Pembentangan oleh : Mohd Idris Hj.

Zakaria Penyelia : Ustaz Yahaya Ismail

FITRAH MENURUT PANDANGAN ISLAM .

ABSTRAK Kertas kerja ini ditulis bertujuan untuk menerangkan secara lebih mendalam mengenai hakikat fitrah mengikut pandangan Islam .

MUKADDIMAH Salah satu perbezaan utama ajaran Islam dengan ajaran agama-agama lain. . Islam mempercayai bahwa manusia diciptakan dalam keadaan fitrah. aliranaliran falsafah modern dan aliran-aliran psikologi modern ialah tentang sifat asal manusia.

Tapi sebagian besar manusia tidak mengetahui (HADIS RIWAYAT BUKHARI) . Apakah kau melihatnya buntung?” kemudian Abu Hurairah membacakan ayat-ayat suci ini: (tetaplah atas) fitrah Allah yang menciptakan manusia menurut fitrah itu. (Hukum-hukum) ciptaan Allah tidak dapat diubah. : Nabi Muhammad Saw pernah bersabda. “setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (tidak mempersekutukan Allah) tetapi orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang yahudi atau nasrani atau majusi sebagaimana seekor hewan melahirkan seekor hewan yang sempurna.DALIL HADIS Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Itulah agama yang benar.

DALIL AL-QURAN "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Ad-Din Allah (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah (itulah) agama yang lurus. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui" (Surah Ar-Rum Ayat 30) .

DEFINISI FITRAH Menurut Kamus Dewan Fitrah ialah Zakat (berupa beras. bakat. . pembawaan dan ia juga bermaksud perasaan keagamaan. Tujuan penciptaan manusia adalah penyerahan kepada khalik (pencipta) dan tanpa Islam manusia nyata telah berpaling daripada fitrah asalnya. wang dll) yang diwajibkan ke atas setiap umat Islam menyumbangkannya dalam bulam puasa (sebelum 1 syawal). Menurut Abdul Mujib & Jusuf Mudzakir (2001). meretak dan menciptakan. Menurut Wahbah al-Zuhaily (1991) Fitrah membawa maksud kecenderungan kepada agama Islam seperti mana hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah bahawa fitrah bererti beragama Islam. dan ia juga bermaksud tabii. mengoyak. membelah. Menurut Ibnu Manzur (1992) Fitrah adalah perkataan dalam bahasa arab yang berbentuk fi‟il madinya adalah fatara dengan bentuk masdar fitrun atau fitratan yang bererti memegang dengan erat. memecahkan.

baik ketetapan semacam ini terjadi secara semuanya atau sebagian sesuai dengan rencana Tuhan. penterjemah : Masyhur Abadi). Potensi-Potensi Manusia : seri psikologi islami). Insan yang suci : Konsep Fitrah Islam. . tokoh popular bagi pandangan ini mengungkapkan bahawa seorang pendosa akan masuk syurga jika hal itu menjadi nasibnya yang telah ditentukan Allah Azza Wa Jalla sebelumnya. Ibnu Mubarak sebagai tokoh utama pandangan ini menafsirkan suatu hadis bahawa anak-anak orang-orang musyrik dilahirkan dalam keadaan kufur atau iman (Yasien Mohamed. Pandangan Fatalis Pandangan fatalis mempercayai bahawa setiap individu. (Fuad Nashori. melalui ketetapan Allah Azza Wa Jalla adalah baik atau jahat secara asal. Adapun syaikh Abdul Kadir Jailani.ALIRAN PANDANGAN FITRAH Menurut Ikwan Lestari (2009) mengatakan terdapat 3 aliran yang besar pandangan tentang fitrah i.

ALIRAN PANDANGAN FITRAH ii. suatu keadaan sempurna atau utuh. Pandangan Neutral Ulama yang paling representatif yang menganut pandangan neutral ini adalah Ibn „Abd Al-Barr. seseorang menjadi bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut pandangan ini. . iman (kebaikan) atau kufur (keburukan) hanya mewujud ketika anak tersebut mencapai kedewasaan (taklif). Beliau memandang keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun pada saat kelahiran ini suatu keadaan “kosong” yang suci. Setelah mencapai taklif. tetapi kosong dari suatu esensi yang baik atau yang jahat.

yaitu ruh dan tanah. mengakibatkan kebaikan dan kejahatan sebagai dua kecenderungan yang setara pada manusia (kecenderungan untuk mengikuti Tuhan atau kecenderungan untuk tersesat) Begitupun Shari‟ati berpandangan bahawa manusia adalah berdimensi-ganda dengan sifat dasar ganda. bukan saja berbeda. . tetapi juga berlawanan. suatu susunan dari dua kekuatan.ALIRAN PANDANGAN FITRAH iii. Pandangan Positif Tokoh pandangan positif ini ialah Ibnu Taimiyyah. dua pembentuk esensial dari struktur manusia secara menyeluruh. Ibu Qayyim al-Jauziyah. Menurut Sayyid Quthub. Muhammad Ali Ash-Shabuni. Menurut Ibnu Taimiyyah semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Yang satu cenderung turun pada materi dan yang lain cenderung naik pada Ruh suci (ciptaan)Allah. Mufti Muhammad Syafi‟i dll. dalam suatu keadaan kebajikan bawaan dan lingkungan sosial itulah yang menyebabkan seorang individu menyimpang dari keadaan ini.

sedang engkau tetap di atas fitrah yang Allah telah ciptakannya bagi manusia dan sekali-kali tidak ada perubahan pada fitrah itu. Maha Perkasa. iaitu rasa asli murni dalam jiwamu sendiri yang belum kemasukan pengaruh dari yang lain.PANDANGAN ULAMA TAFSIR Menurut HAMKA (1998) didalam menafsirkan ayat “Fitrah yang Dia fitrahkan” ialah lazimilah atau tetaplah pelihara fitrahmu sendiri. ialah mendasari dan menjiwai agama Islam yang lurus. Menurut Ibnu Katsier (2006) Allah SWT berfirman “Hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah yang telah disyariatkannya untukmu dari agama Ibrahim yang ditunjukkannya kepadamu dan telah disempurnakannya sempurna-sempurnanya. Yang Maha Kuasa.” . mengagumkan. yaitu adanya kekuasaan yang tertinggi dalam alam ini. Maha Raya. penuh kasih sayang dan indah dan elok. akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

katanya: Hati seseorang anak bagaikan bumi yang kosong daripada tanaman.PERBAHASAN Di sini jelas bahawa pada pandangan Islam fitrah hanya berfokus kepada kecenderungan setiap manusia yang secara tabi’i. minum. tetapi dikotori oleh pelbagai unsur yang datang kemudiannya. Ini merujuk kepada Hierachy of Needs (Abraham Maslow). Manusia mempunyai naluri anugerah Allah iaitu mengetahui kewujudan tuhan dan kecenderungan untuk mencari tuhan itu dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor lain seperti ajaran ibubapa. 2008) Allah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah dengan potensi yang ada pada jasmani dan rohani. hawa nafsu membolehkan manusia memenuhi keperluan fisiologi seperti makan. Sayidina Ali Bin Abi Talib r.a. manusia juga inginkan kasih sayang. berkahwin berkeluarga. ia pasti menerima apa sahaja yang ditanam padanya.(Abdul Hayei Abdul Sukur. . mengulas hakikat manusia sebagai makhluk yang asalnya bersih. mendapat penghormatan diri dari kelompok sosial dan inginkan kesempurnaan kendiri. kemudian memenuhi keperluan keselamatan dengan mendirikan tempat untuk berlindung dari kesejukan malam dan sinar terik matahari. guru. emosi. Allah menganugerahkan manusia akal. masyarakat dan alam persekitaran.

Desakan hawa nafsu dan pujukan syaitan membawa manusia lupa dan ingkar fitrahnya sebagai hamba dan khalifah Allah dimuka bumi. Sehingga kini pembinaan pyramid masih belum boleh ditiru oleh tamadun terkemudian. Dan hawa nafsu ini yang sering membawa manusia lupa dan ingkar dengan fitrahnya sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi. Untuk itu manusia perlu mengembangkan potensi positif yang ada dalam dirinya untuk rnencapai fitrah tersebut. Struktur bangunan moden sekarang mungkin hanya mampu bertahan selama 200 sehingga 300 tahun sahaja. . Seterusnya Allah kurniakan akal bagi membolehkan manusia mengawal hawa nafsu dan jiwanya selari dengan sifat-sifat membina.PERBAHASAN Bekal yang dimiliki manusia pun tidak hanya berupa nilai positif sahaja karena dalarn diri manusia juga tercipta satu potensi yang diberi nama hawa nafsu. Pembinaan tamadun berdasar kepada 3 unsur ini yang kita lihat bagaimana zaman Firaun di Mesir yang hebat dari segi seni binanya.

. Dia dan pengikutnya diturunkan bala oleh Allah mati terhina di Laut Merah semasa mengejar Nabi Musa AS. Kekufuran Firaun dan pengaruh pembesar disekelilingnya ini telah menyebabkan tamadunnya yang hebat hancur akibat kemurkaan Allah SWT. Ini berpunca dari fitrah manusia ingin bertuhan dan meminta bantuan kepada penciptanya telah membawa mereka kepada mengikut hawa nafsunya semata-mata. Allah mengutuskan para Rasul untuk manusia mengenal Allah Yang Esa dengan segala tuntutan dan peraturan hukum hakam yang khusus mengikut zaman rasul itu diutuskan. akibatnya manusia akan hanyut dalam kesesatan serta sesat dari fitrah kejadiannya kerana menyembah patung berhala.PERBAHASAN Tetapi Firaun menidakkan fitrahnya selaku hamba telah mengaku dirinya sebagai tuhan bagi manusia dizamannya. api. manusia yang diagungkan. pokok-pokok dan sebagainya. matahari. Akal sahaja tidak mampu membawa manusia keluar dari jalan kesesatan kerana ianya terbatas. utusan Allah kepada Kaum Israil dan penduduk Mesir.

KESIMPULAN Kesimpulannya ialah manusia dilahirkan secara fitrah bersih dari dosa serta mempunyai naluri ingin bertuhan Tetapi asuhan dan didikan dari ibubapa dan persekitaran telah mengukuhkan fitrah beliau atau menyimpang dari fitrah beliau yang asal menjadi sesat. .

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful