You are on page 1of 17

นายอานนท์ กิตติศุภกร

น.ส.ฉัตรทอง ไวปรีชา
นายนนท์ ธกร แซ่ โกว
น.ส.พัทธ์ ธีรา ประสิ ทธิ์ภทั รชัย

115410503001-3
115410503025-2
115410503062-5
115410503074-0

แผนธุรกิจ การทาเทียนตะไคร้ไล่ยุง
เทียนตะไคร้ ไล่ ยุง ภายใต้ ชื่อ
“LGC” ตัวผลิตภัณฑ์ มีความแปลกใหม่ ใน
ด้ านกลิน่ และมีประโยชน์ ต่อสุ ขภาพแล้ว ยัง
มีความแตกต่ างในด้ านบรรจุภณ
ั ฑ์ อีกด้ วย

ความแตกต่างในด้านบรรจุภัณฑ์
จะมีการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ วางจาหน่ าย
อย่ างสวยงามเก็บรักษาง่ ายและมีความ
คงทนแข็งแรง

ด้านการขายส่งและบริการ
- มีบรรจุภณ
ั ฑ์ ทพี่ ร้ อมบริการให้ ลูกค้ าได้
ทันทีโดย จะขายสิ นค้ าให้ แก่ ลูกค้ า 2 กลุ่ม คือ
- มีช่องทางการขายปลีกผ่ านร้ านค้ าต่ างๆ
- ช่ องทางการขายส่ งผ่ าน Internet

วิสัยทัศน์
มุ่งยกระดับภูมปิ ัญญาและเพิม่ มูลค่ าของ
สมุนไพรพืน้ บ้ าน โดยการนา เสนอเทียนหอม
ทีม่ ปี ระโยชน์ ต่อสุ ขภาพเพือ่ เป็ นผู้นาตลาด
ของการทาเทียนหอมภายใต้ ตราสิ นค้ า“LGC”

พันธกิจ
เป็ นผู้ผลิตและจาหน่ ายเทียนหอมทีม่ ี
ความสวยงามและเป็ นประโยชน์ ต่อสุ ขภาพ
ของลูกค้ า

เป้าหมายของธุรกิจ
- เป็ นผู้นาตลาดของเทียนหอมทีม่ คี นนิยมมาก
ทีส่ ุ ด
- เพิม่ คุณค่ าของเทียนหอมทีม่ ีลกั ษณะเป็ น
ของใช้ ให้ มีคุณค่ าทางด้ านการรักษาโรค
- ทาให้ เทียนหอมเป็ นทางเลือกอันดับแรก
สาหรับผู้ทตี่ ้ องการพักผ่ อน บาบัดด้ วยกลิน่ ทีม่ ี
ประโยชน์ ต่อสุ ขภาพ

กลยุทธ์ ทางการตลาด
พยายามสร้ างตราสิ นค้ า “LGC” ให้ เกิดขึน้ ให้ ได้
ซึ่งมีเป้าหมายในการทาให้ ผ้ ูบริโภครับรู้ ถึงความเป็ นผู้นา
ในตลาดเทียนหอมโดยจะมีการจัดทา Catalog ให้ แก่ สปา
เพือ่ ให้ ผ้ ูบริโภคจดจา ตราสิ นค้ าของเราได้ นอกจากนั้น
จะมีการจัดทา ทีค่ นั่ หนังสื อสาหรับการขายปลีกเพือ่ เป็ น
การให้ ความรู้ กบั ผู้บริโภคให้ รับรู้ ถึงความแตกต่ างของ
เทียนหอม“LGC” และเทียนหอมทัว่ ๆ ไป

ผลิตภัณฑ์เทียนหอมสมุนไพร
แบ่ งผลิตภัณฑ์ เป็ น 3 กลุ่ม ได้ แก่
- กลุ่มผลไม้ (Fruit) ได้ แก่ ส้ ม องุ่น แตงโม
- กลุ่มสมุนไพร (Herbal) ได้ แก่ ตะไคร้ โหระพา
- กลุ่มดอกไม้ (Flower) ได้ แก่ มะลิ กุหลาบ กล้ วยไม้

การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของธุรกิจ
จุดแข็ง
- เป็ นสิ นค้ าทีแ่ ปลกใหม่ มีคุณค่ า และสรรพคุณยา
รวมถึงเป็ นผลิตภัณฑ์ รักษาสุ ขภาพอีกด้ วย
- มูลค่ าเพิม่ ของตัวสิ นค้ ามีสูง (High Value Added)
- มีการทาตลาดเป็ นของฝากอย่ างจริงจัง

จุดแข็ง
- มีบรรจุภัณฑ์ ทสี่ วยงาม ประณีต ตอบสนอง
การใช้ งานโดยตรง

จุดอ่ อน
- ธุรกิจด้ านนีเ้ ติบโตได้ ค่อนข้ างยาก
- เงินทุนในก่ อตั้งมีไม่ มากทาให้ การขยายกิจการ
ในช่ วงแรกเป็ นไปได้ ยาก

โอกาส
- ปัจจุบันมีแนวโน้ มในการรักษาและบาบัด
โรคต่ างๆด้ วยเทียนหอมมีมากขึน้ เป็ นจานวนมาก
- ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรจึงทาให้
สามารถหาวัตถุดบิ ในการผลิตสิ นค้ าได้ ง่ายและมี
ราคาถูก

อุปสรรค
- สภาพเศรษฐกิจทีย่ งั ไม่ ฟื้นตัวและอาจเกิด
ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทาให้ กาลังซื้อของผู้บริโภค
ลดลงและเทียนหอมหดตัว เพราะไม่ ใช่ สิ่งที่จา เป็ น
ต่ อการดารงชีวติ ประจาวัน