PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) BAHAGIAN SAINS SOSIAL

Mata pelajaran Pengajian Am

Kod 900/4

Penggal 2

Jenis PBS Kerja kursus: Kerja Projek

Wajaran  55 markah (20%) 

Deskripsi Kertas kerja kursus (kerja projek) ini mengandungi dua tema. Calon dikehendaki memilih satu tema sahaja. Calon dikehendaki mengenal pasti isu dan menetapkan tajuk dan skop tugasan daripada tema yang dipilih. Kaedah pengumpulan data dan maklumat adalah melalui pemerhatian, temu bual, dan kaji selidik daripada pelbagai sumber. Penulisan kerja projek adalah secara individu. Panjang penulisan tidak melebihi 5000 patah perkataan, iaitu tidak termasuk jadual, rajah, graf, carta, senarai rujukan, lampiran, sinopsis, kandungan, dan penghargaan.

 

Mata pelajaran
Bahasa Melayu

Kod
910/4

Penggal
2

Jenis PBS
Kerja kursus: Esei berformat

Wajaran
25 markah  (8%)

Deskripsi
Pelajar dikehendaki menulis sekurang-kurangnya tujuh esei, iaitu satu esei bagi setiap format.


Penulisan esei berformat adalah secara individu
Panjang esei: 600-650 patah perkataan Pelajar dikehendaki menghasilkan kerja kursus, iaitu kerja projek (penulisan esei ilmiah) secara berkumpulan. Tajuk tugasan adalah berdasarkan tema yang telah ditetapkan oleh MPM, iaitu meliputi semua tajuk dalam sukatan pelajaran Bahasa Melayu.

910/5

3

Kerja 50 markah  kursus: (17%) Kerja projekPenulisan  Esei Ilmiah


Panjang esei ilmiah: 2000-2500 patah perkataan
Pelajar perlu membentangkan hasil kerja kursus.

Mata pelajaran
Bahasa Arab 5

Kod
913/5

Penggal Jenis PBS Wajaran
3 Kerja kursus 30 markah (12%)

Deskripsi
Calon dikehendaki membuat satu kerja kursus (esei) secara berkumpulan (tidak lebih daripada 4 orang dalam 1 kumpulan) dan pembentangan secara individu. Tajuk ditetapkan oleh pihak MPM dan sekolah berkenaan. Tajuk dipilih daripada tajuk-tajuk yang telah diajar dalam penggal pertama dan kedua persekolahan. Sebagai contoh tajuk tugasan, MPM akan menentukan satu tajuk umum seperti tashbih dan jenisnya dalam tajuk balaghah. Guru pembimbing di sekolah pula akan mengkhususkan tajuk tersebut menjadi tashbih dan jenisnya dalam surah Yasin dari ayat 1 hingga ayat 50.

Panjang esei: 1000–1500 patah perkataan

Mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif 4

Kod 922/4

Penggal 2 dan 3

Jenis Wajaran Deskripsi PBS  Format/bentuk kerja projek Kerja 60 terdiri sama ada berbentuk kursus: markah portfolio, esei, atau projek Kerja (20%) multimedia. Projek  Portfolio mengandungi dokumentasi bertulis tentang keseluruhan proses penghasilan kerja projek; rujukan, gambar, ilustrasi atau lakaran; dan jumlah muka surat tidak melebihi 30 halaman  Esei mengandungi penulisan yang panjangnya antara 3000 hingga 4000 patah perkataan  Projek multimedia yang dihasilkan dalam bentuk cakera padat dan laporan bertulis tentang projek multimedia yang dihasilkan

Mata Kod Penggal pelajaran Syariah 930/4 2

Jenis PBS Kerja kursus: Kerja Projek

Wajaran 60 markah (20%)

Deskripsi  Dua tema dikemukakan oleh MPM. Calon dikehendaki memilih satu tema sahaja.  Bilangan perkataan antara 2000 sehingga 2500 patah perkataan.  Melibatkan kajian luar seperti mendapatkan maklumat daripada bank, pusat zakat, Jabatan Agama Islam, dan sebagainya.  Pengumpulan maklumat dilakukan secara berkumpulan yang tidak melebihi 4 orang.  Penulisan dan pembentangan dilakukan secara individu.  Penilaian dilakukan secara individu.

 Wajaran penulisan sebanyak 80%.
 Wajaran pembentangan sebanyak 20%.

Mata Kod pelajaran Usuluddin 931/4

Penggal 3

Jenis PBS Kerja kursus: Kerja Projek

Wajaran 60 markah (20%)

Deskripsi  Dua tema dikemukakan oleh MPM. Calon dikehendaki memilih satu tema sahaja.  Bilangan perkataan antara 2000 sehingga 2500 patah perkataan.

 Melibatkan kajian luar seperti mendapatkan maklumat daripada Jabatan Agama Islam dan sebagainya.
 Pengumpulan maklumat dilakukan secara berkumpulan yang tidak melebihi 4 orang.  Penulisan dan pembentangan dilakukan secara individu.  Penilaian dilakukan secara individu.  Wajaran penulisan sebanyak 80%.  Wajaran pembentangan sebanyak 20%.

Mata Kod pelajaran Sejarah 940/4

Penggal

2

Jenis PBS Kerja kursus: Kerja Projek

Wajaran

Deskripsi

55 markah  (20%)

Calon dengan dibimbing guru melakukan kerja projek sejarah. Tajuk projek berdasarkan tematema yang dikenal pasti oleh MPM
Bilangan perkataan antara 2500 sehingga 3000 patah perkataan tidak termasuk nota kaki, jadual, rajah, graf, dan bibliografi. Penulisan dan pembentangan dilakukan secara individu.


 

Penilaian dilakukan secara individu.
Peratus penulisan sebanyak 82%. Peratus pembentangan dan penulisan sebanyak 18%.

Mata pelajaran Geografi

Kod 942/4

Penggal 3

Jenis PBS Kajian Luar

Wajaran 50 markah  (20%)

Deskripsi Kajian luar dibuat secara berkumpulan (4-5 orang) dengan bimbingan guru Laporan hasil kajian luar dibuat secara individu Laporan tidak melebihi 25 halaman (tidak termasuk lampiran) Pembentangan kumpulan


Mata Jenis Kod Penggal pelajaran PBS
Ekonomi 944/4 3

Wajaran

Deskripsi
Calon dikehendaki memilih satu tema daripada dua tema yang diberi oleh MPM. Kajian ini berkaitan dengan tajuk Ekonomi Malaysia, iaitu khusus kepada kajian setempat. Calon dikehendaki mengenal pasti isu dan menetapkan tajuk dan skop tugasan daripada tema yang dipilih. Kaedah pengumpulan data dan maklumat adalah melalui pemerhatian, temu bual, dan kaji selidik daripada pelbagai sumber. Kajian boleh dijalankan secara individu atau kumpulan. Penulisan laporan kerja kursus (kerja projek) adalah secara individu. Panjang penulisan tidak melebihi 25 muka surat, termasuk jadual, gambar rajah, graf, carta, dan senarai rujukan yang disediakan tetapi tidak termasuk lampiran.

Kerja 60 markah  kursus: (20%) Kerja Projek 

  

Mata Jenis Kod Penggal Wajaran Deskripsi pelajaran PBS Pengajian 946/4 3 Kerja 100  Kerja projek ini adalah berkaitan Perniagaan kursus: markah dengan tajuk atau gabungan tajuk 1 Kerja (25%) hingga 13. Projek  Contohnya dalam topik rancangan perniagaan calon akan kaji perniagaan kedai basikal atau restoran. Kaedah pengumpulan data dan maklumat adalah melalui pemerhatian, temu bual, dan kaji selidik daripada pelbagai sumber.  Kajian boleh dijalankan secara individu atau kumpulan

 Penulisan laporan kerja projek dan penilaian adalah secara individu.
 Panjang penulisan tidak melebihi 25 muka surat, termasuk jadual, gambar rajah, graf, carta, dan senarai rujukan yang disediakan tetapi tidak termasuk lampiran.

Mata pelajaran Seni Visual 3

Kod
970/3

Penggal
3

Jenis PBS Kerja kursus: Kerja Projek

Wajaran
100 markah (25%)

Deskripsi
 Kerja projek berbentuk pengkaryaan atau perekaan  Struktur/penghasilan kerja projek ini adalah seperti berikut: (a) Portfolio mengandungi dokumentasi bertulis tentang keseluruhan proses pengkaryaan atau perekaan (b) Hasil karya dibuat dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi

 Pemarkahan kerja projek terdiri daripada tiga aspek, iaitu cadangan pengkaryaan, penghasilan karya, dan persembahan/ peragaan.

TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful