You are on page 1of 10

Caâu 1:GNP danh nghóa bình quaân ñaàu ngöôøi caøng lôùn thì möùc soáng caøng cao

a- Ñuùng b-sai Caâu 2: GNP cuûa Vieät Nam a-Phaûn aùnh giaù trò toång giaù trò haøng hoùa vaø dòch vuï cuoái cuøng do coâng daân Vieät Nam taïo ra b-khoâng keå phaàn thu nhaäp do xuaát khaåu haøng hoùa c-khoâng keå phaàn thu nhaäp do xuaát khaåu dòch vuï d-b vaø c ñuùng

Caâu 3: GDP cuûa Vieät Nam a-Phaûn aùnh giaù trò toång giaù trò haøng hoùa vaø dòch vuï cuoái cuøng do coâng daân Vieät Nam taïo ra b-ñöôïc tính theo giaù hieän haønh c-keå caû phaàn thu nhaäp do ngöôøi nöôùc ngoaøi taïo ra treân laõnh thoå Vieät Nam d-a,b vaø c ñuùng

ñuùng b-sai Caâu 7: chæ tieâu thöïc khaùc vôùi chæ tieâu danh nghóa ôû: a-chæ tieâu thöïc loïai boû bieán ñoäng cuûa giaù b-chæ tieâu thöïc ñöôïc tính baèng ñôn vò hieän vaät c-chæ tieâu thöïc ñöôïc tính chính xaùc hôn d-a vaø c .sai Caâu 6: GNP. GDP danh nghóa laø chæ tieâu thích hôïp nhaát ñeå so saùnh möùc SX giöõa caùc naêm a.Caâu 4: GDP cuûa Vieät Nam a-Phaûn aùnh giaù trò toång giaù trò haøng hoùa vaø dòch vuï cuoái cuøng taïo ra treân laõnh thoå Vieät Nam b-do coâng daân Vieät Nam taïo ra c-giaù haøng hoùa sau khi tröø caùc loaïi thueá d-a vaø b Caâu 5: neáu soá lieäu thoáng keâ chính xaùc thì keát quaû tính toùan GDP cuûa caû 3 phöông phaùp ñeàu nhö nhau a.ñuùng b.

Caâu 8:GNP tính bình quaân ñaàu ngöôøi laø chæ tieâu hoøan haûo nhaát phaûn aùnh möùc soáng a.ñuùng b-sai Caâu 9: GDP cuûa Vieät Nam phaûn aùnh möùc SX do coâng daân Vieät Nam taïo ra treân laõnh thoå Vieät Nam a-ñuùng b-sai Caâu 10: GDP cuûa VN bao goàm phaàn thu nhaäp do coâng daân nöôùc khaùc vaø coâng daân VN taïo ra treân laõnh thoå VN a-ñuùng b-sai Caâu 11: GNP cuûa VN laø phaàn coøn laïi cuûa GDP sau khi tröø ñi phaàn thu nhaäp do coâng daân nöôùc khaùc taïo ra treân laõnh thoå VN a-ñuùng b-sai Caâu 12: GNP cuûa VN bao goàm phaàn thu nhaäp do coâng daân VN taïo ra treân laõnh thoå VN vaø ôû nöôùc ngoøai a-ñuùng b-sai .

caû a.b.tieàn mua ñieän cuûa xí nghieäp deät b-tieàn mua caù cuûa baø noäi trôï c-tieàn mua thòt cuûa xí nghieäp SX ñoà hoäp d-tieàn thueâ dòch vuï vaän taûi cuûa xí nghieäp SX theùp Caâu 15: chæ tieâu GNP coù nhöôïc ñieåm laø: a-chöa tính ñeán caùc hoïat ñoäng KT ngaàm b-chöa tính ñeán giaù trò cuûa thôøi gian nhaøn roãi c-chöa tính ñeán caùc hoïat ñoäng coù haïi nhö gaây oâ nhieãm MT d.caâu a.c ñeàu sai Caâu 14: Khoûan chi tieâu naøo sau ñaây ñöôïc tính vaøo GDP: a.b.c ñuùng .Caâu 13: Khi tính GDP ta phaûi loïai boû saûn phaåm trung gian vì: a-noù khoâng ñaùp öùng nhu caàu tieâu duøng b-noù chöa phaûi laø saûn phaåm hoøan chænh c-neáu khoâng loaïi boû seõ bò tính truøng d.

toång xuaát löôïng laø chæ tieâu: a-phaûn aùnh toaøn boä giaù trò taêng theâm cuûa neàn kinh teá b-bao goàm SP trung gian vaø SP cuoái cuøng c-phaûn aùnh chính xaùc möùc SX cuûa 1 nöôùc d-a. b vaø c ñeàu sai Caâu 18: Naêng löïc SX cuûa quoác gia taêng leân laø do: a-toång ñaàu tö b-ñaàu tö roøng c-khaáu hao c.toàn kho cuûa caùc doanh nghieäp .ñeå phaân bieät saûn phaåm trung gian vaø saûn phaåm cuoái cuøng ta caên cöù vaøo: a-muïc ñích söû duïng b-tính chaát cuûa saûn phaåm c-coâng ngheä saûn xuaát d-a vaø b ñuùng Caâu 17.Caâu 16.

c ñeàu sai .b.cuoái cuøng maø 1 nöôùc coù theå söû duïng b-cuoái cuøng maø hoä gia ñình coù quyeàn söû duïng c-coøn laïi cuûa doanh nghieäp sau khi tröø caùc khoûan thueá c-a.Caâu 19: thu nhaäp töø caùc yeáu toá SX bao goàm: a-thu nhaäp do ñaàu tö ôû nöôùc ngoaøi b-thu nhaäp do xuaát khaåu haøng hoùa ra nöôc ngoaøi c-thu nhaäp do nhaän quaø bieáu töø nöôùc ngoøai d-a vaø b Caâu 20:Thu nhaäp khaû duïng Yd laø thu nhaäp: a.

a vaø c ñuùng Caâu 23: thu nhaäp roøng töø nöôùc ngoaøi laø hieäu soá giöõa xuaát khaåu vaø nhaäp khaåu: a-ñuùng b-sai Caâu 24:Neáu thu nhaäp roøng töø nöôùc ngoøai laø soá aâm thì: a-GNP>GDP b-GNP<GDP.a. c-GNP=GDP d. boác vaùc d. nhieân vaät lieäu b-thueá giaùn thu c-chi phí vaän taûi.c ñuùng .Caâu 21: Khoûan naøo khoâng phaûi thueá tröïc thu: a-Thueá thu nhaäp caù nhaân b-thueá di saûn c-thueá lôïi töùc d-thueá doanh thu Caâu 22: giaù trò gia taêng laø phaàn coøn laïi cuûa xuaát löôïng sau khi tröø ñi: a-chi phí mua nguyeân.

b.Soá lieäu sau duøng cho caùc caâu 25-28 GDP danh nghóa naêm 2007 laø 1500 tyû.b. a. thì GDP danh nghóa ñaàu ngöôøi laø a-60000 b-50000 c-40000 d-30000 .1% c-1.11% d-a.1000 b-1500 c-10 d-a.5 Caâu 25: GDP thöïc naêm 2007 laø.c ñeàu sai Caâu 26: GDP thöïc naêm 2006 laø 900 thì toác ñoä taêng tröôûng naêm 2007/2006 laø: a-10% b-11. chæ soá giaù 2007=1.c ñeàu sai Caâu 27: neáu GDP thöïc naêm 2005 laø 250 thì toác ñoä taêng tröôûng bình quaân GDP giai ñoïan 2005-2007 a-100% b-200% c-300% d-400% Caâu 28: neáu daân soá naêm 2007 laø 25 trieäu ngöôøi.

thueá lôïi töùc 7. doanh lôïi 35 trong ñoù doanh lôïi khoâng chia 18.Soá lieäu sau duøng cho caùc caâu 29-34 W=480.NIA=-50 a.R=20.caùc yeáu toá khaùc baèng 0 Caâu 29: GDP danh nghóa theo giaù thò tröôøng laø.460 b-480 c-495 d-500 Caâu 34:Yd a-440 b-460 c-490 d. trôï caáp hoïc boång 1. đoùng goùp töï nguyeän cuûa DN laø 2.500 b-700 b-600 c-800 Caâu 30: GNP danh nghóa theo giaù thò tröôøng a-500 b-600 c-550 d-650 Caâu 31: NNP danh nghóa theo giaù thò tröôøng laø a-400 b-450 c-420 d-525 Caâu 32:NI a-350 b-480 c-380 d-515 Caâu 33:PI a.495 . trôï caáp höu trí 4.i=30.De=125. thueá thu nhaäp 5. Ti=10.

Soá lieäu sau duøng cho caùc caâu 35-38 Toång ñaàu tö: 200. trôï caáp =5. thueá thu nhaäp=10. thueá thu nhaäp 20. ñaàu tö roøng 50. X=40. thueá giaùn thu 20.500 b-700 c-600 d-800 Caâu 36: GNP danh nghóa theo giaù thò tröôøng a-500 b-600 c-450 d-650 Caâu 37: NNP danh nghóa theo giaù thò tröôøng a-400 b-450 c-420 d-500 Caâu 38: NI a-350 b-480 c-280 d. thueá giaùn thu Ti=20.C=360. a. NIA=-50.500 . M=50. thu nhaäp töø yeáu toá NK=20. G=150.caùc yeáu toá khaùc baèng 0 Caâu 35: GDP danh nghóa theo giaù thò tröôøng laø. doanh lôïi khoâng chia vaø noäp chính phuû =25.