Kompetensi Kecerdasan Emosi

Tajuk kes : Murid pecah gegendang telinga ditampar guru

Definisi KKE
‡ Kecerdasan emosi sebenarnya ialah keupayaan mengenal pasti perasaan kita dan perasaan orang lain, memotivasikan diri sendiri, menguruskan emosi dengan baik dalam diri sendiri dan perhubungan dengan orang lain. ‡ Kecerdasan emosi terdiri daripada realisisi kendiri di mana seorang individu mempunyai kebolehan untuk mengawal perasaan kendiri.

‡ Mengikut Daniel Goleman. . kecerdasan emosi yang menentukan kejayaan seseorang. ‡ Gardner (1993) menyatakan kecerdasan emosi dalam gabungan kecerdasan intrapersonal dan interpersonal dalam teori kecerdasan pelbagainya. ‡ Kecerdasan emosi merujuk kepada integrasi emosi dengan struktur kognitif dalam personality individu. iaitu sejenis elemen psikologikal yang dihasilkan daripada penerapan emosi dengan kognitif dengan seseorang.

‡ Dengan kompetensi kecerdasan emosi yang ada pada seseorang guru. . para guru berupaya menguruskan perasaan dan emosi negatif diri dengan baik.Kepentingan KKE ‡ Kepentingan kompetensi kecerdasan emosi seseorang guru kepada bukan sahaja untuk memahami perasaan diri dan orang lain malah pentingnya memanfaatkan emosi dan mengurus hubungan.

. marah. ‡ Tahap pencapaian kecerdasan emosi guru akan menentukan tahap pencapaian kecerdasan bilik emosi darjah pelajar yang melalui pengwujudan suasana menyokong perkembangan emosi secara sihat. dia mempunyai sensitif terhadap persekitaran dan boleh menyesuaikan diri dengan perasaan gembira. ‡ Bagi seseorang guru yang mempunyai kecerdasan emosi yang empati.‡ Guru yang berupaya menguruskan emosi kecewa dirinya akan sentiasa berfikiran terbuka terhadap keputusan yang dicapai dan tidak melakukan perkara yang bodoh. sedih atau sakit hati.

Kompetensi kecerdasan emosi Kompetensi Personal Kompetensi Sosial Kesedaran Emosi Pengurusan Kendiri Kesedaran Sosial Kemahiran Sosial Kesedaran Emosi Kendiri Kesedaran Ketepatan Kendiri Keyakinan Kendiri Penghormatan Kendiri Kesejahteraan Kendiri Kawalan Emosi Kendiri Kebolehsuaian Keboleh-percayaan Ketekunan Daya Usaha Berorientasikan pencapaian Inisiatif Optimis Motivasi Kendiri Membangun individu Empati Kepimpinan Berinspirasi Komunikasi Pengaruh Kesedaran Organisasi Berorientasikan Perkhidmatan Melayani Kepelbagaian Pemangkin Perubahan Pengurusan Konflik Membina Perhubungan Kerja Berpasukan & Kolaborasi .

.

sekiranya seseorang murid itu melakukan kesalahan. ‡ Sebagai contoh.‡ Peristiwa murid pecah gegendang telinga ditampar guru adalah disebabkan kurangnya kawalan emosi kendiri dalam diri seorang guru. maka guru sepatutnya menghukum atau mendenda murid dengan waras ‡ Denda memang perlu untuk mendisiplinkan pelajar jika dilaksanakan dengan cara yang berkesan. .

amatlah mudah baginya supaya tidak cepat meradang dalam sebarang situasi. ‡ Seorang guru yang kurang kawalan emosi akan menyebabkab mereka tidak tenang dalam menghadapi tekanan. ‡ Guru yang bersifat sabar akan dapat menjalin hubungan yang erat dengan murid-muridnya. ‡ Guru yang tidak mampu mengawal emosinya akan berlaku gangguan semasa mengajar murid-murid di dalam kelas .‡ Sekiranya guru tersebut boleh mengawal perasaan diri.

khususnya dalam bilik darjah. ‡ Sekiranya seorang guru itu dapat berkomunikasi dengan murid. .‡ Ketidakwajaran guru mendenda murid disebabkan kurang komunikasi antara guru dan murid di dalam kelas semasa proses p&p. secara tidak langsung guru itu dapat memahami masalah yang dihadapi oleh murid itu. ‡ Setiap guru perlulah mahir dalam berkomunikasi.

menghormati.‡ Guru seharusnya mengambil langkah untuk mengambil tahu masalah mereka tanpa perlu meradang atau memarahi mereka sekiranya terdapat kesalahan yang mereka lakukan. saling membantu serta hormat. ‡ Berlakunya kes murid pecah gegendang telinga ditampar guru berikutan dengan sikap guru yang kurang bijak menyusun strategi sgar suasana berinteraksi di antara murid sesama murid berlaku secara harmonis. .

hilang minat dan luntur komitmen.‡ Guru perlu memotivasikan diri sendiri dan berpegang kepada matlamat untuk mendidik dengan penuh ikhlas. guru akan mendapat kesan yang tidak disedari seperti ketiadaan matlamat yang jelas. ‡ Guru yang kehilangan motivasi kendiri juga boleh menyebabkan seseorang itu gagal untuk mengekploitasi potensi dirinya sebenar . hilang fokus. ‡ Tanpa memotivasikan diri.

membuktikan potensi serta menambah nilai kepada pengetahuan yang sedia ada . ‡ Kesan daripada itu. ‡ Guru seharusnya melihat sesuatu cabaran itu sebagai peluang untuk menambah kemahiran diri.‡ Guru yang tidak bermotivasi akan melihatnya sebagai bebanan dan menyusahkan diri. guru akan mengajar secara sambil lewa dan tidak fokus kepada subjek berkenaan.

‡ Krisis dalam pengurusan konflik boleh memberi kesan yang memudaratkan diri seseorang guru jika aturan dan jalan penyelesaiannya tidak bersesuaian dengan situasi konflik. . cara-cara penyelesaian dan kesan konflik. ‡ Guru perlu memahami punca-punca konflik.‡ Guru yang gagal mengurus konflik akan memberi kesan negatif terhadap pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

‡ Terdapat juga segelintir guru yang tidak menghadirkan diri ke kelas untuk mengajar murid-murid mereka disebabkan konflik yang sentiasa membelenggu mereka. ‡ Ketika di dalam kelas. .‡ Guru yang kurang berdedikasi dalam mengendalikan kelas adalah guru yang gagal mengurus konflik mereka. mereka akan kurang fokus kepada pengajaran tetapi lebih memikirkan soal masalah atau konflik yang mereka alami.

status ekonomi . ‡ Seorang guru itu mempunyai kompetensi kepelbagaian yang kurang.lain. maka seorang guru itu mempunyai kesukaran untuk melayani kepelbagaian pelajar. dan lain. . kedudukan.‡ Kompetensi kepelbagaian ini bererti keupayaan melayani murid tanpa mengira keturunan.sosial. jantina. agama.

seserang guru akan merasakan kepelbagaian murid ialah satu bebanan baginya . setiap guru mengajar lima hingga enam kelas setiap hari ‡ Sudah pasti guru terpaksa berhadapan dengan bilangan pelajar yang terlalu ramai yang mempunyai kerenah dan latar belakang yang berbeza.‡ Secara amnya. ‡ Apabila guru tersebut tidak dapat lagi menahan tekanan.

‡ Malah dia juga tidak akan melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru dengan bersungguh. dia tidak akan mempunyai sifat dedikasi. . dia tidak akan mempunyai perasaan seronok untuk bekerja.sungguh. tidak mempunyai keseronokan bekerja.‡ Apabila seseorang guru kurang kompetensi ketekunan. ‡ Apabila seseorang guru itu tidak berminat dengan profesion perguruan.

‡ Guru telah diberi kepercayaan oleh ibu bapa atau penjaga pelajar.‡ Kurangnya kompetensi kebolehpercayaan dalam diri seseorang guru antara penyebab guru memukul pelajar secara tidak wajar. ‡ Tetapi malangnya. kepercayaan itu telah dipersiakan. pengetua dan pihak kerajaan utuk mendidik dan menghukum pelajar dengan hukuman yang wajar sekiranya mereka membuat kesalahan. .

.‡ Apabila seorang guru itu kekurangan kompetensi emosi kendiri. ‡ Malah dia juga tidak akan bagaimana emosinya mempengaruhi personaliti dan tingkah lakunya. dia tidak akan sedar emosi diri sendiri dan ciricirinya serta kesannya. ‡ Ada masa kesan daripada perasan marah akan mempengaruhi tingkah laku iaitu dia akan melepaskan kemarahan dengan menampar pelajar sehingga pelajar itu pecah gegendang.

‡ Apabila seseorang guru yang mempunyai kekurangan optimistik. pasti akan melepaskan tekanan dengan cara yang salah. ‡ Ada guru yang tidak dapat mengawal tekanan. dia akan mudah memberi hukuman yang tidak wajar kepada pelajar yang tidak mematuhi peraturan. . ‡ Seseorang guru itu akan berasa bahawa pelajar yang bermasalah dan tidak mematuhi peraturan ialah satu bebanan baginya.

.

. sudah pasti guru dan muridnya tidak dapat berinteraksi dengan baik dan hubungan mereka tidak akan baik.‡ Setiap orang guru perlu mahir dalam berinteraksi. khususnya dalam bilik darjah. ‡ Sekiranya guru tidak mempunyai kemahiran dalam berinteraksi dengan murid-muridnya.

pelajar yang terlalu nakal dan tiak mahu mengikuti peraturan. Oleh itu. ‡ Dengan interaksi yang efektif. guru akan dapat menyelami dan mendalami masalah yang dihadapi oleh pelajarnya yang bermasalah.‡ setiap pelajar adalah berbeza antara satu sama lain. ‡ Seminar interaksi efektif pengubat kepada kegagalan berinteraksi. guru diberi bimbingan dalam kemahiran mengendali pelajar yang senyap. .

maka seorang guru juga akan berdisiplin dan kitidakwajaran dalam menghukum pelajar tidak akan berlaku.‡ Sekolah berdisiplin perlu dilaksanakan di setiap sekolah bagi mengatasi masalah disiplin warga sekolah. ‡ Sekolah berdisiplin ialah sekolah yang mempunyai iklim pembelajaran yang selesa dan tingkah laku warga sekolah yag berdisiplin. . ‡ Sekiranya seorang pelajar berdisiplin.

‡ Senaman adalah salah satu aktiviti yang mudah dilakukan individu pada waktu yang sesuai. . aktiviti senaman dapat meningkatkan tahap kesihatan pelajar dan guru bukan sahaja dari segi jasmani malahan emosi. ‡ Guru dan pelajar dapat memberi fokus yang lebih dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas dengan otak yang cergas. ‡ Secara umumnya. rohani. intelek dan sosial.

‡ Guru dapat mengawal emosi mereka serta dapat mengelakkan daripada berlakunya denda atau hukuman yang tidak wajar kepada murid di dalam kelas. ‡ Mereka juga dapat berfikiran positif dalam semua aspek serta menganggap setiap kerja baru yang diberi sebagai peluang untuk meningkatkan kemahiran dalam mengajar. rohani dan intelek. ‡ Hal ini dapat melahirkan guru yang seimbang dari segi emosi. .

setiap guru di sekolah-sekolah dapat memperolehi pelbagai ilmu yang boleh diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. . ‡ Secara tidak langsung. ‡ Melalui PPPP. program ini mampu memberi kesan yang positif terhadap guru dan murid.‡ Program ini boleh dijalankan di setiap sekolah pada.

‡ Guru juga mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif dan efektif serta membina jaringan dengan murid. ‡ Justeru itu. ibu bapa dan komuniti sekolah. . guru dapat berinteraksi dengan murid-murid di dalam kelas mahupun di luar kelas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful