DESPRE EGALITATE

Mult timp v zut doar ca un concept filosofic, un comandament cre tin sau un ideal politic, egalitatea i-a des vâr it contururile devenind în dreptul român un principiu cu valoare constitu ional , o norm juridic complet .

ci.DESPRE EGALITATE Acest lucru demonstreaz importan a. unul dintre principalii piloni ai statului de drept . . chiar preeminen a. de asemenea. în ordinea juridic român a acestui principiu pe care îl putem considera nu doar un element central al "identit ii constitu ionale a României".

Tendin a de expansiune continu a principiului constitu ional al egalit ii. considerat un drept fundamental poate fi. în special în Fran a. Ea se datoreaz în principal faptului c principiul egalit ii ocup un loc unic printre drepturile fundamentale: egalitatea este atât un drept în sine cât i o condi ie de exercitare a altor drepturi fundamentale. adic un fel de "drept-tutore". observat în jurispruden a majorit ii jurisdic iilor constitu ionale europene. necesar exercit rii celorlalte drepturi fundamentale. Belgia sau Italia. Germania. . Austria. de asemenea.

de religie.f r deosebire de ras . (2) România este patria comun i indivizibil a tuturor cet enilor s i. de avere sau de origine social . de origine etnic .Principii generale Articolul 4: Unitatea poporului i egalitatea între cet eni (1) Statul are ca fundament unitatea poporului român si solidaritateacet enilor s i. de limb .CONSTITU IA ROMÂNIEI TITLUL I . de apartenen politic . de sex. de opinie. de na ionalitate. .

f r privilegii i f r discrimin ri.Drepturile.Constitu ia României TITLUL II . pot fi ocupate. în condi iile legii. . libert ile i îndatoririle fundamentale CAPITOLUL I . civile sau militare. (2) Nimeni nu este mai presus de lege. Statul român garanteaz egalitatea de anse între femei i b rbati pentru ocuparea acestor func ii i demnit i.Dispozi ii comune Articolul 16: Egalitatea în drepturi (1) Cet enii sunt egali în fa a legii i a autorit ilor publice. de persoanele care au cet enia român i domiciliul în ar . (3) Functiile i demnit ile publice.

religie.CONVEN IA EUROPEAN A DREPTURILOR OMULUI Art. culoare. în special. limba. avere. pe sex. apartenenta la o minoritate nationala. . opinii politice sau orice alte opinii. origine nationala sau sociala. Exercitarea drepturilor i libert ilor recunoscute de prezen a conven ie trebuie sa fie asigurata fara nici o deosebire bazat . 14. ras . na tere sau orice alt situa ie.

CONVEN IA EUROPEAN A DREPTURILOR OMULUI România a ratificat CoEDO i Protocoalele ei adi ionale prin Legea nr. potrivit legii. . la care România este parte. . i legile interne. .Tratatele ratificate de Parlament.. (2) Dac exist neconcordan e între pactele i tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului. 30 din 1994 Statutul ei în dreptul român e reglementat de articolele 11 (2) i 20 din Constitu ia României. fac parte din dreptul intern Conform art. cu pactele i cu celelalte tratate la care România este parte. 11 (2) .Dispozi iile constitu ionale privind drepturile i libert ile cet enilor vor fi interpretate i aplicate în concordan cu Declara ia Universal a Drepturilor Omului.. au prioritate reglement rile interna ionale . Potrivit art. 20 (1).

în special. limba. pe sex. 12 adi ional la CoEDO . 14. Protocolul nr. rasa. culoare. na tere sau orice alt situa ie. religie. Exercitarea drepturilor i libert ilor recunoscute de prezenta conventie trebuie sa fie asigurat f r nici o deosebire bazat . avere. origine nationala sau sociala. opinii politice sau orice alte opinii.Art. apartenenta la o minoritate national .

Of. republicat (M. republicat (M. nr. Of. 202/2002 privind egalitatea de anse între femei i barba i.Alte acte normative Ordonan a nr. nr. 150 din 1 martie 2007) . 137 din 31 august 2000 privind prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discriminare. 99 din 8 februarie 2007) Legea nr.

limba. bazat pe motive precum sexul. na terea. religia sau convingerile. se interzice orice discriminare pe motiv de cet enie. caracteristicile genetice. . Articolul 21 Nediscriminarea (1) Se interzice discriminarea de orice fel. vârsta sau orientarea sexual . rasa. averea. apartenen a la o minoritate na ional . culoarea. originea etnic sau social .CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UE TITLUL III EGALITATEA Articolul 20 Egalitatea în fa a legii Toate persoanele sunt egale în fa a legii. opiniile politice sau de orice alt natur . (2) În domeniul de aplicare a tratatelor i f r a aduce atingere dispozi iilor speciale ale acestora. un handicap.

Principiul egalit ii nu exclude men inerea sau adoptarea de m suri care s prevad avantaje specifice în favoarea sexului sub-reprezentat. Articolul 23 Egalitatea între femei i b rba i Egalitatea între femei i b rba i trebuie asigurat în toate domeniile. religioas i lingvistic Uniunea respect diversitatea cultural .CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UE Articolul 22 Diversitatea cultural . religioas i lingvistic . . inclusiv în ceea ce prive te încadrarea în munc . munca i remunerarea.

Ele sunt înzestrate cu ra iune i constiin i trebuie s se comporte unele fa de altele în spiritul fraternit ii.DECLARA IA UNIVERSAL A DREPTURILOR OMULUI adoptat de Adunarea General a Organiza iei Na iunilor Unite la 10 de septembrie 1948 Articolul 1 Toate fiin ele umane se nasc libere i egale în demnitate i în drepturi. .

f r nicio deosebire. To i oamenii au dreptul la o protec ie egal împotriva oric rei discrimin ri care ar viola prezenta declara ie i împotriva oric rei provoc ri la o asemenea discriminare.DECLARA IA UNIVERSAL A DREPTURILOR OMULUI Articolul 7 Toti oamenii sunt egali în fa a legii i au. . dreptul la o egal protec ie a legii.

enun at de art.principiu matricial al protec iei interna ionale a drepturilor omului (F. Sudre) .Principiul nediscrimin rii provenit din postulatul general al demnit ii egale a tuturor fiin elor umane. principiul nediscrimin rii este un . 1 din DUDO..

Principiul nediscrimin rii form modern . ci indic . perfec ionat a principiului egalit ii în fa a legii. Manuel Unesco) . de asemenea. ce trebuie s fie egal i în func ie de ce criterii (Partsch..clauza de nediscriminare nu se limiteaz la a proclama egalitatea. .