H ΔYNAMIKH ΣΗ΢ ΟΜΑΔΑ΢

Απρίλιος 2010
Γ.΢ταμάτης-Α.Ζαίρης

Η σημασία της ομαδικής
συνεργασίας
• σημασία της ομαδικής συνεργασίας ΈΡΧΕΣΕ από τους
λόγους ή τις προσδοκίες που έχουν όσοι συμμετέχουν σε
μια ομάδα. ΢υνήθως θέλουν να:
– Μάθουν
– Μοιρασθούν

– Επιβραβευθούν
– Ευχαριστηθούν

Βασικές αρχές ανθρώπινης
συμπεριφοράς
1. κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός
2. Όταν ένα άτομο υπόκειται σε εξαναγκασμό αντιδρά
ανεξάρτητα από την ηλικία ή την ωριμότητά του, είτε το
δείχνει, είτε όχι
3. Η ενεργός συμμετοχή βοηθά να μάθουμε και να
ωριμάσουμε μέσα από την εμπειρία, ενώ παράγει
ταυτόχρονα ικανοποίηση, υψηλό ηθικό και υψηλή
παραγωγικότητα
4. Οι συγκρούσεις λύνονται εφόσον αναγνωρίσουμε τις
αιτίες και προσπαθήσουμε να ανακουφίσουμε τις
εντάσεις που παράγουν
5. Η ανάγκη να κερδίσουμε ικανοποίηση μέσα από την
συνεισφορά, είναι βασικό ανθρώπινο κίνητρο

Βασικές αρχές ανθρώπινης
συμπεριφοράς
6. Τα μέλη ενός οργανισμού μπορούν να αποδώσουν στο
maximum όταν έχουν την διάθεσή τους όλες εκείνες τις
πληροφορίες που τους επιτρέπουν να λάβουν σωστές
αποφάσεις (= Ανοιχτή επικοινωνία)
7. Οι άνθρωποι αναμιγνύονται όταν πιστεύουν ότι έχουν
όφελος από το αποτέλεσμα μιας απόφασης ή μιας
ενέργειας
8. Η προσωπική δέσμευση σ’ ένα στόχο αυξάνει τη
δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα
9. Η συμπεριφορά μας εξαρτάται από τις συνήθειες και τα
πρότυπα με τα οποία συμμορφωνόμαστε

Οι προυποθέσεις της ομαδικής
συνεργασίας
• Οι προϋποθέσεις για την καλή λειτουργία της ομάδας
είναι:
– Κοινοί στόχοι – κοινό όραμα
– Κανόνες λειτουργίας – όρια
– Περιβάλλον (π.χ. φως, θερμοκρασία, κ.λπ.)
– Ανοιχτή επικοινωνία
– Συμμετοχή
– Αναγνώριση

Η σημασία της ομαδικής
επικοινωνίας
• Τα εμπόδια στην καλή λειτουργία της ομάδας είναι:

– Καθυστερημένα μηνύματα
– Διφορούμενα μηνύματα
– Μηνύματα με προκατάληψη
– Διαταγές

Η σημασία της ηγεσίας στην ομάδα
• Στις ομάδες υπάρχουν διάφοροι τύποι ηγετών. Μερικοί
χαρακτηριστικοί τύποι ηγετών της ομάδας είναι:

– Ο ηγέτης της διαδικασίας (Task leader)
– Ο συναισθηματικός ηγέτης (Emotional leader)
– Ο «προβληματικός» ηγέτης ή ο αποδιοπομπαίος
τράγος (Scapegoat leader)
– Ο αμφισβητίας ηγέτης (Defiant leader)

Η «δυναμική» της ομάδας
Όλοι αυτοί οι τύποι ηγετών είναι χρήσιμοι για τη
λειτουργία της ομάδας αναπτύσσοντας ο καθένας τη
«δυναμική» του που βοηθά την ομάδα:
– Να ακολουθεί τις διαδικασίες
– Να αξιοποιεί συναισθήματα και αξίες
– Να εκτονώνει τις εντάσεις της και
– Να προβληματίζεται, δημιουργώντας καλύτερες
συνθήκες λειτουργίας της, άρα να γίνεται πιο
αποδοτική.

Οι 3 τρόποι επίλυσης των διαφορών

I.

Ειρηνική συνύπαρξη

II.

Συμβιβασμός

III.

Επίλυση προβλημάτων
(με δημιουργική σκέψη)

Διαδικασία επίλυσης επικοινωνιακών
προβλημάτων, συγκρούσεων και
διαφορών
• Η δημιουργία καλής επαφής και κλίματος εμπιστοσύνης

--> ενεργή συμμετοχή μέσα στην ομάδα
• Τα μέλη της ομάδας παίρνουν το ρίσκο να μιλήσουν για
τα θέματα επικοινωνίας που τα απασχολούν. Έτσι ανοίγει
ο δρόμος για την επίλυση των επικοινωνιακών
προβλημάτων

Σα βασικά βήματα επίλυσής τους
1. Αναγνώριση της δυναμικής της ομάδας μέσα από τον
τρόπο που επικοινωνούν τα μέλη της
2. Εντοπισμός των προβληματικών παραμέτρων της
επικοινωνίας. Έτσι επιτυγχάνεται μια αποτελεσματική
τοποθέτηση
3. Ανάπτυξη της μοναδικότητας του κάθε ατόμου. Έτσι
επιτυγχάνεται η αποτελεσματική επίλυση των
επικοινωνιακών προβλημάτων
4. Έκφραση και εξωτερίκευση του προβλήματος

Σα βασικά βήματα επίλυσής τους
5. Έκφραση συγκεκριμένης θέσης από τον ηγέτη, που
βασίζεται σε (αντικειμενικές) αρχές, αξίες, κανόνες ή
διαδικασίες
6. Έκφραση εναλλακτικών λύσεων με στόχο την κατάληξη
δια της μεθόδου της παρουσίασης των θετικών και
αρνητικών σημείων, στη λύση με τα περισσότερα θετικά
7. Ανάληψη της ευθύνης / του ρίσκου για την απόφαση
8. «Εμπλοκή» συμμετοχής και δέσμευση όλων των
εμπλεκόμενων μερών για την επίλυση του προβλήματος

Επίλυση προβλημάτων με δημιουργική
σκέψη
Κάθετη σκέψη

Πλάγια σκέψη

• Επιλέγει

• Αλλάζει

• Αναζητά το σωστό

• Σο διαφορετικό

• Πηγαίνει από το ένα στο
άλλο

• Απρογραμμάτιστες
ενέργειες

• Αναζητά σχέσεις

• Αποδέχεται τυχαίες
παρεμβάσεις
• Εξερευνά τα πιο πιθανά
απίθανα

• Κινείται προς τις πιθανές
κατευθύνσεις

Παρακίνηση
Βασική λειτουργία του management είναι αυτή της
παρακίνησης. Η διαδικασία της παρακίνησης λειτουργεί
μέσα από τρεις φάσεις:
α.
Φάση διάγνωσης και αξιολόγησης της ανάγκης και
του προβλήματος, δηλαδή της «προσωπικότητας»
του ατόμου ή της συγκεκριμένης φάσης,
κατάστασης ή δυναμικής που βρίσκεται η ομάδα.
β.
Φάση επιλογής και δημιουργίας κατάλληλου
επικοινωνιακού περιβάλλοντος, δηλαδή του
εξωτερικού περιβάλλοντος (κατάλληλος τόπος,
συνθήκες, μέσα) και διαπροσωπικού περιβάλλοντος
(τεχνικές διαπροσωπικής επικοινωνίας).
γ.
Φάση εξειδίκευσης και προώθησης των ενεργειών
παρακίνησης.

Ο κύκλος της παρακίνησης
ΑΝΑΓΚΗ
Αίηην ππεύζπλν γηα ηε δεκηνπξγία
πξνβιήκαηνο

ΛΥ΢Η
Ιθαλνπνίεζε ηεο
αλάγθεο (ζε ζπκθωλία κε
ηελ πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο)

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Δηαθνξά κεηαμύ «ζέιω» ή «έρω
αλάγθε» θαη «εγώ». Απηό πνπ κ’
εκπνδίδεη λα έρω απηό πνπ ζέιω
είλαη ην πξόβιεκα

Κατάλληλο επικοινωνιακό
περιβάλλον

Χρησιμοποίηση της ισχύος
Ο ηγέτης – manager χρησιμοποιεί την ισχύ που διαθέτει,
με τις παρακάτω μεθόδους, προκειμένου να είναι
αποτελεσματική και να αξιοποιηθεί επικοινωνιακά:
1. Ανοικτά

2. Σύμφωνα με τους κανόνες και την ηθική
3. Ανάλογα με το άτομο (άλλα άτομα χρειάζονται
πρωτοβουλία, άλλα καθοδήγηση, άλλα πίεση, κλπ.)
4. Ώριμα, λογικά, έγκαιρα και ισορροπημένα
5. Με έκφραση θετικής διάθεσης

Οι φάσεις της ζωής μιας ομάδας
• Η «ζωή» της ομάδας περνάει από 5 στάδια:
– Στάδιο προσανατολισμού
– Στάδιο αντιπαράθεσης
– Στάδιο σύνθεσης
– Στάδιο απόδοσης
– Στάδιο τερματισμού

Η σημασία του ηγέτη σε μία ομάδα
• Φυσικά κάθε ομάδα έχει τον θεσμικό της ηγέτη.
Κατάλληλος ηγέτης: θα πρέπει να ενεργοποιεί τις
επικοινωνιακές του δεξιότητες που βοηθούν την ομάδα να
λειτουργεί δυναμικά, δημιουργικά και αποτελεσματικά.
Δηλαδή να:
– ... είναι θετικός και δημιουργεί ενθουσιασμό

– ... ενδιαφέρεται για τη γνώμη των άλλων
– ... δίνει ευκαιρίες ηγεσίας σε όλα τα μέλη
– ... υποκινεί και ενισχύει

– ... είναι ευθύς και ειλικρινής
– ... μοιράζεται την επιτυχία
– ... διαφυλάττει την εμπιστοσύνη
– ... στοχεύει στο «διαφορετικό»

– ... χαλαρώνει και ηρεμεί την ομάδα

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.