You are on page 1of 22

MASALAH BACAAN & CARA PENTAKSIRAN

Dibentangkan oleh :Siti Aramini Binti Johani Siti Hajar Nabila Binti Shukri Syazwani Binti Md.Shahdin Syukriah Soleha Binti Jaafar

MASALAH BACAAN

Berkaitan kebolehan memecahkan kod

Berkaitan kefahaman

MASALAH BACAAN  Masalah berkaitan dengan kebolehan memecahkan kod dapat dibahagikan kepada :I.       Bentuk huruf Tidak dapat membezakan huruf kecil yang seakan-akan sama bentuknya. huruf yang terbalik bunyi huruf yang seakan-akan sama. keliru nama-nama huruf yang seakan-akan sama bentuknya. menyebut huruf-huruf mengikut telor bahasa ibunda keliru menamakan huruf besar dan huruf kecil kerana bentuknya berubah .

murid tidak boleh mengadun atau membatang suku kata terbuka atau tertutup. tidak boleh membunyikan dengan betul suku kata    . Peringkat suku kata:  masalah pada peringkat suku kata . keliru membunyikan suku kata yang melibatkan e taling dan e pepet. tidak boleh membunyikan dengan betul setelah mengeja atau membatang suku kata.ii.

mengeja sebelum membaca. menggugurkan bunyi-bunyi suku kata dalam perkataan. kesukaran dalam pengamatan kesukaran dalam pengamatan pula adalah bolehmengeja tetapi tidak boleh membunyikan.  bolehmembatang suku kata tetapi gagal menyebut.iii. menggantikan bunyi suku kata dalamperkataan. .

 salah menyebut perkataan yang seakan-akan rupanya  keliru ejaan bahasa Melayu dengan bahasaInggeris  salah menyebut atau membunyikan perkataan yang seakan-akan sama  menyebut perkataan mengikut loghat .

kesukaran membaca peringkat ayat: Mereka cenderungmenggantikan perkataan dengan perkataan lain.iv.mengulang. pembalikan perkataan. tertinggal. merangkak-rangkak dan membaca mengikut .

• Murid-murid boleh memberi fikirannya sendiri dan juga boleh menggunakan perkataannya sendiri untuk menyatakan apa-apa yang dibacanya .KEFAHAMAN • Masalah berkaitan dengan kefahaman pula ialah murid tidak dapat memahami makna sesuatu perkataan atau makna perkataan mengikut konteks • Dalam aktiviti bacaan. murid-murid boleh memahami bererti boleh menangkap dengan pantas makna atau maksud yang dibaca.

Cara pentaksiran penilaian a. Senarai semak . b. Analisis ralat . .berkaitan dengan kesilapan yang dibuat oleh murid yang boleh dijadikan sebagai petunjuk berkaitan dengan kemahiran yang masih belum dikuasainya.satu senarai yang merangkumi instrumen tertentu untukmengenal pasti tahap penguasaan murid dalam kemahiran membaca.

• Murid akan kerap melakukan kesilapan bagi sesuatu kemahiran yang masih belum dikuasainya. . • Oleh sebab itu. guru harus mengkaji ralat yang terdapat dalam kerja latihan murid untuk mengenal pasti kemahiran yang harus diajar.

• Ujian yangboleh dilaksanakan adalah Ujian Rujukan Kriteria (URK) • Ia merupakam satu ujian yang direka oleh guru pemulihan untuk menilai setakat mana kemahiran yang telah diajar kepada murid dalam satu tempoh tertentu .c. Pengujian berdasarkan kurikulum • Pengujian berdasarkan kurikulum pula bermaksud ujian yang dijalankan berdasarkan kandungan kurikulum yang digunakan di sekolah.

• Tujuannya adalah untuk menilai sama ada murid telah menguasai kemahiran tersebut ataupun tidak .• Ujian hanya akan dijalankan selepas satu-satu kemahiran diajar kepada murid dalam masa yang tertentu.

Kemahiran memecahkan kod • Boleh membaca bermaksud boleh membaca dengan cepat. murid-murid boleh membaca bersendirian tanpa bergantung kepada pertolongan dan bantuan guru. . boleh membaca dengan serta-merta dan tidak payah mengambil masa yang amat panjang. • Malah. tidak teragakagak.

. dengan intonasi dan irama mengikut gaya membaca yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan.• Melibatkan bacaan bersuara iaitu bacaan mekanis yang menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang.

. gaya. • Ini sebagai teknik latihan murid-murid membunyikan bunyi-bunyi sebutan. dan rentak irama yang sempurna.• Bacaan bersuara biasanya dilaksanakan di kelas-kelas rendah atau pada peringkat kelas permulaan.

• Melibatkan bacaan senyap atau bacaan akaliah. dan sebagainya tidak diperlukan. Bacaan yang disuarakan dalam hati atau menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara. • Bacaan ini dijalankan sesudah murid-murid mencapai kemahiran dan kecekapan bacaan bersuara. sebutan jelas. . • Kelajuan bacaan ini lebih pantas berbanding bacaan bersuara kerana perkara seperti nada suara.

. guru menguji sama ada murid telah menguasai kemahiran yang telah diajar dalam tempoh berkenaan dengan menyediakan sepuluh perkataan KVKV yang pernah diajar untuk menguji murid.Kemahiran mengenal perkataan • Guru boleh menggunakan URK untukkemahiran memecahkan kod dan kemahiran mengenal perkataan. Selepas membaca perkataan KVKV selama 3minggu. • Contohnya untukmenguji kebolehan membaca KVKV.

Kalau muridberjaya membaca tujuh perkataan atau lebih dengan tepat. • Guru mula menguji denganmemberi murid 10 perkataan KVKV dan murid membaca perkataan. murid dapat membaca dengantepat tujuh daripada 10 perkataan yang ditunjukkan’. guru akan jadikan sebagai bukti bahawa kemahiran telah dikuasai. guru menulis ‘apabila didedahkankepada 10 patah perkataan KVKV yang pernah diajar. Maka guru bolehlah mengajar kemahiran yangbaru .• Dalam borang catatan.

Kefasihan membaca • Ujian yang bolehdilaksanakan adalah Ujian “speed”. Guru merekod kesalahan murid. • Contohnya. . • Ujian ini perlu dihabiskan dalam masa yang agak terhad dan dilakukan secara tidak formal. murid membaca petikan yang diberikan oleh guru dalam masa yang telah ditetapkan.

Kefahaman • Seterusnya untuk menguji kefahaman murid. guru dapat mengenal pasti sama ada murid memahami apa yang dibaca ataupun tidak. . guru boleh memberikan petikan dan menyediakan soalan berdasarkan petikan yang diberikan. • Melalui ujian ini.

Pendidikan Khas Untuk Kanak-Kanak Istimewa.A Mohamed. .Bhd. Percetakan Zafar Sdn. • Sandra F.Rujukan • Jamila K. Kuala Lumpur.Percetakan Info Meditasi Sdn.Bhd. ( 2005 ). Selangor Darul Ehsan. ( 2008 ).Rief. Bagaimana Mendekati Dan Mendidik Kanak-Kanak Add/Adhd.

• Sekian terima kasih… .