lucian Iordachescu

Curriculum centrat pe competen e
‡ Formarea competen elor cadrelor didactice pentru în elegerea i aplicarea principiilor i modelelor de proiectare, implementare i evaluare a con inuturilor instruirii i a finalit ilor activit ii instructiveducative. ‡ Corelarea semnificativ cu didacticile de specialitate din planurile de înv mânt ale ciclului secundar (inferior i superior) din înv mântul preuniversitar

Competen e profesionale
1. De cunoa tere i în elegere: ‡ caracterizarea statutului epistemologic al teoriei form rii centrate pe competen e ca parte a teoriei curriculum-ului; ‡ determinarea pozi iei teoriei curriculum-lui în sistemul tiin elor educa iei; ‡ definirea i caracterizarea principalelor categorii de concepte teoretice i metodologice specifice domeniului: curriculum, înv mânt centrat pe elev, competen e, performan e, rela ii între acestea, arii curriculare, curriculum la decizia colii, discipline op ionale, curriculum formal, curriculum comun etc.; ‡ în elegerea paradigmei educa iei centrat pe competen e; ‡ asamblarea conceptelor într-un limbaj tiin ific i coerent i utilizarea lui în activitatea profesional .

identificarea i evaluarea direc iilor i tendin elor reprezentative de evolu ie din domeniul politicilor. procesul de implementare a curriculum-ului centrat pe competen e în înv mântul preuniversitar. teoriei i practicii curriculare în înv mântul preuniversitar: reforme. . perspective de analiz a curriculum-ului colar: . orient ri. De explicare i interpretare ‡ descrierea.Competen e profesionale 2. interpretarea i evaluarea principalelor evolu ii.elementele func ionale. . .tipurile sau formele de manifestare a curriculum-ului colar etc.produsele sau documentele curriculare. ‡ ‡ .. analiza reflectiv-critic i formularea judec ilor de valoare proprii privind abordarea domeniului în literatura de specialitate. probleme critice.elementele structurale ale curriculum-ului colar. paradigme. perspective de evolu ie.

care s satisfac la un nivel acceptabil condi iile înv mântului modern. ‡ ‡ ‡ . aspira iile. programele colare. centrat pe nevoile. integrarea i utilizarea efectiv în practica colar a demersurilor moderne de proiectare. dezvoltarea abilit ii de a construi documente curriculare proprii (programe pentru disciplinele op ionale. dezvoltarea abilit ii de a analiza critic documentele curriculare principale i auxiliare în baza c rora se desf oar procesul instructiv-educativ: planul de înv mânt. interpretarea rezultatelor evalu rii unui curriculum colar i valorificarea lor în vederea centr rii procesului de predare/ înv are/ evaluare pe elev. ghidurile metodice etc. posibilit ile i limitele elevului. evaluare a curriculum-ului colar. în cadrul fiec rui program de instruire a elementelor structurale ce definesc un curriculum colar modern i a rela iilor dintre acestea.). Aplicative ‡ dobândirea unui set de abilit i practice specifice proiect rii i implement rii unor inova ii în ariile curriculare. trat rii diferen iate a elevilor. implementare. în concordan cu cerin ele form rii profilului de competen pe diverse cicluride colarizare.Competen e profesionale 3. manualele. proiecte pentru unit ile de înv are. ‡ ‡ stabilirea cu rigoare i profesionalism. pentru lec ii sau activit i etc..

‡ evalueze impactul pe care experien ele de înv are din cadrul fiec rei arii curriculare le au asupra dezvolt rii elevilor . ‡ identifice elementele fundamentale ale curriculum-ului educa ional i ale curriculum-ului colar (la propria specialitate). ‡ argumenteze op iunile pentru diferite strategii de instruire prin raportare la principalii factori care se pot lua în considerare. ‡ proiecteze elementele din structura curriculum-ului în strategiile de instruire. .Obiectivele generale Cursan ii vor fi capabili s : ‡ explice locul i rolul curriculum-ului în sistemul tiin elor educa iei. ‡ evalueze documentele curriculare la nivelul ciclurilor colare din înv mântul preuniversitar. ‡ analizeze competen ele care vor fi formate elevilor în vederea alegerii activit ilor i con inuturilor adecvate.

. implementare i evaluare a currilum-ului la nivelul unui ciclu de înv mânt.Evaluarea Se face în raport cu urm toarele criterii: a) participarea i implicarea cursan ilor la activit ile aplicative. c) realizarea unor strategii de elaborare. Cursan ii vor realiza un portofoliu individual sau colectiv care s con in piese elaborate la ultimele dou criterii. b) prezentarea unor inova ii aduse produselor curriculare.

din perspectiva con inutului . specializat. 1 CURRICULUM-UL EDUCA IONAL. personalizat . ndividualizat . s se analizeze caracteristicile înv mântului centrat pe elev. De la teorie la practic Obiectivele temei sunt: s se identifice principalele momente referitoare la evolu ia curriculum-ului. local. s se caracterizeze fiecare tip de curriculum ±formal. informal. ascuns. nonformal.TEMA NR. s se caracterizeze componentele curriculum-ului înv mântului centrat pe cadrul didactic i pe Ämateria´ de înv at.

. ‡ Fiecare forma ie de seminar va analiza/dezbate fiecare nivel din Management educational strategic. individual. 2005. 1 ‡ Cursan ii vor elabora. dou referate care s vizeze: competen ele cadrului didactic (primul referat) i competen ele elevilor din propria clas .APLICA IA NR. Cluj. autori. prin grila competen elor men ionate în aceast tem (al doilea referat). 473 a aceleia i surse bibliografice. Editura Risoprint. Voiculescu F. p. iar formatorul va sintetiza rezultatele dezbaterii dup modelul prezentat în tabelul 4. pag 461-468.Napoca.. Voiculescu E..

Implementarea programului de lucru ÄEduca ie i instruire 2010´. ‡ Sursele pentru identificarea competen elor se reg sesc în: programele colare.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 1. elaborate de CNFP i aprobate prin ordin de ministru în 2004. în 2003 i în Standarde profesionale pentru func iile de execu ie din înv mântul preuniversitar. . Comisia European . elaborat de Grupul de lucru B. documentul Raport de progres ÄCompeten e cheie´. Elevul i Profesorul. CURRICULUM-ul CENTRAT PE COMPETENTE presupune: ‡ Referirea i descrierea competen elor celor doi actori principali ai procesului instructiv ± educativ.

transferabil de cuno tin e. COMPETENTELE CHEIE reprezint un pachet multifunc ional. abilita i i atitudini de care au nevoie to i indivizii pentru împlinirea i dezvoltarea personal . incluziunea social i g sirea unui loc de munc . Eurydice 2005) . Studiu 5´. Acestea trebuie sa se fi dezvoltat la sfâr itul educa iei obligatorii i trebuie s ac ioneze ca fundament pentru înv are ca parte a educa iei pe tot parcursul vie ii. (conform ÄCompeten e cheie.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 2.

condu i de interesele personale. b. cet enia activ i incluziunea (capital social): competen ele cheie trebuie sa le permit indivizilor sa participe in societate in calitate de cet eni activi. . c. Competen e cheie ale elevilor cuprind trei aspecte ale vie ii: a. angajarea intr-un loc de munca ( capital uman): capacitatea fiec rei persoane de a ob ine o slujba decenta pe pia a for ei de munc . împlinirea personal i dezvoltarea de-a lungul vie ii (capital cultural): competen ele cheie trebuie sa dea posibilitatea oamenilor s -si urmeze obiectivele individuale in via .INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 3. aspira ii si dorin a de a continua înv area pe tot parcursul vie ii.

tiin e i tehnologii. Educa ie antreprenorial Competen e civice i de rela ionare interpersonal A înv a s înve i / Educa ia pe parcursul întregii vie i Deschidere cultural / Sensibilizare la cultur . sunt: Comunicare în limba matern Comunicare în limbi moderne Competen e în domeniul tehnologiei informa iei i al comunic rii Competen e în domeniile matematic . care vizeaz colaritatea obligatorie.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI Competen e de baz (key-competences).

realizarea unor conexiuni între achizi iile din domeniul psihologiei cu alte domenii ale cunoa terii i practicii umane etc . proiecte i procese educa ionale i a manifest rilor vie ii psihice. Competen ele profesorilor (debutan i): ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ cunoa terea i utilizarea adecvat a cunceptelor specifice tiin elor educa iei i disciplinelor psihologice. examinarea critic . proiectarea. explicarea i interpretarea unor idei. utilizarea de metode.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 5. tehnici i instrumente de cunoa tere i autocunoa tere psihologic . utilizarea TIC în activit ile instructiv ± educative. ameliorarea i inovarea procesului educativ . conducerea i evaluarea activita ilor de înv are. evaluativ a unor idei. proiecte i procese educa ionale.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 6. tr s turi de personalitate): ‡ Competen e de comunicare i rela ionare ‡ Competen e de evaluare a elevilor ‡ Competen e psiho ± sociale ‡ Competen e digitale ( tehnice i tehnologice) ‡ Competen e de self-management (management al carierei) . capacit i i abilit i. Competen e ale profesorilor (exper i) ‡ Competen e metodologice (detaliate pe cuno tin e.

PERSPECTIVE DE ANALIZA A CURRICULUM-ULUI SCOLAR (1) Obiectivele temei sunt: Dup parcurgerea acestei teme cursan ii vor putea s : analizeze fiecare element al modelului pentagonal al curriculum-ului. explice caracterul comprehensiv al curriculum-ului v zut din perspectiv procesual . epistemologic) ale unui curriculum. 2 . evalueze rela iile dintre cele trei niveluri de elaborare a curriculum-ului. argumenteze rela iile dintre cele cinci elemente structurale ale curriculum-ului. s caracterizeze cele apte modele de proiectare a curriculumului exemplifice pentru fiecare disciplin din înv mântul primar tehnicile de opera ionalizare utilizate pe parcursul anilor. psihologic. pedagogic. Tema nr. explice cele patru fundamente (sociologic.

1.APLICA IA nr. 2. S se realizeze un inventar al ac iunilor subsumate celor cinci componente ale curriculum-ului. . pe care le realizeaz un înv tor pe parcursul unui an colar. din perspectiv structural .

I. Componentele esen iale ale curriculum-ului sunt: finalit ile (F). con inuturile (C).E.( S.).) .INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 1. timpul de instruire (T). strategiile de evaluare. strategiile de instruire (S.

Finalit ile procesului de înv mânt se definesc ca obiective educa ionale ce prezint un grad mare de diferen iere.A.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 2. datorit folosirii unor criterii diferite: ± de durat (obiective pe termen lung i scurt) ± grad de generalitate (obiective generale i obiective concrete) ± direc ionate (obiective axate pe performan e. pe capacit i. pe creativitate) .

Elaborarea obiectivelor se realizeaz pe trei planuri sau nivele: obiective generale (scopuri) ± nivelul general obiective intermediare (specifice) ± nivelul intermediar obiective concrete.C. comportamentale (opera ionale) ± nivelul opera ional .INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 2.

afective. psihomotorii) i nivelul de dezvoltare psihic a personalit ii elevului pentru a alege acele activit i de înv are care sunt accesibile unei anumite vârste. algoritmi de calcul etc.) i presupune considerarea categoriilor taxonomice al obiectivelor generale (cognitive.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 2.D. a doua component indic procesele psihice sau modul de abordare de c tre elev/copil a con inuturilor respective în activitatea de înv are. reguli. Formularea obiectivelor specifice presupune dou componente: prima component este domeniul de con inut (informa ii. .

În calitatea lor de dominante ele se refer la formarea unor capacit i i aptitudini specifice disciplinei i sunt urm rite de-a lungul mai multor ani de studii Din obiectivele cadru deriv obiectivele de referin .INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 2. .E. Obiectivele cadru sunt obiective cu un grad ridicat de generalitate i de complexitate.

Obiectivele de referin specific rezultatele a teptate ale înv rii pentru fiecare an de studiu i urm resc progresia în achizi ia de competen e i de cuno tin e de la un an de studiu la altul. F.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 2. Acestor obiective de referin le sunt asociate situa ii de înv are precum i con inuturile corespunz toare i descriptorii de performan .

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI

3. Con inuturile sunt mijloace prin care se urm re te atingerea obiectivelor cadru i de referin propuse. Unit ile de con inut sunt organizate fie tematic, fie în conformitate cu domeniile constitutive ale diverselor obiecte de studiu. Ordinea de parcurgere la clas a acestor con inuturi este la decizia profesorului sau a catedrei, cu condi ia respect rii logicii didactice a domeniului i a asigur rii unui num r de ore pentru sinteze i recapitulare

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 4. Strategiile de instruire prefigureaz un traseu procedural bine contextualizat si articulat. Ele sunt demersuri ac ionale i opera ionale flexibile, racordate la obiective i situa ii prin care se creeaz condi iile pred rii i gener rii înv rii, ale schimb rilor de atitudini i de conduite în contexte didactice diverse. Strategia cuprinde specific ri i delimitari ac ionale, în vederea eficientiz rii procesului de transmitere a informa iilor i de formare a capacit ilor inten ionate. Strategia constituie o schem procedural , astfel dimensionat încât s prefigureze o realitate educa ional în condi ii ce se pot modifica.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI

5. Strategiile de evaluare permit atât cadrului didactic, cât i elevului cunoa terea gradului i a m surii în care au fost îndeplinite finalit ile propuse. Eficien a proceselor de predare i înv are depind de corectitudinea i de promptitudinea cu care se realizeaz actele evaluative.

Organizarea unei dezbatere asupra unor tehnici de opera ionalizare pe care cursan ii le utilizeaz în activitatea profesional .APLICA IA nr.2. . 2.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 1. 1. Opera ionalizarea obiectivelor educa ionale . . Vl sceanu).const în specificarea criteriilor sau indicatorilor pe baza c rora un obiectiv dobânde te caracteristica de a fi opera ional.B.A. Criterii de elaborare i apreciere ale opera ionalit ii unui obiectiv: performan a (criteriul comportamental) capacitatea intelectual (criteriul competen ei)(L.

C. care const în enun area obiectivului sub forma comportamentelor observabile i m surabile. ac iuni. manifest ri observabile. care se refer la transpunerea unui obiectiv în termeni de opera ii. Sensuri al opera ionalizarii: unul general. . unul tehnic.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 1.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 2. de construire i dirijare a situa iei de înv are. Observabilitatea comportamentului se relev de c tre elev în termeni verbali.expresia nivelului de realizare a unei sarcini de înv are. actul sau manifestarea vizibil pe care elevul o poate releva. comportamentul. De aceea. iar cadrul didactic va alege mijloacele cele mai adecvate de realizare a instruirii. PERFORMANTA . ‡ Indicatorul cel mai concret al performan ei în înv are este. fizici i atitudinali. ‡ Comportamentul etalat de elev/copil trebuie s fie observabil i m surabil cu ajutorul unor instrumente de evaluare pedagogic . ‡ Numai precizând în mod clar i explicit comportamentul final este posibil programarea con inuturilor înv rii i mai ales a situa iilor de predare i a sarcinilor de înv are. ‡ Într-un obiectiv opera ional trebuie indicat rezultatul sau comportamentul final pe care urmeaz s -l manifeste elevul implicat într-o situa ie de înv are. obiectivele opera ionale mai sunt numite i obiective finale sau terminale. conform teoriei comportamentiste (behavioriste). .

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 3. ‡ Avantajul obiectivelor axate pe competen e este c accentueaz caracterul formativ al înv mântului. COMPETENTA . ‡ Specificarea competen elor const în delimitarea capacit ilor sau opera iilor intelectuale de genul: capacitatea de a detecta. informa ii sau rela ii. de a ac iona sau judeca etc. ceea ce accentueaz nota de ambiguitate i îngreuiaz atât planificarea sarcinilor cât i evaluarea. capacitatea de a înv a.acea capacitate intelectual care dispune de posibilit i multiple de transfer sau de aplicabilitate i operare cu con inuturi diverse. analiza i sintetiza date. ‡ Competen a este realizabil în intervale mai lungi de timp. . selecta. pe când dezavantajul const în reducerea opera ionalit ii .

în care accentul s se pun pe indicarea capacit ilor mentale sau a opera iilor intelectuale implicate i dezvoltate prin con inuturile unui obiect de înv mânt i obiectivele opera ionale definite în termeni de performan sau de comportamente finale. IMPORTANT! Criteriul performan ei i cel al competen ei nu trebuie considerate ca reciproc exclusive. . Ele sunt complementare.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 4. Pentru aceasta este necesar s se stabileasc o leg tur strâns între obiectivele specifice.

obiectivele opera ionale au dou dimensiuni: ‡ Dimensiunea de con inut (informa ii. nelimitându-se la simpla memorare ± reproducere de informa ii.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 5. Opera iile. problema de rezolvat. abilit ile sau comportamentele mentale specificate în con inutul obiectivelor trebuie s fie cât mai variate. ci opera ia logic sau/ i abilitatea mental activat în vederea definirii modului de raportare a elevului/copilului la con inutul vehiculat.) care se constituie ca obiect al înv rii i care impune anumite norme de formulare a obiectivelor instruirii: a. experien elor anterioare de înv are. probleme etc. Într-un obiectiv nu se formuleaz informa ia. Obiectivele trebuie s corespund prin con inutul lor nivelului de dezvoltare a inteligen ei elevilor. adic s descrie opera ii sau ac iuni c rora le sunt asociate experien e adecvate de înv are în situa iile instructive programate cu elevii. Obiectivele s fie reale. vizând o dificultate care poate fi dep it . b. . c. Cerin e de con inut i de form ale opera ionaliz rii . d. ideea.

formulat în termeni comportamentali explici i.. prin utilizarea unor Äverbe de ac iune´ de tipul: a diferen ia. Obiectivul trebuie s fie opera ional. a construi. a identifica. Fiecare obiectiv concret trebuie s vizeze o opera ie singular pentru a facilita m surarea i evaluarea gradului s u de realizare. pentru a u ura referirea la con inutul s u specific i derivabile logic pentru a fi asociate construc iei logice a con inutului informa ional i a situa iilor instructive. b. c.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI ‡ Dimensiunea de form sau opera ional care indic sarcina de înv are pentru elev i care impune anumite norme pedagogice: a. . a enumera etc. a compara. a rezolva. Un obiectiv s fie elaborat în cât mai pu ine cuvinte. a construi.

APLICA IA nr.3. Analiza consecin elor de natur practic ale celor dou perspective tratate în aceast tem . 2. .

evaluarea modului în care a fost implementat curriculum-ul colar.2.1. Nici unul nu poate fi suspendat. Curriculum-ul colar exist prin cele trei procese. .INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 1.3. proiectarea curriculum-ului 1. Ele reprezint un tot unitar. implementarea curriculum-ului 1. Ele trebuie integrate întrun concept comprehensiv al curriculum-ului. Perspectiva procesual Perspectiva procesual de analiz a Curriculum-ului colar vizeaz : 1.

b. Din aceast perspectiv se pot imagina mai multe modele explicative ale curriculum-ului: a.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 2. strategiile de evaluare . timpul de instruire. Modelul triunghiular. timpul de instruire. con inuturile. con inuturile colare. potrivit c ruia componentele unui curriculum sunt: finalit ile procesului de înv mânt. Perspectiva structural .vizeaz componentele esen iale ale curriculumului i rela iile dintre ele. Modelul pentagonal. strategiile de instruire. care include urm toarele componente: finalit ile.

proiectarea pe unit i de înv are. TEMA NR. auxiliar i personal al curriculum-ului. 3 . s se argumenteze rela iile dintre produsele principale. proiectul pedagogic al lec iei). s se elaboreze documentele curriculare specifice cadrului didactic (planificarea calendaristic . auxiliare i personale ale curriculum-ului.PERSPECTIVE DE ANALIZA A CURRICULUM-ULUI SCOLAR (2) Perspectiva produselor sau documentelor curriculare Obiectivele temei sunt: s se analizeze fiecare produs principal.

proiectul unei activit i/lec ii) la o disciplin i îl va analiza prin prisma criteriilor/cerin elor men ionate în tem . .APLICA IA nr. Fiecare cursant va prezenta un document de proiectare (planificarea calendaristic . 3.1. proiectarea secven ial a unit ilor de înv are.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 1. probelor de evaluare i a rela iilor dintre acestea´ (Laz r Vl sceanu. Proiectarea activit ii didactice ÄA proiecta activitatea didactic înseamn a corela i integra opera iile de definire a obiectivelor. Evaluarea procesului de înv mânt)1 . (I. con inuturilor. Curs de pedagogie) ÄÎntr-o formulare sintetic am putea defini proiectarea activit ii didactice ca fiind un ansamblu de procese i opera ii de anticipare a desf ur rii activit ii instructiv-educative´. T. Radu. strategiilor de dirijare a înv rii.

reprezint activitatea de structurare a ac iunilor i opera iilor care asigur func ionalitatea sistemului i a procesului de înv mânt la nivel general ( vizeaz institu iile colare). e alonat . În func ie de perioada de timp la care se raporteaz .const în elaborarea programelor de instruire specifice unei discipline i apoi a unei lec ii/activit i (vizeaz activitatea cadrului didactic) . proiectarea poate fi: global .INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 2.

. Proiectarea realizat de cadrul didactic are la baz programa. Proiectul pedagogic al lec iei/ activit ii.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 3. Proiectarea unit ilor de înv are. ca document normativ ce stabile te intele ce trebuiesc atinse.Documentele curriculare de baz ale cadrului didactic sunt: Planificarea calendaristic .

. Lectura/studiul programei . Proiectarea activit ii didactice presupune: 4.1.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 4.în succesiunea logic : ‡ obiective cadru ± ‡ obiective de referin ± ‡ activit i de înv are ± ‡ con inuturi ± ‡ evaluare.

‡ corelarea fiec rui con inut în parte cu obiectivele de referin vizate.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 4. îndrum toare etc) ‡ alocarea timpului considerat necesar pentru fiecare con inut în concordan cu obiectivele de referin vizate. ‡ stabilirea succesiunii de parcurgere a con inuturilor.2. Planificarea calendaristic parcurge urm toarele etape: ‡ citirea atent a programei. ‡ verificarea concordan ei dintre traseul educa ional propus de cadrul didactic i oferta de resurse didactice de care dispune (ghiduri metodice. .

nu pe con inuturi.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 4.3. Proiectarea secven ial a unit ilor de înv are trebuie s aib în vedere: centrarea demersului pe obiective. implicarea în proiectare a urm torilor factori: a) obiective: de ce? (obiective de referin ) b) activit i de înv are: Cum? c) evaluare: Cât? (descriptori de performan ) d) resurse: Cu ce? .

disciplina.4. .I. aria curricular . recapitulare i sistematizare. bibliografie. mixt ). tipul lec iei (transmitere însu ire de noi con inuturi. obiectivele de referin . strategii didactice folosite.4. clasa/ grupa. Datele de identificare data. Proiectul unei activit i/lec ii ± elemente de structur 4. obiectivele opera ionale. evaluare.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 4. formare de priceperi i deprinderi.

transferul cuno tin elor. modalit i de evaluare.4. fixarea noilor con inuturi.include cinci indicatori. enun area obiectivelor. predarea noilor con inuturi. a eza i în coloane: e alonarea în timp a situa iilor instructive (secven ele lec iei). II. Construc ia propriu-zis . strategiile didactice. Etapele (situa iile de instruire) ale unei lec ii sunt: captarea aten iei.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 4. tema pentru acas . obiectivele opera ionale. unit ile de con inut. organizarea activit ii. verificarea temei.

reparti ia a teptat sau dezirabil a performan elor elevilor sau modul de realizare (distribu ie) a performan elor relative Calit ile unui proiect de lec ie : s ofere o perspectiv global i complet asupra lec iei. Criteriul de optimalitate are în vedere: distribu ia standardelor de con inut de la nivelul minimal la nivel maximal. s fie flexibil . III. s fie simplu i opera ional. s aib un caracter realist.4.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 4.

din op ionalele pe care cursan ii le-au elaborat i implementat i va solicita grupei s le completeze cu acele elemente care s le schimbe statutul.2. din suport de curs op ional în manual pentru o disciplin op ional . 3.APLICA IA nr. . Tutorele va alege dou op ionale la decizia colii.

obiective de referin exemple de activit i de înv are. standarde curriculare de performan . ± programele colare cuprind: obiective cadru.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 1. Programele pentru înv mântul preuniversitar ± componente de baz ale Curriculum-ului Na ional ± reprezint instrumentul didactic principal care descrie condi iile înv rii precum i criteriile dezirabile pentru reu ita înv rii. condi ii exprimate în termeni de obiective. activit i de înv are i standarde curriculare de performan ± prezint oferta educa ional a unei anumite discipline pentru un parcurs colar determinat. con inuturi. con inuturi.

Op ionalul în înv mântul primar poate fi: op ional la nivelul disciplinei ± propunând obiective i con inuturi ale înv ‡ ‡ ‡ ‡ rii care nu sunt incluse în programa colar a disciplinei. op ional la nivelul mai multor arii curriculare ± implic cel pu in dou discipline din dou arii curriculare diferite. în realizarea programei de op ional se va porni de la obiectivele-cadru ale celor dou discipline. op ional ca disciplin nou ± propunând o disciplin care nu este prev zut ca atare în planul-cadru de înv mânt sau nu apare la o anumit clas .INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 2. dezvoltându-se obiective de referin noi.1. programa se realizeaz ca i în cazul op ionalului la nivelul ariei curriculare. op ional la nivelul ariei curriculare ± presupune abordarea unei teme care implic cel pu in dou discipline la nivelul ariei curriculare. în acest caz. . se vizeaz dobândirea de competen e transversale. din perspectiva temei propuse.

*Va prezenta informa ii privind desf urarea orelor de op ional ± s pt mânal / o or . . precum i posibilitatea dezvolt rii lui pe parcursul întregului ciclu curricular sau pe parcursul celor patru ani ai înv mântului primar.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 2.2. Schema de proiectare a op ionalului respect schema programelor de trunchi comun: ‡ Titlul (tema) i felul op ionalului. conceput pentru a le oferi elevilor o alternativ de dezvoltare personal . în func ie de specificul op ionalului propus. bilunar câte dou ore. ‡ Argumentul/Nota de prezentare *Va cuprinde motivarea propunerii op ionalului.

dar s nu fie relu ri sau Ävaria iuni´ ale acestora. *Pentru atingerea obiectivelor se pot propune tipuri variate de activit i de înv are.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI Obiectivele de referin i exemple de activit i de înv are *Vor fi ordonate pe dou coloane. capacit i vizate de obiectivele de referin propuse. . *Profesorul de înv mânt primar va trebui s evite introducerea în programa de op ional a obiectivelor de referin din programele colare chiar din anii superiori celui în care se desf oar op ionalul. *Activit ile de înv are trebuie s reflecte modul în care elevii pot dobândi priceperi i deprinderi. potrivit ordon rii în programa colar aprobat la nivel na ional. prin care s se urm reasc activizarea elevilor. *Formularea obiectivelor trebuie s urmeze modelul celor din programa colar .

într-un cuvânt. combinate i recombinate între ele. dar i cu altele înv ate anterior. *Trebuie trecute în list acele informa ii care vor fi introduse.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI ‡ Lista de con inuturi *Trebuie s cuprind informa iile pe care op ionalul le propune ca baz de operare pentru formarea capacit ilor vizate de obiective. acele informa ii care vor fi vehiculate în cadrul op ionalului .

spre a. .i dezvolta capacit ile/competen ele dobândite prin parcurgerea op ionalului propus. care ar putea continua/prelua/adapta op ionalul. * Profesorul s stabileasc tipurile de probe prin care se va putea evalua (m sura i aprecia) atingerea obiectivelor de referin enun ate.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI ‡ Modalit i de evaluare * Trebuie s fie adecvate tipului de op ional propus. ‡ Bibliografie * Poate fi consultat atât de profesori. cât i de elevi. temei acestuia.

subcapitole. redactarea. limbajul. lec ii. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ . Func ii ale manualelor: func ie de informare. teme.elev. func ie de ghidare (dirijare) a înv rii. opera ionalizabile în rela ia didactic cadru didactic . abord rile pedagogice. Manualul colar concretizeaz programele colare în diferite unit i didactice sau experien e de înv are. Conceperea manualului trebuie s vizeze cu stricte e: con inuturile. func ie de structurare i de organizare a înv rii. ilustra iile. În manual.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 3. con inuturile înv rii sunt sistematizate pe capitole.

precise. Con inuturile manualului colar problematizeaz urmatoarele repere: Con inuturile r spund obiectivelor programei? Sunt la nivelul de în elegere al elevilor? Sunt exacte. actuale. experimentele propuse sunt suficient de variate? Activit ile de înv are necesit interven ia profesorului sau pot fi realizate de elev f r ajutor? Autorul a f cut eforturi s integreze con inuturile a dou sau mai multe discipline atunci când a fost posibil? ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ .INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 3. de la elementar la superior? Conceptele sunt clar explicate? Activit ile de înv are. variate? Sunt suficient de dezvoltate în raport cu enun urile sintetice ale programei? Contribuie la formarea atitudinilor sociale i morale pozitive i la dezvoltarea valorilor? Progresia conceptelor i a cuno tin elor vehiculate se realizeaz de la simplu la complex.1.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 3.? ‡ Manualul prezint exerci ii de înv are i de control pentru fiecare capitol? ‡ Exerci iile sunt variate? ‡ Sunt formulate clar i precis? ‡ Pot ele prezenta un mijloc de evaluare a înv rii? ‡ Sunt ele prezentate în a a fel încât elevul s se verifice singur? .2. Abord rile pedagogice problematizeaz urm toarele repere: ‡ Metodele folosite i recomandate în manual corespund concep iilor pedagogice? ‡ Metodele corespund unei pedagogiidirectiviste sau nondirectiviste? ‡ Manualul presupune activit i de cercetare din partea elevului? ‡ S-a inut seama de interesele elevilor? ‡ S-a inut seama de caracteristici ale elevilor precum: vârsta. mediul de via etc.

text principal divizat în capitole i subcapitole. rezumat. exerci ii.3 Redactarea. organizarea manualului problematizeaz urm toarele repere: ‡ Manualul prezint o organizare logic a redact rii (prezentare. evaluare)? ‡ Capitolele sunt echilibrate? ‡ Întinderea capitolelor este în acord cu importan a temelor tratate? ‡ Unele capitole sunt prea lungi sau prea scurte? .INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 3.

Limbajul manualului problematizeaz urm toarele repere: ‡ Limbajul este adaptat nivelului elevilor? ‡ Vocabularul utilizat ine cont de achizi iile anterioare ale elevilor? ‡ Cuvintele noi sunt explicate? ‡ Frazele au structura i lungimea corespunz toare? ‡ Semnifica ia textului este clar ? ‡ Elementele de punctua ie sunt justificate? .INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 3.4.

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 3.5. Ilustra iile manualului problematizeaz urm toarele repere: ‡ Toate ilustra iile din manual se justific ? ‡ Corespund con inuturilor capitolelor? ‡ Sunt clare i precise? ‡ Transmit informa ii interesante? ‡ Sunt sugestive? ‡ Sunt estetice? ‡ Sunt corect plasate în pagin ? ‡ Explica iile care le înso esc sunt clare? ‡ Se justific costurile ilustra iilor? .

6 Alte aspecte supuse problematiz rii: *Firul conduc tor Se urmeaz o logic ? *Rezumatul Stilul de redactare este sobru.INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE ÎN REZOLVAREA APLICATIEI 3. precis sau e imprecis? *Primele i ultimele pagini Introducerea prezint clar obiectivele disciplinei i ale manualului? Cuprinsul este precis i detaliat? Manualul are un index? .

.TEMA NR. *cuno tin ele care produc copiilor/ elevilor pl cerea de a cunoa te . *cuno tin ele func ionale . s se extrag /ordoneze din manualele ciclului primar cuno tin ele dup urm toarea tipologie: *cuno tin ele de baz . 4 CON INUTUL/ CON INUTURILE ÎNV MÂNTULUI Obiectivele temei sunt: s se în eleag conceptul de con inut al înv mântului în toat complexitatea i diversitatea lui. *cuno tin ele cu rol de Äpasarel ´ sau Äidei ancor ´. *cuno tin e Ästerile´.

*s poat s se integreze în contexte variate ale înv rii . *s vizeze obiective bine definite.Obiectivele temei sunt: ‡ s se construiasc un modul pedagogic la o disciplin obligatorie sau op ional inând seama de urm toarele cerin e: *s defineasc un ansamblu de situa ii de înv are. *s propun probe de verificare a celui ce înva pentru a realiza feed-back-ul.

.Obiectivele temei sunt: ‡ s se caracterizeze fiecare modalitate de integrare curricular : *integrare intradisciplinar *integrare multidisciplinar *integrare pluridisciplinar *integrare interdisciplinar *integrare transdisciplinar . . . . .

4 Cursan ii. grupa i în echipe de cate 2. . pentru toate nivelurile de clas din înv mântul primar. vor completa matricea de mai jos pentru dou competen e de referin de la fiecare disciplin .APLICA IA nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful