You are on page 1of 14

TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK

I NTERAKSIONISME
SIMBOLIK

G EORGE H ERBERT MEAD (1863-1931)
 Pengkajian sosiologi yang bersifat mikro, iaitu peranan individu dalam sesuatu sistem sosial.  Bagaimana seseorang menginterpretasikan dan bertindak menurut kemahuan masing-masing dalam masyarakat.  Mentafsir makna perlakuan atau aksi seseorang dan menjelaskan makna perlakuan tersebut yang subjektif.  Melihat bagaimana makna yang subjektif itu dikongsi bersama oleh anggota-anggota masyarakat.

G EORGE H ERBERT MEAD (1863-1931)
Mempunyai 2 asas pemerhatian
 mengkaji makna simbolik atau makna yang tersirat secara subjektif.  melihat bagaimana makna simbolik itu digunakan dalam interaksi manusia.

HERBERT BLUMER (1969)
3 Konsep Makna
 Kepentingan memahami makna-makna simbolik mengikut konteks penggunaannya

 Makna yang simbolik berguna semasa interaksi untuk hubungan yang lebih mesra.
 Makna adalah sesuatu yang boleh dirundingkan, iaitu menerima atau tidak makna yang diutaraka oleh pihak lain dan kita juga boleh memberi makna yang sesuai dengan sesuatu perkara itu.

HERBERT BLUMER (1969)
 Melihat bagaimana individu membentu dan dibentuk oleh interaksinya dengan orang lain.
 Memberi penekanan tentang peranan aktif seseorang individu dalam perhubungan dan persekitaran sosial

I NTERAKSIONISME
SIMBOLIK
MAKNA SIMBOLIK
Diperolehi daripada bentuk-bentuk simbol tertentu, seperti:  Perkataan  Perlakuan  Objek  Bahasa

MAKNA SIMBOLIK
PERKATAAN
 Simbol yang digunakan mewakili objek-objek fizikal, perasaan, nilai dan idea.  Contoh perkataan POKOK, perasaan MARAH, GEMBIRA

MAKNA SIMBOLIK
PERLAKUAN
 Meliputi perbuatan termasuklah yang berdasarkan pemikiran dan niat seseorang  Contoh:

MAKNA SIMBOLIK
OBJEK
 Perkara yang nyata dan dapat dilihat

 Contoh:

MAKNA SIMBOLIK
BAHASA
 Simbol lisan untuk berhubung.

 Menurut Mead, bahasa membolehkan manusia menjadi mahkluk sedar kendiri atau menyedari kita adalah seorang individu.
 Contoh saya, awak

PRINSIP ASAS TEORI INTERAKSI SIMBOLIK
KESIMPULAN (RITZER 1992)  Manusia adalah tidak sama dengan binatang kerana manusia mempunyai keupayaan berfikir.

 Keupayaan berfikir manusia adalah dibentuk oleh interaksi sosial
 Dalam interaksi sosial, manusia mempelajari makna-makna dan simbol-simbol yang membolehkan mereka mengamalkan keupayaan berfikir yang ada pada mereka

PRINSIP ASAS TEORI INTERAKSI SIMBOLIK
KESIMPULAN (RITZER 1992)
 Makna-makna dan simbol-simbol membolehkan manusia beraksi dan berinteraksi.

 Manusia berkeupayaan untuk mengubahsuai makna-makna dan simbol-simbol yang mereka gunakan dalam aksi dan interaksi berdasarkan interpretasi mereka terhadap sesuatu situasi.

KESIMPULAN
TEORI SOSIOLOGI
MAKRO
Fungsionalisme Konflik

MIKRO
Interaksionisme

Struktur masyarakat yang berfungsi

Struktur masyarakat yang berkonflik
Integrasi teori seperti Strukturasi

Aksi dan interaksi individu dalam masyarakat