SPLOŠNO O KAZENSKIH SANKCIJAH in KAZNIH

(Kazensko pravo, predavanje, 05.01.2009)
doc. dr. Liljana SELINŠEK

OPOZORILO: PREZENTACIJA NI ŠTUDIJSKO GRADIVO, AMPAK UČNI PRIPOMOČEK ZA PONAVLJANJE!!!

1

povezana s kazenskimi sankcijami KAZENSKE SANKCIJE SO EDEN OD OSREDNJIH POJMOV KAZENSKEGA PRAVA (poleg kaznivega dejanja in krivde)! 1. in kakšna so sredstva za dosego teh ciljev. • • Razvoj na področju kazenskih sankcij kaţe prehod: monizem dualizem pluralizem 2 . 2.POJEM KAZENSKIH SANKCIJ • • • Terminološko opozorilo: izraza “kazen” in “kazenska sankcija” nista sopomenki!! Kazen = opredelilni element kazenskega prava v zgodovinski perspektivi Kazenska sankcija = opredelilni element sodobnega kazenskega prava Sistem kazenskih sankcij posamezne drţave sporoča dvoje: katerim ciljem sluţi kazensko pravo. Vsa vprašanja kazenskega materialnega prava so v končni fazi osredotočena na predpostavke za uporabo kazenske sankcije. ali pa na druga vprašanja.

4. pluralizem po vrstah in trajanju omogoča individualizacijo kazenskih sankcij / načelo individualizacije. ki je ugotovljeno posegel v pravno vrednoto oziroma dobrino. zavarovano s kazenskim pravom (torej storil kaznivo dejanje) Skupne značilnosti vseh vrst kazenskih sankcij: • 1.DEFINICIJA KAZENSKIH SANKCIJ • = prisilni ukrepi v obliki odvzema ali omejitve določenih pravic posamezniku. predpišejo se lahko le z zakonom / načelo zakonitosti. legitimne so le. 5. 2. in izreče jih lahko le sodišče. če se uveljavijo ob spoštovanju ustavno zagotovljenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter na načelih pravne drţave / načelo pravne drţave. biti morajo humane in popravljive / načelo humanizacije. 3 . 3.

VRSTE KAZENSKIH SANKCIJ V NAŠEM PRAVNEM SISTEMU • KAZNI • OPOZORILNE SANKCIJE • VARNOSTNI UKREPI • VZGOJNI UKREPI 4 .

NOTRANJA DELITEV POSAMEZNIH VRST KAZENSKIH SANKCIJ • a/ KAZNI         za fizične osebe: ZAPOR (sem sodita tudi mladoletniški zapor in dosmrtni zapor) DENARNA KAZEN PREPOVED VOŢNJE MOTORNEGA VOZILA za pravne osebe: DENARNA KAZEN ODVZEM PREMOŢENJA PRENEHANJE PRAVNE OSEBE PREPOVED UDELEŢBE NA RAZPISIH NA PODROČJU JAVNEGA NAROČANJA PREPOVED TRGOVANJA S FINANČNIMI INSTRUMENTI PRAVNE OSEBE NA ORGANIZIRANEM TRGU 5 .

za pravne osebe:  POGOJNA OBSODBA 6 .b/ OPOZORILNE SANKCIJE    za fizične osebe: POGOJNA OBSODBA POGOJNA OBSODBA Z VARSTVENIM NADZORSTVOM SODNI OPOMIN .

c/ VARNOSTNI UKREPI          za fizične osebe: OBVEZNO PSIHIATRIČNO ZDRAVLJENJE IN VARSTVO V ZDRAVSTVENEM ZAVODU OBVEZNO PSIHIATRIČNO ZDRAVLJENJE NA PROSTOSTI OBVEZNO ZDRAVLJENJE ALKOHOLIKOV IN NARKOMANOV PREPOVED OPRAVLJANJA POKLICA* ODVZEM VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA* ODVZEM PREDMETOV * (* urejeni v KZ-1. za ostale se uporabljajo določbe KZ do uveljavitve ZDZdr) za pravne osebe: OBJAVA SODBE PREPOVED DOLOČENE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI PRAVNI OSEBI ODVZEM PREDMETOV 7 .

zanje se do sprejema Kazenskega zakona za mladoletnike uporabljajo določbe KZ) .za pravne osebe:  / 8 .d/ VZGOJNI UKREPI       za fizične osebe (mladoletnike in mlajše polnoletnike): UKOR NAVODILA IN PREPOVEDI NADZORSTVO ORGANA SOCIALNEGA VARSTVA ODDAJA V VZGOJNI ZAVOD ODDAJA V PREVZGOJNI DOM ODDAJA V ZAVOD ZA USPOSABLJANJE (KZ-1 jih ne ureja.

9 .do) ali pa v maksimalnem (do -) oziroma minimalnem trajanju (najmanj -). člen ZOPOKD – poseben način predpisovanja kazni za pravne osebe glede na kazni. člen 128 KZ-1 in 232/III KZ-1) ali alternativno (prim. člen 122/I KZ-1). predpisane za fizične osebe. ali pa kumulativno (prim. njena višina pa se določi na podlagi splošnega dela KZ-1. in sicer: bodisi samostojno (prim. npr. ostale kazenske sankcije se za pravne osebe izrekajo po določbah splošnega dela ZOPOKD. Denarna kazen se predpisuje zgolj po vrsti. npr. VSE OSTALE KAZENSKE SANKCIJE SE PREDPISUJEJO V IN IZREKAJO PO DOLOČBAH SPLOŠNEGA DELA KZ-1!! • • • - za pravne osebe: 26. člen 250/I KZ-1). npr.PREDPISOVANJE KAZENSKIH SANKCIJ za fizične osebe: Kombinacija členov 3/II KZ-1 in 44 KZ-1 v tipičnih kazenskopravnih normah sta določeni le denarna in/ali zaporna kazen. Zaporna kazen se predpisuje v razponu (od .

in sicer na dveh nivojih: . ki izvirajo iz narave posamezne vrste kazenske sankcije: KAZEN – povračilnost (retribucija) + preprečevanje kaznivih dejanj OPOZORILNE SANKCIJE – opozorilo + preprečevanje kaznivih dejanj VARNOSTNI UKREPI – odvrnitev nevarnosti + preprečevanje kaznivih dejanj VZGOJNI UKREPI – namen je (bil) predpisan v 73. Primarni namen vseh vrst kazenskih sankcij: VARSTVO DRUŢBE PRED KRIMINALITETO Za doseganje tega namena morajo kazenske sankcije delovati v dveh smereh: kot represivni ukrepi in kot preventivni dejavnik. 2. prevzgoja in pomoč 10 .na nivoju specialne prevencije in .na nivoju generalne prevencije. členu KZ: vzgoja. Nameni.NAMEN KAZENSKIH SANKCIJ • • 1.

11 .) načelo humanizacije. – 89.IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ • domena izvršilne veje oblasti / vir: ZIKS-1 skupaj s podzakonskimi akti • temelji prava izvrševanja kazenskih sankcij pa so določeni v 85.) minimalna omejitev pravic obsojencev. 2. členu KZ-1: dve temeljni pravili: 1.

KI GA JE STORILEC POVZROČIL S KAZNIVIM DEJANJEM.POJEM KAZNI • KAZEN = PRAVNA POSLEDICA. in dovoljeno le toliko. S KATERO SE ZLO. •     Teorije o upravičenosti kazni: metafizične ali idealistične teorije teorije druţbene pogodbe pravno – normativne teorije sociološke teorije  Pojem PRAVIČNE KAZNI !! 12 . PORAVNA Z ZLOM IZ KAZNI Objektivna redukcija zla v kazni : zlo v kazni je omejeno na poseg v nekatere človekove pravice storilca. da se s tem materializira negativna vrednostna ocena storilčevega ravnanja.

NULLA POENA SINE CULPA NI KAZNI BREZ KRIVDE !!! • krivdno načelo pri izrekanju kazni = temelj sodobnega kazenskega prava !! smiselno izhaja iz 1. člena KZ-1! 13 .

specialna prevencija . 14 . vendar NE maščevalni) UKREP + PREVENTIVNI UKREP .opomin storilcu. 2.negativna vrednostna ocena storilčevega dejanja. .) pomeni povračilo za storjeno kaznivo dejanje (retribucija). da ne bodo izvrševali kaznivih dejanj (generalna prevencija). da druţba njegovega ravnanja ne odobrava . 3. da ne bo več izvrševal kaznivih dejanj (specialna prevencija).) dolgoročno prevzgoji storilca in ga prepriča.) vpliva na druge.generalna prevencija KAZEN NAJ TOREJ: 1.NAMEN KAZNI KAZEN = RETRIBUTIVNI (povračilni.

VRSTE KAZNI • ZAKONSKA KLASIFIKACIJA - Kazni po KZ-1 (ob upoštevanju prehodnih in končnih določb): zaporna kazen / dosmrtni zapor / mladoletniški zapor denarna kazen prepoved vožnje motornega vozila (POZOR: KZ je poznal še eno kazen. in sicer izgon tujca iz drţave!) - Kazni po ZOPOKD: denarna kazen odvzem premoženja prenehanje pravne osebe prepoved udeležbe na razpisih na področju javnega naročanj prepoved trgovanja s finančnimi instrumenti pravne osebe na organiziranem trgu • TEORETIČNE KLASIFIKACIJE: glavne in stranske kazni prostostne in premoženjske kazni trajne in časovno omejene kazni • PRAKTIČNE KLASIFIKACIJE: - predpisana kazen določena kazen izrečena kazen / sem sodi tudi enotna kazen izvršena kazen 15 .

SMRTNA KAZEN • prepovedana z Ustavo RS • večen predmet razprav: Razlogi “PRO” & “CONTRA”? – razprava! 16 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful