1/45

Một số khái niệm liên quan
Các dạng chuẩn
Dạng chuẩn 1 (1NF- Fist normal form)
Dạng chuẩn 2 (2NF- Second normal form)
Dạng chuẩn 3 (3NF- Third normal form)
Dạng chuẩn BCNF (Boyce Codd normal form)
Thuật toán tìm dạng chuẩn cao nhất của lược đồ
Mối quan hệ giữa các dạng chuẩn

2/45

Một số khái niệm liên quan
Các dạng chuẩn
Dạng chuẩn 1 (1NF- Fist normal form)
Dạng chuẩn 2 (2NF- Second normal form)
Dạng chuẩn 3 (3NF- Third normal form)
Dạng chuẩn BCNF (Boyce Codd normal form)
Thuật toán tìm dạng chuẩn cao nhất của lược đồ
Mối quan hệ giữa các dạng chuẩn

3/45
Chuẩn hóa:
Là quá trình tách một lược đồ quan hệ thành một tập các
lược đồ con, sao cho quá trình tách là không mất thông tin
và các lược đồ con là tối ưu hơn lược đồ ban đầu theo nghĩa:
hạn chế dư thừa dữ liệu, thuận lợi cho các quá trình tạo lập,
cập nhật và các thao tác tìm kiếm khác.

Định nghĩa về thuộc tính khóa:
Cho lược đồ quan hệ α=(U, F), thuộc tính AeU được gọi là
thuộc tính khóa nếu như A thuộc một trong các khóa nào đó,
ngược lại A được gọi là thuộc tính không khóa.

4/45
Định nghĩa phụ thuộc hàm đầy đủ:
Cho lược đồ quan hệ α=(U, F), X, Y, Y_U tập thuộc tính
Y được gọi là phụ thuộc hàm đầy đủ vào tập thuộc tính
X nếu như Y phụ thuộc hàm vào X nhưng không phụ
thuộc hàm vào bất kỳ một tập con thực sự nào của x tức
là:
- X→ Y ( Y phụ thuộc hàm vào X)
- ¬ X’c X thì X’→ Y (mọi tập con thực sự của X đều
không thể xác định hàm Y)

5/45
Định nghĩa phụ thuộc hàm bắc cầu:
Cho lược đồ quan hệ α=(U, F), X_U, AeU, thuộc tính A
được gọi là phụ thuộc hàm bắc cầu vào tập thuộc tính X
nếu như Y _X để:
- X → Y
- Y → A
- Y → X
- A e XY
Nêú X → Y và Y không phụ thuộc bắc cầu vào X thì Y
phụ thuộc hàm trực tiếp vào X

6/45
-

Một số khái niệm liên quan
Các dạng chuẩn
Dạng chuẩn 1 (1NF- Fist normal form)
Dạng chuẩn 2 (2NF- Second normal form)
Dạng chuẩn 3 (3NF- Third normal form)
Dạng chuẩn BCNF (Boyce Codd normal form)
Thuật toán tìm dạng chuẩn cao nhất của lược đồ
Mối quan hệ giữa các dạng chuẩn

7/45
Sự cần thiết chuẩn hóa dữ liệu:
• Mục tiêu: là triệt tiêu mức cao nhất khả năng xuất hiện các
dị thường thông tin khi thực hiện các phép lưu trữ.
• Chẩn hóa: khảo sát danh sách các thuộc tính và áp dụng
các tập quy tắc phân tích vào danh sách đó, biến đổi thành
nhiều tập nhỏ hơn sao cho:

Tối thiểu việc lặp lại.
Tránh dị thường thông tin.
Xác định và giải quyết được sự không rõ ràng, nhập
nhằng trong suy diễn.8/45
Quá trình chuẩn hóa:
Là quá trình tách lược đồ quan hệ về một nhóm tương
đương các lược đồ quan hệ chiếu sao cho khi kết nối tự nhiên
không làm tổn thất thông tin và bảo toàn được các phụ thuộc
hàm.

Cơ sở chuẩn hóa:
Dựa trên các khái niệm về phụ thuộc hàm, phụ thuộc hàm
đầy đủ, khóa, các thuộc tính không khóa…


9/45
Ví dụ:
Lược đồ quan hệ QLCAP( TC#, GTR, MC#, N#, NXS)
Trong đó: TC# : Mã tuyến cáp GTR : Giá trị của cáp
NSX : Nước sản xuất MC# : Mã cáp
N# : Mã nước sản xuất
Ngữ nghĩa dữ liệu như sau:
Trong một tuyến cáp, giá trị của một loại cáp được xác định
duy nhất.
Mỗi mã cáp xác định mã nước sản xuất cáp.
Mã nước xác định tên nước sản xuất.


10/45

Hình 16.1: Sơ đồ các phụ thuộc hàm trong lược đồ
quan hệ QLCAP


GTR
MC#
TC#
NSX
N#
Ví dụ:
11/45TC# GTR MC# N# NSX
T01 200 C01 HAQ Hàn Quốc
T01 250 C02 HAQ Hàn Quốc
T01 220 C03 VTC Việt Nam
T02 500 C01 HAQ Hàn Quốc
T02 400 C04 JAN Nhật Bản
T03 100 C05 RUS Nga
T04 400 C06 CHN Trung Quốc
T04 450 C03 VTN Việt Nam
Bảng 16.1: Một thể hiện của lược đồ quan hệ
QLCAP
12/45

Một số khái niệm liên quan
Các dạng chuẩn
Dạng chuẩn 1 (1NF- Fist normal form)
Dạng chuẩn 2 (2NF- Second normal form)
Dạng chuẩn 3 (3NF- Third normal form)
Dạng chuẩn BCNF (Boyce Codd normal form)
Thuật toán tìm dạng chuẩn cao nhất của lược đồ
Mối quan hệ giữa các dạng chuẩn

13/45

Định nghĩa:
Một lược đồ quan hệ α=(U, F) được gọi là ở dạng chuẩn một
( 1NF) nếu và chỉ nếu tất cả miền giá trị của các thuộc tính
của R đều nguyên tố (không thể phân chia được)

Ví dụ:
Xét quan hệ S(S#, PRO), thấy rằng thuộc tính PRO chứa các
giá trị không nguyên tố. Vì vậy quan hệ này không phải là
quan hệ dạng chuẩn 1NF.
14/45
Ví dụ:
Bảng 16.2: Một ví dụ quan hệ không 1NF.

S# PRO
P# QTY
S1 100 1
200 1
300 2
S2 100 2
200 2
S3 300 3
100 1
15/45

Một số khái niệm liên quan
Các dạng chuẩn
Dạng chuẩn 1 (1NF- Fist normal form)
Dạng chuẩn 2 (2NF- Second normal form)
Dạng chuẩn 3 (3NF- Third normal form)
Dạng chuẩn BCNF (Boyce Codd normal form)
Thuật toán tìm dạng chuẩn cao nhất của lược đồ
Mối quan hệ giữa các dạng chuẩn

16/45
Trước khi nghiên cứu dạng chuẩn thứ 2, ta xét ví dụ sau đây:
Xét CSDL gồm 2 lược đồ quan hệ THI (MONTHI,
GIAOVIEN) và SINHVIEN ( MONTHI, MSSV, TEN, TUOI,
DCHI, DIEM) phản ánh thông tin về kết quả thi của một
đơn vị nào đó.
Trong quan hệ THI thì MONTHI là khóa và trong quan hệ
SINHVIEN thì MONTHI và MSSV là khóa.
Ở quan hệ thứ hai dễ nhận thấy rằng MONTHI, MSSV,
DIEM xác định kết quả thi của sinh viên còn MSSV, TEN,
TUOI, DCHI xác định đối tượng dự thi.

17/45
Xét các hiện hành của 2 lược đồ quan hệ THI và SINHVIEN
như sau:
THI


MONTHI GIAOVIEN
Toán T.Trợ
Lý T.Công
Hóa T.Giao
18/45
SINHVIEN


MONTHI MSSV TEN TUOI DCHI DIEM
Toán 11 Lan 20 HN 8.0
Toán 12 Hue 21 HY 7.5
Hóa 11 Lan 20 HN 7.0
Hóa 12 Hue 21 HY 6.0
Lý 11 Lan 20 HN 5.0
Lý 13 An 21 BN 4.0
19/45
Trong quá trình cập nhật, truy suất dữ liệu xuất hiện các vấn
đề sau:

 Dư thừa dữ liệu
 Phép thay đổi
 Phép chèn
 Phép loại bỏ


20/45
Định nghĩa:
Cho lược đồ quan hệ α=(U, F), lược đồ α được gọi là ở dạng
chuẩn 2( ký hiệu là 2 NF) nếu như lược đồ ở dạng chuẩn 1
NF và các thuộc tình không khóa của α là phụ thuộc đầy đủ
vào khóa chính.
Thuật toán kiểm tra lược đồ có ở dạng chuẩn 2NF
hay không?
Input: Lược đồ quan hệ α =( U, F)
Output: Khẳng định α có đạt dạng chuẩn 2NF hay không


21/45
Thuật toán 1:
Thuật toán kiểm tra dạng chuẩn 2NF
Vào: Lược đồ quan hệ Q, tập phụ thuộc hàm F
Ra: Khẳng định Q cóa đạt dạng chuẩn 2NF hay không
Bước 1: Tìm tất cả các khóa của Q
Bước 2: Với tất cả các khóa K, tìm bao đóng của tất cả các
tập con thật sự S của K.
Bước 3: Nếu có bao đóng S
+
chứa thuộc tính không khóa thì
Q không đạt chẩn 2NF ngược lại Q đạt được dạng chuẩn
2NF.

22/45
Ví dụ:
Cho lược đồ quan hệ Q(A, B, C, D) và tập phụ thuộc hàm:
F={AB→C, B→D, BC→A } . Hỏi Q có đạt chuẩn 2NF hay
không?
Giải:
I
o
=Q \ ( R
i
-L
i
)=ABCD \ (CDA)=B. I
o
=Q
N={ ( R
i
-L
i
) sao cho L
i
_I
o
}=D
N’=(I
o
N)
+
\ I
o
=(BD)
+
\ B = D (N’_ N
o
)
N’’= R
i
- L
i
=ACD \ ABC=D
N
o
=NN’N’’=D
B=Q \ N
o
\ I
o
=ABCD \ D \ B=AC
Vì B=2 => có hai khóa BA và BC

23/45
I
o
={ B}, B={AC}


Khóa là K =AB và K =BC. Ta thấy Bc K , B→D, D là
thuộc tính không khóa => thuộc tính không khóa không phụ
thuộc đầy đủ vào khóa .
=> Q không đạt chuẩn 2NF.


X (I
o
X ) (I
o
X )
+
Siêu khóa Khóa
B BD
A AB ABCD AB AB
C BC ABCD ABCD BC
AC ABC ABCD ABC
24/45
Thuật Toán 2:
Bước 1: Tìm tất cả các khóa của lược đồ α, từ tất cả các khóa
này ta suy ra các thuộc tính không khóa của lược đồ α. Ký
hiệu tập thuộc tính không khóa này là NK.
Bước 2: Với mỗi khóa Ki
,
ký hiệu họ của các tập con thực sự
của Ki{ S1, S2, …, Ski }, ký hiệu Q={ Q1, Q2, …, Qn } là
họ tất cả các tập con thực sự của khóa Ki.
Bước 3: Tìm bao đóng Q
+
={ Q1
+
,

Q2
+
, …, Qn
+
}
Bước 4: Nếu Q
+
· NK=| với mọi i=1…n thì lược đồ

α ở dạng
chuẩn 2NF ngược lại tồn tại Q
+
· NK=| thì lược đồ α không
ở dạng chuẩn 2NF.


25/45

Một số khái niệm liên quan
Các dạng chuẩn
Dạng chuẩn 1 (1NF- Fist normal form)
Dạng chuẩn 2 (2NF- Second normal form)
Dạng chuẩn 3 (3NF- Third normal form)
Dạng chuẩn BCNF (Boyce Codd normal form)
Thuật toán tìm dạng chuẩn cao nhất của lược đồ
Mối quan hệ giữa các dạng chuẩn

26/45
Định nghĩa 1:
Cho lược đồ quan hệ α= ( U, F), lược đồ α được gọi là ở
dạng chuẩn 3 ( ký hiệu là 3 NF), nếu như lược đồ ở dạng
chuản 2NF và các thuộc tính không khóa của α là không phụ
thuộc hàm bắc cầu vào khóa chính.
Định nghĩa 2:
Cho lược đồ quan hệ α =( U, F), lược đồ α được gọi là ở
dạng chuẩn 3, ký hiệu là 3NF, nếu như mọi phụ thuộc hàm
X→ A e F
+
với A e X thì:
- Hoặc X là siêu khóa.
- Hoặc A là thuộc tính khóa.


27/45

Nhận xét:
Lược đồ quan hệ α =( U, F), với F là tập các phụ thuộc hàm
có vế phải chỉ gồm một thuộc tính. Khi đó lược đồ α ở dạng
chuẩn 3NF khi và chỉ khi mọi phụ thuộc hàm X→Ae F với
A e X đều có :
- Hoặc X là siêu khóa.
- Hoặc A là thuộc tính khóa.


28/45

Thuật toán kiểm tra lược đồ có ở dạng chuẩn 3NF hay
không?
Từ định nghĩa về dạng chuẩn 3NF trên ta có thuật toán
kiểm tra xem một lược đồ có ở dạng chuẩn 3NF hay không
như sau:
Input: Lược đồ quan hệ α =( U, F)
Output: Khẳng định α có đạt dạng chuẩn 3NF hay không


29/45
Thuật toán 1:
Thuật toán kiểm tra dạng chuẩn BCNF
Vào: Lược đồ quan hệ Q, tập phụ thuộc hàm F
Ra: Khẳng định Q có đạt dạng chuẩn 3NF hay không
Bước 1: Tìm tất cả khóa của Q.
Bước 2: Từ F tạo tập phụ thuộc hàm tương đương F
Itt
có vế
phải một thuộc tính.
Bước 3: Nếu mọi phụ thuộc hàm X→ Ae F
Itt
với A e X đều
có X là siêu khóa hoặc A là một thuộc tính khóa thì Q đạt
chẩn 3 ngược lại Q không đạt chuẩn 3.

30/45
Ví dụ:
Cho lược đồ quan hệ Q(A, B, C, D)
F={ AB→C; D→B; C→ABD }
Hỏi lược đồ có ở dạng chuẩn 3NF?
Giải:
I
o
=Q \ ( R
i
-L
i
)=ABCD \ ABCD= | , I
o
=Q
N={ ( R
i
-L
i
) sao cho L
i
_I
o
}= |
N’=(I
o
N)
+
\ I
o
= | (N’_ N
o
)
N’’= R
i
- L
i
=ABCD \ ABCD= |
N
o
=NN’N’’= |
B=Q \ N
o
\ I
o
=ABCD \ | \ =ABCD
Vì B=4>2
=> I
o
={|}, B={ABCD}

31/45
K
1
= { AB };K
2
= { AD };
K
3
= { C } là khóa
=> mọi phụ thuộc hàm
X→AeF đều có A là
thuộc tính khóa.
Vậy Q đạt chuẩn 3NF.

X (I
o
X ) (I
o
X )
+
Siêu khóa Khóa
A A A
B B B
C C ABCD C C
D D BD
AB AB ABCD AB AB
AC AC ABCD AC
AD AD ABCD AD AD
BC BC ABCD BC
BD BD BD
CD CD ABCD CD
ABC ABC ABCD ABC
ABD ABD ABCD ABD
ACD ACD ABCD ACD
BCD BCD ABCD BCD
32/45

Thuật toán 2:

Bước 1: Tìm tất cả khóa của lược đồ α.
Bước 2: Từ F tìm tập phụ thuộc hàm tương đương F’, mà vế
phải của các phụ thuộc hàm trong F’ chỉ có một thuộc tính.
Bước 3: Nếu mọi phụ thuộc hàm X→AeF’ với AeX đều có X
là siêu khóa hoặc A là thuộc tính khóa thì α đạt chuẩn 3NF
ngược lại α không đạt chuẩn 3NF.

33/45

Một số khái niệm liên quan
Các dạng chuẩn
Dạng chuẩn 1 (1NF- Fist normal form)
Dạng chuẩn 2 (2NF- Second normal form)
Dạng chuẩn 3 (3NF- Third normal form)
Dạng chuẩn BCNF (Boyce Codd normal form)
Thuật toán tìm dạng chuẩn cao nhất của lược đồ
Mối quan hệ giữa các dạng chuẩn

34/45
Định nghĩa 1:
Cho lược đồ quan hệ α= ( U, F), lược đồ α được gọi là ở
dạng chuẩn Boyce Codd, ký hiệu là BCNF, nếu như lược đồ
ở dạng chuẩn 1NF và nếu X→AeF
+
(AeX) thì X phải là siêu
khóa của lược đồ.
Định ngĩa 2:
Cho lược đồ quan hệ α= ( U, F), lược đồ α được gọi là ở
dạng chuẩn Boyce Codd, ký hiệu là BCNF, nếu như lược đồ
ở dạng chuẩn 1NF và nếu X→AeF

là phụ thuộc hàm không
tầm thường (Y. X) thì X phải là siêu khóa của lược đồ.

35/45

Thuật toán kiểm tra lược đồ ở dạng chuẩn BCNF hay
không?
Từ định nghĩa về dạng chuẩn BCNF trên ta có thuật toán
kiểm tra xem một lược đồ có ở dạng chuẩn BCNF hay không
như sau:
Input: Lược đồ quan hệ α =( U, F)
Output: Khẳng định α có đạt dạng chuẩn BCNF hay không

36/45
Thuật toán 1:
Thuật toán kiểm tra dạng chuẩn BCNF
Vào: Lược đồ quan hệ Q, tập phụ thuộc hàm F
Ra: Khẳng định Q có đạt dạng chuẩn 3NF hay không
Bước 1: Tìm tất cả khóa của Q.
Bước 2: Từ F tạo tập phụ thuộc hàm tương đương F
Itt
có vế
phải một thuộc tính.
Bước 3: Nếu mọi phụ thuộc hàm X→ Ae F
Itt
với A e X đều
có X là siêu khóa thì Q đạt chẩn BCNF ngược lại Q không
đạt chuẩn BCNF.
37/45
Ví dụ:
Q (A, B, C, D, E, I) F={ACD→EBI; CE→AD }.
Hỏi Q có đạt chuẩn BCNF hay không?
Giải:
I
o
=Q \ ( R
i
-L
i
)=ABCDEI \ (EBIAD)=C => I
o
=Q
N={ ( R
i
-L
i
) sao cho L
i
_I
o
} = |
N’=(I
o
N)
+
\ I
o
= | (N’_ N
o
)
N’’= R
i
- L
i
=ABDEI \ ACDE=BI
N
o
=NN’N’’=BI
B=Q \ N’ \ I
o
=ABCDEI \ BI \ C=ADE
Vì B=3>2 => I
o
={ C}, B={ADE}
38/45
F =F
Itt
={ ACD→E, ACD→B, ACD→I, CE→A, CE→D}
Mọi phụ thuộc hàm của F
Itt
đều có vế trái là siêu khóa
=> Q đạt dạng chuẩn BCNF.

X (I
o
X ) (I
o
X )
+
Siêu khóa Khóa
C C
A AC AC
D CD CD
E CE ABCDEI CE CE
AD ACD ABCDEI ACD ACD
AE ACE ABCDEI ACE
DE CDE ABCDEI CDE
ADE ACDE ABCDEI ADE
39/45
Thuật tán 2:

Bước 1: Từ F tìm tập phụ thuộc hàm tương đương F’, mà vế
phải của các phụ thuộc hàm trong F’ chỉ có một thuộc tính.

Bước 2: Nếu mọi phụ thuộc hàm X→AeF
+
với AeX đều có
X là siêu khóa thì α đạt chẩn BCNF ngược lại α không đạt
chuẩn BCNF.

40/45

Một số khái niệm liên quan
Các dạng chuẩn
Dạng chuẩn 1 (1NF- Fist normal form)
Dạng chuẩn 2 (2NF- Second normal form)
Dạng chuẩn 3 (3NF- Third normal form)
Dạng chuẩn BCNF (Boyce Codd normal form)
Thuật toán tìm dạng chuẩn cao nhất của lược đồ
Mối quan hệ giữa các dạng chuẩn

41/45
Cho lược đồ quan hệ α =( U, F), hãy tìm dạng chuẩn cao nhất
của lược đồ α.
Input: Lược đồ quan hệ α =( U, F) ( ở đây ta giả thiết rằng
lược đồ α đã được chuẩn hóa, tức là đã ở dạng chuẩn 1).
Output: Dạng chuẩn cao nhất của lược đồ α.
Thuật toán:
Bước 1: Tìm tất cả các khóa của lược đồ α.
Bước 2: Sử dụng thuật toán kiểm tra lược đồ ở dạng chuẩn
BCNF, nếu lược đồ ở dạng BCNF thì dừng thuật toán và kết
luận dạng chuẩn cao nhất của lược đồ là BCNF, ngược lại thì
chuyển qua bước tiếp theo.


42/45
Thuật toán:

Bước 3: Sử dụng thuật toán kiểm tra lược đồ ở dạng chuẩn
3NF, nếu lược đồ ở dạng 3NF thì dừng thuật toán và kết luận
dạng chuẩn cao nhất của lược đồ là 3NF, ngược lại thì
chuyển qua bước tiếp theo.
Bước 4: Sử dụng thuật toán kiểm tra lược đồ ở dạng chuẩn
2NF, nếu lược đồ ở dạng 2NF thì dừng thuật toán và kết luận
dạng chuẩn cao nhất của lược đồ là 3NF, ngược lại thì lược
đồ ở dạng chuẩn 1NF.43/45

Một số khái niệm liên quan
Các dạng chuẩn
Dạng chuẩn 1 (1NF- Fist normal form)
Dạng chuẩn 2 (2NF- Second normal form)
Dạng chuẩn 3 (3NF- Third normal form)
Dạng chuẩn BCNF (Boyce Codd normal form)
Thuật toán tìm dạng chuẩn cao nhất của lược đồ
Mối quan hệ giữa các dạng chuẩn

44/45
Định lý: Một lược đò ở dạng chuẩn cao khi thì cũng ở dạng
chuẩn thấp, tuy nhiên điều ngược lại có thể đúng, điều này
được môt tả trong hình sau:1NF
2NF
3NF
BCNF
45/45

Một số khái niệm liên quan Các dạng chuẩn Dạng chuẩn 1 (1NF- Fist normal form) Dạng chuẩn 2 (2NF- Second normal form) Dạng chuẩn 3 (3NF- Third normal form) Dạng chuẩn BCNF (Boyce Codd normal form) Thuật toán tìm dạng chuẩn cao nhất của lược đồ Mối quan hệ giữa các dạng chuẩn
2/45

Một số khái niệm liên quan Các dạng chuẩn Dạng chuẩn 1 (1NF- Fist normal form) Dạng chuẩn 2 (2NF- Second normal form) Dạng chuẩn 3 (3NF- Third normal form) Dạng chuẩn BCNF (Boyce Codd normal form) Thuật toán tìm dạng chuẩn cao nhất của lược đồ Mối quan hệ giữa các dạng chuẩn

3/45

Chuẩn hóa: Là quá trình tách một lược đồ quan hệ thành một tập các lược đồ con, sao cho quá trình tách là không mất thông tin và các lược đồ con là tối ưu hơn lược đồ ban đầu theo nghĩa: hạn chế dư thừa dữ liệu, thuận lợi cho các quá trình tạo lập, cập nhật và các thao tác tìm kiếm khác. Định nghĩa về thuộc tính khóa: Cho lược đồ quan hệ α=(U, F), thuộc tính AU được gọi là thuộc tính khóa nếu như A thuộc một trong các khóa nào đó, ngược lại A được gọi là thuộc tính không khóa.
4/45

F). X. YU tập thuộc tính Y được gọi là phụ thuộc hàm đầy đủ vào tập thuộc tính X nếu như Y phụ thuộc hàm vào X nhưng không phụ thuộc hàm vào bất kỳ một tập con thực sự nào của x tức là: . Y.Định nghĩa phụ thuộc hàm đầy đủ: Cho lược đồ quan hệ α=(U.X→ Y ( Y phụ thuộc hàm vào X) . X’ X thì X’→ Y (mọi tập con thực sự của X đều không thể xác định hàm Y) 5/45 .

AU.Định nghĩa phụ thuộc hàm bắc cầu: Cho lược đồ quan hệ α=(U. F). thuộc tính A được gọi là phụ thuộc hàm bắc cầu vào tập thuộc tính X nếu như Y X để: -X→Y -Y→A -Y→X .A  XY Nêú X → Y và Y không phụ thuộc bắc cầu vào X thì Y phụ thuộc hàm trực tiếp vào X 6/45 . XU.

Một số khái niệm liên quan Các dạng chuẩn Dạng chuẩn 1 (1NF.Second normal form) Dạng chuẩn 3 (3NF.Fist normal form) Dạng chuẩn 2 (2NF.Third normal form) Dạng chuẩn BCNF (Boyce Codd normal form) Thuật toán tìm dạng chuẩn cao nhất của lược đồ Mối quan hệ giữa các dạng chuẩn 7/45 .

Sự cần thiết chuẩn hóa dữ liệu: • Mục tiêu: là triệt tiêu mức cao nhất khả năng xuất hiện các dị thường thông tin khi thực hiện các phép lưu trữ. 8/45 . nhập nhằng trong suy diễn. • Chẩn hóa: khảo sát danh sách các thuộc tính và áp dụng các tập quy tắc phân tích vào danh sách đó. Tránh dị thường thông tin. biến đổi thành nhiều tập nhỏ hơn sao cho: Tối thiểu việc lặp lại. Xác định và giải quyết được sự không rõ ràng.

khóa.Quá trình chuẩn hóa: Là quá trình tách lược đồ quan hệ về một nhóm tương đương các lược đồ quan hệ chiếu sao cho khi kết nối tự nhiên không làm tổn thất thông tin và bảo toàn được các phụ thuộc hàm. phụ thuộc hàm đầy đủ. Cơ sở chuẩn hóa: Dựa trên các khái niệm về phụ thuộc hàm. các thuộc tính không khóa… 9/45 .

Ví dụ: Lược đồ quan hệ QLCAP( TC#. 10/45 . GTR. Mã nước xác định tên nước sản xuất. giá trị của một loại cáp được xác định duy nhất. NXS) Trong đó: TC# : Mã tuyến cáp GTR : Giá trị của cáp NSX : Nước sản xuất MC# : Mã cáp N# : Mã nước sản xuất Ngữ nghĩa dữ liệu như sau: Trong một tuyến cáp. N#. Mỗi mã cáp xác định mã nước sản xuất cáp. MC#.

1: Sơ đồ các phụ thuộc hàm trong lược đồ quan hệ QLCAP 11/45 .Ví dụ: NSX MC# GTR TC# N# Hình 16.

TC# T01 T01 T01 T02 T02 T03 T04 T04 GTR 200 250 220 500 400 100 400 450 MC# C01 C02 C03 C01 C04 C05 C06 C03 N# HAQ HAQ VTC HAQ JAN RUS CHN VTN NSX Hàn Quốc Hàn Quốc Việt Nam Hàn Quốc Nhật Bản Nga Trung Quốc Việt Nam Bảng 16.1: Một thể hiện của lược đồ quan hệ QLCAP 12/45 .

Third normal form) Dạng chuẩn BCNF (Boyce Codd normal form) Thuật toán tìm dạng chuẩn cao nhất của lược đồ Mối quan hệ giữa các dạng chuẩn 13/45 .Fist normal form) Dạng chuẩn 2 (2NF.Second normal form) Dạng chuẩn 3 (3NF.Một số khái niệm liên quan Các dạng chuẩn Dạng chuẩn 1 (1NF.

PRO). Vì vậy quan hệ này không phải là quan hệ dạng chuẩn 1NF.Định nghĩa: Một lược đồ quan hệ α=(U. F) được gọi là ở dạng chuẩn một ( 1NF) nếu và chỉ nếu tất cả miền giá trị của các thuộc tính của R đều nguyên tố (không thể phân chia được) Ví dụ: Xét quan hệ S(S#. 14/45 . thấy rằng thuộc tính PRO chứa các giá trị không nguyên tố.

2: Một ví dụ quan hệ không 1NF.Ví dụ: S# S1 P# 100 200 300 100 200 300 100 S2 S3 PRO QTY 1 1 2 2 2 3 1 Bảng 16. 15/45 .

Third normal form) Dạng chuẩn BCNF (Boyce Codd normal form) Thuật toán tìm dạng chuẩn cao nhất của lược đồ Mối quan hệ giữa các dạng chuẩn 16/45 .Second normal form) Dạng chuẩn 3 (3NF.Fist normal form) Dạng chuẩn 2 (2NF.Một số khái niệm liên quan Các dạng chuẩn Dạng chuẩn 1 (1NF.

GIAOVIEN) và SINHVIEN ( MONTHI. TUOI. DIEM xác định kết quả thi của sinh viên còn MSSV. ta xét ví dụ sau đây: Xét CSDL gồm 2 lược đồ quan hệ THI (MONTHI. DCHI. MSSV. Ở quan hệ thứ hai dễ nhận thấy rằng MONTHI. TEN. MSSV. TUOI. 17/45 . DIEM) phản ánh thông tin về kết quả thi của một đơn vị nào đó.Trước khi nghiên cứu dạng chuẩn thứ 2. TEN. Trong quan hệ THI thì MONTHI là khóa và trong quan hệ SINHVIEN thì MONTHI và MSSV là khóa. DCHI xác định đối tượng dự thi.

Trợ T.Giao 18/45 .Công T.Xét các hiện hành của 2 lược đồ quan hệ THI và SINHVIEN như sau: THI MONTHI Toán Lý Hóa GIAOVIEN T.

5 7.0 4.0 7.0 19/45 .0 5.SINHVIEN MONTHI Toán Toán Hóa Hóa Lý Lý MSSV 11 12 11 12 11 13 TEN Lan Hue Lan Hue Lan An TUOI 20 21 20 21 20 21 DCHI HN HY HN HY HN BN DIEM 8.0 6.

Trong quá trình cập nhật. truy suất dữ liệu xuất hiện các vấn đề sau:     Dư thừa dữ liệu Phép thay đổi Phép chèn Phép loại bỏ 20/45 .

lược đồ α được gọi là ở dạng chuẩn 2( ký hiệu là 2 NF) nếu như lược đồ ở dạng chuẩn 1 NF và các thuộc tình không khóa của α là phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính. F). Thuật toán kiểm tra lược đồ có ở dạng chuẩn 2NF hay không? Input: Lược đồ quan hệ α =( U.Định nghĩa: Cho lược đồ quan hệ α=(U. F) Output: Khẳng định α có đạt dạng chuẩn 2NF hay không 21/45 .

22/45 . tập phụ thuộc hàm F Ra: Khẳng định Q cóa đạt dạng chuẩn 2NF hay không Bước 1: Tìm tất cả các khóa của Q Bước 2: Với tất cả các khóa K. tìm bao đóng của tất cả các tập con thật sự S của K.Thuật toán 1: Thuật toán kiểm tra dạng chuẩn 2NF Vào: Lược đồ quan hệ Q. Bước 3: Nếu có bao đóng S+ chứa thuộc tính không khóa thì Q không đạt chẩn 2NF ngược lại Q đạt được dạng chuẩn 2NF.

B. I Q N={ ( Ri -Li ) sao cho Li I }=D N’=(I N)+ \ I =(BD)+ \ B = D (N’ N ) N’’= Ri .Ví dụ: Cho lược đồ quan hệ Q(A. D) và tập phụ thuộc hàm: F={AB→C. Li =ACD \ ABC=D N=NN’N’’=D B=Q \ N \ I=ABCD \ D \ B=AC Vì B=2 => có hai khóa BA và BC 23/45 . B→D. BC→A } . C. Hỏi Q có đạt chuẩn 2NF hay không? Giải: I =Q \  ( Ri -Li )=ABCD \ (CDA)=B.

Ta thấy B K . 24/45 .I ={ B}. B={AC} X A C AC (I  X ) B AB BC ABC (I  X )+ BD ABCD ABCD ABCD Siêu khóa AB ABCD ABC Khóa AB BC Khóa là K =AB và K =BC. => Q không đạt chuẩn 2NF. B→D. D là thuộc tính không khóa => thuộc tính không khóa không phụ thuộc đầy đủ vào khóa .

ký hiệu Q={ Q1. 25/45 . ký hiệu họ của các tập con thực sự của Ki là { S1. Bước 2: Với mỗi khóa Ki. Q2. Q2+. Ký hiệu tập thuộc tính không khóa này là NK. Ski }. Qn+ } Bước 4: Nếu Q+  NK= với mọi i=1…n thì lược đồ α ở dạng chuẩn 2NF ngược lại tồn tại Q+  NK thì lược đồ α không ở dạng chuẩn 2NF. Bước 3: Tìm bao đóng Q+ ={ Q1+. S2. ….Thuật Toán 2: Bước 1: Tìm tất cả các khóa của lược đồ α. từ tất cả các khóa này ta suy ra các thuộc tính không khóa của lược đồ α. …. …. Qn } là họ tất cả các tập con thực sự của khóa Ki.

Fist normal form) Dạng chuẩn 2 (2NF.Một số khái niệm liên quan Các dạng chuẩn Dạng chuẩn 1 (1NF.Second normal form) Dạng chuẩn 3 (3NF.Third normal form) Dạng chuẩn BCNF (Boyce Codd normal form) Thuật toán tìm dạng chuẩn cao nhất của lược đồ Mối quan hệ giữa các dạng chuẩn 26/45 .

nếu như mọi phụ thuộc hàm X→ A  F+ với A  X thì: . . nếu như lược đồ ở dạng chuản 2NF và các thuộc tính không khóa của α là không phụ thuộc hàm bắc cầu vào khóa chính. F). ký hiệu là 3NF. lược đồ α được gọi là ở dạng chuẩn 3. lược đồ α được gọi là ở dạng chuẩn 3 ( ký hiệu là 3 NF).Hoặc X là siêu khóa. 27/45 .Định nghĩa 1: Cho lược đồ quan hệ α= ( U. F).Hoặc A là thuộc tính khóa. Định nghĩa 2: Cho lược đồ quan hệ α =( U.

F). Khi đó lược đồ α ở dạng chuẩn 3NF khi và chỉ khi mọi phụ thuộc hàm X→A F với A  X đều có : . với F là tập các phụ thuộc hàm có vế phải chỉ gồm một thuộc tính.Hoặc X là siêu khóa. . 28/45 .Nhận xét: Lược đồ quan hệ α =( U.Hoặc A là thuộc tính khóa.

Thuật toán kiểm tra lược đồ có ở dạng chuẩn 3NF hay không? Từ định nghĩa về dạng chuẩn 3NF trên ta có thuật toán kiểm tra xem một lược đồ có ở dạng chuẩn 3NF hay không như sau: Input: Lược đồ quan hệ α =( U. F) Output: Khẳng định α có đạt dạng chuẩn 3NF hay không 29/45 .

Bước 2: Từ F tạo tập phụ thuộc hàm tương đương FItt có vế phải một thuộc tính. tập phụ thuộc hàm F Ra: Khẳng định Q có đạt dạng chuẩn 3NF hay không Bước 1: Tìm tất cả khóa của Q. Bước 3: Nếu mọi phụ thuộc hàm X→ A FItt với A  X đều có X là siêu khóa hoặc A là một thuộc tính khóa thì Q đạt chẩn 3 ngược lại Q không đạt chuẩn 3.Thuật toán 1: Thuật toán kiểm tra dạng chuẩn BCNF Vào: Lược đồ quan hệ Q. 30/45 .

B. Li =ABCD \ ABCD=  N=NN’N’’=  B=Q \ N \ I=ABCD \  \ =ABCD Vì B=4>2 => I ={}.Ví dụ: Cho lược đồ quan hệ Q(A. B={ABCD} 31/45 . I Q N={ ( Ri -Li ) sao cho Li I }=  N’=(I N)+ \ I =  (N’ N ) N’’= Ri . D→B. C→ABD } Hỏi lược đồ có ở dạng chuẩn 3NF? Giải: I =Q \  ( Ri -Li )=ABCD \ ABCD=  . D) F={ AB→C. C.

K1= { AB }. Vậy Q đạt chuẩn 3NF.K2= { AD }. K3= { C } là khóa => mọi phụ thuộc hàm X→AF đều có A là thuộc tính khóa. X (I  X ) (I  X )+ Siêu khóa Khóa A B C D AB AC AD BC BD CD ABC ABD ACD BCD A B C D AB AC AD BC BD CD ABC ABD ACD BCD A B ABCD BD ABCD ABCD ABCD ABCD BD ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD CD ABC ABD ACD BCD AB AC AD BC AD AB C C 32/45 .

Bước 3: Nếu mọi phụ thuộc hàm X→AF’ với AX đều có X là siêu khóa hoặc A là thuộc tính khóa thì α đạt chuẩn 3NF ngược lại α không đạt chuẩn 3NF. 33/45 . mà vế phải của các phụ thuộc hàm trong F’ chỉ có một thuộc tính. Bước 2: Từ F tìm tập phụ thuộc hàm tương đương F’.Thuật toán 2: Bước 1: Tìm tất cả khóa của lược đồ α.

Một số khái niệm liên quan Các dạng chuẩn Dạng chuẩn 1 (1NF.Second normal form) Dạng chuẩn 3 (3NF.Third normal form) Dạng chuẩn BCNF (Boyce Codd normal form) Thuật toán tìm dạng chuẩn cao nhất của lược đồ Mối quan hệ giữa các dạng chuẩn 34/45 .Fist normal form) Dạng chuẩn 2 (2NF.

ký hiệu là BCNF. 35/45 . ký hiệu là BCNF. lược đồ α được gọi là ở dạng chuẩn Boyce Codd. Định ngĩa 2: Cho lược đồ quan hệ α= ( U. nếu như lược đồ ở dạng chuẩn 1NF và nếu X→AF là phụ thuộc hàm không tầm thường (Y X) thì X phải là siêu khóa của lược đồ.Định nghĩa 1: Cho lược đồ quan hệ α= ( U. lược đồ α được gọi là ở dạng chuẩn Boyce Codd. F). F). nếu như lược đồ ở dạng chuẩn 1NF và nếu X→AF+ (AX) thì X phải là siêu khóa của lược đồ.

F) Output: Khẳng định α có đạt dạng chuẩn BCNF hay không 36/45 .Thuật toán kiểm tra lược đồ ở dạng chuẩn BCNF hay không? Từ định nghĩa về dạng chuẩn BCNF trên ta có thuật toán kiểm tra xem một lược đồ có ở dạng chuẩn BCNF hay không như sau: Input: Lược đồ quan hệ α =( U.

Thuật toán 1: Thuật toán kiểm tra dạng chuẩn BCNF Vào: Lược đồ quan hệ Q. Bước 2: Từ F tạo tập phụ thuộc hàm tương đương FItt có vế phải một thuộc tính. tập phụ thuộc hàm F Ra: Khẳng định Q có đạt dạng chuẩn 3NF hay không Bước 1: Tìm tất cả khóa của Q. Bước 3: Nếu mọi phụ thuộc hàm X→ A FItt với A  X đều có X là siêu khóa thì Q đạt chẩn BCNF ngược lại Q không đạt chuẩn BCNF. 37/45 .

E. Li =ABDEI \ ACDE=BI N=NN’N’’=BI B=Q \ N’ \ I=ABCDEI \ BI \ C=ADE Vì B=3>2 => I ={ C}. D. C. Hỏi Q có đạt chuẩn BCNF hay không? Giải: I =Q \  ( Ri -Li )=ABCDEI \ (EBIAD)=C => I Q N={ ( Ri -Li ) sao cho Li I } =  N’=(I N)+ \ I =  (N’ N ) N’’= Ri .Ví dụ: Q (A. I) F={ACD→EBI. B. CE→AD }. B={ADE} 38/45 .

ACD→I.X C A D E AD AE DE ADE (I  X ) AC CD CE ACD ACE CDE ACDE (I  X )+ C AC CD ABCDEI ABCDEI ABCDEI ABCDEI ABCDEI Siêu khóa Khóa CE ACD ACE CDE ADE CE ACD F =FItt={ ACD→E. ACD→B. CE→D} Mọi phụ thuộc hàm của FItt đều có vế trái là siêu khóa => Q đạt dạng chuẩn BCNF. CE→A. 39/45 .

Bước 2: Nếu mọi phụ thuộc hàm X→AF+ với AX đều có X là siêu khóa thì α đạt chẩn BCNF ngược lại α không đạt chuẩn BCNF. 40/45 . mà vế phải của các phụ thuộc hàm trong F’ chỉ có một thuộc tính.Thuật tán 2: Bước 1: Từ F tìm tập phụ thuộc hàm tương đương F’.

Fist normal form) Dạng chuẩn 2 (2NF.Third normal form) Dạng chuẩn BCNF (Boyce Codd normal form) Thuật toán tìm dạng chuẩn cao nhất của lược đồ Mối quan hệ giữa các dạng chuẩn 41/45 .Second normal form) Dạng chuẩn 3 (3NF.Một số khái niệm liên quan Các dạng chuẩn Dạng chuẩn 1 (1NF.

hãy tìm dạng chuẩn cao nhất của lược đồ α.Cho lược đồ quan hệ α =( U. Thuật toán: Bước 1: Tìm tất cả các khóa của lược đồ α. F). 42/45 . Bước 2: Sử dụng thuật toán kiểm tra lược đồ ở dạng chuẩn BCNF. Output: Dạng chuẩn cao nhất của lược đồ α. nếu lược đồ ở dạng BCNF thì dừng thuật toán và kết luận dạng chuẩn cao nhất của lược đồ là BCNF. ngược lại thì chuyển qua bước tiếp theo. Input: Lược đồ quan hệ α =( U. F) ( ở đây ta giả thiết rằng lược đồ α đã được chuẩn hóa. tức là đã ở dạng chuẩn 1).

ngược lại thì lược đồ ở dạng chuẩn 1NF. nếu lược đồ ở dạng 3NF thì dừng thuật toán và kết luận dạng chuẩn cao nhất của lược đồ là 3NF. 43/45 . Bước 4: Sử dụng thuật toán kiểm tra lược đồ ở dạng chuẩn 2NF. ngược lại thì chuyển qua bước tiếp theo.Thuật toán: Bước 3: Sử dụng thuật toán kiểm tra lược đồ ở dạng chuẩn 3NF. nếu lược đồ ở dạng 2NF thì dừng thuật toán và kết luận dạng chuẩn cao nhất của lược đồ là 3NF.

Second normal form) Dạng chuẩn 3 (3NF.Fist normal form) Dạng chuẩn 2 (2NF.Third normal form) Dạng chuẩn BCNF (Boyce Codd normal form) Thuật toán tìm dạng chuẩn cao nhất của lược đồ Mối quan hệ giữa các dạng chuẩn 44/45 .Một số khái niệm liên quan Các dạng chuẩn Dạng chuẩn 1 (1NF.

Định lý: Một lược đò ở dạng chuẩn cao khi thì cũng ở dạng chuẩn thấp. điều này được môt tả trong hình sau: 1NF 2NF 3NF BCNF 45/45 . tuy nhiên điều ngược lại có thể đúng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful