You are on page 1of 13

Kabanata II: Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura

Sa kabanatang ito, itinutukoy ang... Mga pag-aaral at mga babasahin o literaturang kaugnay ng paksa ng pananaliksik Kung sinu-sino ang mga may-akda ng naunang pag-aaral Disenyo ng pananaliksik na ginamit Mga layunin Mga resulta ng pag-aaral

Kabanata III: Disenyo at Paraan ng Pananaliksik

A. Disenyo ng Pananaliksik - nililinaw kung anong uri ng pananaliksik ang kasalukuyang pag-aaral. B. Respondente mga taong nasali sa sarbey na isinagawa.

C. Instrumento - inilalarawan ang paraang ginamit ng pananaliksik sa pangalap ng datos at impormasyon


Iniisa-isa rito ang hakbang na kanyang isinagawa Kung paano at bakit niya ginawa ang bawat hakbang Maaaring mabangit ang interbyu o pakikipagpanayam, pagko-conduct ng sarbey, at pagsagot ng sarbey-kwestyoneyr.

D. Tritment ng Datos inilalarawan kung anong istadistikal na paraan ang ginamit upang ang mga numerikal na datos ay mailarawan

KABANATA IV
PRESENTASYON AT INTERPRETASY0N

Dito inilalahad ang mga datos na nakalap ng mananaliksik sa pamamagitan ng tekstwal at tabular o grapik na presentasyon. Sa teksto, inilalahad ng manananaliksik ang kanyang analisis o pagsusuri.

EDAD NG MGA NAGIGING SINGLE PARENT

18-29 edad 30-39 40-49 50- pataas

Kabanata V
Lagom, Kongklusyon at Rekomendasyon

Lagom binubuod ang mga datos at impormasyong nakalap ng mananaliksik na komprehensibong tinatalakay sa Kabanata III.
Halimbawa: 1. Karamihan ng single parent ay kabataan.

Kongklusyon mga inferences, abstraksyon, implikasyon, interpretasyon at impormasyong nakalap ng mananaliksik. halimbawa: 1. Karamihan sa mga single parent ay nagkaroon ng anak sa pagkadalaga at pagkabinata.

Rekomendasyon mga mungkahing solusyon para sa mga suliraning natukoy o natuklasan sa pananaliksik.

Halimbawa: 1. Na ang mga single parent ay lalo pang maging matatag sa mga hinaharap na problema at maging huwaran upang mapalaki ng maayos ang mga anak.