You are on page 1of 28

PERKEMBANGAN MODENISASI DI MALAYSIA DAN LUAR NEGARA & HUBUNG KAIT ANTARA PEMBANGUNAN EKONOMI DAN H.

ETNIK DI MALAYSIA
MUHAMMAD SYAZRIN BIN ZAINI

MODENISASI
Modenisasi merupakan satu proses transformasi yang melibatkan aspek kehidupan manusia. Dua aspek utama ialah ekonomi dan politik.

Komponen ekonomi berkait rapat dengan modenisasi kerana ia adalah faktor penting dalam pembangunan sesebuah negara.

Pembangunan ekonomi juga merupakan tonggak dalam pembinaan sesebuah negara bangsa.

MODENISASI EKONOMI

MODENISASI POLITIK
Matlamat
Negara bangsa: Suatu wilayah yang mempunyai sempadan, pemerintahan atau kerajaan dan warganegara atau bangsa

Kepentingan
Dalam projek modenisasi, kegiatan ekonomi memerlukan masyarakat nasional yang stabil dan berintegrasi dengan baik

Kaedah
Pembentukan dan pelaksanaan dasar khas seperti dasar pendidikan nasional, bahasa nasional, kebudayaan nasional dan ideologi nasional

Ukuran Pencapaian
Diukur secara kualitatif dan kuantitatif Kejayaan dasar-dasar nasional, kekerapan konflik, kekerapan pilihanraya, ukuran perbandingan dengan negara lain dan kebebasan bersuara

PROSES PERUBAHAN MASYARAKAT


Berencana Tidak Berencana

Modenisasi atau Pembangunan Suatu proses di mana Matlamat, Kaedah dan Ukuran pencapaian ditentukan terlebih dahulu sebelum suatu perubahan dilaksanakan

Pembaratan Suatu proses peniruan gaya hidup barat yang tidak disertai oleh suatu usaha perubahan secara berencana

SEJARAH MODENISASI DUNIA


Konsep dan proses modenisasi bermula di Eropah akibat dari 2 revolusi besar iaitu:
Revolusi Perancis:
Mengubah sistem politik feudal Eropah.

Revolusi Industri:
Mengubah sistem ekonomi Eropah

Sekaligus modenisasi Eropah digerakkan oleh dua perkembangan besar ini yang membawa kepada dunia ilmu pengetahuan dan maklumat.

PERSOALAN MODENISASI
FALSAFAH PRAKTIKAL

Modenisasi berkait rapat dengan teori Evolusionisme bahawa perkembangan negara miskin kearah masyarakat moden tak dapat dielakkan

Kemajuan yang bertitik tolak dengan pembangunan sains dan teknologi yang membawa manusia Eropah mengusai alam sekitar dan mencari kekayaan

PENJAJAHAN: MODENISASI WILAYAH LUAR EROPAH


Penjajahan memberi kesan kepada ruang ekonomi dan ruang sosial: ilmu, budaya, pendidikan dan sebagainya Penjajahan merubah landskap sosial dan alam sekitar wilayah bukan Eropah.
IMPERIALISME Dilaksanakan melalui perdagangan British East India Company Dutch East India Company KOLONIALISME Dilaksanakan terhadap wilayah terpilih Dengan tujuan: Perlanjutan pembekalan barang mentah Buruh Pengawalan pasaran secara terus menerus (barter)

EKONOMI MALAYSIA

EKONOMI MALAYSIA ZAMAN PENJAJAHAN


Penjajahan British merubah landskap ekonomi Tanah Melayu dari pertanian sara diri kepada ekonomi komersil. Perkembangan ekonomi dunia yang memerlukan kepada bahan mentah mempengaruhi ekonomi Tanah Melayu Kedudukan Tanah Melayu yang kaya dengan bahan mentah menarik minat kuasa besar untuk menjajah dan membuka lombong bijih timah dan ladang getah Buruh dibawa masuk dari China dan India untuk bekerja di sektor berkenaan Kemajuan sistem pengangkutan dan perhubungan serta kemudahan bekalan air dan eletrik kesan dari kemajuan ekonomi yang berlaku

EKONOMI MALAYSIA ZAMAN PENJAJAHAN


Identifikasi Kaum Mengikut Penempatan dan Pekerjaan Ketidakseimbangan Ekonomi Antara Kaum Dasar Pecah dan Perintah menyebabkan orang Melayu terpisah dari arus ekonomi moden dan kekal menjalankan ekonomi tradisional Kegiatan ekonomi moden tertumpu di pantai barat kerana terdapat kemudahan pengangkutan yang baik menyebabkan ekonomi tradisional terpinggir. Jurang Kemiskinan antara kaum semakin meluas menyebabkan masalah ketidakseimbangan ekonomi antara Melayu dan bukan Melayu Halangan Sektor Ekonomi Tradisional dari sudut tiada galakan dari penjajah serta kurang kemudahan asas menyebabkan sektor ini tidak berkembang maju, mengalami kelembapan, produktiviti serta kadar pendapatan yang rendah

Penjajah British mementingkan jaminan jentera ekonomi dapat bergerak cekap dan teratur. Oleh demikian keadaan struktur dan ekonomi sedia ada dikekalkan dan tidak diganggu. Dasar Pecah dan Perintah antara kaum dari segi penempatan menyebabkan bukan Melayu dapat melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan ekonomi manakala Melayu kekal di luar bandar

EKONOMI MALAYSIA SELEPAS MERDEKA


Mempelbagaikan asas ekonomi dengan memperkenalkan komoditi seperti kelapa sawit, koko, lada hitam, kayu balak serta penumpuan kepada eksport barang seperti barang pembuatan, tekstil, dan getah Pada peringkat awal pembangunan ekonomi ditumpukan kepada peningkatan infrastruktur ekonomi, pembangunan pertanian dan industri gantian-import Pada akhir tahun 1960an, pembangunan ekonomi diasaskan kepada pembangunan teknologi dan peralihan dari industri gantian import kepada industri berorientasikan eksport. Menjelang 2000an, Malaysia mula memberi perhatian kepada pembangunan ekonomi berteraskan K-ekonomi. Secara keseluruhan, pembangunan ekonomi di Malaysia telah mencapai kejayaan yang dapat diukur dengan kadar Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) yang baik iaitu sekitar 8%-9% terutama pada tahun 1980an dan 1990an.

Ukuran pencapaian bagi pembangunan ekonomi di Malaysia tidak hanya diukur melalui KDNK tetapi juga dengan ukuran peningkatan indeks kualiti hidup. Kualiti hidup rakyat secara amnya adalah baik berdasarkan penurunan kadar kemiskinan dan kadar inflasi yang rendah. Dalam konteks ini, hubungan ekonomi dan etnisiti di Malaysia sememangnya berkait rapat. Ini menyebabkan ketidakseimbangan pendapatan yang menimbulkan rasa cemburu antara kaum. Oleh itu, integrasi ekonomi amat penting dan dilaksanakan melalui dasardasar pembangunan seperti Rancangan Pembangunan Lima Tahun, Dasar Ekonomi Baru dll. Ini bagi memastikan pengasingan ekonomi yang wujud sejak zaman penjajahan dapat dimansuhkan dan pengagihan ekonomi yang tidak seimbang dapat dikurangkan dan dihapuskan.

RANCANGAN PEMBANGUNAN

RANCANGAN PEMBANGUNAN 5 TAHUN


Draf Rancangan Pembangunan (1950-1955) RMK 5 (1986-1990) RMK 6 (1991-1996)

Rancangan Lima Tahun Malaya Pertama (19561960)

RMK 4 (1981-1985)

RMK 7 (1996-2000)

Rancangan Lima Tahun Malaya Kedua (1961-1965)

RMK 3 (1976-1980)

RMK 8 (2001-2005)

RMK 1 (1966-1970)

RMK 2 (1971-1975)

RMK 9 (2006-2010)

RANCANGAN PEMBANGUNAN 5 TAHUN


RANCANGAN MALAYA PERTAMA (1956-1960) Matlamat utama memulihkan perusahaan getah bagi meningkatkan pendapatan penduduk Tubuh RIDA untuk rancangan pembangunan ekonomi, sosial dan infrastruktur masyarakat desa.(1966 ditukar kepada MARA) LKTP 1956 bagi membuka tanah baharu untuk tujuan penempatan semula, menambah hasil pertanian dan meningkatkan taraf hidup penduduk (1971 ditukar kepada FELDA) RANCANGAN MALAYA KEDUA (1961-1965) Digubal oleh pemerintah Malaya sendiri Menyediakan kemudahan asas dan menggalakkan kepelbagaian ekonomi Bermatlamat mengurangkan perbezaan taraf hidup, mewujudkan peluang pekerjaan dan kemudahan kesihatan, pelajaran dan perumahan Penubuhan sistem Bilik Gerakan bagi menyelaraskan kegiatan ekonomi di kampung dan daerah

RANCANGAN PEMBANGUNAN 5 TAHUN


RM-1(1966-1970) Pembangunan negara secara menyeluruh meliputi semua bidang ekonomi Bermatlamat: Mempelbagai kegiatan ekonomi Mewujudkan peluang pekerjaan Meningkatkan pendapatan dan penggunaan sumber Mempercepat integrasi Beri tumpuan kepada perindustrian gantian-import dan perusahaan pembuatan. Penubuhan FELDA, FELCRA, MARDI, MIDA. RMK-2(1971-1975) Bermatlamat antaranya: mewujudkan peluang pekerjaan pelbagai sektor mengurangkan jurang perbezaan pendapatan meningkatkan daya pengeluaran memperbaiki taraf hidup Ketika ini terdapat peralihan dari industri gantian-import kepada industri berorientasikan eksport. Penubuhan RISDA

RANCANGAN PEMBANGUNAN 5 TAHUN


RMK-3 (1976-80) Memperkenalkan rancangan pembangunan wilayah dengan penumpuan kepada penanaman kelapa sawit dan getah Meneruskan usaha pembangunan pertanian dan perindustrian Penubuhan KETENGAH, KESEDAR RMK-4 (1981-1985) RMK-5 (1986-1990) Memperkemaskan program pembangunan ekonomi Penekanan kepada pertanian, perindustrian serta sektor industri berat Rancangan pembangunan yang menitikberatkan industri berasaskan teknologi yang lebih maju dan dasar penswastaan serta pembukaan kawasan perusahaan baharu 1979, PNB ditubuhkan untuk uruskan pelaburan Skim Amanah Saham Nasional (yang diperkenalkan 1981).

RANCANGAN PEMBANGUNAN 5 TAHUN


RMK-6 (1991-1995) RMK- 7(1996-2000) Strategi bermatlamat: Meningkatkan kecekapan dan daya saing serta menggalakkan penglibatan swasta Mengurangkan penyertaan langsung sektor awam Mengekalkan dasar liberisasi serta pelonggaran peraturan Menggalakkan perindustrian menggunakan teknologi canggih Mengukuhkan perkembangan pasaran kewangan dan modal Pengenalan Dasar Pembangunan Nasional lanjutan kepada DEB RMK-8 (2001-2005) RMK-9 (2006-2010) Stategi utama: Meneruskan pengurusan ekonomi makro yang mantap Meningkatkan daya saing dan daya tahan ekonomi Meluaskan penggunaan ICT Memupuk dan menyemai nilai positif dan nilai murni Meningkatkan daya pengeluaran dan tahap pengetahuan Membangunkan sumber manusia yang berkemahiran dan berpengetahuan Menekankan pembangunan ekonomi, sosial, modal insan dan projek-projek pertanian diberi keutamaan Pengenalan Dasar Wawasan Negara

DASAR EKONOMI

DASAR EKONOMI BARU (DEB)


Latar Belakang
Digubal selepas berlaku peristiwa 13 Mei 1969

Objektif
Membasmi kemiskinan Menyusun semula masyarakat tanpa mengira kaum

Strategi
Memperbaiki kehidupan rakyat di luar bandar Menambah peluang pekerjaan Menambah daya pengeluaran Mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Menubuhkan agensi awam sebagai agensi pelaksana

DASAR-DASAR AWAM PERTANIAN


Meskipun pembangunan ekonomi sudah berubah kepada perindustrian pada 1960an dan 1970an, tetapi tumpuan kepada sektor pertanian masih diutamakan. Sesuai dengan dasar pembangunan pertanian, beberapa badan yang bertanggung jawab untuk memajukan sektor pertanian dan menghapuskan kemiskinan luar bandar telah diwujudkan seperti FELDA, FELCRA dan MARA.

INSTITUSI PERTANIAN
MARDI (Institut Penyelidikan & Kemajuan Pertanian M sia)
Penyelidikan baka dan benih pokok

Jabatan Pertanian
Mengeluarkan benih & penentuan jenis tanah, pembangunan teknologi baru

Lembaga Pertubuhan Peladang


Mengadakan kemudahan perolehi bahan-bahan baja, racun, jentera kenderaan, mesin memproses dll

FAMA (Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan)


Mengelolakan pemasaran hasil-hasil yang dikeluarkan

Bank Pertanian
Mengelolakan kemudahan kredit untuk rancangan projek pertanian

Jabatan Perikanan & Haiwan


Memberi nasihat dan tunjuk ajar ternakan dan perikanan

DASAR-DASAR AWAM PERINDUSTRIAN


Era 1980an dan 1990an, sektor perdustrian lebih diberi perhatian dan beberapa dasar telah digubal seperti Dasar Pandang Ke Timur dan Dasar Penswastaan. Sesuai dengan perkembangan ekonomi dunia masa kini, beberapa strategi telah disusun untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang berteraskan teknologi ICT dan K-ekonomi.

DASAR INDUSTRI BERAT NEGARA


Fokus untuk mengurangkan pergantungan Malaysia kepada negara luar dari segi bekalan alat jentera bagi memenuhi keperluan tempatan. Secara tidak langsung dapat mewujudkan industri sokongan seperi IKS dalam proses perindustrian. Meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan negara. Organisasi khusus ditubuhkan untuk memikul tanggungjawab ini, iaitu Perbadanan Industri Berat Malaysia Berhad (HICOM) pada 1980. Antara projek penting HICOM ialah:
PROTON Kedah Cement dan Perak-Hanjoong Cement yang mengeluarkan dan membekalkan simen. PERWAJA

ISU EKONOMI

PERTUMBUHAN DAN AGIHAN


Di Malaysia, isu ekonomi berkait rapat dengan isu sosial dan agihan kekayaan. Pertumbuhan dan pembangunan yang tidak seimbang contohnya antara pantai barat & pantai timur dan antara bandar dan desa serta agihan kekayaan tidak seimbang antara kelas sosial dan kelompok etnik Di Malaysia, isu agihan pendapatan ini dapat di lihat dari dua sudut:
1. 2. Antara kelas sosial yang berbeza iaitu antara kelas atas, menengah dan kelas bawah. Antara kelompok etnik yang berbeza iaitu antara Melayu, Cina dan India.

DASAR PENSWASTAAN
Pelaksanaan Dasar Penswastaan pada tahun 1983 selepas Dasar Persyarikatan Malaysia diperkenalkan
Kerajaan akan memindahkan kuasa, kepentingan, perkhidmatan, pelaburan dan perusahaan kepada pihak swasta dan bumiputera lebih berpeluang untuk terlibat dalam sektor perindustrian

Kerajaan menubuhkan jawatankuasa khas di Unit Perancang Ekonomi(EPU) bagi menyediakan garis panduan bagi penswastaan