TEMA: CURRICULUMUL MODERNIZAT DE GEOGRAFIE

unit i de con inuturi. organizate cu scopul realiz rii unor obiective determinate. . CURRICULUM-UL MODERNIZAT ± cuprinde un ansamblu coerent de competen e. descriptorii.DEFINI IA ³CURRICULUMULUI´ CURRICULUM±UL MODERNIZAT ± reprezint un ansamblu de documente colare de tip reglator în cadrul c rora se consemneaz datele esen iale privind procesul educativ i experien a de înv are la geografie. evaluare i performan e colare. activit i de predare.

Competen a este un ansamblu de: Cuno tin e declarative ± a ti.  . pentru cet enia activ . abilit i i atitudini adecvate contextului de care are nevoie fiecare individ pentru îndeplinirea i dezvoltarea personal . Atitudini ± a ti s fie. pentru integrarea social i pentru angajarea pe pia a muncii.COMPETEN ELE . Cuno tin e procedurale ± a ti s fac .un ansamblu de cuno tin e.

centrate pe elev. asigurarea calit ii vie ii. în mod deosebit recomand rile Parlamentului European i ale Consiliului Uniunii Europene.MODERNIZAREA CURRICULUMULUI LA GEOGRAFIE A FOST NECESAR DIN URM TOARELE CONSIDERENTE: Apari ia noilor cerin e (culturale. educa ionale. Abordarea diferen iat .) . nivelul înalt de complexitate a materiei predate în raport cu posibilit ile elevilor. Apari ia noilor tendin e pe plan na ional în dezvoltarea curricular . economice) fa de programele sociale. exprimat în observa iile. ale managerilor colari din republic . num rul mare i complexitatea obiectivelor etc. Prezen a unor caren e în curriculumul centrat pe obiective (ex. Racordarea la cerin ele vie ii. sugestiile i recomand rile cadrelor didactice. individualizat a elevului pentru instruirea unei coli prietenoase copilului. sociale. Experien a din alte state europene i recomand rile incluse în documentele la nivel european.

II. la general. PRELIMINARII ± se realizeaz o caracterizarea laconic a curriculumul modernizat ± treapta gimnazial sau liceal .STRUCTURA CURRICUMULUI MODERNIZAT LA GEOGRAFIE I. disciplina Geografie. . rolul tiin ei etc. principiile didactice i geografice. CONCEP IA DIDACTIC A DISCIPLINEI ± se caracterizeaz .

Aceste competen e reprezint ³un pachet´ transferabil i multifunc ional de cuno tin e. pentru integrarea social i angajarea în pia a muncii. abilit i i atitudini.CHEIE (TRANSVERSALE) Competen ele-cheie sunt recomandate de Comisia European . deprinderi/priceperi i atitudini de care au nevoie to i indivizii pentru împlinirea i dezvoltarea personal .III. . Au un grad mare de generalitate i complexitate i cuprind: cuno tin e. COMPETEN ELE . Trebuie formate pân la finalizarea treptei gimnaziale i liceale.

     Competen e de înv are/de a înv a s înve i. Competen e de autocunoa tere i autorealizare.strategice. Competen e de baz în matematic . Competen e antreprenoriale. Competen e culturale. tiin e i tehnologie. Competen e interpersonale. Competen e digitale. morale. . civice. interculturale (de a recepta i de a crea valori). Competen e ac ional . în domeniul tehnologiilor informa ionale i comunica ionale. Competen e de înv are în limba matern /limba de stat. Competen e de comunicare într-o limb str in .

Au un grad înalt de generalitate i complexitate.IV. Pot fi formate la orice disciplin colar . . COMPETEN E TRANSDISCIPLINARE Sunt deduse din competen ele-cheie. Se formeaz pe durata unei trepte de înv mânt.

Competen a de a comunica adecvat în limba matern /de stat a terminologiei specifice disciplinelor de înv mânt studiate la treapta gimnazial liceal . modelate. Competen e de a elabora strategii de activitate în grup. Competen e de a.i planifica activitatea. Competen e de alege modul s n tos de via . de a prognoza rezultatele a teptate.    Competen a de planificare i organizare a propriei înv ri atât individual cât i în grup. . Competen e de a comunica într-o limb str in în situa ii cunoscute. Competen e de a se adapta la condi ii noi. Competen e de receptare a culturii na ionale i a culturii europene.

civiliza ie.V. Se formeaz atât pe durata unui an colar. Respectul fa de diversitatea natural i uman . COMPETEN E SPECIFICE DISCIPLINEI Competen ele specifice sunt derivate din cele transdisciplinare. societate. cunoa tere. cultur . Conservarea i ocrotirea mediului de via . Curiozitatea pentru explorarea mediului geografic. cât i pe durata unei trepte de înv mânt. . Competen ele specifice promoveaz urm toarele valori i atitudini: Atitudinea pozitiv fa de educa ie.

diagrame. fenomene geografice. fotografii etc. . procese. obiecte geografice. Colectarea. Întocmirea unor prognoze ale evolu iei unor procese. Elaborarea unor documente cu caracter geografic (scheme. imagini. h r i. prelucrarea i interpretarea datelor i materialelor geografice. Rezolvarea unor probleme abordate în temele studiat. profile). Construirea unui demers tiin ific geografic. diagrame. h r i. schi e. Interpretarea unor documente geografice (texte tiin ifice. Clasificarea unor elemente.). fenomene geografice. Caracterizarea complex a unor obiecte.

economice ale obiectelor. regional. Propunerea solu iilor în rezolvarea problemelor mediului. grafice în procesul de predare/înv are. Explicarea rela iilor cauzale dintre componentele naturii. CARE REFLECT TIIN A GEOGRAFIC . SUNT ORIENTATE SPRE: Utilizarea corect a termenilor tiin ifici. proceselor geografice la nivel local. Utilizarea mijloacelor cartografice. fenomenelor. . global.COMPETEN ELE SPECIFICE DIN CURRICULUM. sociale. Stabilirea efectelor impactului antropic în natur . Aprecierea particularit ilor fizice.

În curriculum. SUBCOMPETEN ELE. naturale. UNIT I DE ÎNV ARE.  . ACTIVIT I DE ÎNV ARE I EVALUARE   Sunt derivate din competen ele specifice. Aprecierea fenomenelor geografice. global. Ele se formeaz pentru o activitate didactic sau pentru o parte a acesteia. Descrierea obiectelor geografice. al sociosistemelor. Analiza fenomenelor geografice. Aprecierea rolului componentelor în cadrul geosistemelor. ele sunt prezente prin: Explicarea proceselor socioeconomice.VI. ELEMENTE DE CON INUT. obiectelor geografice. Caracterizarea complex a cadrului natural i sociouman la nivel local. Clasificarea proceselor. regional.

Caracterizarea înveli ului i mediului geografic. fenomen geografic. Colectarea.). Elaborarea documentelor. imagini.SUBCOMPETEN ELE VIZEAZ SARCINI CE IN DE: Orientarea în spa iu i timp. prelucrarea i interpretarea datelor geografice. . Cercetarea unui obiect din domeniul geografiei. Explicarea unui proces. texte etc. diagrame. Analiza i interpretarea documentelor geografice (h r i. Rezolvarea unor probleme cu con inut de geografie.

. VII. REFERIN E BIBLIOGRAFICE. IX. VIII. STRATEGII DE EVALUARE. STRATEGII DIDACTICE: ORIENT RI GENERALE (METODOLOGICE).

atlase geografice). a ghidurilor metodologice. a caietelor de lucru independent al elevului. Asigurarea bazei privind elaborarea manualelor colare. . a materialelor cartografice (h r i. Trecerea de la un sistem de evaluare a capacit ilor de a memora secven e de cunoa tere la unul care valorizeaz competen ele pentru via . DIN PERSPECTIVA PROFESORULUI S CONDUC LA: Asigurarea normativ i reglatoare a procesului educa ional axat pe competen e la geografie.CURRICULUMUL MODERNIZAT PERMITE REALIZAREA UNUI PROCES EDUCA IONAL CARE. Asigurarea reperelor pentru o nou proiectare didactic de lung durat (calendaristic ) i curent (pe unit i de con inut). Orientarea procesului educa ional spre formarea competen elor integratoare. a compendiilor.

DIN PERSPECTIVA ELEVULUI CURRICULUMUL MODERNIZAT VA CONDUCE LA : Formarea unor competen e necesare pentru via . activit i de investigare). pentru o raportare corect la problematica abordat . Dezvoltarea abilit ilor de a lucra în grup. Cre terea interesului participativ la instruirea individual . Manifestarea atitudinii responsabile fa de mediu i resursele naturale în activitatea sa i în via a cotidian . Manifestarea abilit ilor de colaborare constructiv . ob inerea capacit ilor de autodezvoltare. . investigare. Încurajarea interesului pentru informare. proiecte. creative i critice. Respectarea culturii propriului popor i a popoarelor lumii. Realizarea unor activit i independente (portofolii. Formarea gândirii sistematice.

absolven ii înzestra i cu competen e func ionale vor rezolva cu succes probleme din via a cotidian . Evaluarea devine formativ la fiecare etap a înv rii.AVANTAJELE CURRICULUMULUI MODERNIZAT BAZAT PE COMPETEN E: Spore te libertatea profesorului. Ofer libertate elevului în manifestarea i valorificarea intelectului personal. într-un anumit domeniu de studii. Reflect a tept rile sociale referitoare la ce va ti s fac i cum va fi elevul la o anumit treapt de înv mânt. Exprim dimensiunea social a educa iei. . Favorizeaz proiectarea i desf urarea procesului instructiveducativ din perspectiva unui sistem de valori educa ionale.

Const în prezentarea structurat la disciplina Geografie. Reprezint procesul de creare a condi iilor sistemice de evaluare a competen elor specifice la disciplina Geografie EVALUATIV . reprezentând baza metodologic pentru eventualele resurse didactico-metodice ale disciplinei: manualele. Promoveaz formarea la elevi a valorilor general-umane na ionale ca parte integrat i definitorie a competen elor. i logic a con inuturilor de baz i AXIOLOGIC TIIN IFIC PROCESUAL METODOLOGIC Reprezint procesul complex i multidimensional de creare a condi iilor adecvate pentru elev. ghidurile etc.FUNC IILE CURRICULUMULUI MODERNIZAT LA GEOGRAFIE: FUNC IILE NORMATIV CARACTERISTICILE Determin integralitatea i obligativitatea implement rii curriculumului modernizat la Geografie. Const în corelarea corect a tuturor componentelor cadrului educa ional: competen e specifice la disciplin ± subcompeten e ± con inuturi ± activit i de înv are ± activit i de evaluare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful