5.

Ispitivanje zemljišta

Može biti terensko i laboratorijsko Terensko ispitivanje zemljišta
1. 2. 3. 4. 5. Pripremna faza Rekognosciranje terena Sondiranje zemljišta Otvaranje pedološkog profila Uzimanje uzoraka zemljišta

1. Pripremna faza - podrazumeva proučavanje dokumentacije koja se odnosi na ispitivano područje Pedogenetski faktori : klima, matični supstrat, reljef, organski svet, starost terena i čovek 2. Rekognosciranje (prepoznavanje) terena - približno označavanje granica prostiranja tipova zemljišta koji su zastupljeni na ispitivanom području. - GPS i GIS

3. Sondiranje zemljišta – utvrdjuje se sklop profila, odnosno broj, moćnost, redosled i prelaz izmedju horizonata

4. Otvaranje pedološkog profila –
- vrši se u cilju proučavanja morfoloških svojstava i uzimanja uzoraka zemljišta - vrši se do 2 m dubine, do pojave podzemne vode ili do matične stene

Svaki tip zemljišta ima spoljašnju i unutrašnju morfologiju Spoljašnja morfologija: - reljef i biljni pokrivač Unutrašnja morfologija: - Boja, moćnost i prelaz izmeĎu horizonata, vlažnost, mehanički sastav, skelet, struktura, konzistencija, prisustvo korenovog sistema, prisustvo pukotina i slikensajda, cementacija, poroznost, prisustvo jako zbijenog sloja ili horizonta (položaj nepovoljnog horizonta), sadržaj karbonata, sadržaj vodorastvorljivih soli, reakcija zemljišta (pH)... Specifične pedološke tvorevine: – hemijske (krečni talozi, konkrecije kalcijum karbonata, pseudo-micelije, talozi lako rastvorljivih soli, talozi seskvioksida i silicijum dioksida, vivijanit...) - biološke (krotovine, kaproliti, crvotočine, ostaci biljnog i životinjskog porekla...)

5. Uzimanje uzoraka zemljišta –u narušenom stanju pomoću pedološkog noža ili sonde, odozdo prema gore -u prirodno-nenarušenom stanju pomoću cilindara po Kopecky-om (V=100cm3), odozgo prema dole

2. Određivanje specifične mase (gustine) zemljišta

Postoje prava (SMp) i zapreminska (SMz) specifična masa
Prava specifična masa (SMp): Je specifična masa čvrste faze ne uzimajući u obzir poroznost zemljišta Vrednosti prave specifične mase zavise od mineraloškog sastava i sadržaja organske materije u zemljišta i kreću se od 1,70-2,90 g/cm3
SMp = Mz/Vz Mz – masa zemljišta u gramima Vz – zapremina zemljišta u cm3

  

ODREDJIVANJE PRAVE SPECIFIČNE MASE ALBERT-BOGSOV-om METODOM: Postupak metode- U piknometar zapremine 50 cm3 stavi se 20 g potuno suvog zemljišta i zatim se iz birete napunjene sa 50 cm3 ksilola uz povremeno treskanje piknometra, polako pušta ksilol do marke koja označava zapreminu od 50 cm3 . Na bireti se pročita koliko je cm3 ksilola stalo u piknometar. Preostala zapremina ksilola odgovara zapremini koju zauzima 20 g zemljišta.

Primer V birete = 50 cm3
Mz = 20 g V ksilola u piknometru = 42cm3 Vz= 50 – 42 = 8 cm3, SMp = 20/8 = 2,50 g/cm3

Zapreminska specifična masa (SMz):
 

Je specifična masa zemljišta u prirodnom sklopu (sa porama) Vrednosti zapreminske specifične mase zemljišta su sezonski promenljive i kreću se najčešće od 1,00-1,70 g/cm3

SMz = Mz/Vz Mz – masa zemljišta u gramima Vz – zapremina zemljišta u cm3
Metode za odreĎivanje zapreminske specifične mase: Pomoću kocke odredjene zapremine Pomoću cilindra po Kopecky-om Parafinisanjem grudvice zemljišta

1. 2. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful