L’èxit del Grup Alimentari Guissona

The success of Food Group Guissona

INTRODUCTION: Food Group Guissona
s itat s / iv Act dere tivities a  És la Cooperativa productora d’aus i bestiar, engreixats am ing ac R ed a les granges dels nostres socis It is the production cooperative of bre ck poultry and livestock fatten in our partners’ farms. Sto

 AGROPECUÀRIA DE GUISSONA S. Coop. Ltda.

s itat i iv Act trials strial  CORPORACIÓ ALIMENTÀRIA GUISSONA S.A. s u ndu l s / I nd i a l i c  És la societat mercantil que fabrica els pinsos compostos i rcia mmer e transforma el bestiar i les aus en productes carnis It is the tradingCom d co es n viti a i company that manufactures compound feed and transform livestock act
and poultry into meat products

Comercialitza els productes carnis que elabora a través de la xarxa de tendes en franquícia “bonÀrea” / It sells self-

elaborated meat products “bonÀrea” franchise stores

through

the

network

of

ib istr D

s itat ió/ ctiv buc ies A i t istr Activi d de ution

l Ful

ació pleta r teg om ation In l c r ca l integ ti ver ertica
v

EVOLUTION

1959
 Creació de la Cooperativa / Birth of Cooperative

1964
 Important producció ramadera de tot tipus d’animals: pollastres, porcs, gallines ponedores, guatlles, galls dindi, vedells, corders, conills... // Important stockbreeding production of all kind of animals: chickens, pigs, laying hens, quail, turkeys, calves, lambs, rabbits ..

1967
 Entra en funcionament els escorxadors propis (aus i porcí) iniciant-se la transformació i la comercialització de producte carni fresc // Its own slaughterhouses become operational (pigs and poultry) starting up the process and marketing of fresh meat product

1970 al 1990
 S’inicia la producció d’elaborats carnis: planta d’elaborats/ Production of elaborated food is started. Elaboration plant.  Experiència negativa: complexitat, dispersió, costos alts, marges escassos (grans poders de compra, competència...), impagats freqüents i importants, marca blanca pel distribuïdor../ Negative experience: complexity, dispersion, high costs, poor margins (high purchasing power, competition) frequent and important unpaids, generic brand for the distributor .. .

EVOLUTION

1994
 Canvi del model de comercialització dels nostres productes carnis / Change of marketing model of our meat products

 

Sistema de Tendes em franquícia per arribar directament a la mestressa de casa / Shops franchise system to reach directly housewife Prova pilot amb 3 tendes (Guissona, Reus i Bcn): producte de qualitat adequada i preus excel·lents (un 30% més barats que la competència) = èxit de clients // Trial run in 3 shops (Guissona, Reus and Barcelona): product with appropriate quality and excellent prices (30% cheaper than competition) = customers success

1999
 Nova societat: CORPORACIÓ ALIMENTÀRIA GUISSONA S.A. que absorbeix les activitats de pinsos i els escorxadors de la Cooperativa i les tendes “bonÀrea”. La Cooperativa AGROPECUÀRIA DE GUISSONA només fa l’activitat ramadera (engreix d’aus i bestiar)// New company: CORPORACIÓ ALIMENTÀRIA

GUISSONA S.A. that takes over feed and slaughterhouses’ activities of the Cooperative and bonÀrea shops. The Cooperative only carries out livestock farming activity (cattle and poultry fattening)

SUMMARY SHEET (I)

Net profit evolution
M€

Total operating income
M€

SUMMARY SHEET (I)

Sales activity 2010
Other Animal Health and Agricultural Services Engineering and Energy Animal feed Shop Meat trade

other Distribution channels

Total operating income 1.150 M€

SUMMARY SHEET (I)

Shops opened by 2010

1 11 27 3 1 1

16 218 39 44 12 373

Total operating income 585 M€
Prices 30% lower than competition The shops are the most efficient of Catalonia. With a 2% surface, have a 6% sales 80% of meat production sold directly through our tents "bonÀrea"

INTEGRACIÓ VERTICAL / VERTICAL INTEGRATION  Producció i Subministre d’aus i bestiar / Production
and supply of poultry and livestock - Producció d’aus d’1 dia (pollets, galls dindi i guatlles) / Production of 1-day birds (chickens, turkeys and quails)

- Granges de selecció de porcí, Engreix a les granges dels socis / Farm selection pig fattening farm in partners  Serveis d’Enginyeria / Engineering Services - Assessorament tècnic. Construcció explotacions ramaderes, Subministre de material ramader / Technical
advice - Construction farms - Provision of livestock equipment

 Animal Alimentation - Producció pinsos (9 fàbriques) / Feed Production (9 plants) : -Control qualitat/ Quality Control - Subministre pinsos (flota transport pròpia / Own fleet of trucks + 150 centres distribució)

VERTICAL INTEGRATION (II)

 Sanitat Animal i Serveis Agropecuaris / Animal Health and
Agricultural Services

 Transformació Càrnia // Meat Processing - Escorxadors (porcs, vedells, corders, pollastres, galls dindi i guatlles)/
Slaughterhouses (pigs, calves, lambs, chickens, turkeys and quails) - - Planta elaborats i cuinats / Plant processed and cooked

 Comercialització/ Marketing
- Direct sales to consumers

(373 shops “bonÀrea”) - Wholesale and retail (13 centres Cash) - E-commerce (tenda virtual bonarea.com)

PROJECTE EXITÓS (I) 1) Programació de tota la producció animal lligada a la venda /
Programming of any animal production related to the sale

- Mitjançant l’engreix del bestiar a les explotacions ramaderes dels socis de la Cooperativa 2) Complexe carni “La Closa” situat a Guissona - 180.000 m2 Slaughterhouses

Escorxadors, sales especejament, planta elaborats i cuinats /

- També hi ha tot l’embassat del producte carni (etiquetatge, pes, preu...) / vacuum-packed (labeling, weight, price ...) - Hi ha integrat tota la logística de la distribució / - There are all
integrated logistics distribution

PROJECTE EXITÓS (II)

- Sales fabricació i envasat de productes alimentaris (cuinats, líquids, làctics, verdura, congelats...) // Area manufacturing and packaging of
food products (cooked, liquid dairy, vegetables, frozen ...)

-

Assecador per 2 milions de pernils
Parma ham

Driving place for 2 milions of

Magatzem dinàmic de 300.000 caixes / Dynamic warehouse of
300,000 boxes

Molls de carrega per 100 camions / Loading docks for 100 trucks

PROJECTE EXITÓS (III) 4) Les tendes de franquicia 5)Gasolineres Xarxa de 33 estacions

Fundació “bonÀrea”
- Promoure activitats esportives i de lleure per dinamitzar el nostre entorn rural

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful