You are on page 1of 27

1

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

KAJIAN ARAHAN PERLAKSANAAN TELITI UNTUK KEFAHAMAN DAN PERLAKSANAAN SKDD/JPTMR


SKDD JPTMR Rasuah Sistem Kawalan Disiplin dan Dadah (Arahan pentadbiran Bil.5/2006) Jawatankuasa Penyelaras Tatatertib Dan Mencegah PDRM (LMAF.48/90 dlm. KPN (PR) 33/5/1/4/1)

PERATURAN PERKHIDMATAN /PENTADBIRAN

PERKELILING PERKHIDMATAN DAN ARAHAN-ARAHAN BERKAITAN


a. Perk. Perkhidmatan JPA (Perk. Bil. 04 Thn 1998) Perk. Perkhidmatan JPA (Perk. BIL 01 Thn 1999) SKDD PDRM/ JPTMR Arahan Pentadbiran Pengarah Pengurusan no. 05/2004 Garis panduan menguruskan pengawai yang berprestasi rendah dan bermasalah Panduan mewujudkan Perkhidmatan Kaunseling di Agensi Awam KPN (PR) 35/35/1 Bth 7 April 2006 KPN (PR) 33/1/4/1 Bth. 2.07.1991. Sistem Pemantauan dan Seliaan Rapi (Close Monitoring System & Supervision System) ke atas K/ASP, Inspektor dan Konstebal selepas Latihan Asas dan dalam tempoh percubaan.

b.

c.

d.

.sambungan
e. Arahan Pentadbiran Pengarah Pengurusan No.11/2004 Sistem Pemantauan dan Selian Rapi Peringkat Kedua (Close Monitoring system & Supervision System Stage 11 ) keatas ASP, Inspektor dan Konstebel selepas disahkan jawatan dalam perkhidmatan. f. Arahan Pentadbiran Bil. 01/2006 (23Jan.2006)
g.

Akauntabiliti Penyelia Terhadap Salahlaku Pegawai Kanan Dan Pegawai Rendah Polis Tugas dipertanggongjawabkan untuk menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib.

Perintah Am Bab D PPPA (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 pindaan 2002 Bah. 1b Para 3c Salah laku oleh pegawai dan anggota PDRM Surat Arahan KPN Ruj. KPN 87/35 bth. 24 Mei 2010 =

h.

BAKA diarah untuk mengadakan kursus, pegawai dan anggota yang gagal hadir boleh dikenakan tindakan tatatertib.

A. PERK. PERKHIDMATAN JPA PERK. BIL 04 THN 1998

Garis Panduan Menguruskan Pengawai Berprestasi Rendah Dan PengawaiYang Bermasalah


Ketua Jabatan atau mana-mana pengawai bertanggungjawab mengurus sumber manusia sebaik mungkin. Pertingkat pengetahuan, skill, motivasi , dan yang berprestasi rendah. Membuat penilaian yang tepat tehadap laporan pretasi. Tindakan pembetulan setelah berlaku masalah adalah lebih baik, berusaha melakukan pencegahan. Tindakan lain secara pentadbiran.. - Merujuk ke lembaga perubatan. - Merujuk kepada kaunselor. - Merujuk kepada psikiatrik/hospital. - tindakan dalam bentuk hukuman.
4

B. PERK. PERKHIDMATAN JPA PERK. BIL 01 THN 1999

Panduan Mewujudkan Perkhidmatan Kaunseling Di Agensi Awam


Pengurusan Kaunseling mampu menghindarkan seseorang dari terjerumus dalam masalah peribadi, kerjaya, keluarga dan hubungan interpersonal. Membantu anggota mempertingkatkan pembangunan diri, produktiviti dan kualiti hasil kerja. Ketua Jabatan perlu mengenai pasti dan memantau kemungkinan- kemungkinan permasalahan pekerja.
5

C. SKDD ARAHAN PENT. BIL 05/2006 (KPN 35/35/1)


Tujuan : Memberi pengawalan dan penyeliaan yang lebih berkesan terhadap pengawai polis dan Pegawai Awam di bawah selian seorang penyelia. Melalui SKDD , penyelia dapat mengetahui kreativiti pegawai yang diselia serta prestasi tugas dan tanggungjawab secara efektif kearah mencapai matlamat organisasi. Selain itu yang pentingnya, pegawai yang kena selia berpeluang untuk membawa permasalahan / pengaduan berhubung dengan kebajikan diri serta keluarganya supaya dapat dibawa ke pengetahuan pegawai atasan. Ini satu LANGKAH AWAL bagi pencegahan yang boleh diambil oleh penyelia ke atas pegawai bawahanya supaya mereka menjauhkan diri dari aktiviti yang berunsur tidak sihat seperti dadah, rasuah dan salah guna kuasa.

BENTUK KUMPULAN PENYELIAAN


1)Kumpulan Pegawai Kanan Polis Kumpulan 1 Kumpulan 2 Kumpulan 3 Kumpulan 4 Supt Dsp Asp Insp/C/Insp

2)Kumpulan Pegawai Rendah Polis Kumpulan 5 Kumpulan 6 Kumpulan 7 SM / SI Kpl Kont / L/Kpl

3) Kumpulan Pegawai Awam Kumpulan 8 Kumpulan 9 Pegawai Awam N22 Pegawai Awam N17, N11
7

LAMPIRAN A

STRUKTUR PELAKSANAAN SKDD BAGI PENGAWAI KANAN POLIS


ACP

SUPT DSP

DSP ASP

ASP

ASP

ASP

INPS

INSP

INSP

INSP

INSP
Contoh Kumpulan (1) :

INSP

INSP

INSP

Pengawai diselia : Supt Pengelia : ACP Pengawai diselia : DSP Pengelia : Supt Pengawai diselia : ASP Penyelia : DSP Pengawai diselia : Insp / C/Insp Penyelia : ASP

Kumpulan (2) :

Kumpulan (3) :

Kumpulan (4) :

LAMPIRAN B

STRUKTUR SKDD PENGAWAI RENDAH POLIS


SI / SM

SI / SM

KPL

KPL

KPL

KPL

L/KPL

L/KPL

L/KPL

L/KPL

KONS

KONS

KONS

KONS

KONS

KONS

KONS

KONS

KONS

KONS

KONS

KONS

Contoh Kumpulan (5) : Pengawai diselia Penyelia Kumpulan (6) : Pengawai diselia : Penyelia Kumpulan (7) : Pengawai diselia Penyelia : SI / SM : INSP / C/Insp : Sjn / kpl : SI / SM : Lans Koperal/Konstabel : Sjn / Kpl

STRUKTUR PELAKSANAAN SKDD BAGI KAKITANGAN AWAM


PENTADBIRAN

LAMPIRAN C

PPT N 27

PT N22

PT N 17 (K)

PT N 22

PT N 17 PT N17

PT N17

PT N11

PT N11

PT N11

PAR N1

PAR N1

PAR N1

Contoh : Kumpulan (8) : Pengawai diselia Penyelia Pengawai diselia Penyelia : PPT N27, PT N22 : PENGAWAI KANAN POLIS :PT N 17, PT N11, PA N1 : PPT N27 / PT N22

Kumpulan (9) :

10

BORANG-BORANG SKDD
Fail SKDD hendaklah mengandungi borang-borang mengikut format sepertimana yang dilampirkan dalam arahan ini seperti berikut: * Butir- butir peribadi / Latarbelakang Keluarga / Tanggungan / Waris * Kerjaya/ pengalaman tugas / kursus / latihan / aktiviti sosial / kejayaan dan penghargaan * Harta sendiri / isteri atau suami / anak-anak * Laporan penyelia

Borang SKDD 1

Borang SKDD 2

Borang SKDD 3 Borang SKDD 4

SIASATAN CAW.TATATERTIB PENGLIBATAN KES


Sebarang kejadian / penglibatan kes jenayah / rasuah / salahlaku pegawai / Anggota / KTA akan disiasat juga kepada penglibatan / tindakan awal penyelia samada diambil langkah awal atau ada catitan dibuat di dalam buku laporan SKDD ahli kumpulan tersebut.
11

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA 1. KPB (Peringkat Balai), ketua cawangan (peringkat cawangan), KPD (peringkat daerah) & ketua jabatan (peringkat jabatan) memastikan fail SKDD disediakan oleh setiap ahli kumpulan dibawahnya. - Penyelia setiap kumpulan perlu memeriksa / selian fail SKDD ahli kumpulan dibawahmya termasuk membuat catitan laporan dan pemeriksaan setiap bulan. 2. Carta SKDD - Pastikan carta SKDD ada dipamerkan di bilik maklumat / bilik mesyuarat. - Pantau dan ambil tahu dari hal ahli kumpulan berkaitan aspek: 2.1. Keterampilan diri 2.1. Periksa buku saku 2.3. Kegiatan negatif / amalan rasuah Ambil tahu dan buat pertanyaan / risikan keatas kegiatan yang negatif yang mungkin terlibat oleh ahli kumpulan. Jika ada, ambil tindakan langkah-langkah awal pencegahan. (Jangan lupa buat catitan dibuku SKDD atas tindakan maklumat awal).
12

2.4.

Penyalahgunaan dadah - Borang ikrar tidak terlibat penyalahgunaan dadah LAMPIRAN E SKDD perlu di angkat ikrar (perbaharui setiap awal tahun) dihadapan ketua. Gaya hidup - Perhati guna hidupnya setimpal dengan pendapatannya. Jika melebihi lapor pada ketua. Pastikan hartanya diiystiharkan. Aktiviti Sosial - Galak / ajak bersama supaya hadir/ berada didalam aktiviti sosial, sukan, kawad dan latihan jasmani dan aktiviti bersama masyarakat (percampuran) dengan saling bantu membantu.

2.5.

2.6.

13

SKDD TANGGUNGJAWAB PENGAWAI MEMERINTAH 1. Bertanggungjawab memastikan SKDD ini dilaksanakan disemua peringkat serta fahami matlamatnya. 2. Memastikan semua penyelia mengambil tindakan keatas masalah yang timbul dan pastikan dilaporkan kepada ketua serta tindakan diambil dan dicatitkan dalam buku SKDD. 3. Setiap kali mesyuarat JPTMR (setiap tiga bulan sekali atau jika perlu tiap-tiap bulan boleh diadakan) dan perlu ada arahan / rujukan / catitan. 4. Laporan perlu dipanjangkan kepada IPK jika terdapat kes yang mendesak ataupun dikemukakan semasa mesyuarat setiap tiga bulan sekali. 5. Memastikan pemeriksaan air kencing secara berkala / rambang keatas ahli kumpulan . Keutamaan kepada ahli yang dilihat terdapat tanda / maklumat penglibatan dadah atau prestasi merosot.
14

Pelaksanaan Sistem
1. Pegawai Pemerintah perlu lantik pegawai penyelia kepada anggota sasaran ( SKDD )

2. 3. 4. 5.

6.

- Koperal / Sarjan > Konstabal Percubaan - ASP / DSP > Inspektor Percubaan - DSP / SUPT > K/ASP Pegawai latihan bersama dengan penyelia merisik / maklum balas dari masa ke semasa Pegawai latihan perlu hantar laporan prestasi kumpulan sasar kepada Timbalan Pengarah Pengurusan (Latihan) setiap 3 bulan sekali . Format telah sedia ada. Fail peribadi setiap anggota dibuka dua fail iaitu satu salinan pada Penyelia dan satu salinan pada Peg. Latihan Penyelia dan Peg. Latihan dengan pengetahuan Peg. Pemerintah boleh mengambil tindakan kepada kumpulan sasar dan boleh mengambil tindakan untuk menjalani latihan semula ( re-training ) di Pusat Latihan Polis untuk tujuan mengubah sikap. Cadangan perlu dihantar untuk kelulusan Timb. Pengarah Pengurusan (Latihan) Tujuan pengesahan jawatan ( confirmation ) , penyelia dan Peg. Latihan + melalui Peg. Pemerintah memperakukan sokongan untuk kumpulan sasar disahkan jawatan : - Konstabal - oleh KP / Briged Komander - Inspektor / K/ASP KPN * * * * *

15

  

PERINGKAT JABATAN / DAERAH / BALAI

KPL

KPL

KPL

KPL

 
SJN / SM PENYELIA

SJN / SM PENYELIA PEMBIMBING JAB / DAERAH / CAWANGAN MESY. JPT/MR (SKDD) KAUNSELOR PDRM ASP PENT / KAUNSELING

Peringkat Balai

Peringkat Daerah

KPD / K.JAB

 

TIADA PERUBAHAN

TINDAKAN

ADA PERUBAHAN

SURAT AMARAN MOTIVASI TUKAR PPPA / 02 TINDAKAN TATATERTIB

16

LAMPIRAN D

Penerangan / kursus ceramah / Dialog PRS TINDAKAN PENCEGAHAN A TIADA PERUBAHAN SKDD B BERUBAH Pembimbing Rakan Sekerja

Laporan kepada ketua atasan - Perbincangan / mesyuarat JPTMR - Teguran / Nasihat - Amaran bertulis (pentadbiran) Tindakan lain secara

Kaunseling Kelompok Kaunseling Individu Kaunseling Keluarga ( Kes-kes Berat rujuk kepada peringkat IPK)

- Perkhidmatan kaunseling - Psikiatri - (TIDAK NORMAL) Lembaga Perubatan

NORMAL

Tidak berubah sikap BENTUK HUKUMAN PPPA (KELAKUAN & TATATERTIB( 1993 ) Kemaskini Rekod Perkhidmatan BERUBAH SIKAP - Kecemerlangan diri - Bermotivasi - Kemajuan dlm kerjaya - Ganjaran

Tidak Berubah Sikap


Tindakan yang difikirkan oleh Ketua Jabatan/ tatatertib ditukarkan/ ditamatkan Perkhidmatan

17

D. ARAHAN PENTADBIRAN NO. 05/2004 BTH: 16.02.2004 (Ruj: KPN 135/1)


SISTEM PEMANTAUAN DAN SELIAAN RAPI (CLOSE MONITORING & SUPERVISING SYSTEM) KE ATAS K/ASP, INSPEKTOR DAN KONST. SELEPAS LATIHAN ASAS DAN DALAM TEMPOH PERCUBAAN
y

SASARAN

- K/ASP, Inspektor, Konstabel yang tamat menjalani latihan asas di Pusat Latihan Polis. - Masih dalam tempoh percubaan.
TUJUAN

Untuk memperbaiki jika terdapat kelemahan dalam hubung kait dengan cara penyesuaian mereka dengan : Persekitaran kerja Tempat kerja Budaya Amalan kerja sebenar / tidak dipesong Penyeliaan yang diterima Mewujudkan suasana pembelajaran dan latihan yang berterusan

18

E. ARAHAN PENTADBIRAN NO.11/2004 BTH. 11/05/2004


SISTEM PEMANTAUAN DAN SELIAAN RAPI PERINGKAT KEDUA SELEPAS DISAHKAN JAWATAN
y TUJUAN y Pemantauan berterusan ke atas kumpulan sasar setelah disahkan jawatan, supaya tidak terlibat dengan aktiviti penyalahgunaan kuasa, disiplin, penglibatan kes jenayah, dadah, rasuah, dan salahlaku. y Digerakkan secara:
     

Sistem SKDD Mengisytiharkan harta Pemantauan gaya hidup dan hutang ( gaji bersih kurang daripada 40%) Pemantauan sistem kerja dan sikap Latihan dalam perkhidmatan (LDP) Tindakan / peraturan selaras PT KPN A110 Per. 7 Tugas tugas kawalan tambahan / tugas memenatkan dan latihan tambahan ( bagi APR / Konstabal)
Bagi Pegawai perlu disenaraikan menghadiri kursus perkembangan insan / prestasi atau kepimpinan atau berkaitan .
19

f. ARAHAN PENGARAH PENGURUSAN Bil: 01/2006


The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

POLIS DIRAJA MALAYSIA BUKIT AMAN 50560 KUALA LUMPUR

Ruj: KPN 42 Tarikh : 23 Januari, 2006

AKAUNTABILITI PENYELIA TERHADAP SALAH LAKU PEGAWAI KANAN DAN PEGAWAI RENDAH POLIS Hasil kajian, maklumbalas dan lapuran sepanjang tahun 2005 oleh Urus Setia KPN (TT) mendapati peningkatan kes-kes salahlaku adalah berpunca dari kurang penyelian. Fenomena ini mengambarkan pegawai penyelia hanya mahu menjadi popular dalam kalangan pegawai kanan dan pegawai rendah. Ini berlaku apabila pegawai penyelia tidak membuat teguran, kurang membuat teguran dan tidak mengambil tindakan tatatertib terhadap pegawai bawahanya. Seandainya tidak dibendung segera akan menjurus kepada berlakunya kes-kes salahlaku yang lebih serius dan sekaligus menjejaskan reputasi pasukan. 2. Peruntukan dibawah Peraturan 3C(2) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (kelakuan Dan Tatatertib) 1993 (PPPa 1993), jelas menyatakan bahawa .. seseorang yang gagal untuk menjalankan kawalan dan pengawasan ke atas pegawai bawahannya, atau untuk mengambil tindakan terhadap pegawai bawahannya yang melanggar mana-mana peruntukan PeraturanPeraturan ini hendaklah disifatkan cuai dalam melaksanakan tugasnya dan tidak bertanggungjawab, dan ia boleh dikenakan tindakan tatatertib.
20

3. Di bawah Per 9.3 PTKPN A110 (Tatatertib) pula menjelaskan bahawa: Pegawai polis hendaklah patuh dan juga menentukan bahawa pegawai bawahannya mematuhi semua peraturan-peraturan, undang-undang dan perintah-perintah kedua-dua peruntukan ini jelas menunjukkan prinsip-prinsip akauntabiliti ke atas pegawai penyelia terhadap mana-mana pegawai di bawah seliaan masing-masing. 4. Jesteru itu adalah diingatkan mana-mana pegawai penyelia sekiranya gagal melaksanakan kehendak dibawah Peraturan 3C (2) PPPA 1993 dan Peraturan 9.3 PTPKPN A110, boleh dikenakan tindakan tatatertib. 5. Pegawai Memerintah Kontinjen/Briged/Formasi hendaklah memanjangkan arahan ini kepada semua pegawai di bawah seliaan masing-masing supaya mengambil peringatan dan melaksanakan tindakan yang sewajarnya. Sekian. Terima Kasih.

(DATUK KAMARUDIN BIN MD. ALI) CP Pengarah pengurusan b/p Ketua Polis Negara.

21

g. Perintah Am - Bab D Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 Pindaan 2002
Bahagian -1b Para 3c

Tugas untuk manjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib.


1. Maka menjadi tugas untuk tiap-tiap pegawai untuk menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib keatas pegawai bawahanya dan mengambil tindakan yang sesuai dengan seberapa segera yang mungkin bagi apa-apa pelanggaran mana-mana peruntukan Peraturan-Peraturan ini. 2. Seseorang pegawai yang gagal untuk menjalankan kawalan dan pengawasan keatas pegawai bawahannya, atau untuk mengambil tindakan terhadap pegawai bawahanya yang melanggar manamana peruntukkan peraturan-peraturan ini hendaklah disifatkan cuai dalam melaksanakan tugasnya dan tidak bertanggungjawab, dan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib.

22

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

POLIS DIRAJA MALAYSIA BUKIT AMAN 50560 KUALA LUMPUR

Surat Arahan KPN Ruj : KPN 87/35 Bertarikh : 24 Mei 2010

h. SALAH LAKU OLEH PEGAWAI DAN ANGGOTA PDRM Saya dengan hormatnya diarah merujuk kepada diatas. 2. YDH Ketua Polis Negara dalam Weekly Update bil. 13/2010 bertarikh 21 April 2010 menyatakan kebimbangan berikutan masih terdapat banyak salah laku yang melibatkan pegawai dan anggota PDRM. Beliau memandang serius terhadap penglibatan pegawai dan anggota PDRM yang terlibat dalam gejala rasuah dan dadah. Gejala ini bukan sahaja merosakkan imej PDRM dan kerajaan malah akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kewibawaan pihak polis. Punca kepada permasalahan ini perlu difikirkan bersama dan diambil tindakan. 3. Sehubungan dengan itu Bahagian Agama Dan Kaunseling diarah untuk mengadakan kursuskursus untuk meningkatkan kefahaman agama dan pelan tindakan bagi meningkatkan integriti pegawai dan anggota PDRM. Aktiviti-aktiviti keagamaan hendaklah dijadikan aktiviti wajib yang perlu dihadiri oleh setiap pegawai dan anggota . Pegawai dan Anggota yang gagal hadir tindakan tatatertib hendaklah diambil. 4. Sila pastikan arahan inin disasampaikan kepada semua untuk dipatuhi sepenuhnya. Sekian terima kasih.

(DATO AZIAN BIN YAHYA) SAC Setiausaha Polis Diraja Malaysia B.p. Ketua Polis Negara Polis Diraja Malaysia. 23

APA ITU JPTMR?


Jawatankuasa Penyelaras Tatatertib Dan Mencegah Rasuah

SIAPA JAWATANKUASANYA? Peringkat Daerah


Pengerusi : Ketua Polis Daerah Timbalan Pegerusi: Tim. KPD @ KBPD Setiausaha : Peg. T/Tertib Daerah Ahli-ahli : Ketua Bahagian Ketua Cawangan/Unit KPB Tindakan: - Mesyuarat minggu ke-4 Setiap bulan - Buat minit mesyuarat dan hantar kepada PT. T/Tertib Kontinjen dan Ketua BAKA Kontinjen. - Perkara untuk tindakan - dibawa ke mesyuarat JPTMR Peringkat Kontinjen

PERINGKAT KONTINJEN
Pengerusi : Tim. Pengerusi : Setiausaha : Ahli-ahli : Ketua Polis Negeri Tim. Ketua Polis Peg. Turus Tatatertib IPK Ketua Jabatan Ketua BAKA Ketua Polis Daerah Peg. Turus Perk. Dan Perjawatan

Tindakan: - Mesyuarat 3 Bulan sekali (Minggu Pertama bulan April, Julai. Okt, Jan) - Buat minit mesyuarat dan hantar kepada Uru. TT Bt. Aman - Bincang hasil tindakan berbangkit diperingkat Jab. Dan Daerah dan ambil tidakan selaras SKDD

24

SKDD / JPTMR JABATAN / DAERAH


Orang Awam
PERINGKAT IPD

Kawan-Kawan Penyelia Keluarga Lain Agensi

Kumpul maklumat / data

Kekerapan
Kelemahan dimana

KAJI
Penyelewengan

Katogeri Kesalahan

Kenapa boleh berlaku Tohmahan (Diri pesalah / penyelia)

MESYUARAT JPTMR CADANGAN TINDAKAN


BAWA MASALAH KE MESYUARAT JPTMR PERINGKAT IPK

Sumber Fail JPTMR kPN (PR) 33/5/1/4/1 bth 25/6/91

25

AGENDA MESYUARAT

1. Ucapan aluan Pengerusi Mesyuarat

- isu panas/semasa - dasar pasukan - imej PDRM dikaca mata rakyat - tindakan - arahan lanjut/keputusan

2. Semak minit mesyuarat lalu ( Perkara berbangkit )

4. Laporan dari Ketua Jabatan/Bahagian/Peg.Turus/Unit - Ketua Bahagian/Cawangan - KPB/Bahagian 5. Laporan kehadiran aktiviti kawad/majlis agama/ LDP/ dll. 6. Lain-lain hal.

Nota: Setiap keputusan hendaklah diambil berpandukan


CARTA ALIRAN TINDAKAN MENANGANI/PRP & KONST/ PEG. AWAM YANG BERPRESTASI RENDAH DAN BERMASALAH (LAMPIRAN)

26

27