NAIZMENIČNE STRUJE

Naizmenične struje predstavljaju vremenski
promenljive struje koje stalno menjaju
intenzitet, a povremeno i smer. Za dobijanje
naizmenične struje koriste se generatori
naizmenične struje, tzv. alternatori.
dr Jasna Radulović, vanr. prof.

MATEMATIČKO PREDSTAVLJANJE
NAIZMENIČNIH STRUJA
Izvori napajanja u kolima naizmenične struje su prostoperiodične elektromotorne sile,
pa su i struje i naponi, kao odzivi kola, takođe prostoperiodične (sinusne ili kosinusne)
funkcije vremena, obeležavaju se malim slovima u(t), i(t), ili u, i i nazivaju se
naizmeničnim naponima ili naizmeničnim strujama.

π

π/4
i
3
(t)
i
1
(t)
i
T
i
2
(t)
t
I
3
I
1
I
2
ψ
2
ψ
3
t I t I t i ω · ω · cos 2 cos ) (
m 1
( ) 4 / cos 2 ) cos( ) (
2 m 2
π + ω · + ω · t I ψ t I t i
( ) 2 / π ω cos 2 ) ω cos( ) (
3 m 3
− · + · t I ψ t I t i
1. Trenutne vrednosti struja:
Vremenski dijagrami:
Fazorski dijagram:
2. Fazori struja:
4 π
2 2 2
· · I I I ψ
0
1 1 1
· · I I I ψ
2 π
3 3 3
− · · I I I ψ

Umesto fazorskog predstavljanja u elektrotehnici se najčešće radi sa kompleksnim
veličinama, tj, projekcijama fazora na x (realnu) i y (imaginarnu) osu, u Gausovoj ravni.
i r
I I I I Ie I j sin j cos
j
+ · + · · ψ ψ
ψ
( ) [ ] ( ) ψ
ω
+ ω · · t I e I t i
t
cos 2 Re 2
j
3. Kompleksni predstavnici struja:
. j
), j 1 (
2
2
3
2
1
I I
I
I
I I
− ·
+ ·
·
2 2
i r
I I I + ·
r
i
I
I
arctg · ψ
ψ
I
r
I
i
I j
Re
Im
Veza izmedju kompleksnih predstavnika
i odgovarajućih trenutnih vrednosti:
Moduo i argument kompleksnog broja:
( ) ( ) θ θ + · + · t U t U u
m
ω cos 2 ω cos
i r
U U U U Ue U j sin j cos
j
+ · + · · θ θ
θ
3. Kompleksni predstavnik napona:
1. Trenutna vrednost napona:
2. Fazor napona:
θ · U U

Kolo sa teromogenom otpornošću
+
R
i
u

i(t)
t
U T
u(t)
I
u, i
( ) . cos 2 cos
m
t I t I t i ω · ω ·
( ) ( ) t RI t Ri t u ω · · cos 2
I R U ·
Elementi kola u kojima se naročito ispoljava pojava pretvaranja električnog rada
u toplotu, nazivaju se termogeni otpornici, njihova karakteristika je termogena
otpornost R.
0 · ·ψ θ
Napon na krajevima otpornika je u fazi sa strujom,
ψ θ ·
R Z
R
·
G
R
Y
R
· ·
1
Impedansa otpornika: Admitansa otpornika:

Kolo sa kalemom
Elementi kola u kojima se naročito ispoljava pojava pretvaranja električnog rada
u magnetnu energiju i obratno, nazivaju se kalemovi, njihova
karakteristika je induktivnost kalema L.

i(t)
t
U
T
u(t)
I
u, i
+
u
L
i
( ) ( ) ( ) 2 / cos 2 2 / cos 2 sin
d
d
m
π + ω · π + ω · ω ω − · · t U t I X t I L
t
i
L t u
L
I X U
L
j · L X
L
ω ·
- reaktivna otpornost idealnog kalema − reaktansa kalema
Struja kroz idealni kalem kasni u odnosu na napon za
2 π
.
2 π
L Z
L
jω ·
L
Y
L

1
·
- impedansa kalema - admitansa kalema

Kolo sa kondenzatorom
+ u
C
i
Elementi kola u kojima se naročito ispoljava pojava pretvaranja električnog rada
u elektrostatičku energiju i obratno, nazivaju se kondenzatori, njihova
karakteristika je kapacitivnost kondenzatora C.

i(t)
t
U
T
u(t)
I
u, i
( )
( )
( )

ω
ω
· · · t
C
I
t t i
C C
t q
t u sin d
1
m
( ) ( ) 2 / cos 2 π − ω · t U t u
I X U
C
j − ·
C
X
C
ω
·
1
Struja kroz kondenzator prednjači u odnosu na napon za
2 π
- reaktivna otpornost kondenzatora − reaktansa kondenzatora
C C
Z
C
ω
1
j

1
− · ·
C Y
C
jω · - impedansa kondenzatora
-admitansa
kondenzatora

Kolo sa rednom R, L, C vezom
C
R
L
U
+
R
U
L
U
I
+ +
+
C
U
U
U
C
U
L
U
R
I
ϕ
C L R
U U U U + + ·
I Z I
C
L R U ·
]
]
]

,
`

.
|
− + ·
ω
1
ω j
X R
C
L R Z j
ω
1
ω j + ·

,
`

.
|
− + ·
2 2
X R
I
U
Z + · ·
. arctan
R
X
· ϕ
C L
X X
C
L X − ·
ω
− ω ·
1
, I R U
R
·
, j I L U
L
ω · ( ), j / C I U
C
ω ·
∑ ∑
· ) ( ) ( t u t e
- reaktansa kola
I
U
R
U
L
U
C
ϕ
U
- impedansa kola
Moduo i faza impedanse:
ψ θ ϕ − ·
ϕ j
Ze Z ·

SNAGA U KOLIMA NZS
ϕ cos UI P ·
ϕ sin UI Q ·
UI S ·
Aktivna snaga:
Reaktivna snaga: Prividna snaga:
Trougao snaga
ϕ
S
P
Q
2 2
Q P S + ·
S
P
· ϕ cos
- Faktor snage
[ ] W
[ ] VAr [ ] VA
Q P S S S S
Q Q
P P P
j sin j cos e
2
π
j e
e
j
2
π
j
0 j
+ · + · ·
· ·
· ·
ϕ ϕ
ϕ
( ) ϕ ψ θ ψ θ j j j j
*
e e e e UI UI I U I U S · · · ·
− −
Kompleksni predstavnici snaga:

METODE REŠAVANJA EL. MREŽA
1. Direktna primena Kirhofovih zakona
1 − ·
Č
n m
Algebarska suma struja koje se sustiču
u jednom čvoru električne mreže jednaka je nuli
( )

· 0 t i
Prvi Kirhofov zakon:

· 0
k
I
Algebarska suma trenutnih vrednosti elektromotornih sila po proizvoljnoj
zatvorenoj konturi električnog kola jednaka je algebarskoj sumi
trenutnih vrednosti napona na svim elementima te konture.
Drugi Kirhofov zakon:
∑ ∑
· ) ( ) ( t u t e
∑ ∑
− − −
· I Z E
( ) 1 − − ·
Č g k
n n n

· −
− − −
0 ) ( I Z E

2. Metoda transfiguracije mreže
1
Z
n
Z
e
Z
·
2
Z
2
Z
·
1
Z
n
Z
e
Z

·
·
n
i
i e
Z Z
1

·
·
n
i
i e
Z Z
1
1 1
13 23 12
23 13
3
13 23 12
23 12
2
13 23 12
13 12
1
Z Z Z
Z Z
Z
Z Z Z
Z Z
Z
Z Z Z
Z Z
Z
+ +
·
+ +
·
+ +
·
1
Z
2
Z
3
Z
13
Z
12
Z
23
Z
1
2 3
1
2 3
1
3 2
3 2 23
2
3 1
3 1 13
3
2 1
2 1 12
Z
Z Z
Z Z Z
Z
Z Z
Z Z Z
Z
Z Z
Z Z Z
+ + ·
+ + ·
+ + ·

3. Tevenenova teorema
Elektri čna mreža
A
B
A
B
e T
Z Z · ( )
T AB
E U ·
0
+
Sl ožena otporni čka
mreža (iskl jučene
ems i z kola)
U odnosu na bilo koja dva kraja mreže, mreža sa naizmeničnom
strujom se ponaša kao realni naponski generator čija je ems jednaka
naponu na tim priključcima (Tevenenova ems), a unutrašnja
impedansa je jednaka ekvivalentnoj impedansi između tih priključaka
(Tevenenova impedansa).
T
T
Z Z
E
I
+
·
Električna mreža
Z
A
B
I
A
B
T
E
T
Z

Z
I

4. Metoda konturnih struja
( ) 1 − − ·
Č
g k
n n n
kk k kk II 2 k I 1 k
22 k k 2 II 22 I 21
11 k k 1 II 12 I 11
...
...
...
E I Z I Z I Z
E I Z I Z I Z
E I Z I Z I Z
· + + +
· + + +
· + + +


TROFAZNI SISTEMI
Polifazni sistemi (Nikola Tesla) služe za prenos električne energije od
polifaznih generatora do polifaznih prijemnika. Polifazni generatori imaju q
priključaka, tzv. faza i jedan neutralni ili nulti priljučak (uzemljen). Polifazni
prijemnici takodje imaju q priključaka i nulti priključak. U praksi se najčešće
koriste trofazni sistemi, q=3.
Trofazni generator
N 1 2 3
12
U
23
U
31
U
1 f
U
2 f
U
3 f
U
+
+
+
+
+
+
3
l
f
U
U ·
, V 380 ·
l
U V 220 ·
f
U
V 220 e
j0
1
· ·
f f
U U
V e 220 e
120 j
2
3

-j


· ·
f f
U U
V e 220 e
120 j
3

j -
3

· ·
f f
U U
V, e 380 e
j30 j30
2 1 12
 
· · − ·
l f f
U U U U
V, 380 j e 380 e
-j90 -j90
3 2 23
− · · · − ·
 
l f f
U U U U
. V e 380 e
j150 j150
1 3 31
 
· · − ·
l f f
U U U U
0
2 3 1
· + +
f f f
U U U

Veza trofaznih prijemnika u zvezdu
0
0
1
I
2
I
3
I
0
I
1
Z
2
Z
3
Z
1. sa nultim vodom
3 2 1 0
I I I I + + ·
1
1
1
Z
U
I
f
·
2
2
2
Z
U
I
f
·
3
3
3
Z
U
I
f
·
Struje faza prijemnika u isto vreme su i struje u linijama
f l
U U 3 ·

Veza trofaznih prijemnika u zvezdu
1
2
3
+
U
f1
Z
Z
Z
U
f2
U
f3
+
+
0
1 1 l f
I I ·
2 2 l f
I I ·
3 3 l f
I I ·
12
U
23
U
31
U
2. bez nultog voda (simetričan sistem)
Z
U
I I
f
l f
1
1 1
· ·
0
3 2 1 0
· + + · I I I I
Z
U
I I
f
l f
2
2 2
· ·
Z
U
I I
f
l f
3
3 3
· ·

Veza trofaznih prijemnika u trougao
1
12
1
Z
U
I
f
·
2
23
2
Z
U
I
f
·
3
31
3
Z
U
I
f
·
1
2
3
U
31
U
12
U
23
I
l1
I
l2
I
l3
I
f1 I
f3
I
f2
Z Z
Z
3 1 1 f f l
I I I − ·
1 2 2 f f l
I I I − ·
2 3 3 f f l
I I I − ·
f l
I I 3 ·

Snaga trofaznog sistema
Da bi se izmerila snaga trofaznog simetričnog potrošača, priključenog na
trofazni simetrični sistem napona, dovoljno je da se izmeri snaga jedne faze.
Prividna, aktivna i reaktivna snaga simetričnog trofaznog potrošača su tri puta
veće od odgovarajuće snage jedne faze,
2
1
3 3 3
f f f
ZI I U S S · · ·
2
1
3 cos 3 3
f f f
RI I U P P · · · ϕ
2
1
3 sin 3 3
f f f
XI I U Q Q · · · ϕ

TEST PITANJA
• Napisati izraz za struju koja se menja po prostoperiodičnom
zakonu – trenutna vrednost struje.
• Napisati izraz za napon koji se menja po prostoperiodičnom
zakonu – trenutna vrednost napona.
• Nacrtati fazorski dijagram napona i struje za kolo sa termogenim
otpornikom.
• Nacrtati fazorski dijagram napona i struje za kolo sa kalemom.
• Nacrtati fazorski dijagram napona i struje za kolo sa
kondenzatorom.
• Napisati izraz za impedansu rednog R, L, C kola.
• Čemu je jednaka aktivna, reaktivna i prividna snaga u kolima NZS
(jedinice).
• Čemu je jednaka prividna, aktivna i reaktivna snaga simetričnog
trofaznog potrošača.
Napomena: za UI (usmeni ispit) svaki naslov na početku slajda je pitanje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful