Mahkota Hotel Melaka 19 -23 September 2011

Kuasa Pengarah Peperiksaan Dengan Persetujuan Menteri

COMPANY LOGO

Memberi nasihat, memantau & membuat analisis tentang PBS

Untuk mengendalika n semua peperiksaan mengikut peraturanperaturan garis panduan & arahan tentang peperiksaan

Untuk mengadakan peperiksaan, untuk mengendalikan pemantauan peperiksaan & menguatkuasak an peraturanperaturan garis panduan & arahan tentang peperiksaan
3

Transformasi Pentaksiran Pendidikan

Antaranya ialah………. Mengurangkan peperiksaan pusat Memartabatkan PBS Memartabatkan guru dan sekolah Memberi penekanan kepada aspek intelektual (jasmani, emosi, rohani, sosial)

PENTAKSIRAN
Proses mengumpul maklumat untuk membuat sesuatu keputusan bagi satu program pembelajaran

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
Satu pendekatan pentaksiran bersifat holistik yang menilai aspek kognitif (intelek), afektif (emosi dan rohani) dan psikomotor (jasmani) selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).

1 2 3 4

Pentaksiran Pusat Pentaksiran Sekolah Pentaksiran Psikometrik Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK)

Akademik  Pentaksiran Pusat  Pentaksiran Sekolah
Bukan Akademik  Pentaksiran Psikometrik  PAJSK

Pentaksiran pusat merupakan satu pendekatan pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah dengan peraturan pentaksiran, instrumen pentaksiran, tugasan, garis panduan, peraturan penskoran dikeluarkan oleh LP.

1 Pentaksiran Pusat

2 Pentaksiran Sekolah
Pentaksiran sekolah merupakan satu pendekatan pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah dengan peraturan pentaksiran, instrumen pentaksiran, tugasan dan peraturan penskoran dibangunkan oleh sekolah berdasarkan dokumen dan panduan yang dikeluarkan oleh LP.

3 Pentaksiran Psikometrik
Pentaksiran psikometrik merupakan satu ujian yang mengukur kebolehan semula jadi (innate ability) murid dan kebolehan yang diperoleh (acquired ability) daripada pengalaman dan persekitaran.

Maklumat tambahan

Tiada proses pengajaran-pembelajaran

Tiada kurikulum
Pelaksanaan

Kendalian pusat (telah dimulakan mulai 2009, Ujian Aptitud Tahun 6) Kendalian sekolah

Pentaksiran Aktiviti Jasmani adalah pentaksiran yang mengukur dan menilai perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan murid. Panduan pentaksiran disediakan oleh LP bersama organisasi yang berkenaan dengan bidang kepakaran mereka.

 

Rujukan Norma Rujukan Kriteria Rujukan Standard

Mentaksir murid dan melapor prestasi murid dengan meletakkan murid dalam sistem pangkat/aras dan membanding antara murid merujuk kepada skor/markah yang diperoleh
Menggunakan skema pemarkahan

 


Setiap aktiviti yang ditaksir diberikan skor Skor dalam bentuk gred A, B, C.….. Skor dalam bentuk markah 1, 2, 3… Prestasi murid dilaporkan

Mentaksir murid dan melapor prestasi murid dengan melihat apa yang telah disempurnakan oleh murid merujuk kepada kriteria sesuatu domain
Menggunakan dokumen/manual yang menerangkan kriteria sesuatu domain (ada qualifier)

 


 

Setiap aktiviti yang ditaksir diberikan skor Setiap skor ada kriteria masing-masing Skor dalam bentuk gred A, B, C.….. Skor dalam bentuk 1, 2, 3… Prestasi murid dilaporkan

Mentaksir murid dan melapor prestasi murid dengan menerangkan tentang kemajuan/pertumbuhan murid dalam pembelajaran merujuk kepada standard
Menggunakan dokumen/manual yang menerangkan standard sesuatu domain

Setiap aktiviti yang ditaksir dipadankan kepada evidence Setiap penguasaan disandarkan kepada evidence masing-masing Evidence menunjukkan apa yang murid tahu dan boleh buat Prestasi murid dilaporkan

 


 

Menggunakan Rujukan Standard Melihat perkembangan (growth) murid Ada evidence murid Ada evidence bahan Berdasarkan deskriptor dan standard

Proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahaptahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum

***
• Rujukan standard memberi interpretasi apa yang murid tahu dan boleh buat (vs markah/gred.) • Rujukan standard memberi maklumat selanjutnya tentang pencapaian murid dalam pembelajaran (vs kedudukan /nombor) • Rujukan standard menunjukkan pertumbuhan (vs kriteria)
@ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

5 April 2012

23

• Tiada had kepada peratusan murid untuk mencapai sesuatu standard • Taburan markah / gred tidak ditetapkan • Pelaporan adalah serasi dengan kehendak pendidikan

@ 2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

5 April 2012

24

BAGAIMANA MEREALISASIKAN PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD untuk PENTAKSIRAN SEKOLAH?
Perlu Standard Prestasi

Terminologi dalam Pentaksiran Rujukan Standard Untuk Standard Prestasi

 

Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu Disusun secara hierarki Digunakan untuk tujuan pelaporan
Band 1, Band 2, Band 3…..

Satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu Pernyataan bersifat generik /umum tentang tahap pertumbuhan pembelajaran Gambaran holistik tentang pencapaian murid

Pernyataan yang menerangkan APA yang murid tahu dan boleh buat Kualiti yang boleh ditaksir dan boleh dicapai

Pernyataan yang menerangkan BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu dan boleh buat Kualiti yang boleh dilaksana dan dicapai oleh murid dan boleh ditadbir

Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan Dalam bentuk produk atau proses
  

Foto Grafik Artifak Laporan

Alat yang digunakan untuk menguji penguasaan/pencapaian murid bagi sesuatu domain.  Ujian bertulis  Ujian secara lisan  Demonstrasi  Ujian amali  Pemerhatian  Dan lain-lain

6
5 4 3 2

Tahu + Faham + Boleh Buat dengan beradab mithali
Tahu + Faham + Boleh Buat dengan beradab terpuji Tahu + Faham + Boleh Buat dengan beradab Tahu + Faham + Boleh buat Tahu + Faham

1

Tahu

Pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan dimana kedudukan murid dalam perkembangan pembelajarannya. Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran

Format Standard Prestasi dalam Dokumen Standard Prestasi (DSP)

Band 6 5 4 3 2 1

Standard

Deskriptor

Evidence

Band 6 5 4 3 2 1

Standard Pernyataan generik / umum tentang tahap pertumbuhan / perkembangan pembelajaran

Deskriptor Pernyataan tentang APA murid tahu dan boleh buat (mata pelajaran)

Evidence
Pernyataan tentang BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu dan boleh buat

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Band 6 PERINGATAN

Band 5
Band 4 Band 3 1 PERNYATAAN STANDARD bagi sesuatu mata pelajaran mesti boleh digunapakai dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3. (Rujuk Objektif Mata Pelajaran) 2 DESKRIPTOR adalah berdasarkan tahun–tahun tertentu (Rujuk Kurikulum Tahun berkenaan)

Band 2 Band 1

 

B – Band D – Deskriptor E - Evidence

Band

Pernyataan Standard

Tingkatan 1 2011
B6D1 B5D1 B4D1 B3D1 B6D1E1 B5D1E1 B4D1E1 B3D1E1 BED1E2 B3D1E3 B3D2E1 B3D3E1 B3D3E2 D2D1E1 B2D1E2 B2D1E3 B1D1E1 B1D1E2 B1D2E1

6 5 4

B6 B5 B4

3

B3

B3D2 B3D3 B2D1

2 1

B2
B1D1

B1
B1D2

Nota : Bilangan Deskriptor dan Evidence mengikut keperluan mata pelajaran

Band
B3
(Kemahiran Hidup Besepadu - KT

Standard

Deskriptor
D1

Evidence
D1E1 D1E2 D1E1 D1E2 D2E1 D1E1 D1E2 D1E3 D2E1 D2E2 D3E1 D3E2 D3E3

B3
(Kemahiran Hidup Besepadu - Pert

D1

D2
D1

B3
(Kemahiran Hidup Besepadu - ERT)

D2

D3

 Dokumen

Standard Prestasi akan dimuat naik untuk dicapai oleh sekolah dan melaksanakan PBS

Sistem Pengaplikasian PBS (SPPBS)
- masih dalam pembangunan..

BAGAIMANA MEREALISASIKAN PENTAKSIRAN untuk PENTAKSIRAN PUSAT? Perlu Manual Pentaksitran Pusat

1
Pelaporan (berasaskan skor yang diperoleh)

Format & tugasan disediakan oleh LP

2

Tugasan berbeza setiap tahun

Pemantauan dan penyelarasan bagi penjaminan kualiti & standard

7

PRINSIP PP

3

Dilaksana di sekolah

Skor berdasarkan rubrik yang disediakan oleh LP

6 5

4

Tempoh pelaksanaan ditentukan oleh LP

Ditaksir oleh guru mata pelajaran

MANUAL PENTAKSIRAN PUSAT (PP)
Maklumat am Tugasan Kaedah pelaksanaan Tempoh Kaedah penskoran Evidence Pelaporan

Dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Berubah setiap tahun Berasaskan komponen teras dan / elektif

TUGASAN

PELAKSANAAN
Pelaksanaan secara individu atau berkumpulan Semasa pengajaran dan pembelajaran Berasaskan proses atau produk atau kombinasi

Rubrik

PENSKORAN

Definisi: Rubrik ialah alat penskoran yang secara terang menunjukkan prestasi yang diharapkan untuk sesuatu tugasan atau sesuatu kerja.

***
Rubrik ialah alat penskoran yang mengandungi set kriteria dan standard, merujuk kepada objektif pembelajaran.

***
Rubrik ialah satu set kategori bagi suatu hasil kerja dapat dilihat dengan kualiti atau proses dapat ditunjukkan supaya prestasinya dapat ditaksir.

PELAPORAN
Skor pencapaian Pernyataan

terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful