KOD KURSUS : CTU 211 SAINS DAN TEKNOLOGI ISLAM

  

TA‟ARUF SILIBUS KURSUS RANCANGAN PENGKULIAHAN SEPANJANG SEMESTER DISEMBER 2008 – APRIL 2009 SKIMA PEMARKAHAN CTU 211
   

ESSEI PEMBENTANGAN UJIAN PEPERIKSAAN AKHIR

= = = =

15% 10 % 15 % 60%

KONSEP SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM
 

Sains diambil dari perkataan Inggeris „science‟ Berasal dari perkataan Latin „scientia ‟, yang bermaksud „tahu‟. Menurut Kamus DBP ; sains ialah cabang ilmu pengetahuan yang berdasarkan kepada kebendaan atau kenyataan semata-mata (fizik,kimia,kajihayat dan lain-lain).

Melalui kaedah yang berobjektif melalui kajian bereksperimen dan cerapan bagi menghasilkan prinsip-prinsip yang boleh diuji kebenarannya.1993:148. sains ialah satu kumpulan ilmu yang tersusun dan teratur berkaitan dengan kajian-kajian fenomena-fenomena di dalam alam tabii. Menurut Sulaiman Nordin. .

sains ditakrifkan sebagai. “suatu cabang ilmu yang mengkaji sekumpulan pernyataan yang terbukti atau dengan fakta-fakta yang ditinjau.Maksud Sains (1)   Dalam English Oxford Dictionary. Ringkasnya : Sains adalah sesuatu yang boleh dibuktikan kebenarannya melalui ujian empirikal.  . dan ia termasuklah kaedah-kaedah yang boleh dipercayai untuk menghasilkan kebenaran baru di dalam lapangannya sendiri”. dan disusun secara bersistem dan dihimpun dalam bentuk hukum-hukum umum.

bukan subjektif. Sains merupakan satu percubaan mencari kebenaran dengan kaedahkaedah yang rasional dan emperikal. . sangkaan atau emosi. seperti dengan intuisi.Maksud Sains (2)   Sains dikenali sebagai satu disiplin yang menilai sesuatu tinjauan dan maklumat secara objektif.

 . Malah dalam Islam untuk menunaikan ibadat khusus juga memerlukan kepada pengetahuan dalam bidang sains.Konsep Sains dan Teknologi Dalam Islam Sains dan teknologi berkait rapat dengan ajaran Islam dan kita tidak diizinkan untuk memisahkan kehidupan manusia termasuk sains dan teknologi dari dasardasar dan prinsip-prinsip agama.

.Sains Islam   Sains merupakan suatu proses untuk sampai kepada suatu kebenaran disebabkan pertanyaan manusia terhadap asal usul dan tujuan kewujudan sesuatu di alam semesta. Kaedah yang digunakan untuk sampai kepada kebenaran mutlak ialah melalui kajian emperikal. dan pengumpulan data-datanya pula adalah melalui pancaindera serta pemikiran manusia berpandukan kepada wahyu.

Maksud Sains Islam  Ilmu pengetahuan yang lahir hasil gabungan unsur fizik dan metafizik atau gabungan antara ilmu intelek (acquired knowledge) dan ilmu wahyu (revealed knowledge yang pada prinsipnya selaras dengan dasar dan konsep asas dalam Islam. .

Maksud Teknologi  Dari segi bahasa dirujuk kepada bahasa Yunani : 1.  1. 2. . 3. Techne seni atau kerja tangan Logos wacana atau kata-kata sistematis atau teori. 2. Dari segi istilah : Ilmu pengetahuan dan tindakan yang bersistem Biasanya dikaitkan dengan proses dalam industri Kegiatan yang berkaitan dengan sains kejuruteraan.

Memaksimakan penggunaan sesuatu peralatan Meningkatkan produktiviti Menjimatkan masa . Antara tujuan utamanya ialah     Untuk memudahkan sesuatu proses kerja.1978:31). Teknologi adalah sains gunaan di mana ilmu sains itu digunakan bagi mencapai matlamat atau tujuan yang praktikal.(Galbraith.Definisi Teknologi    Teknologi ialah penggunaan bersistem pengetahuan sains untuk tujuan amali.

Teknologi Dalam Islam     Istilah sina‟ah dipakai dengan maksud ilmu gunaan(applied science) Pengetahuan yang berhubung dengan teknik menggunakan pengetahuan sains Tujuan utamanya ialah memberikan kemudahan dan kemakmuran kepada manusia Islam menerima hanya menerima teknologi yang memberi manfaat tanpa unsur kerosakan serta tidak terkeluar dari etika serta prinsip asas Islam .

3. Islam menolak teknologi yang membawa kerosakan kepada minda dan fizikal. 2. . Islam hanya menerima bentuk teknologi yang boleh memberi manfaat seperti untuk kemudahan dan kemakmuran kepada ummah.Rumusan 1. Ia ditentukan berdasarkan kepada etika dan prinsip-prinsip dasar Islam.

2. 4. 3. Sains dan agama adalah sesuatu yang sepadu Sains teknologi sebagai ilmu fardhu kifayah yang diperlukan untuk perlaksanaan fardhu „ain. 5.KEDUDUKAN SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM 1. . Sains melengkapkan kefahaman ilmu fardhu „ain Fakta sains dalam Al Quran perlu dikaji Untuk membuktikan kebenaran Al Quran yang diturunkan oleh Allah swt.

. Keadaan ini dapat dilihat pada ciri-cirinya yang unik dan bersifat teologisme. Sains Islam adalah sains yang berteraskan kepada etika rahbaniyyah. 3. 2.Ciri-ciri sains Islam 1. Sains Islam ialah sains yang lahir dan berkembang hasil dari dokongan dan sumbangan ahli-ahli sains Islam.

.A. Sebagai Kaedah Penyaksian Terhadap Kebesaran Allah Swt Sebagai Kaedah Mengabdikan Diri Kepada Allah Swt Terikat Dengan Batas-batas Hukum Dan Etika Islam Yang Kukuh. CIRI-CIRI KEAGAMAAN        Menerima Wahyu Dan Ilham Sebagai Sumber Dikaitkan Secara Organis Dengan Prinsip Ketauhidan Peranan Tuhan Dikaitkan Dalam Hukum Kausal Sains Digunakan Sebagai Alat Mencari Keredhaan Allah Swt.

CIRI SAINTIFIK       KESEPADUAN ANTARA ACQUIRED KNOWLEDGE DAN REVEALED KNOWLEDGE KAEDAH EMPERIKAL KAEDAH RASIONAL KAEDAH OBJEKTIF KAEDAH ANALISIS KAEDAH SINTESIS .B.

CIRI UNIVERSAL    Penghasilan Sains Dan Teknologi Dalam Tamadun Islam Disumbangkan Oleh Muslim Dan Non-muslim Dari Pelbagai Bangsa Skop Dan Bidang Penulisan Yang Luas Keahlian Sarjana Sains Islam Dalam Pelbagai Bidang. .C.

D. CIRI SEPADU      Tidak Memisahkan Antara Pelbagai Cabangcabang Ilmu Tanggungjawab Fardhu Ain Dan Fardhu Kifayah Yang Sepadu Kajian Yang Bersifat Menyeluruh Kajian Alam Fizik Yang Tidak Terpisah Daripada Metafizik Mengkaji Alam Tabii Adalah Mengkaji Sifat Allah Swt. .

CIRI HARMONI    Tidak Terdapat Percanggahan Antara Sains Dengan Agama. Kajian Sains Menuju Kepada Matlamat Terakhir Iaitu Pengabdian Diri Kepada Allah SWT. .E. Kajian Sains Islam adalah untuk membawa keharmonian kepada alam dalam melaksanakan tugas manusia sebagai khalifah di atas muka bumi.

3.KEPENTINGAN SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM  Keperluan mempelajari dan memahami sains dan teknologi 1. 5. 4. Tuntutan Agama Melaksanakan tugas khalifah Mengambil ikhtibar Mampu menentu dan meramal Mampu berkarya dan berinovasi . 2.

Menegakkan hakikat kebenaran Membawa manusia bersifat tafakkur Membantu manusia memenuhi keperluan material Membantu dalam perlaksanaan syariat Menghubungkan nilai etika dengan sains. sains dengan agama dan sains dengan Al Quran dan As Sunnah Memenuhi keperluan manusia kepada konsep keindahan.PERANAN SAINS ISLAM          Membantu manusia mengenali Allah sebagai pencipta Membantu manusia memahami persoalan Tauhid. Memudahkan kehidupan manusia .

Sains adalah ilmu pelengkap kehidupan manusia. menggunakan aqal. hidup manusia menjadi mudah dan sempurna hasil kemajuan sains dan teknologi . mengkaji. membanding.Tuntutan Mengkaji Sains dan Teknologi Dalam Islam    Sains adalah fardhu kifayah yang membantu untuk melaksanakan fardhu ain Ayat-ayat Al Quran menyeru manusia berfikir.

Kesan Pengabaian Sains dan Teknologi Ke atas Umat Islam     Umat Islam suatu masa dahulu menguasai bidang sains Sains Islam menguasai dunia Ahli sains Islam adalah manusia yang kamil – menguasai ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah-ulama’ saintis Sains yang berkembang dalam dunia Islam menjawab semua persoalan manusia mengenai ketuhanan .

Kesan Pengabaian Sains dan Teknologi Ke atas Umat Islam      Umat Islam menjadi lemah – pengguna bukan pencipta Umat Islam terpaksa belajar dari Barat Ciptaan sains barat banyak melalaikan manusia Sains digunakan dengan cara yang bertentangan dengan syariat Tidak dapat mempertahankan diri dari serangan Barat dan mengharapkan Barat untuk mempertahankan negara Islam .

Kesan dalam pendidikan – perlaksanaan sistem pendidikan dualisme Kesan kesihatan. .keperluan ubat-ubatan bergantung kepada teknologi Barat.negara Islam bergantung kepada kuasa asing untuk mendapatkan teknologi walaupun negara Islam kaya dengan sumber alam.Kesan Pengabaian Sains dan Teknologi Ke atas Umat Islam       Kesan sosial – maruah umat Islam jatuh Kesan sosial – umat Islam menjadi mundur dan ketinggalan Kesan politik-berlaku penjajahan ke atas negara Islam Kesan ekonomi.

Sekian Wassalam .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful