TROŠKOVI, KALKULACIJE I STRUKTURA CIJENE PROIZVODA

1. Troškovi Podjela troškova
2. Kalkulacije Podjela kalkulacija 3. Struktura cijene proizvoda

1. . TROŠKOVI Mogu se definirati kao: vrijednosni izraz utroška rada. radi stvaranja učinka. U računovodstvu troškovi se izražavaju i mjere u monetarnim jedinicama koje su bile ili trebaju biti plaćene za dobro i usluge. stalne i tekuće imovine te tuđih usluga u poslovnom procesu.

Podjela troškova • SA STAJALIŠTA MOGUĆNOSTI RASPOREDA NA NOSITELJE TROŠKA direktni i indirektni troškovi .1.1.

• PREMA STUPNJU ISKORIŠTENOSTI KAPACITETA fiksni i varijabilni troškovi .

• TROŠKOVI PREMA (NE)OBUHVAĆANJU U VRIJEDNOSTI ZALIHA • TROŠKOVI PROIZVODA • TROŠKOVI RAZDOBLJA .

proizvodi i usluge bez obzira na mjesta gdje su troškovi nastali. OdreĊivanje mjesta troškova i nositelja troškova preduvjet je za izradu kalkulacija .PODJELA TROŠKOVA NA DIREKTNE I INDIREKTNE Podjele troškova na direktne i indirektne podrazumijeva poznavanje: • mjesto nastanka troška i • nositelja troškova. mjesta nastanka troškova su pojedini dijelovi poduzeća u kojima troškovi nastaju nositelji troška su pojedini uĉinci tj.

DIREKTNI (IZRAVNI) TROŠKOVI Direktni (izravni) troškovi su oni koji se mogu neposredno obuhvatiti po nositeljima troškova: • Materijal izrade • Bruto plaće izrade • Direktna kooperacija • Premije osiguranja za proizvod • Bankovne kamate za proizvod • Ostali direktni troškovi .

Indirektni ( opći. neizravni) troškovi Ne mogu se evidentirati neposredno na nositelje troška. To su: • opći troškovi izrade ( pogonska režija) • opći troškovi uprave i prodaje (administrativna režija) . Odnose se na zajedniĉke troškove za više mjesta troškova ili više vrsta učinaka.

TROŠKOVI OBZIROM NA STUPANJ iskoristivosti kapaciteta Obzirom na njihovu osjetljivost na promjenu stupnja iskoristivosti kapaciteta: a) fiksni troškovi b) varijabilni troškovi .

.).d.nastaju zbog postojanja trgovaĉkog društva (d. na Apsolutno fiksni troškovi . d. .o.Fiksni troškovi ( F) Ostaju nepromijenjeni bez obzira stupanj iskorištenosti kapaciteta.o. Postoje bez obzira da li društvo radi ili ne.

• • • • • • • • amortizacija ( po vremenskoj metodi) zajamĉene bruto plaće radnicima najamnine i zakupnine premije osiguranja komunalna naknada i sl. telefonska pretplata taksa na tvrtku prikljuĉak na vodu-vodomjer .

Pri svakoj promjeni opsega proizvodnje ( stupnja iskorištenja kapaciteta) mijenjaju se ukupni varijabilni troškovi dok jediniĉni varijabilni troškovi ostaju isti. .Varijabilni troškovi ( V) Nastaju s početkom proizvodnje i iščezavaju s prestankom proizvodnje.

voda.Najĉešći varijabilni troškovi su: • materijal izrade • bruto plaće izrade • amortizacija obraĉunata po funkcionalnoj metodi • pomoćni materijal za proizvodnju • el. grijanje . plin. energija.

Ukupni troškovi (T) Ukupni troškovi predstavljaju: zbroj ukupnih fiksnih i ukupnih varijabilnih troškova T = F+V .

iskazuju se u raĉunu dobiti gubitka. • nadoknaĊuju iz prihoda u razdoblju u kojem su proizvodi prodani • postaju rashodom iskljuĉivo u iznosu sadržanom u troškovima prodanih proizvoda razdoblja na koje se odnose .TROŠKOVI PROIZVODA • su prirodne vrste troškova koje se prema raĉunovodstvenim standardima uraĉunavaju u vrijednosti zaliha proizvodnje odnosno gotovih proizvoda (iskazuju se u bilanci društva) – tzv. • APSORPCIJSKI I MARGINALNI PRISTUP . USKLADIŠTIVI TROŠKOVI.

prodaje. • najĉešći primjer troškova razdoblja predstavljaju opći troškovi nabave. skladišta te opći troškovi uprave.TROŠKOVI RAZDOBLJA • prema raĉunovodstvenim standardima ne uraĉunavaju se u vrijednosti zaliha proizvodnje odnosno gotovih proizvoda već se u cijelosti smatraju rashodom razdoblja u kojem su nastali .iskazuju se u Raĉunu dobiti i gubitka. .

KALKULACIJE Kalkulacija . cijena prodaje i cijena nabave. • obuhvaćaju se troškovi prema odreĊenim stajalištima • raspodjeljuju se obuhvaćeni troškovi na pojedine nositelje troškova .raĉunski postupak kojim se izraĉunavaju cijena koštanja.

Prema vremenu kada se izraĎuju: • prethodne ili planske • naknadne ili obraĉunske .

Prema metodama izrade: 1. djelidbena ili divizijska Ck = T / Q a) Ĉista djelidbena b) Pomoću ekvivalentnih brojeva c) djelidbena kalkulacija vezanih proizvoda .

8 DASKA 20 400 2 800 3.000 1 2.600 498.360 184.4 980 129.000 132 DASKA 14 700 1.000 264.OBRAĈUNSKA KALKULACIJA POMOĆU EKVIVALENTNIH BROJEVA PROIZVO D PROIZVEDENA KOLIČINA EKVIVALENTNI BROJ OBRAČUNSKE JEDINICE TROŠKOVI DOVRŠENE PROIZVODNJE TROŠKOVI PO JEDINICI PROIZVODA DASKA 10 2.780 105.960 264 .

500 OPĆI PROIZVODNI TROŠKOVI 108.000 UKUPNI DIREKTNI TROŠKOVI 622.000 UKUPNI PROIZVODNI TROŠKOVI 730.500 DIREKTNI MATERIJAL 262.000 277.500 82.000 210.500 DIREKTNE PLAĆE 360.500 345.000 115.500 ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI 198.000 408.000 63.000 150.2.000 B 127.500 322.500 523.500 UKUPNO TROŠKOVI 928. Dodatna kalkulacija UKUPNO A 135.500 405.000 .000 45.

3. Direct costing • • • • materijal izrade plaće izrade direktne usluge drugih varijabilni dio općih troškova .

Struktura cijene proizvoda • cijena koštanja • cijena prodaje • cijena nabave .

raspored na nositelje prema ključu Opći troškovi uprave i prodaje – RASHOD RAZDOBLJA – odmah tereti rezultat poslovanja .PROIZVODNJE) indirektni.CIJENA KOŠTANJA • • • • DIREKTNI materijal za izradu – direktni na radni nalog plaće izrade – direktne na radni nalog ostali direktni troškovi .na radni nalog INDIREKTNI • amortizacija – indirektna • opći troškovi izrade (troškovi MJESTA TROŠKA pogona .

PRODAJNA CIJENA Cijena prodaje formira se na tržištu zakon ponude i potražnje Cijena prodaje niža od cijene koštanja gubitak .

NABAVNA CIJENA • • • • • UtvrĊuje se na temelju fakture dobavljaĉa Struktura cijene nabave: Iznos fakturne cijene (dodane vrijednosti dobavljaĉa) troškovi prijevoza i/ili osiguranja troškovi carine troškovi montaže ostali troškovi BEZ PDV-a .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful