130ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το θλιακό μασ ςφςτθμα

Δραςτθριότθτεσ από τθν μακθςιακι
περιοχι των Φυςικϊν Επιςτθμϊν

Συηθτιςαμε και καταγράψαμε ότι γνϊριηαν τα παιδιά για το διάςτθμα

Στθ ςυνζχεια τα παιδιά
ηωγράφιςαν
με
λαδοπαςτζλ ότι ικελαν
για το διάςτθμα και
γράψαμε ςτθν πίςω
πλευρά τθσ ηωγραφιάσ
τουσ ότι μασ είπαν γι’
αυτιν.
Αφοφ
φωτογραφίςαμε όλα
τα ζργα τουσ τα
μετατρζψαμε
ςε
εννοιολογικό χάρτθ, με
τθν χριςθ κατάλλθλου
λογιςμικοφ.

Οι ιδζεσ και γνϊςεισ των νθπίων μασ για το διάςτθμα, όπωσ απεικονίηονται
ςτθν ηωγραφικι τουσ και με τα λόγια που χρθςιμοποίθςαν για να μασ
περιγράψουν αυτό που ηωγράφιςαν.

Σε χαρτί του μζτρου ςχεδιάςαμε με διαβιτθ μεγάλουσ κφκλουσ και τα
παιδιά τουσ χρωμάτιςαν με λαδοπαςτζλ ςτα χρϊματα των πλανθτϊν
και του ιλιου. Εδϊ βλζπουμε από πάνω προσ τα κάτω: Τον Ερμι, τθν
Γθ, τον Κρόνο, τον ιλιο και τον Άρθ.

Η Γθ μασ!

Οι πλανιτεσ ζχουν ςχιμα ςφαιρικό. Ζτςι και μείσ φτιάξαμε μεγάλεσ και
μικρζσ ςφαίρεσ τςαλακϊνοντασ και τυλίγοντασ παλιζσ εφθμερίδεσ.

Τα παιδιά άλειψαν με κόλλα τα ηωγραφιςμζνα χαρτιά και τα τφλιξαν ςτισ
ςφαίρεσ που είχαν φτιάξει.

Ζτοιμοσ ο Ερμισ!

Το θλιακό μασ
ςφςτθμα,
το μικρό μασ
πλανθτάριο
είναι ζτοιμο!