KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

DOKUMEN STANDARD PRESTASI KHB (REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI – TERAS)

04/04/2012

LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1

04/04/2012

LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP)
• Digunakan untuk Pentaksiran Sekolah. • Maklumat yang terdapat dalam DSP ialah Band, Standard, Descriptor dan Evidence. • Descriptor dan Evidence mempunyai kod yang menunjukkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard pada band tertentu.

04/04/2012

LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

3

***

Band
Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu. Disusun secara hierarki. Digunakan untuk tujuan pelaporan. Band 1, Band 2, Band 3…..

  

04/04/2012

LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

4

*** Standard
 

Satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu Pernyataan bersifat generik /umum tentang tahap pertumbuhan pembelajaran. Gambaran holistik tentang pencapaian murid.

04/04/2012

LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

5

***

Descriptor

Pernyataan yang menerangkan APA yang murid tahu dan boleh buat

Kualiti yang boleh ditaksir dan boleh dicapai

04/04/2012

LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

6

***

Evidence (murid)

Pernyataan yang menerangkan BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu dan boleh buat.

Kualiti yang boleh dilaksana dan boleh ditadbir.

04/04/2012

LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

7

***

Evidence (bahan)

Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan.

Dalam bentuk produk atau proses
 


Foto Grafik Artifak Laporan
LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

04/04/2012

8

***

Instrumen

Alat yang digunakan untuk menguji penguasaan/pencapaian murid bagi sesuatu domain.  Ujian bertulis  Ujian secara lisan  Demonstrasi  Ujian amali  Dan lain-lain….
04/04/2012
LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

9

JADUAL BILANGAN EVIDENCE MENGIKUT BAND (TERAS)
BIL TAJUK BAND

DESCRIPTOR
B1D1
B2D1

EVIDENCE
B1D1E1
B2D1E1

1

ORGANISASI BENGKEL DAN KESELAMATAN REKA BENTUK DAN PENGHASILAN PROJEK

1
2

2

1 2 3 4

B1D2 B2D2 B3D1 B4D1

B1D2E1, B1D2E2, B1D2E3
B2D2E1 B3D1E1 B4D1E1

5
6
4 April 2012

B5D1
B6D1

B5D1E1
B6D1E1
10

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BIL 3

TAJUK ELEKTRIK

BAND 1 2

DESCRIPTOR B1D3 B2D3

EVIDENCE E1 E1

4

KERJA PAIP

3 4 1 2
3 4

B3D2 B4D2 B1D4 B2D4
B3D3 B4D3

E1 E1 B1D1E1 B2D4E1, B2D4E2 B3D3E1 B4D3E1

4 April 2012

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

11

BIL 5

TAJUK JAHITAN

BAND B1

DESCRIPTOR
B1D5

EVIDENCE
B1D5E1

6

TANAMAN HIASAN JUMLAH

B2 B3 B1 B2 B3

B2D5 B3D4 B1D6 B2D6 B3D5 22

B2D5E1 B3D4E1 B1D6E1 B1D6E1 B3D5E1 25

4 April 2012

2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

12

DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAND 1 (RBT - TERAS)
BAND STANDARD 1 Mengetahui tentang Tahu Reka Bentuk dan Teknologi serta *** DESCRIPTOR B1D3 Mengetahui tentang asas elektrik EVIDENCE B1D3E1 Menyebut atau menulis sumber elektrik dan jenis wayar

04/04/2012

LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

13

DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAND 2 (RBT - TERAS)
BAND 2 Tahu + Faham STANDARD Mengetahui dan memahami tentang Reka Bentuk dan Teknologi serta *** DESCRIPTOR B2D3 Mengetahui dan memahami asas elektrik EVIDENCE B2D3E1 Menerangkan atau menjelaskan fungsi alatan tangan dan kegunaan wayar

04/04/2012

LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

14

04/04/2012

LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

15

DOKUMEN ITEM CONTOH (DIC)
• Digunakan untuk membantu guru dalam penyediaan item bagi menjalankan Pentaksiran Sekolah untuk memenuhi evidence yang diperlukan • Maklumat yang terdapat dalam DIC ialah Evidence (murid), Evidence (bahan), contoh Instrumen dan Item contoh • Evidence (murid) mempunyai kod untuk tujuan pelaporan formatif
04/04/2012
LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

16

TAFSIRAN BAND 1
Tahu Mengingat semula apa yang telah dipelajari/ menyatakan apa yang murid tahu

04/04/2012

LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

17

DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 1 - (RBT – TERAS)
EVIDENCE (MURID)
B1D3E1 Menyebut atau menulis sumber elektrik dan jenis wayar.

EVIDENCE (BAHAN)
• Kertas jawapan

CONTOH INSTRUMEN
• Ujian bertulis • Ujian secara lisan

ITEM CONTOH
Ujian secara lisan atau ujian bertulis
1.Nyatakan tiga sumber elektrik. a.……………………………………. b.……………………………………. c.……………………………………. 2.Apakah wayar yang digunakan pada perkakas elektrik yang tidak menghasilkan haba?

3.Apakah wayar yang digunakan pada perkakas elektrik yang menghasilkan gerakan?
LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

04/04/2012

18

B1D3E1 (Rujuk Dokumen Standard Prestasi Tingkatan 1)
B1 bermaksud Band 1 iaitu tahu D3 bermaksud descriptor 3 E1 bermaksud evidence 1 Ini bermakna pelajar itu dinilai pada Band 1, Descriptor 3 Dan Evidence 1. Bagi memastikan pelajar itu melepasi penilaian yang dijalankan maka perlu ada evidence yang dapat ditunjukkan.
04/04/2012
LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

19

TAFSIRAN BAND 2
Tahu dan Faham Mempunyai kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi, menjelaskan apa yang murid tahu

04/04/2012

LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

20

DOKUMEN ITEM CONTOH KHB TINGKATAN 1 BAND 2 - (RBT – TERAS)
EVIDENCE (MURID) B2D3E1 Menerangkan atau menjelaskan fungsi alatan tangan dan kegunaan wayar.  EVIDENCE (BAHAN) Kertas jawapan CONTOH INSTRUME N   Ujian bertulis Ujian secara lisan

ITEM CONTOH Ujian bertulis Lengkapkan jadual di bawah. Alatan tangan

Fungsi

04/04/2012

LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

21

B2D3E1 (Rujuk Dokumen Standard Prestasi Tingkatan 1)
B2 bermaksud Band 2 iaitu tahu dan faham D3 bermaksud descriptor 3 E1 bermaksud evidence 1 Ini bermakna pelajar itu dinilai pada Band 2, Descriptor 3 dan Evidence 1. Bagi memastikan pelajar itu melepasi penilaian yang dijalankan maka perlu ada evidence yang dapat ditunjukkan.
04/04/2012
LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

22

Modus Operandi Penggunaan DSP Dan DIC Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

04/04/2012

LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

23

PERINGATAN
Semasa sesi P&P guru wajib menggunakan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) manakala untuk mentaksir guru wajib menggunakan Dokumen Standard Prestasi (DSP)* dan MPP (Manual Pentaksiran Pusat) yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan.
* Gunakan / Rujuk DIC untuk membantu guru menyediakan item
contoh.
04/04/2012
LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

24

PENGURUSAN EVIDENCE
• Evidence bahan mesti disimpan dalam file. • Evidence yang disimpan secara sistematik melibatkan evidence DSP dan evidence MPP dalam satu fail. • Penyelang (separator) mesti diletakkan bagi membezakan evidence DSP dan evidence MPP. • Fail yang mengandungi evidence bahan murid mesti disimpan dalam almari yang berkunci.

04/04/2012

LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

25

LEMBARAN EVIDENCE

KOD EVIDENCE : ………………

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN
EVIDENCE MURID Tarikh Pentaksiran

Dilaksanakan oleh, .......................................... (

Disahkan oleh, ......................................... (

)

)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

04/04/2012

LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

26

LAMPIRAN A KOD EVIDENCE : B3 / B4/ B5 / B6 D1E1

BORANG SENARAI SEMAK AMALI
Nama Murid : ……………………......……….
KOD EVIDENCE B3D1E1

Tingkatan

: ……………….........

Tandakan ( √ ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir.
BAND
3

PENERANGAN EVIDENCE
Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah. Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah mengikut *peraturan. Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk kepada pernyataan masalah dengan *daya usaha.

TARIKH

* CATATAN

4

B4D1E1

5

B5D1E1

Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah dan 6 B6D1E1 melahirkan *idea baharu sebagai nilai tambah. * Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.
Dilaksanakan oleh, Disahkan oleh,

.......................................... ( ) Perhatian: Murid dikehendaki mengemukakan kerja projek dan laporan aktiviti.

......................................... (

)

04/04/2012

LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

27

PROSEDUR PENGESAHAN PELAKSANAAN

EVIDENCE

• Murid menyediakan evidence bahan berdasarkan kepada Dokumen Standard Prestasi

• Murid boleh ditaksir semula bagi memenuhi evidence yang dikehendaki
• Evidence yang telah telah memenuhi evidence yang ditaksir mesti disahkan oleh pentaksir sekolah • Evidence yang lengkap mesti dimasukkan ke dalam ring file

04/04/2012

LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

28

SEKIAN TERIMA KASIH
04/04/2012
LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

29