K T C U THÉP

C BI T

Ch-¬ng 1 : KÕt cÊu thÐp b¶n

$1. §¹i c-¬ng vÒ kÕt cÊu thÐp b¶n 1. Ph¹m vi ¸p dông, ph©n lo¹i -KC thÐp b¶n lµ kÕt cÊu ®-îc lµm tõ nh÷ng b¶n thÐp. -Dïng KC thÐp b¶n ®Ó lµm c¸c c«ng tr×nh chøa, vËn chuyÓn chÊt láng, khÝ, vËt liÖu rêi. C¸c lo¹i kÕt cÊu thÐp b¶n: -BÓ chøa chÊt láng: DÇu, n-íc -BÓ chøa vµ ph©n phèi khÝ -Bunke, xi l«: Chøa VL rêi nh- than, c¸t, xi m¨ng - èng dÉn ®Ó t¶i n-íc, dÇu má, khÝ (®--êng kÝnh lín D>0.6m) -Lß cao, lß ®èt nãng kh«ng khÝ, lß hót bôi, khãi,

2.§Æc ®iÓm lµm viÖc vµ cÊu t¹o §iÒu kiÖn lµm viÖc rÊt kh¸c nhau: -VÞ trÝ: + Ch«n d-íi ®Êt + Trªn mÆt ®Êt - ChÞu lùc: + ¸p lùc bªn trong + Ch©n kh«ng +ChÞu t¸c dông nhiÖt ®é, m«i tr-êng -Yªu cÇu: +ChÞu l ùc, ®¶m b¶o ®é bÒn, æn ®Þnh +KÝn, kh«ng thÊm +Lµm viÖc ë tr¹ng th¸i øng suÊt lín (chç hµn, th©n-®¸y bÓ), øng suÊt côc bé lín - VËt liÖu tuú thuéc tõng lo¹i bÓ sö dông thÐp th«ngth-êng, thÐp hîp kim,

) .$2. TÝnh to¸n vá máng trßn xoay Ph-¬ng tr×nh c¬ b¶n tÝnh vá trßn xoay chÞu t¶i trong ®èi xøng trôc 1 trôc ®èi xøng 2 b¸n kÝnh cong -B¸n kÝnh cong cña vá R1 R2.

íc h×nh häc lÊy theo mÆt trung b×nh cña vá (v× chiÒu dµy cña vá máng) -C¸ch tÝnh phô thuéc vµo tr¹ng th¸i øng suÊt cña vá: -Theo lý thuyÕt momen: Sù c©n b»ng cña vá ®uîc x¸c ®Þnh bëi + L ùc ph¸p tuyÕn N1. N2. + Momen uèn M1. S2. S2. -Theo lý thuyÕt phi momen: Sù c©n b»ng cña vá ®uîc x¸c ®Þnh bëi + Lùc ph¸p tuyÕn N1. Q2. + Momen xo¾n M12. + Lùc tr-ît S1. M21. M2.Quy -íc: -C¸c kÝch th. (g©y øng suÊt ph¸p N1. N2. + Lùc c¾t Q1. . N2 ph©n bè ®Òu theo chiÒu dµy vá) + Lùc tr--ît S1.

TØ lÖ R/H lín lóc ®ã vá hÇu nh.kh«ng chÞu uèn vµ ë vïng xa hiÖu øng biªn.Ph-¬ng ph¸p tÝnh theo LT phi momen chØ sö dông khi : . vÞ trÝ thay ®æi chiÒu dµy KC (lµ n¬i cã øng suÊt côc bé) . H / R e 1/ 30 Th-êng c¸c c«ng trinh b n vá tho m·n ®iÒu kiÖn TÝnh to¸n theo lý thuyÕt phi momen vµ kiÓm tra t¹i vÞ trÝ nèi.

T i tr ng ph©n bè ®Òu theo ph-¬ng ph¸p tuyÕn cña mÆt cong ds1ds2 + Lùc kinh tuyÕn + Lùc vßng N1 ! W 1ds2H N 2 ! W 2ds1H dN dE pds1ds 2 ! 2N1sin 2N2 sin 2 2 dN dN dE dE sin ! sin ! 2 2 2 2 ds 1 dN ! R1 ds 2 dE ! R2 ChiÕu c¸c lùc lªn ph-¬ng ph¸p tuyÕn .T¸ch ra 1 ph©n tè n¬i xa biªn .

N2 N1 p! R1ds 2 R2ds 1 hay p W1 W2 ! R1 R2 H .

.V c u r 1= r 2 = r .vá nãn: pr W1!W2 ! 2H W1! pri 2H cosF pri W2 ! H cosF .V tr R1=’ W1! pR2 2H W2 pR2 ! H .

khÝ ho¸ láng. BÓ chøa chÊt láng 1.Ph¹m vi dïng. x¨ng. + §Æt ngÇm d-íi ®Êt (n-íc) + Nöa ngÇm . -Theo h×nh d¹ng bÓ: + BÓ trô ®øng + BÓ trô ngang + BÓ h×nh cÇu + BÓ h×nh giät n-íc -Theo vÞ trÝ trong kh«ng gian: + §Æt cao h¬n mÆt ®Êt (trªn bÖ) + §Æt trªn mÆt ®Êt. ph©n lo¹i §Ó chøa dÇu.$3.

cßn gäi lµ bÓ phao -Theo ¸p lùc d-: + BÓ chøa ¸p lùc thÊp pd <0. dùng l¾p -BÓ chøa cÇu: Chøa khÝ ho¸ láng. thÓ tÝch. . -Trô ®øng/ ngang: §¬n gi¶n cho chÕ t¹o. chÕ ®é sö dông.0025) + BÓ chøa ¸p lùc cao pd >0.02 KG/cm2.Theo thÓ tÝch: + ThÓ tÝch kh«ng ®æi (m¸i tÜnh. -BÓ chøa h×nh giät n-íc: Chøa x¨ng cã h¬i ®µn håi cao -BÓ cã m¸i tÜnh: Sö dông khi vßng quay s¶n phÈm Ýt -BÓ cã m¸i phao: Sö dông khi vßng quay s¶n phÈm nhiÒu h¬n (v× kh ng bÞ mÊt m¸t s¶n phÈm do bay h¬i) . cè ®Þnh) + ThÓ tÝch thay ®æi .. ®iÒu kiÖn khÝ hËu vïng x©y dùng. -Chän lo¹i bÓ phô thuéc chÊt láng chøa trong bÓ. (¸p lùc ch©n kh«ng po<0.02 KG/cm2.

-ChiÒu dµy nhá nhÊt cña ®¸y bÓ lµ 4mm. -§-êng hµn c¹nh ng¾n: Liªn kÕt hµn ®èi ®Çu. BÓ chøa trô ®øng ¸p lùc thÊp 2-1CÊu t¹o a-§¸y bÓ: -ChiÒu dµy ®¸y bÓ chän theo cÊu t¹o (v× kh«ng chÞu lùc). -Chän theo yªu cÇu khi hµn vµ theo yªu cÇu chèng ¨n mßn. --§-êng hµn c¹nh dµi: Liªn kÕt hµn ghÐp chång. -Th«ng th--êng tÊm ®¸y ®-îc hµn trong nhµ m¸y cuén l¹i khi ra c«ng tr-êng sÏ r¶i ph¼ng .2. -Th-êng chiÒu dµy ë biªn lín h¬n chiÒu dµy gi÷a ®¸y.

-Tr×nh tù hµn: + Hµn c¸c tÊm gi÷a ®¸y + Hµn c¸c tÊm vµnh biªn + Hµn th©n bÓ víi vµnh biªn + Hµn khu gi÷a víi vµnh biªn. -§-êng kÝnh th©n bÓ nhá h¬n ®-êng kÝnh ®¸y 100mm .

b .Th©n bÓ .

§-êng hµn vßng ë phÝa trong: Gi¸n ®o¹n. c-M¸i bÓ: -Chän h×nh d¹ng m¸i bÓ phô thuéc vµo: +ThÓ tÝch +T¶i träng t¸c dông . c¸ch 300 (®Ó dùng l¾p) (NÕu yªu cÇu chèng gØ cao th× c¶ 2 ®.§-êng hµn vßng ë phÝa ngoµi: §-êng hµn chÞu lùc .. hµn 100.êng hµn ®Òu ph¶i liªn tôc) -Th©n bÓ ®-îc s¶n xuÊt trong nhµ m¸y (hµn nhµ m¸y) cuén l¹i råi ®-a ra c«ng tr-êng -Nèi th©n bÓ víi ®¸y bÓ b»ng ®-êng hµn gãc.

thÐp gãc khi V<1000m3) .M¸I nãn +T«n lîp b»ng thÐp tÊm dµy 2. H + Mét ®Çu gèi lªn cét trung t©m. khi V=1000 -5000m3.5 -3mm hµn lªn khung chÞu lùc b»ng thÐp [. mét ®Çu tùa lªn vµnh bÓ ( Cét b»ng thÐp èng .

M¸i treo: .lùc kÐo t¨ng dÇn tõ ngoµi vµo M¸i cÇu. -Do chØ chÞu t¶i träng ®øng mÆt m¸i chØ chÞu kÐo (M=0) -M¸i treo nhÑ. ®Çu kia liªn kÕt víi vµnh h×nh hép cña th©n bÓ.D¶i thÐp tÊm mét ®Çu liªn kÕt víi mò cét trung t©m. trô cÇu (dïng khi V lín): Cét trung t©m chØ sö dông khi l¾p ghÐp .

2-2 TÝnh to¸n th©n bÓ (TÝnh theo LT phi m«men råi kiÓm tra hiÖu øng biªn) a-Theo ®iÒu kiÖn bÒn: Theo lý thuyÕt phi m«men -ChÞu t¶i: + ¸p lùc thuû tÜnh + ¸p lùc d-øng suÊt trong th©n bÓ + øng suÊt kinh tuyÕn W1. . + øng suÊt kÐo vßng W2.

g1: Träng l-êng chÊt láng n1.r2 H Theo c-êng ®é ®-êng hµn trong cïng mét ®o¹n th©n ChiÒu dµy p x .x.8 HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc .r2 H u h Rk K K=0. n2: HÖ sè v-ît t¶i pd: ¸p lùc dTheo c«ng thøc tÝnh to¸n vá trô 2W 1 ! W 2 ! px .-XÐt ¸p lùc ë ®é s©u c¸ch mÆt tho¸ng x px=g1.n2.r2 W2 ! e Rkh .K H p x .n1 + pd.

®¸y bÓ. + ViÕt 2 ph-¬ng trinh dÇm trªn nÒn ®µn håivíi c¸c hÖ sè t-¬ng øng cña th©n bÓ.-Theo hiÖu øng biªn (chç nèi th©n vµ ®¸y bÓ) Do biÕn d¹ng theo ph-¬ng ®-êng kÝnh bÞ h¹n chÕ nªn tÝnh to¸n chç nçi th©n vµ ®¸y bÓ víi momen uèn X1 vµ lùc c¾t côc bé X2. .

6 r2H Thi biÕn d¹ng vßng bÞ h¹n chÕ nªn US kÐo vßng W2 nhá h¬n so víi vïng kh¸c Bá qua W2 g 6M W 1 ! 2 e RK H H K=1. X1=0 t¹i vÞ trÝ c¸ch ®¸y bÓ x ! 0. M=Q(n1K1h+n2pd)rH . X2. 6 r2H Trong ®o¹n 0.6 cho phÐp kÓ ®Õn biÕn d¹ng dÎo t¹i chç nèi th©n vµ ®¸y.+ Gi i ph-¬ng trinh tim 2 Èn X1. M: M«men uèn theo ph-¬ng ®-êng sinh tÝnh trªn d i réng 1cm. g Träng l-îng bÓ trªn 1 ®¬n vÞ ®é dµi theo ph-¬ng vßng.

+ Khi coi liªn kÕt th©n-®¸y lµ ngµm cøng. hÖ sè Q=0. Lµ gi¸ trÞ nhá h¬n trong 2 gi¸ trÞ . hÖ sè Q=0. bÓ chøa ®Çy chÊt láng.1 Theo ®iÒu kiÖn æn ®Þnh côc bé -æn ®Þnh th©n bÓ do øng suÊt nÐn ®Òu theo ph--¬ng ®-êng sinh W 1 e W th1K K=1: hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc Wth1: øng suÊt tíi h¹n theo ph-¬ng ®-êng sinh. bÓ chøa ®Çy chÊt láng.3 + Khi coi liªn kÕt th©n-®¸y lµ ngµm ®µn håi.

W th1 cEH ! r W th1 ! =R R.95 ) E H W1: Tæng øng suÊt nÐn däc trôc do c¸c t¶i träng: Gm: Träng l-îng m¸i vµ c¸c thiÕt bÞ trªn m¸i Gcn: Träng l-îng líp c¸ch nhiÖt trªn m¸i . E: C-êng ®é tÝnh to¸n.97 (0. chiÒu dµy th©n bÓ c: HÖ sè tra b ng phô thuéc vµo r/ H R r ] ! 0. m«®un ®µn håi cña vËt liÖu lµm th©n bÓ r. d: B¸n kÝnh.00025 0.

5 z 10) r 3/ 2 khi .9 hÖ sè tæ hîp) -æn ®Þnh th©n bÓ theo øng suÊt nÐn vßng W2. W 2 e W th 2 K r ¨H ¸ W th 2 ! 0.po: ¸p lùc ch©n kh«ng pg: T i do giã t¸c dông vu«ng gãc víi th©n bÓ hót trªn m¸i Gt: Träng l--îng th©n. c¸c líp c¸ch nhiÖt th©n bÓ trªn møc kh o s¸t r Gt W 1 ! Gm Gcn nc ( po p g ) 2H H ? A (nc=0.55E © ¹ lªrº l  (0.

9 hÖ sè tæ hîp pgio = 0. k: hÖ sè ®é cao) po: ¸p lùc ch©n kh«ng .5wongk nc r H (ng=1.W th 2 ¨H ¸ ! 0.2 hÖ sè v-ît tai . nc=0. kho ng c¸ch gi-a c¸c s-ên vßng) W 2 ! ( pgio po ).17 E © ¹ ªrº 2 khi l u 20 r l  (10 z 20) r W th 2 néi suy khi l: ChiÒu dµi vá trô kh o s¸t (chiÒu cao th©n bÓ.

-æn ®Þnh th©n bÓ khi chÞu W1 vµ W2. W1 W2 e1 W th1 W th 2 NÕu kh«ng tho m·n thi tæng chiÒu dµy th©n bÓ hoÆc ®Æt c¸c vµnh cøng ( b»ng thÐp gãc) khi ®ã chiÒu dµi l ®-îc thay b»ng kháang c¸ch gÜ-a c¸c vµnh cøng) .

-Träng l-îng c¸c líp c¸ch nhiÖt -¸p lùc ch©n kh«ng -Träng l-îng c¸c líp m¸i T¶i h-íng tõ d-íi lªn: p = (n2pd+ngwoc2)nc .n1gm.TÝnh to¸n m¸i bÓ Hai tæ hîp t¶i träng: T¶i h-íng tõ trªn xuèng: p = ncngcn+nopo+n1gm. -¸p lùc d.trong kh«ng gian h¬i -Giã hót -Träng l-îng c¸c líp m¸i .

C-KÝch th-íc tèi -u cña bÓ ‡BÓ chøa cã chiÒu dµy th©n kh«ng ®æi ThÓ tÝch thÐp lµm bÓ D. chiÒu cao bÓ. H lµ ®-êng kÝnh. T D2 A ! T DH H ( 4 H: Tæng chiÒu dµy cña ®¸y vµ m¸i bÓ H = H ® +H m -ThÓ tÝch bÓ: TD 2 Vb ! H 4 D! 4Vb TH Vb ( A ! 2H TVH H .

Tim H ®Ó cã A min. T H 3 Tõ biÓu thøc ®¹o hµm ta cã TD TD HH ! ( 2 4 Kinh tÕ nhÊt khi träng l--îng thÐp lµm ®¸y vµ m¸i bÓ b»ng nöa träng l-îng . ®¹o hµm A theo H vµ cho =0 H ln ! Thay Hln vµo ta cã 3 Vb ¨ ( ¸ © ¹ T ªH º 2 Vb ( Dln ! 2.

-BÓ chøa cã chiÒu dµy th©n thay ®æi TÝnh t-¬ng tù: ChiÒu cao lîi nhÊt H kt ! KRkh ( n1K 1 g: HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc g1: Tû träng chÊt láng n1: hÖ sè v-ît t i H : Tæng chiÒu dµy cña ®¸y vµ m¸i bÓ H = H ® + H m .

4m ChiÒu dµi bÓ l=2 .4 .8MPa (18KG/cm2) khi V<300m3. ChÞu ¸p lùc ch©n kh«ng pd<0. BÓ chøa trô ngang a.2MPa (2KG/cm2) khi V<100m3. cÊu t¹o ‡Sö dông ®Ó: Chøa s n phÈm dÇu má pd<0.C¸c ®Æc ®iÓm chÝnh.3 Vb .3. Chøa h¬i ho¸ láng pd<1.30m víi pd<0.07MPa Dln ! 0.1MPa ‡kÝch th-íc bÓ: -êng kÝnh bÓ: D=1.8.

Æc ®iÓm: .6.Theo kinh nghiÖm Dln ! 0.¬n gian.lín h¬n so víi bÓ trô ®øng .07MPa Tõ Vb vµ Dln tÝnh ®-îc chiÒu dµi lîi nhÊt cña bÓ L ln.Chi phÝ x©y dùng gèi tùa t ng . dÔ chÕ t¹o -s n xuÊt trong nhµ m¸y -ChÞu ®-îc ¸p lùc d. 3 Vb víi pd>0.

L L D .

réng 1. + Hµn ®èi ®Çu + Khi r/H >200: §Æt vµnh cøng t¹i khoang Khi r/H <200: ChØ ®Æt vµnh cøng ë gèi tùa. + Chän h×nh d¹ng phô thuéc vµo V bÓ vµ pd.04 MPa §¸y ph¼ng V<100m3 vµ p<0.05 MPa §¸y nãn . cÇu.5 . nãn.C ut o . V<100m3 vµ p<0.Th©n bÓ: + ThÐp tÊm dµy 3-36mm. -§¸y bÓ: + H×nh d¹ng kh¸c nhau: Ph¼ng. elÝp.2m. trô.

- Gèi tùa: + D¹ng thanh ®øng (2 thanh) + D¹ng cong lâm gãc më 60-120o. + B¾t buéc ph i cã vµnh cøng. thanh chèng tam gi¸c. .

M nh ¨ l o2 c 2 ¸ ! q© ¹ ©8 2¹ ª º Víi ¨G ¸ q ! n1 © K 1Tr 2 ¹ ªl º G: Träng l-îng bÓ l: ChiÒu dµi tÝnh to¸n bÓ V l! 2 Tr lo=0.TÝnh to¸n X¸c ®Þnh vÞ trÝ gèi tùa Mg=Mnh qc 2 Mg ! 2 .586l .a.

8 hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc R: c-êng ®é tÝnh to¸n cña thÐp -øng suÊt do uèn bÓ (tÝnh nh.© ¹ 2 ¹ M nh ªl º© 8 ª º ! W 1' ! W Tr 2H .dÇm ®¬n gi n) 2 c2 ¸ ¨g 2 ¸ ¨ lo n1 © K 1Tr ¹.KiÓm tra bÒn th©n bÓ: øng suÊt däc theo ph-¬ng ® -êng sinh: W ! W 1' W 1'' e RK K=0.

' W 1'

- øng suÊt do ¸p lùc d- vµ ¸p lùc thuû tÜnh t¸c dông lªn ®¸y bÓ

Tr (n2 p d n1K 1 r ) r (n2 p d n1K 1 r ) ! W ! 2TrH 2H
2 '' 1

- øng suÊt kÐo vßng (do ¸p lùc thuû tÜnh vµ ¸p lùc d- t¹i vïng d-íi cña bÓ)

r (n 2 p d n1K 1 2r ) W2 ! e RK H
KiÓm tra øng suÊt t--¬ng ®-¬ng

W td ! W W W 1W 2 e KLN h R
2 1 2 2

Trong ®ã:

K = 0.8

L=0.9: HÖ sè t ng ®é tin cËy do ®Æc tÝnh dÔ ch¸y, næ.
h Rk Nh ! R

HÖ sè ®é bÒn cña liªn kÕt hµn ®èi ®Çu khi hµn tù ®éng -KiÓm tra æn ®Þnh th©n bÓ:

BÓ cã thÓ mÊt æn ®Þnh do: ¸p lùc ch©n kh«ng po khi th¸o chÊt láng ra khái bÓ NhiÖt ®é m«i tr--êng h¹ thÊp. KiÓm tra:

W1 W2 e1 W th1 W th 2
W1 ! no p o r 2H
no po r W2 ! H

Trong ®ã:

;

TÝnh ®¸y bÓ:

D

D

0.1 2D

D

D/8

¸y ph¼ng: - Do ¸p lùc d+ ¸y chÞu kÐo
2 pd d d ! 16 f o

+ Vµnh gèi chÞu nÐn øng suÊt kÐo t¹i träng t©m ®¸y:

Wd

Td ! Hd

Td

Víi fo lµ ®é vâng t¹i t©m ®¸y x¸c ®Þnh b»ng thùc nghiÖm dd: ®--êng kÝnh ®¸y

.Ph-¬ng ®-êng sinh W1 ! n2 p d r 2H d . cos F KiÓm tra æn ®Þnh ®¸y nãn: + ¸p lùc ch©n kh«ng + Lùc däc theo ph-¬ng ®-êng sinh W2 N eK N th W th 2 N: Lùc nÐn däc trôc bÓ do po t¸c dông vµo ®¸y bÓ Nth: Lùc tíi h¹n däc trôc. cos F .¸y nãn: .Ph-¬ng vßng n2 p d r W2 ! H d .

æn ®Þnh ®¸y cÇu: W e W th K W øng suÊt do ¸p lùc ch©n kh«ng n0 p o rc W ! 2H d W th ! 0.cÇu: Cã b¸n kÝnh cong b»ng ®--êng kÝnh th©n bÓ .øng suÊt do ¸p lùc d-: W ! n2 p d rc 2H d (rc=2r=D) .1EH d eR rc Wth: øng suÊt tíi h¹n vá cÇu .

thanh chèng + Cã biÓu ®å s½n øng víi 3 tr--êng hîp gãc më gèi tùa: 60o. 120o. 90o. N cña vµnh.TÝnh vµnh gèi: Cã néi lùc lín nhÊt khi bÓ chøa ®Çy chÊt láng Vµnh gèi chÞu: + Lùc tr--ît T do ¸p lùc thuû tÜnh cña chÊt láng vµ träng l-îng th©n vá. + Nh©n biÓu ®å cã s½n víi l-îng nµo ®ã phô thuéc ®¹ng tÝnh M hay N . TiÕt diÖn tÝnh to¸n cña vµnh gèi: Gåm tiÕt diÖn thÐp gãc vµ phÇn b¶n réng 30d TÝnh néi lùc M.

TÝnh M: Nh©n biÓu ®å víi n1Gr n1K 1lr T 3 TÝnh N: 2 Nh©n biÓu ®å víi n1G n1K 1lr T .

3m .

Liªn kÕt c¸c tÊm b»ng hµn ®èi ®Çu. (C¸c thanh chèng kh«ng tú vµo ®. cÊu t¹o Dïng chøa h¬i ho¸ láng Gèi bÓ: + D¹ng vµnh + D¹ng thanh chèng: §¶m b¶o biÕn d¹ng nhiÖt tù do cho bÓ. Th©n bÓ: Sö dông c¸c tÊm cong 2 chiÒu.êng hµn nèi c¸c tÊm cña vá bÓ) pd=0.8MPa vµ V= 600 .4000m3. .3. BÓ cÇu §Æc ®iÓm.25 -1.

2mm: KÓ ®Õn sù d·n máng khi dËp. c¸n tÊm thÐp.TÝnh to¸n ‡ Theo ®iÒu kiÖn bÒn: Khi chøa ®Çy chÊt láng: W ! W1 ! W 2 ? ! n2 pd n1K 1 (1 cos N ) Ar 2H e RK ChiÒu dµy th©n bÓ (®iÓm thÊp nhÊt) ? H! n2 pd n1K 1 (1 cos N ) Ar 2KK n R h k 2mm K=0.1.7 hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc Kn=0.a. n2=1. n1=1.9 HÖ sè ®é tin cËy ®èi víi tÝnh dÔ ch¸y næ cña vËt liÖu.2 .

1EH d eR rc TÝnh thanh ®øng gèi bÓ: T i träng: + Träng l-îng c¸c thiÕt bÞ + Chøa ®Çy chÊt láng + Giã .Khi nhiÖt ®é thÊp Tån t¹i ¸p lùc ch©n kh«ng KiÓm tra: r/H e 750 W e W th K Víi: no p rc W! 2H d W th ! 0.æn ®Þnh th©n bÓ: .

Khi kÓ ®Õn sù lón kh«ng ®Òu cña c¸c thanh chèng th× néi lùc trong mét thanh sÏ t¨ng lªn n n 1 lÇn (n lµ sè l--îng thanh ®øng) .

KÕT cÊu th¸p trô .

Kh¸i qu¸t chung 1.Ch-¬ng 3: KÕt cÊu c«ng tr×nh th¸p trô $1.Æc ®iÓm chung cña c«ng tr×nh th¸p trô .

-CÊu t¹o nót: phøc t¹p. cét dµn khoan. cét ®iÖn. khã t¹o d¸ng kiÕn tróc. -H×nh d¹ng: §¬n ®iÖu. cã R lín).. -Trô: lµ c«ng tr×nh ®øng ®-îc nhê d©y neo. ngµm víi mãng. -Th¸p: lµ c«ng tr×nh tù ®øng. vËn chuyÓn. . -ChiÒu cao c«ng tr×nh lín h¬n nhiÒu so víi chiÒu réng (cì 200 lÇn) -Th-êng lµ hÖ thanh kh«ng gian tõ 3 mÆt trë lªn. cét ®ì èng khãi... -T¶i träng: chñ yÕu lµ giã.-Lµ c«ng tr×nh cao: cét ¨ng ten. dÏ thi c«ng. cÇn ®é chÝnh x¸c cao. -VËt liÖu sö dông: ThÐp (v× nhÑ.

. sù cè ®øt d©y.2-T¶i träng vµ t¸c dông -T¶i träng th-êng xuyªn: +Träng l-îng b¶n th©n c«ng tr×nh -Ho¹t t¶i sö dông: Phô thuéc chøc n¨ng c«ng tr×nh -Ho¹t t¶i kh¸c: Söa ch÷a... -T¶i träng giã -T¶i ®Æc biÖt -T¶i do thi c«ng -T¶i do t¸c ®éng nhiÖt ®é -T¶i do lùc c¨ng tr-íc d©y neo .

125.k.1.s2/m4)) .10-1 (KN. Ak ! c.Ak (daN) wtk : ¸p lùc giã tiªu chuÈn t¹i ®é cao Hk: k: HÖ sè ®é cao (b ng) wtk=wok z zo k ! z lg 10 zo lg wo: ¸p lùc giã tiªu chuÈn theo vïng phô thuéc vµo vËn tèc giã (b ng) wo = 0. Tai träng giã ®èi víi c«ng trinh th¸p trô: w = wt + w ® Thµnh phÇn tÜnh wt: Lùc sinh ra do ¸p lùc giã t¸c ®éng vµo c«ng trinh.5Vvo (V: mËt ®é kh«ng khÝ V=0.Thµnh phÇn tÜnh cña t i träng giã Lùc giã tiªu chuÈn t¸c dông lªn diÖn tÝch Ak ë ®é cao Hk: Trong ®ã: c: HÖ sè khÝ ®éng Wtk ! c. a.wo . Thµnh phÇn ®éng w®: Lùc qu¸n tÝnh cña khèi l-îng c«ng trinh sinh ra do dao ®éng riªng cña c«ng trinh.wtk .

4: ®èi víi thÐp hinh cx=1. cxg x¸c ®Þnh phô thuéc nhiÒu th«ng sè (xem tiªu chuÈn): Re. .cxg: ®èi víi thÐp trßn. Ak (daN) Trong ®ã: Ak: DiÖn tÝch hinh chiÕu cña thanh lªn mÆt ph¼ng vu«ng gãc h-íng giã. ¸p lùc giã tiªu chuÈn wo.wo .2: §èi víi d©y dÉn. ®é nhít ®éng cña kh«ng khÝ.k.Lùc tiªu chuÈn t¸c ®éng lªn mét thanh thÐp ë ®é cao Hk: Wtk ! c x . d©y c¸p cx=ko.) .. cx: HÖ sè khÝ ®éng cña thanh (HÖ sè can chÝnh diÖn) cx=1.phô thuéc ®-êng kÝnh thanh d.. ®é nh¸m bÒ mÆt. thÐp èng cã trôc vu«ng gãc ph-¬ng mÆt ®ãn giã (C¸c hÖ sè ko.

-¸p lùc giã trªn 1 ®¬n vÞ diÖn tÝch bao (diÖn tÝch bÒ mÆt dµn)-ë mÆt khuÊt giã (vu«ng gãc ph-¬ng giã) .wo (daN/m2) Trong ®ã: cx: HÖ sè c n chÝnh diÖn cña dµn ph¼ng cx ! c xi Ai § A Ai: DiÖn tÝch ch¾n giã cña thanh thø i cña dµn.Lùc giã ®éng t¸c ®éng lªn 1 dµn kh«ng gian (u 3 mÆt) -¸p lùc giã trªn 1 ®¬n vÞ diÖn tÝch bao (diÖn tÝch bÒ mÆt dµn) ë mÆt ®ãn giã -(vu«ng gãc ph-¬ng giã) w1 ! c x . cxi: HÖ sè khÝ ®éng cña thanh dµn thø i. A: DiÖn tÝch bao.k.

ct .k.L (daN/m2) Trong ®ã:L: hÖ sè gi m t i giã cña mÆt khuÊt giã so víi mÆt ®ãn giã (tra b ng) p Tæng lùc giã lªn diÖn tÝch hinh bao Ak cña dµn (hoÆc ®o¹n dµn) kh«ng gian thø k: Wtk ! ( w1 w2 ) Ak k1 ! wo k.(1 L )k1. Ak Trong ®ã: -ct: hÖ sè c n chÝnh diÖn cña dµn kh«ng gian ct=cx.k1 -k1: HÖ sè kÓ ®Õn sù thay ®æi hÖ sè c n cx khi mÆt dµn kh«ng vu«ng gãc ph-¬ng giã .wo .wo .w2 ! c x .c x .(1+L). Ak ! k.

.

y1 2 gd gt . T ! 141t y 1 . gtr: Träng l-îng trªn 1m dµI cña ch©n vµ ®Ønh th¸p.Wt .èi víi trô: träng l-îng b n th©n.èi víi th¸p: 3 gd gtr T ! 141 . tÇn sè: Theo c«ng thøc gÇn ®óng . - TÝnh to¸n: -C«ng trinh cã: f1>fL hoÆc c«ng trinh cã 1 bËc tù do f1<fL fL lµ tÇn sè dao ®éng giíi h¹n phô thuéc vïng giã W ®=F.Thµnh phÇn ®éng cña t i träng giã Lµ lùc qu¸n tÝnh do dao ®éng tù do cña c«ng tr×nh Gi i bµI to¸n tim chu kú. y1: é vâng theo ph-¬ng ngang ë ®Ønh c«ng trinh tÝnh víi t: HÖ sè phô thuéc sè líp d©y neo cña CT trô gd.

. khi f1>fL khi f1<fL. BTCT) vµ th«ng sè Kwo I! 940 f 1 (®¬n vÞ wo lµ N/m. R: HÖ sè t-¬ng quan kh«ng gian ¸p lùc ®éng cña t i träng giã (b ng) \: HÖ sè ®éng lùc phô thuéc ®é gi m loga cña c«ng trinh dao déng (phô thuéc CT thÐp.2: hÖ sè ®é tin cËy) - C«ng tinh cã nhiÒu bËc tù do: + Chia c«ng trinh thµnh r ®o¹n. Khèi l-îng mçi ®o¹n coi nh. F=^. chiÒu cao x¸c ®Þnh ta ).®Æt ë t©m ®o¹n.Tæng lùc giã: W = W t+ W ® = (1+F)W t. (c¸c hÖ sè xem trong tiªu chuÈn) ^: HÖ sè ¸p lùc ®éng cña t iträng giã ( d¹ng ®Þa hinh. + TÝnh c¸c d¹ng dao ®éng cã fi<fL.R F=\^R Trong ®ã: F lµ hÖ sè xÐt ®Õn thµnh phÇn ®éng cña t i träng giã. K=1. .

®å thÞ) phô thuéc i ! wo 940 f i ki ! k § j wtj § 2M j j 1. sù ph©n bè lùc ®éng ®Êt phô thuéc khèi l-îng c«ng trinh Ph-¬ng lùc: BÊt kú Lùc ®éng ®Êt - .W® = Mk § 1 s 2 i 2 ik Trong ®ã: \i: HÖ sè ®éng lùc (b ng. T i träng ®éng ®Êt lªn c«ng trinh. C«ng trinh cã khèi l-îng sÏ tån t¹i lùc qu¸n tÝnh t¸c ®éng G a thiÕt: Lùc ®éng ®Êt lµ t i träng tÜnh.

5: èi víi c«ng trinh th¸p trô cao t=1: èi víi c¸c c«ng trinh kh¸c.F iL ik Trong ®ã: Qk: Träng l-îng ®o¹n k k®: HÖ sè ®éng ®Êt phô thuéc vµo cÊp ®éng ®Êt (b ng ) Fi: HÖ sè ®éng ®Êt phô thuéc vµo dao ®éng riªng thø i Fi ! t Ti t=1.-C¸ch tÝnh: + Chia c«ng trinh thµnh r ®o¹n: (t-¬ng tù t i giã) + X¸c ®Þnh dao ®«ng riªng: (t-¬ng tù t i giã) + t i ®éng ®Êt t¸c dông lªn c«ng tr×nh th¸p trô: Fik ! Qk k d . .

. yij: ChuyÓn vÞ cña trinh ë d¹ng dao ®éng thø i t¹i ®iÓm kh o s¸t k vµ c¸c ®iÓm cßn l¹i.y ik L ik ! r § Q j y ij j !1 r 2 § Q j y ij j !1 .

®éng ®Êt -Gi¸ tiÒn/1m cao cña th¸p > trô nh-ng th¸p -u ®iÓm h¬n trô: --§é an toµn cao (v× tù ®øng ®-îc) -§é vâng ®Ønh th¸p < trô --TiÕt kiÖm ®Êt XD.$ 2. §¹i c-¬ng vÒ th¸p thÐp §Æc ®iÓm vµ ph©n lo¹i §Æc ®iÓm: -ChiÒu cao lín h¬n chiÒu réng nhiÒu -Th¸p: Tù ®øng p S¬ ®å lµm viÖc lµ c«ng x«n ngµm t¹i mãng -T¶i träng: Chñ yÕu lµ giã. .

ThÐp gãc. .ThÐp h×nh -C¸c c¸ch ph©n lo¹i kh¸c +Theo vËt liÖu +Theo ®é cho¸n mÆt th¸p. c«ng nghÖ -Theo h×nh thøc tiÕt diÖn thanh: +ThÐp èng.Ph©n lo¹i: -Theo chøc n¨ng sö dông: +Th¸p truyÒn h×nh +Th¸p th«ng tin b-u ®iÖn +Cét ®iÖn v-ît s«ng +Cét ®ì sµn c«ng t¸c -Theo sè l-îng mÆt bªn +Th¸p 3 mÆt +Th¸p 4 mÆt +Th¸p nhiÒu mÆt -Sè l-îng mÆt bªn tuú thuéc yªu cÇu: ChÞu lùc. kiÕn tróc. kh¶ n¨ng thi c«ng.

. .) .. Hinh d¹ng chung cña th¸p thÐp d¹ng dµn a. tr¹m trén. dµn gi¸o thi c«ng. C¸c d¹ng chÝnh cña th¸p D¹ng ®øng: Trôc c¸c thanh c¸nh vu«ng gãc mÆt mãng ChÕ t¹o l¾p ghÐp ®¬n gi n ChÞu t i träng ®øng tèt ChÞu t i träng ngang kh«ng hîp lý (vÒ hinh d¸ng th¸p kh«ng gièng biÓu ®å m«men s¬ ®å conxon) -Dïng khi yªu cÇu chiÒu cao c«ng trinh bÐ (Th¸p ®ì ®µi n-íc.1.

9z1. chèng xo¾n do c¸c thiÕt bÞ ®Æt lÖch + Th¸p ¨ng ten v« tuyÕn. cét t¶i ®iÖn: b=0. .75 D (D: §-êng kÝnh ch¶o ¨ngten ®Ønh th¸p) -ChiÒu réng ch©n th¸p: (B) Phô thuéc yªu cÇu: +ChÞu lùc +Th©m mü +DiÖn tÝch ®Êt XD + th-êng: B=(1/8z1/20)H +NÕu thay ®æi ®é dèc thanh c¸nh th× Bz=(1/8z1/20)Hz.5m + Th¸p Viba b-u ®iÖn: b=2m z0.b-C¸c kÝch th-íc hîp lý cña th¸p -ChiÒu réng ®Ønh th¸p (b): +Phô thuéc yªu cÇu sö dông kh«ng gian bªn trªn +Treo c¸c thiÕt bÞ (¨ng ten).

Þnh hinh cho c¸c thanh c¸nh -Gi m chiÒu dµi thanh c¸nh -Tr¸nh thanh c¸nh bÞ uèn côc bé Chän thanh bông nh h-ëng ®Õn: -TÝnh chÊt chÞu lùc toµn th¸p -Kh n ng thi c«ng -Yªu cÇu sö dông kh«ng gian -V¸ch cøng ngang .2-HÖ thanh bông NhiÖm vô: .

Ýt nót -HÖ thanh bông tam gÝc cã Tæng chiÒu dµi thanh bông nhá (-u ®iÓm) -ChiÒu dµi thanh lín p æn ®Þnh thanh nÐn khã p Tèn VL. =D¹ng thanh ph©n nhá . 1/2 sè thanh chÞu nÐn -HÖ bÊt biÕn h×nh p Kh¶ n¨ng chÞu t¶i tèt. Ýt thanh. HÖ thanh bông ch÷ thËp -CÊu t¹o nót phøc t¹p -Khi chÞu t¶i 1 ph-¬ng: 1/2 sè thanh sÏ chÞu kÐo.HÖ thanh bông xiªn vµ tam gi¸c -CÊu t¹o m¾t ®¬n gi¶n. -Lo¹i hÖ thanh bông nµy ¸p dông cho nh÷ng th¸p nhá -cã chiÒu dµi thanh bông kh«ng lín. Mét sè hÖ thanh kh¸c: -Qu¶ tr¸m -C¸c tam gi¸c chång lªn nhau.

3-V¸ch cøng ngang T¸c dông: - Þnh h×nh, cè ®Þnh kh«ng gian cho c¸c thanh c¸nh - Þnh d¹ng th¸p trong qu¸ tr×nh chÞu lùc - m b n chèng xo¾n, ph©n phèi m«men xo¾n cho c¸c bªn cïng chÞu Nguyªn t¾c cÊu t¹o v¸ch cøng ngang CÊu t¹o: -B n bª t«ng cèt thÐp -B n thÐp dµy -Dµn thÐp: Gåm c¸c thanh ngang cña mÆt bªn vµ c¸c thanh bông xiªn.

Sè l-îng:Ýt nhÊt 2 v¸ch / 1 th¸p. Tuy nhiªn theo yªu cÇu thi c«ng l¾p dùng thi Ýt nhÊt 1 v¸ch ngang/ 1 ®o¹n th¸p. Kháang c¸ch 2 v¸ch: 9-10m. Th«ng th-êng lµ nhá h¬n 3B (B lµ chiÒu réng trung binh cña th¸p chç bè trÝ)

$3. TÝnh to¸n th¸p 1-C¸c b-íc tÝnh to¸n th¸p -Chän h×nh d¸ng tæng thÓ cña th¸p, kiÓu tiÕt diÖn: (chän phô thuéc kinh nghiÖm, c¸c ph-¬ng ¸n ®· cã, kiÓu tiÕt diÖn) -Gi¶ thiÕt s¬ bé tiÕt diÖn thanh -TÝnh to¸n, kiÓm tra +§é bÒn +æn ®Þnh (Côc bé thanh, tæng thÓ toµn th¸p) +æn ®Þnh lËt ®æ cña c«ng tr×nh +BiÕn d¹ng (®é vâng, gãc nghiªng cña sµn ngang)

tÇn sè phôc vô cho viÖc x¸c ®Þnh t¶i träng t¸c dông.2-S¬ ®å tÝnh to¸n th¸p -S¬ ®å conxon: +Toµn bé th¸p lµ thanh ngµm cøng vµo mãng +§é cøng conxon b»ng ®é cøng th©n th¸p +T¶i t¸c dông vµo conxon : T¶i th¸p +M«men uèn ë c¸c tiÕt diÖn conxon: Thanh c¸nh chÞu +Lùc c¾t ë c¸c tiÕt diÖn conxon: Thanh bông chÞu -NhËn xÐt: +S¬ ®å coxon ®¬n gi¶n. dÔ tÝnh nh-ng sai sè l¬n do gi¶ thiÕt ®é cøng. +øng dông: Bµi to¸n s¬ bé chän tiÕt diÖn thanh cña th¸p bÐ. . + bµi to¸n x¸c ®Þnh chu kú.

4-S¬ ®å hÖ thanh kh«ng gian -S¬ ®å tÝnh gièng víi s¬ ®å thËt nªn kÕt qu¶ chÝnh x¸c h¬n. -Gi¶ thiÕt tÝnh to¸n: Gièng dµn ph¼ng (ThÐp1) -Trôc c¸c thanh héi tô t¹i trôc thanh c¸nh. C¸c mÆt kh¸c gi÷ kho¶ng c¸ch cho dµn chÞu lùc vµ truyÒn . t¶I träng ®Æt t¹i nót Ph-¬ng ph¸p nµy tÝnh chÝnh x¸c h¬n s¬ ®å conxon.ph©n phèi t¶I träng ®Õn dµn chÞu lùc.dµn ph¼ng (Bá qua sù g·y khóc cña c¸c ®o¹n) -ChØ 1 sè mÆt chÞu lùc. cÇn cã sù trî gióp cña m¸y tÝnh. .3-S¬ ®å dµn ph¼ng: -C¸c mÆt bªn coi nh. -NhiÒu Èn sè.

4-Néi lùc vµ tæ hîp néi lùc -X¸c ®Þnh néi lùc b»ng ph-¬ng ph¸p ®¬n gi n (TÝnh tay) -Do t i träng ®øng: + Träng l-îng b n th©n + C¸c ta kh¸c (giã lªn d©y. ) +Khi ®é dâc thanh c¸nh bÐ: T i ®øng lµ do thanh c¸nh chÞu Thanh ®øng chÞu nÐn: Trong ®ã: Nj ! § Pj 1 r n. + n: Sè l-îng thanh c¸nh (Th¸p 3 mÆt cã n=3. th¸np 4 mÆt cã n=4) + K: Gãc thanh c¸nh víi trôc ®øng cña th¸p. -Khi ®é dâc thanh c¸nh lín: t i ®øng g©y néi lùc cho c thanh -c¸nh vµ thanh bông (nÐn) p Gi i bµI to¸n kh«ng gian. § Pi Tæng t i träng ®øng tõ ®o¹n j ®Õn ®Ønh th¸p. .cos + r: Tæng sè ®o¹n phÝa trªn ®o¹n j. d©y dÉn.

T¶I ngang ®Æt t¹i nót -Gi¶I b»ng c¬ häc kÕt cÊu (Gi¶I tÝch. P2j C¸ch lµm: -ChuyÓn tõ hÖ kh«ng gian vÒ hÖ ph¼ng -Nót dµn lµ khíp. -T¸c dông ®éng ®Êt. -Do momen xo¸m Tj (do ¨ng ten ®Æt lÖch trôc so víi trôc th¸p) -Giã t¸c dông lªn d©y cét t¶I ®iÖn.Thµnh phÇn tÜnh W j. + HÖ ST t¸ch thµnh 2 hÖ tÜnh ®Þnh: KÕt qu¶ néi lùc lµ céng t¸c dông + HÖ ST bá ®I c¸c thanh bông chÞu nÐn p HÖ tÜnh ®Þnh. cremona. -Thµnh phÇn ®éng cña t¶I giã W pj.-Do t¶I träng ngang Gåm: . +Khi chÞu t¶I ngang th¼ng gãc víi mÆt bªn th¸p: T¸ch dµn thµnh dµn ph¼ng .) Chó ý: NÕu hÖ t¸ch ra lµ siªu tÜnh th× biÕn ®æi hÖ thµnh c¸c hÖ tÜnh ®Þnh.

. D3 chÞu + W 2: Dµn D2.sinE W 2 = 1.cosE (HÖ sè 1.-NÕu chiÒu réng chªnh nhau nhiÒu p Ph i g ai bµi to¸n ng-îc l¹i (tøc lµ dµn cã b bÐ sÏ nhËn ta ) và lóc ®ã dµn cã b lín sÏ cã nh-ng thanh dµi chÞu nÐn) Khi t i ngang theo ph-¬ng chÐo -c 4 mÆt cïng tham gia nhËn t i vµ chÞu ta ®éc lËp -Ph©n lùc giã W (tÜnh.1 kÓ ®Õn sù lång xo¸y cña giã trong lßng th¸p) -Néi lùc thanh bông: gi nguyªn khi gia bµI to¸n dµn ph¼ng. ®éng) thµnh + W 1: Dµn D1. D4 chÞu (dµn nhËn t i) W 1 = 1.1 W.1 W.

: Néi lùc thanh c¸nh khi giã thæi ph-¬ng vu«ng gãc mÆt bªn th¸p.-Néi lùc thanh c¸nh: Céng cña 2 dµn VÝ dô: Nót chÞu kÐo lín nhÊt (E) E doD doD Nc ! Nc 1 Nc 4 Nót chÞu nÐn lín nhÊt (A) NcA ! NcdoD2 NcdoD3 Khi E =45o: Th¸p cã MB vu«ng 45 Nc ! Trong ®ã: N 45 c 90 2Nc : Néi lùc thanh c¸nh khi giã thæi ph-¬ng ®-êng chÐo. 90 Nc .

NhËn xÐt khi tÝnh giã xiªn 450 Th¸p 4 mÆt nh. p thanh c¸nh A chÞu nÐn lín nhÊt.thanh bông (*) -Néi lùc thanh bông: Gi nguyªn Néi lùc thanh c¸nh = Néi lùc thanh c¸nh ë TH (*) x 1. .nhau: -Gi i tr-êng hîp giã thæi th¼ng gãc 1 mÆt ph¼ng ®-îc néi lùc thanh c¸nh. D3 chÞu ta ). .1 x 2 Th¸p tam gi¸c: -TÝnh 1 tr-êng hîp giã thæi vu«ng gãc 1 mÆt bªn th¸p p 2 dµn cßn l¹i .cïng chÞu t i (D2.

25 + Xj ! X j tÜnh s § ( Xdéng)2 j 1 s s: Sè d¹ng dao ®éng cÇn tÝnh i: D¹ng dao ®éng thø i .5-Gi i néi lùc dµn b»ng 1 sè ch-¬ng trinh tÝnh 6-Tæ hîp néi lùc: TH1: (Träng l-îng b n th©n)x1 + Giã x 1 TH2: (Träng l-îng b n th©n)x1 + ng Êt x 1 Êt x 1 TH3: (Träng l-îng b n th©n)x1 + Giã x 0.

chiÒu dµI tÝnh to¸n.6 TiÕt diÖn. s¬n m¹ (v× cã 2 mÆt ph¼ng) -Trôc thanh vµ trôc liªn kÕt bÞ lÖch t©m (vi liªn kÕt ë bªn) nÒ -Dïng cho c¸c th¸p bÐ. ®é m nh cña thanh dµn a-C¸c d¹ng tiÕt diÖn: Chän phô thuéc: + iÒu kiÖn chÞu lùc + iÒu kiÖn liªn kÕt kh«ng gian. võa. Mét sè lo¹i tiÕt diÖn: TiÕt diÖn (1): -DÔ liªn kÕt. Lµm viÖc nÆng .

ThÈm mü ®Ñp. thanh c¸nh cã néi lùc lín.TiÕt diÖn (2). võa +Hîp lý vÒ mÆt chÞu lùc +ChÞu giã bÐ do diÖn tÝch cho¸n giã bÐ +B¶o d-ìng dÔ (BÞt kÝn 2 ®Çu. m¹) +CÊu t¹o nót. (bá qua chÞu nÐn): 1/2 sè thanh lµm viÖc +Dïng cho th¸p nhá. TiÕt diÖn (4): Dïng cho thanh c¸nh. TiÕt diÖn (6):Dïng cho thanh c¸nh th¸p l¬n. trô d©y neo. khã liªn kÕt víi KC kh¸c. cÊu t¹o nót phøc t¹p. . (3): Dïng cho thanh bông. liªn kÕt víi kÕt cÊu kh¸c kho. TiÕt diÖn (7): +HÖ thanh bông ch÷ thËp +TÝnh thanh chÞu kÐo. TiÕt diÖn (5): Dïng cho thanh c¸nh.

b-ChiÒu dµi tÝnh to¸n cña thanh -Khi tÝnh to¸n ta coi dµn lµ khíp. c. +Th¸p thÐp d¹ng dµn kh«ng gian. thanh lµ c¸c thÐp gãc: lo ®-îc tra b¶ng +Th¸p thÐp d¹ng dµn thÐp èng kh«ng dïng b n m¾t: lo=0. ChiÒu dµi tÝnh to¸n cña thanh thùc chÊt lµ chiÒu dµi thanh quy ®æi so víi thanh cã 2 ®Çu khíp mµ æn ®Þnh cña 2 thanh lµ nh. thùc tÕ kh«ng ®óng vi ban m· cã ®é cøng trong mÆt ph¼ng dµn.9l.nhau.é m nh vµ ®é m nh giíi h¹n cña thanh Pmax e[P] Thanh nÐn: Kh«ng m nh qu¸ Thanh kÐo: Kh«ng m nh qu¸ p ChÞu lùc thÊp pCong vªnh khi vËn chuyÓn. .

75: ®èi víi c¸c thanh bông K = 0.95: Víi thanh c¸nh ch©n th¸p K = 1: C¸c tr-êng hîp cßn l¹i K = 0.8: Thanh cã P>60 Ayc N u NRK . uèn côc bé) b-TÝnh to¸n. Nguyªn t¾c chän tiÕt diÖn: Kh«ng nªn thay ®æi tiÕt diÖn thanh c¸nh nhiÒu lÇn hoÆc ®ét ngét (Tr¸nh Mlt t¹i nót) C¸c thanh tõ 1/3H tÝnh tõ ®Ønh th¸p nªn chän cã chiÒu réng ch¾n giã bÐ.7-Chän vµ kiÓm tra tiÕt diÖn thanh dµn a. chän vµ kiÓm tra tiÕt diÖn thanh Thanh chÞu nÐn: TÝnh nh.thanh chÞu nÐn ®óng t©m N: Tra b ng tõ Pgt. thay ®æi chiÒu dµy (tr¸nh giã) C¸c thanh bông ë ch©n th¸p: ChiÒu réng (®-êng kÝnh) lín nh-ng chiÒu dµy nhá (Néi lùc lín. chiÒu dµi lín. K = 0.

N nhá rx yc l ox ! [P] yc ry ! l oy [P] r xthùc u r xyc Tra b ng ®Ó chän sè hiÖu thÐp sao cho cã Amin .85RK N e RK Ath Pmax e [ P ] Chän. kiÓm tra theo ®é manh: Khi thanh qu¸ dµi.Thanh chÞu kÐo: yc Ath N u RK yc Ath K: x¸c ®Þnh gièng thanh chÞu nÐn NÕu tiÕt diÖn thanh cã khoan lç: S¬ bé chän KiÓm tra: N u 0 .

é vâng ®Ønh th¸p: f e [f] -Gãc xoay cña tiÕt diÖn ngang møc sµn: U e [U ] +[U]=1z2o +Th¸p th«ng tin [f]=(1/250-1/400)H +Cét t i ®iÖn [f]=(1/150-1/400)H . iÒu kiÖn biÕn d¹ng . t i träng trªn sµn c«ng t¸c). A: Tæng diÖn tÝch tiÕt diÖn thanh c¸nh.8-KiÓm tra th¸p thÐp .iÒu kiÖn æn ®Þnh tæng thÓ: gièng cét rçng chÞu nÐn uèn W ! N e RK NA N: Lùc nÐn tÝnh to¸n (Träng l-îng b n th©n thiÕt bÞ.

®iÒu kiÖn chèng lËt: k=1.do: + Träng l-îng khèi mãng + Träng l-îng ®Êt ®¾p trªn mãng + Träng l-îng b¶n th©n th¸p .2: HÖ sè an toµn chèng lËt M gi M lËt uk M lat ! §W 1 n j zj W j: c¸c lùc ngang zj: K/c tõ ®iÓm ®Æt lùc ®Õn ®iÓm lËt (®iÓm xoay cña hÖ) Mgi.5 .

® p cao h¬n so víi mÆt ®Êt tù nhiªn (T ng träng l-îng khèi ®Êt chèng lËt) -Më réng ch©n th¸p . më réng bÖ mãng.C¸c giai ph¸p t ng c-êng tÝnh chèng lËt. . -Dïng mãng cäc: -Ch«n s©u.

bu l«ng)ph i th a m·n yªu cÇu truyÒn lùc a. Nèi thanh: (Hµn. Dïng liªn kÕt hµn: (Th-êng lµ trong nhµ m¸y) TiÕt diÖn thanh lµ thÐp gãc: KiÓm tra ®-êng hµn chÞu kÐo vi tai träng th-êng ®æi chiÒu.$4. . C¸c giai ph¸p cÊu t¹o vµ tÝnh to¸n chi tiÕt 1.

8) nu N [ N ] blk -ChiÒu dµy bÝch: X¸c ®Þnh phô thuéc s¬ ®å tÝnh to¸n . -Nèi ®èi ®Çu dïng èp ngoµi vµ ®-êng hµn gãc.TiÕt diÖn thanh lµ thÐp èng: -Nèi ®èi ®Çu kÕt hîp èng cèt: gän. -Nèi th«ng qua b n bÝch ngang vµ lâi èng -Nèi kÕt hîp ®èi ®Çu vµ ®-êng hµn gãc. b-Dïng bu l«ng: ë c«ng tr-êng -Kháang c¸ch DB>DBL+3do -TÝnh bu l«ng chÞu kÐo: k th [N ] blk ! Rbl Abl K (K=0. an toµn kh«ng cao vi nèi trªn cïng 1 tiÕt diÖn.

2-CÊu t¹o ®Çu thanh Thanh thÐp gãc: -Liªn kÕt trùc tiÕp hoÆc th«ng qua b¶n thÐp Thanh thÐp èng -Thanh c¸nh: Dïng mÆt bÝch vµ bu l«ng -Thanh bông liªn kÕt thanh c¸nh: b¶n m· vµ bu l«ng .

khoÐt lç bu l«ng (b) +Khã thùc hiÖn ®Ó 2 ®Çu thanh cïng ph¼ng mÆt +Bu l«ng chØ bè trÝ ë trôc thanh p Tèn diÖn tÝch liªn kÕt +Sö dông : Thanh ngang.-§Ëp dËp ®Çu thanh: (a) +§Çu thanh bÞ nung nãng ®Ó ®Ëp nªn dßn +Sö dông víi thanh bÐ +Dïng 1 hoÆc 2 bu l«ng -XÎ ®Çu thanh. cho b¶n m· vµo. thanh bông xiªn. tèn vËt liÖu +§é linh ®éng cao +Sö dông: mäi thanh . c¸c dµn nhá -Dïng thÐp b¶n ®Ó lµm ®Çu thanh (c) +ChÕ t¹o phøc t¹p.

Abl. ®iÒu kiÖn liªn kÕt bu l«ng víi ch©n cét. -CÊu t¹o nót ph¶i ®¬n gi¶n cho thi c«ng. . Nót trung gian (liªn kÕt thanh bông víi thanh c¸nh) -Trôc c¸c thanh héi tô t¹i trôc thanh c¸nh.3-CÊu t¹o mét sè nót Nót gèi tùa: c¸c yªu cÇu: -Khi nót chÞu nÐn: B¶n ®Õ ph¶i ®ñ lín ®Ó truyÒn lùc nÐn xuèng mãng -Khi nót chÞu kÐo: TÝnh bu l«ng chÞu lùc kÐo p cÇn quan t©m ®Õn lneo.

.

§¹i c-¬ng vÒ kÕt cÊu trô 1-CÊu t¹o trô .$5.

l¾p dùng (6-8m cho mçi ®o¹n). -Nèi c¸c ®o¹n b»ng bu l«ng. ®-îc chia ®o¹n ®Ó dÔ vËn chuyÓn.Kháang c¸ch c¸c líp d©y: 15D e Le 30D - Liªn kÕt d©y neo vµo th©n trô: Mãng cña trô: ChÞu nÐn. i uchØnh d©y neo nhê chi tiÕt ë ®Çu d-íi d©y. . (mãng cã thÓ cho 1 hoÆc nhiÒu d©y neo) . - -Mãng d©y neo: chÞu nhæ.-Th©n trô th-êng thay ®æi bÒ réng theo ®é cao.-êng kÝnh ®-êng trßn ngo¹i tiÕp tiÕt diÖn th©n trô: H H eD e 200 60 -H: ChiÒu cao toµn th©n trô .

KiÓm tra khi dùng l¾p . nhiÖt ®é cao nhÊt -Kh«ng cã giã .2. d©y neo + Träng l-îng thiÕt bÞ -T¶i träng giã -T¶i träng ®éng ®Êt -T¸c ®éng cña nhiÖt ®é -Lùc c¨ng tr-íc trong d©y neo (cã thÓ coi lµ t¶i th-êng xuyªn) -Sù cè ®øt d©y. nhiÖt ®é tiªu chuÈn 20o -Kh«ng cã giã. b-Tæ hîp t¶i träng: -Giã m¹nh nhÊt. nhiÖt ®é thÊp nhÊt -§éng ®Êt. nhiÖt ®é 20o 1/2 giã m¹nh nhÊt .Nguyªn lý tÝnh to¸n trô: a-T¶i träng t¸c dông: -T¶i th-êng xuyªn: + Träng l-îng b¶n th©n trô.

.c-C¸c b-íc tÝnh to¸n: -S¬ bé chän tiÕt diÖn th©n trô. s¬ ®å kÕt cÊu trô: theo kinh nghiÖm.KiÓm tra c¸c chi tiÕt cña trô.TÝnh néi lùc th©n trô vµ d©y neo .gi¶ thiÕt ban ®Çu . tÝnh bµi to¸n lÆp cho ®Õn khi tháa m·n ®iªï kiÖn nh. . kiÓm tra l¹i kÝch th-íc. vµ c¸c c«ng thøc cã s½n.KiÓm tra th©n trô vµ d©y neo . d©y neo.. -S¬ bé tÝnh t¶i träng.X¸c ®Þnh t¶i träng .

T¶i ®éng ®Êt ViÖc tÝnh to¸n sÏ kÕt thóc khi kÕt qu¶ cña vßng tÝnh tr-íc vµ vßng tÝnh sau xem lµ nh.nhau .3-TÝnh to¸n th©n trô -Th©n trô coi nh.dÇmliªn tôc trªn gèi tùa ®µn håi -T¶i träng lªn th©n: t¶i träng cña thiÕt bÞ. lùc tõ d©y truyÒn vµo . träng l-îng cña th©n trô. vµ th©n trô .T¶i träng giã ®Æt vµo c¸c nót.

träng l-îng b¶n th©n d©y.D©y neo tÝnh theo s¬ ®å d©y treo trªn 2 gèi lÖch nhau -T¶I trong gåm : giã lªn d©y. lùc c¨ng tr-íc trong d©y.4-TÝnh to¸n d©y neo .Khi tÝnh d©y gi¶ thiÕt xem d©y tho¶i f/l <1/8 nªn trong d©y chØ cã øng suÊt kÐo . t¸c dông cña nhiÖt ®é. t¶I ngang t¹i nót .ChØ lÊy thµnh phÇn giã vu«ng gãc d©y bá qua thµnh phÇn däc d©y D©y ®-îc tÝnh víi c¸c tr-êng hîp sau: -ChÞu t¶I träng -Do chuyÓn vÞ t¹i nót neo d©y .

+TÝnh d©y víi t i träng t¸c dông lªn d©y : q0l 2 T0 ! H 0 ! 8 f0 NÕu lÊy q0l 2 W0 ! 8 f 0 Ad W0 lµ gi¸ trÞ nµo ®ã cã thÓ x¸c ®Þnh ®-îc ql 2 f0 ! 8W 0 Ad TÝnh ®-îc chiÒu dµi d©y -Tr¹ng th¸i ban ®Çu : 8 f 02 q0l 3 L!l ! 1 3l 24W 02 Ad2 8f 2 q l3 L!l ! 1 3l 24W 2 Ad2 -Tr¹ng th¸i sau : é d·n dµi cña d©y q0l 3 ql (l1 ! L L0 ! 24W 2 A2 24W 2 A2 d 0 d 3 .

+TÝnh d©y víi chuyÓn vÞ gèi tùa : (H ! E t ( t H H ! l sin F -BiÕn d¹ng do (H (l2 ! E t (t t0 )l sin 2 F -BiÕn d¹ng cña d©y do chuyÓn vÞ ngang y (l3 ! ycosF cos(N K ) -BiÕn d¹ng tæng céng (l ! (l1 (l2 (l3 -Cã thÓ viÕt (W l W W0 (l ! Etl (t ! l E t (t t0 )l Ed Ed .

iÒu kiÖn c©n b»ng: -Tæng h×nh chiÕu lªn trôc song song tai träng ngang cña lùc trong d©y chÝnh lµ ph n lùc trong gèi ®µn håi khi tÝnh th©n trô -Tæng h×nh chiÕu lªn ph-¬ng vu«ng gãc tai träng ngang cña néi lùc trong c¸c d©y b»ng kh«ng -Cã m+2 ph-¬ng tr×nh trong nót m d©y neo tim ®-îc m Èn øng suÊt -trong d©y vµ 2 Èn é cøng t¹i nót j K W vµ y Rj Rj ! y j cosK j TÝnh kiÓm tra th©n trô : -Th©n trô ®-îc kiÓm tra theo tr¹ng th¸i thanh nÐn lÖch t©m -KiÓm tra æn ®Þnh tæng thÓ -KiÓm tra chuyÓn vÞ .

-Dïng h×nh d¹ng kÕt cÊu vµ s¬ ®å tÝnh hîp lý nh-: c¸c lo¹i kÕt cÊu nhÑ.ch-¬ng 3 ®¹i c-¬ng vÒ kct øng suÊt tr-íc $1. .kü thuËt -§¶m b¶o yªu cÇu sö dông cña c«ng tr×nh víi tæng gi¸ thµnh x©y dùng nhá nhÊt. kÕt cÊu kh«ng gian nhiÒu líp thanh. vá máng d¹ng l-íi thanh..Sö dông thÐp c-êng ®é cao gi¶m träng l-îng kÕt cÊu 20 . kÕt cÊu thµnh máng. kÕt cÊu øng suÊt tr-íc.. kÕt cÊu d©y. §Ó tháa m·n ®-îc ®iÒu nµy.25% ( ®Õn 50%). kÕt cÊu thÐp ®i vµo c¸c h-íng chÝnh sau: . S¬ l-îc vÒ t×nh h×nh sö dông kÕt cÊu thÐp øng suÊt tr-íc trong x©y dùng -Bµi to¸n chñ yÕu ®èi víi ngµnh x©y dùng nãi chung vµ lÜnh vùc kÕt cÊu thÐp nãi riªng lµ kinh tÕ .

.-Nh. kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh néi lùc tèi -u. -C¸c kÕt qu¶ tæng kÕt cho thÊy viÖc dïng øng suÊt tr-íc gi¶m gi¸ thµnh kÕt cÊu tõ 10% ®Õn 25% . -Ngoµi tÝnh hîp lý cña s¬ ®å kÕt cÊu.vËy biÖn ph¸p øng suÊt tr-íc lµ mét trong c¸c h-íng ph¸t triÓn cña ngµnh kÕt cÊu thÐp. gi¶i ph¸p øng suÊt tr-íc cßn cho phÐp t¨ng kh¶ n¨ng sö dông c¸c lo¹i thÐp cã c-êng ®é cao. ®Ó gi¶m träng l-îng vµ gi¸ thµnh cña kÕt cÊu.d¹ng kÕt cÊu kh¸c nhau. -¦u ®iÓm cña ph-¬ng ph¸p nµy cho phÐp nã ®-îc ¸p dông réng r·i trong c¸c .

$2.T¨ng kh¶ n¨ng chÞu lùc cña kÕt cÊu . B¶n chÊt vµ c¸c hiÖu qu¶ cña ph-¬ng ph¸p øng suÊt tr-íc -øng suÊt tr-íc lµ t¹o nªn trong kÕt cÊu øng suÊt ng-îc dÊu víi øng suÊt -do t¶i träng g©y ra ®Ó nh»m môc ®Ých chÝnh sau: . xÐt mét thanh cã tiÕt diÖn tæ hîp tõ hai thÐp h×nh chÞu lùc kÐo däc trôc P.Gi¶m chi phÝ vËt liÖu.Gi¶m biÕn d¹ng cuèi cïng cña kÕt cÊu. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n 1. gi¶m gi¸ thµnh . ThÝ dô. Thanh chÞu nÐn tr-íc b»ng d©y c¨ng lµ thÐp c-êng ®é cao .

¬ ®å cÊu t¹o vµ sù lµm viÖc cña thanh chÞu kÐo øng suÊt tr-íc .

diÖn tÝch tiÕt diÖn cña thanh. F = R2/ R1. (1 + EF) lµ hÖ sè t¨ng kh¶ n¨ng chÞu lùc cña kÕt cÊu .Khi kh«ng cã ¦ST P1 = A1xR1 . .øng suÊt tr-íc lµm t¨ng kh¶ n¨ng chÞu lùc cña thanh (P2 > P1).TÝnh kh¶ n¨ng chÞu lùc cña thanh trong hai tr-êng hîp: . -NÕu ®ång thêi øng suÊt trong thanh ®¹t R1 d©y c¨ng ®¹t ®Õn R2 Giíi h¹n bÒn P2 = A1xR1 + A2 R2 = A1R1 ( 1 + EF) A2 .diÖn tÝch tiÕt diÖn d©y c¨ng.Khi cã ¦ST P2 = A1 (R1 + WO1) A1 . E = A2/ A1.

thanh sÏ cã biÕn d¹ng ng-îc (0 -Khi chÞu t¶i träng.( cña thanh kh«ng øng suÊt tr-íc lµ OK. S¬ ®å t¨ng kh¶ n¨ng chÞu lùc theo biÕn d¹ng . biÕn d¹ng cña thanh ph¶i triÖt tiªu biÕn d¹ng ban ®Çu (0 sau ®ã míi xuÊt hiÖn biÕn d¹ng theo h-íng cña t¶i träng g©y ra. cña thanh øng suÊt tr-íc lµ O1K1. khi t¹o ¦ST W01. -¦ST kh«ng lµm t¨ng ®é cøng cña thanh .-VÒ mÆt biÕn d¹ng.®é vång x©y dùng.nh-ng t¸c dông cña nã gièng nh. -§-êng quan hÖ P.

-C¸c d©y neo t¹o nªn nh÷ng gèi tùa ®µn håi lµm gi¶m nhÞp tÝnh to¸n. t¨ng kh¶ n¨ng .-¦ST b»ng c¸c d©y neo trong kÕt cÊu trô lµ mét trong c¸c thÝ dô râ rµng vÒ hiÖu qu¶ lµm t¨ng ®é cøng vµ æn ®Þnh cña kÕt cÊu.æn ®Þnh cña th©n vµ gi¶m chuyÓn vÞ ngang. .

-G©y øng suÊt tr-íc W02 råi l¹i chÊt ta P -Sau mét sè lÇn g©y øng suÊt tr-íc . . chÊt t i P 1 2 sao cho øng suÊt trong thanh ®¹t gÇn ®Õn c-êng ®é tÝnh to¸n R1 cña vËt liÖu. kh n¨ng chÞu lùc cña thanh P2 >> P1.chÊt t i. míi ®Çu g©y øng suÊt tr-íc W01 trong thanh.-HiÖu qu cña øng suÊt tr-íc sÏ t ng lªn nÕu g©y øng suÊt tr-íc nhiÒu cÊp . -Ph-¬ng ph¸p nµy chØ dïng ®-îc khi c¸c t i träng trong qu¸ tr×nh sö dông kh«ng ®æi 2 2 . -Theo ph-¬ng ph¸p nµy.

khi cho gèi tùa chuyÓn vÞ c-ìng bøc xuèng d-íi sÏ t¹o nªn m«men uèn d-¬ng ban ®Çu. §iÒu chØnh néi lùc trong kÕt cÊu b»ng chuyÓn vÞ c-ìng bøc gèi tùa Trong c¸c kÕt cÊu siªu tÜnh nh-: dÇm. Dïng d©y (thanh) c¨ng -Dïng phæ biÕn trong c¸c d¹ng kÕt cÊu kh¸c nhau nh-: dÇm. khung. gi¶m m«men nhÞp sÏ cho gèi tùa chuyÓn vÞ c-ìng bøc lªn trªn . dµn khung. b»ng c¸ch g©y chuyÓn vÞ c-ìng bøc gèi tùa cã thÓ t¹o nªn øng suÊt tr-íc nh»m ®iÒu chØnh hîp lý sù ph©n bè néi lùc trong kÕt cÊu... vßm. . dµn. vßm. -Ng-îc l¹i. b. C¸c ph-¬ng ph¸p t¹o øng suÊt tr-íc a.2. khi muèn lµm t¨ng m«men gèi.. -VÝ dô xÐt dÇm siªu tÜnh hai nhÞp cã tiÕt diÖn kh«ng ®æi .

§iÒu chØnh m«men trong dÇm liªn tôc .

. G©y ¦ST trong c¸c cÊu kiÖn m¶nh ®Ó t¹o ®é cøng -T¨ng ®é cøng vµ kh¶ n¨ng chÞu lùc cña kÕt cÊu -C¸c cÊu kiÖn m¶nh nh. . øng suÊt tr-íc sÏ gi¶m dÇn.c. trô.). .. -VÝ dô lo¹i dµn cã c¸c thanh xiªn ch÷ thËp m¶nh (dµn gi»ng. dµn th¸p. -NÕu cho chóng chÞu kÐo tr-íc th× c¸c cÊu kiÖn nµy cã thÓ chÞu nÐn . th× khi chÞu t¶i c¶ thanh xiªn chÞu kÐo -vµ nÐn ®Òu lµm viÖc. d-íi t¸c dông cña lùc thanh xiªn m¶nh chÞu nÐn kh«ng lµm viÖc -Khi thay thanh xiªn b»ng c¸c thanh (hoÆc d©y c¸p) kÐo tr-íc víi lùc kÐo cã gi¸ trÞ -®ñ lín h¬n so víi lùc nÐn do t¶i träng g©y ra.c¸p. thÐp thanh th-êng chØ chÞu ®-îc lùc kÐo . bã sîi. -Trong thanh xiªn chÞu nÐn.§é cøng cña kÕt cÊu t¨ng lªn. thÐp tÊm.

øng suÊt tr-íc sÏ cßn l¹i trong kÕt cÊu. kÕt qu¶ lµ c¸c tÊm c¸nh chÞu kÐo vµ khung thÐp gãc chÞu nÐn.d. líp gi÷a lµ c¸c thÐp gãc.Uèn cong c¸c thÐp gãc råi hµn c¸c b¶n thÐp vµo nhau . hai líp ngoµi lµ thÐp b¶n .Ðp th¼ng c¸c thÐp gãc vµ hµn chóng l¹i -Sau khi bá lùc. T¹o øng suÊt tr-íc b»ng c¸ch g©y biÕn d¹ng ®µn håi c¸c bé phËn cña kÕt cÊu -XÐt tÊm lîp (panen) ba líp. Khi chÞu uèn do t¶i träng (khi lîp). T¹o øng suÊt tr-íc b»ng c¸ch uèn ®µn håi c¸c ph©n tè khi liªn kÕt . b¶n c¸nh máng phÝa trª cã thÓ chÞu nÐn.

C¸p bÈy bã tõ c¸c sîi cã ®-êng kÝnh nh.6 mm.5 mm. . c¸p ph¶i ®-îc kÐo tr-íc víi lùc lín h¬n lùc tÝnh to¸n 15-20%. -C¸c sîi thÐp cã thÓ ®Ó s¸ng hay m¹ kÏm.1. bã sîi thÐp hoÆc thanh thÐp ®Æc. -Trong nghµnh x©y dùng dïng c¸p cã ®-êng kÝnh sîi lín h¬n 1. VËt liÖu vµ cÊu t¹o cña d©y (thanh) c¨ng . líp ngoµi lµ sîi thÐp ®an d¹ng lß xo. trong lµ líp sîi h×nh nªm. khi dã m«dun ®µn håi cña c¸p cã thÓ ®¹t tíi (10.5 mm -vµ trong x©y dùng cÇu lín h¬n 2. -Theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu thÐp.105 daN/cm2.C¸p mét bã sîi cã ®-êng kÝnh nh.C-êng ®é bÒn tøc thêi cña sîi Wb cã thÓ ®¹t tíi 18000 daN/cm2.nhau .C¸p bäc.nhau hoÆc kh¸c nhau . -Trø¬c khi cho chÞu lùc.D©y c¨ng ®-îc lµm b»ng thÐp c-êng ®é cao ë d¹ng c¸p bÖn. trong cïng lµ sîi chÞu lùc . a.63Wb.13).4. Tïy theo c¸ch bÖn vµ ®-êng kÝnh sîi mµ chia ra: . C¸p thÐp C¸p bÖn tõ c¸c sîi thÐp c-êng ®é cao cã ®-êng kÝnh d = 0. c-êng ®é tÝnh to¸n cña c¸p R = 0.

.C¸c lo¹i c¸p.

cã d = 10. cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n nhÊt vµ dÔ b¶o vÖ chèng ¨n mßn.12000 daN/cm2). .5 mm).40 mm.8 mm (th-êng dïng d©y 3. lµm gi¶m côc bé ®é bÒn cña thanh thÐp. Thanh c¨ng lµ thÐp trßn ®Æc -Thanh c¨ng th-êng lµm b»ng thÐp gia c«ng nhiÖt. (Wb = 10000 . -RÎ. -C¸c sîi thÐp cã thÓ ®-îc bè trÝ song song. hoÆc t¹o thµnh tiÕt diÖn h×nh èng. -Tuú theo ®-êng kÝnh mµ ®é bÒn kÐo tøc thêi cña c¸c sîi kh¸c nhau. D©y c¨ng lµ bã sîi c-êng ®é cao -D©y gåm c¸c sîi thÐp c-êng ®é cao cã ®-êng kÝnh d = 3. -ChiÒu dµi h¹n chÕ (l e 15 m) ph¶i hµn nèi.b. c.

dïng ®Ó neo d©y c¨ng b»ng c¸p. chÕ t¹o phøc t¹p. . trong cã lâi rçng h×nh nãn .2. toÏ ra. . -KÝch ®-îc cÆp vµo ren trªn mÆt ngoµi cña cèc ®Ó kÐo. Neo cèc -Neo cèc lµ ®o¹n thÐp h×nh trô. sau ®ã ®æ hîp kim nhÑ. ®ång thêi vÆn èc tùa cho t× s¸t vµo kÕt cÊu ®Ó truyÒn lùc c¨ng.Neo cèc cã ®é tin cËy cao. Bé phËn neo -Neo dïng ®Ó gi÷ d©y c¨ng-Liªn kÕt d©y c¨ng víi thanh c¬ b¶n ®Ó ®¶m b¶o truyÒn lùc gi÷a chóng.sau: a. láng vµo cèc. -C¸c sîi c¸p ®-îc luån vµo trong cèc. -Trong lÜnh vùc x©y dùng th-êng dïng c¸c lo¹i neo nh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful