PENGURUSAN KEWANGAN

REDUAN BIN ABANG IBRAHIM SIMON BIN DERIN LINDA ANAK HENRY AJIN

PENSYARAH CIK CINDY WONG CHYEE CHEN

Pengenalan
Apakah dia Pengurusan Kewangan Pengurusan Kewangan bermaksud membuat penyata kewangan dengan rapi, betul, teratur dan sistematik. Bendahari memainkan peranan penting untuk memastikan pengurusan sumber kewangan dapat dijalankan dengan betul dan rapi.

i. ii. iii. iv. v.

Setiap persatuan hendaklah menyediakan satu rekod penyata dan kewangan yang sistematik. Antara penyata kewangan yang perlu diberikan perhatian ialah seperti berikut: Kenyataan yuran keahlian Kenyataan wang keluar masuk Resit-resit perbelanjaan Resit-resit wang terima Alat tulis dan sebagainya.

Sumber Kewangan
Terdapat pelbagai sumber kewangan yang boleh didapati untuk melaksanakan sesuatu program ataupun aktiviti kokurikulum. Berikut adalah contoh sumber kewangan yang boleh diperolehi:

Sambungan
Kutipan derma Dan sumbangan pihak luar

Akaun wang SUWA

Sumber Kewangan Yuran Keahlian/ Bayaran Peserta Tajaan Usaha Ahli

Kutipan Derma dan sumbangan pihak luar
Usaha ini boleh dilaksanakan oleh sekolah samada menerima derma ataupun sumbangan berbentuk wang ataupun hamper atau hadiah. Antara contoh badan atau pihak luar yang boleh dihubungi adalah seperti berikut:

i.

Badan-badan Bukan Kerajaan spt (PIBG, AIDS Malaysia dan sebagainya. ii. Syarikat-syarikat swasta dan orang perseorangan. iii. Badan Kerajaan seperti (Jabatan Belia dan Sukan, Jabatan Perpaduan Negara, Biro Tatanegara dan sebagainya.
* Usaha ini perlulah dilaksanakan mengikut beberapa cara samada melalui Jogathon, Iklan dalam buku cenderamatn dan Surat.

Akaun Wang SUWA
Akaun wang SUWA (Akaun Sumbangan Wang Asing) merupakan sumber kewangan yang diperolehi dari sumber tertentu iaitu melalui pajakan kantin sekolah, Yuran Tahunan Pelajar spt kokurikulum, peperiksaan dan sukan serta derma daripada orang perseorangan dan pihak swasta. Walaupun sumber kewangan ini bukan daripada Kementerian Pendidikan, namun ianya akan diaudit oleh KPM seperti akaun peruntukan daripada kerajaan.

Tajaan
Kebiasaannya terdapat banyak kejohanan yang melibatkan aktiviti kokurikulum seperti sukan dan pertandingan mendapat tajaan terutama sekali dalam peringkat negeri atau kebangsaan. Antara penaja yang biasa kita lihat ialah sperti Petronas, Milo, TNB, Proton dan lain-lain. Tajaan boleh melibatkan satu penaja atau lebih dalam satu-satu kejohanan.

Usaha Ahli
Komitmen dan alternatif pihak yang terlibat untuk mendapatkan sumber kewangan. Antara usaha yang boleh dilakukan ialah seperti berikut: i. Membuat kad derma ii. Mengadakan Hari terbuka (mengadakan bazar, pasaria untuk ibu-bapa, pelajar dan masyarakat sekeliling). iii. Menjual bahan-bahan terpakai seperti surat khabar lama, besi buruk, perabot dll.

Yuran Keahlian
Sumber kewangan boleh juga diperolehi daripada yuran keahlian yang dikenakan kepada setiap pelajar ketika mereka mendaftar untuk mengikuti mana-mana aktiviti kokurikulum di sekolah seperti Persatuan Pengakap, Bulan Sabit Merah, Persatuan Bahasa Melayu dan lain-lain.

Strategi untuk meningkatkan mutu pengurusan kewangan di sekolah
Memperkemaskan system pengauditan di Pejabat Audit Sekolah Mengadakan program latihan bagi meningkatkan prestasi kerja Meninkatkan penggunaan computer dan system perisian yang lebih mantap dan canggih. Mengemaskini peraturan dan prosedur dan memastikan ianya dipatuhi.

Keemahan Pengurusan Kewangan di sekolah
Pengetua/ Guru Besar krang melibatkan diri dalam pengurusan kewangan sekolah dan menyerahkan tugas-tugas urusan kewangan kepada pegawai-pegawai bawahan tanpa sebarang panduan dan pengawasan. Pengetua/ Guru Besar kurang arif tentang prosedur perbelanjaan dan bayaran. Ini akan menyebabkan perbelanjaan tanpa dokumen sokongan dibuat. Selain itu, penyeliaan terhadap pungutan sekolah tidak dilaksanakan sepenuhnya.. Penyemakan dan pemeriksaan terhadap rekod-rekod sekolah seperti buku tuna, daftar bil dab daftar stok buku resit tidak dialankan secara regular oleh pengetua/Guru Besar. Kekurangan pengetahuan dan latihan mengenai peraturan dan arahan kewangan.

Cadangan penambahbaikkan Sistem Pengurusan Kewangan
Pengetua/ Guru Besar perlu memupuk kesedaran tentang pentingnya penglibatan mereka dalam pengurusan kewangan supaya tahap akauntibiliti dapat dipertingkatkan Bijak merancang dan melakukan pernelanjaan dengan teratur selaras dengan peruntukan yang telah disediakan. Pengetua/ Guru Besar bertanggungjawab menyelia tugas-tugas pungutan sekolah dengan lebih cekap bagi mengelakkan penyelewengan dan penyalahgunaan wang sekolah Pemeriksaan rekod dengan lebih teratur dan sistematik.

PENGURUSAN KEWANGAN
Setiap persatuan yang ditubuhkan di sekolah rendah dan menegah harus mengendalikan kewangan dengan cekap Sumber kewangan boleh diperoleh dari pelbagai sumber seperti wang SUMA, derma, tajaan dan sebagainya

sambungan
Pengurusan kewangan bermaksud membuat penyata kewangan dengan rapi, betul, teratur dan sistematik bendahari mempunyai tugas yang penting seperti menyedia, mengemaskini data kewangan dan sebagainya.

Peraturan Mengutip Wang Persatuan.
Penetapan kadar Yuran Tahunan, Bulanan atau Yuran Khas ditetapkan dalam perlembagaan persatuan atau melalui mesyuarat AJK. Pungutan kewangan dilakukan oleh bendahari persatuan tetapi persatuan boleh melantik wakil bagi tujuan mengutip wang. Kemudian wakil harus menyerah semua wang pada bendahari persatuan. Semua kutipan yuran perlu dicatat dalam Penyata Kutipan Yuran Persatuan. Bendahari perlu mencatat jumlah pungutan dan tarikh kutipan.

Contoh borang :
Bil Nama Darjah Yuran Keahlian Rm Tarikh Yuran Febuari Rm Tarikh Yuran Mac Rm Tarikh

sambungan
Apabila Mesyuarat Agung Tahunan diadakan, bendahari perlu membentangkan Laporan Kewangan Persatuan berdasarkan pada rekod. Persatuan boleh membuat kutipan derma daripada orang perseorangan,syarikat dan pihak tertentu. Walaubagaimana pun, persetujuan pengetua ataupun guru besar adalah perlu. Prosedur seperti mengemukakan kertas kerja(permohonan lengkap),kebenaran daripada pihak polis daerah dan derma tersebut perlu mengeluarkan resit rasmi.

Merekod Stok
Persatuan perlu menyediakan satu buku iventori (daftar iventori) yang merekod semua bekalan stok di pejabat dan pergerakan harta dan harus disimpan di pejabat sekolah. Mengikut surat Pekeliling Bil 2 tahun 1991 : Iventori = barang yang tak luak nilai kurang daripada RM500 setiap satu pada masa perolehan. Daftar Iventori diperkenalkan untuk merekod perolehan dan penempatan iventori.

sambungan
Daftar biasanya diadakan dalam bentuk kad untuk memudahkan penyusunan barangan dan membuat rujukan. Kad –kad ini disusun mengikut jenis iventori dan abjad.

Contoh pennyusunan iventori mengikut abjad : A - Z Dakwat Gam Gunting Pembaris Pen marker
A

Cecair pemadam
    

Z

Harta – harta di sekolah atau maktab boleh diketogerikan kepada dua iaitu :
Harta atau barangan luak (termasuk alatulis) yang boleh habis. Contohnya ; pen, alatulis, kertas pendua dsb. Harta kekal seperti khemah, periuk, bola, carta, kompang dsb.

Prosedur apabila sesuatu barangan dikeluarkan ataupun digunakan :
Catat :     Tarikh Jumlah / kuantiti barangan yang dikeluarkan. Nama dan tandatangan penerima. Periksa keadaan barangan dan pastikan dalam keadaan baik.  Baki barangan dicatat pada ruangan baki dan automatik baki barangan dapat dikesan.  Catatan barangan luak dan barangan kekal perlu direkod secara berasingan untuk memudahkan.  Beberapa maklumat perlu dicatat dalam buku berkenaan seperti jenis, jenama dan model, nombor siri pembuat dan pendaftaran serta pegawai yang mengeluarkan.

Berikut merupakan cara merekod semua harta/barangan ke dalam buku stok :
Catat semua maklumat barangan. Cth: nombor pesanan

Mula/Tamat

Nama Penerima

Nama Pembekal

Jumlah iaitu kuantiti barangan

Tarikh

Kepentingan buku iventori (daftar iventori) :
Dapat mengetahui samada harta atau benda itu ada dalam simpanan atau tidak. Melalui buku ini kita dapat merancang untuk menambah bilangan stok atau sebaliknya. Contohnya ; kertas A4 persatuan tinggal 2 rim pada awal bulan mac. Penggunaan sebulan ialah 5 rim,dan ini bermakna persatuan perlu menambah 3 rim lagi kertas A4 untuk kegunaan pada bulan tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful