KONSEP 5P DALAM KBSR

AHMAD AMSYAR BIN ABDULLAH MUHAMMAD SYAZRIN BIN ZAINI NURFATIN BT ABD AZIZ ZAINAB ASILAH BT ABDULLAH

PENGGABUNGJALINAN - Satu proses yang menggabungkan pelbagai bidang kemahiran dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi mewujudkan pembelajaran intergratif dan menyeluruh

Membantu murid menguasai pelbagai kemahiran secara serentak

Menarik minat pelajar dan meningkatkan keberkesanan p&p

TUJUAN

Membantu pertumbuhan dan perkembangan murid

Menjadikan proses P&P lebih bermakna

BENTUK PENGGABUNGJALINAN

Pelbagai kemahiran dalam satu subjek

Kemahiran merentas kurikulum

Kemahiran daripada subjek lain

Pelbagai kemahiran dalam satu subjek

Menggabungkan pelbagai kemahiran dalam satu subjek

Kemahiran berfikir

Kemahiran lisan

Kemahiran membaca, menulis, melukis, mewarna

Diwujudkan untuk menambahkan penguasaan kemahiran murid

Menggabungkan elemen PSV ke dalam subjek lain

Contoh: Subjek PSV dan Kajian Tempatan

Penggabungjalinan daripada subjek lain

Kemahiran generik

Kemahiran belajar

KEMAHIRAN MERENTASI KURIKULUM

Kemahiran menyelesaikan masalah

Kemahiran berfikir kreatif dan kritis

PENYERAPAN
Proses penyebatian dan penyepaduan pengetahuan daripada suatu mata pelajaran lain ke dalam isi mata pelajaran yang diajar Murid dapat melihat perkaitan antara suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik

Murid lebih faham dengan apa yang telah dipelajari

PENGAYAAN
Melibatkan muridmurid yang berpencapaian melebihi sederhana atau murid-murid pintar cerdas Dilaksanakan melalui aktiviti-aktiviti tambahan kepada aktiviti-aktiviti asas pembelajaran yang dijalankan di dalam atau di luar bilik darjah

Mengandungi unsurunsur untuk meluaskan pengetahuan dan pengalaman serta mengukuhkan kemahiran yang sedang dipelajari oleh murid

Membuka peluang kepada murid untuk mengembangkan minat, bakat kepimpinan, daya kreativiti, sifat ingin tahu

OBJEKTIF PENGAYAAN
Membolehkan murid menjalani aktiviti yang lebih mencabar kebolehan Menambahkan minat dan pengalaman yang dapat membantu mereka ke arah perkembangan diri dan bakat mereka

Membuatkan murid berminat untuk belajar sendiri dan mempunyai sifat berdikari

Melahirkan daya kreativiti menerusi pemikiran dan kebolehan untuk menilai kerja mereka sendirI

PEMULIHAN

Membantu murid yang menghadapi masalah dalam pembelajaran

‡ Pengalaman ‡ Minat ‡ Kebolehan

PEMULIHAN

Terbatas

Khusus

Faktor Kecacatan

Perasaan Tidak Yakin

FAKTOR PENYEBAB MASALAH P&P Rendah Diri

Sikap Negatif Yang Ada Dalam Diri Takut Dalam Kalangan Murid

Kolaboratif AKTIVITI PEMULIHAN

Bimbingan Rakan Sebaya

Kumpulan Besar

Kumpulan Kecil ‡ Sama masalah

Individu

Penilaian

Membuat Perancangan & Memilih Teknik Pengajaran

LANGKAH YANG PERLU DI AMBIL Membuat Aktiviti Pengkukuhan Yang Sesuai Mengikuti Kemajuan Murid Menentukan Masalah Yang Sama Tidak Berulang

NILAI
‡ Proses menerapkan nilai-nilai dalam pelaksanaan kurikulum dan gerak kerja kokurikulum.

PENERAPAN NILAI MURNI EKSPLISIT

IMPLISIT
Mengadakan sesesuatu peraturan, arahan, pekeliling dan sebagainya yang bertulis.

Secara langsung.

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Berdikari Baik Hati Berhemah tinggi Hormat-menghormati Kasih sayang Keadilan Kebebasan Keberanian Kebersihan fizikal dan mental

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Kejujuran Kerajinan Kerjasama Kesederhanaan Kesyukuran Rasional Semangat bermasyarakat Semangat kewarganegaraan