You are on page 1of 42

(SISTEMI) TRGOVANJA NA SASE

Mentor na master studiju: Prof. dr. Sahrudin Sarajčić Studenti:
1. Alibegović Šida 2. Ajanović Amela 3. Balta Jasmina 4. Begić Fatima 5. Begić Ismira 6. Kutlovac Nermina

Pojam berze
 dioničko društvo (organizovan prostor ili elektronski sistem)  povezivanje ponude i tražnje vrijednosnih papira (VP-u nastavku) i  poslovanje vrijednosnim papirima na berznom i slobodnom tržištu  po unaprijed utvrĎenim pravilima  Berzu u BiH mogu osnovati ugovorom pravna lica za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira registrovana kod Komisije za VP

Pravila berzanskog poslovanja
 Ovlaštena lica – berzanski posrednici:
 brokeri – trguju u tuĎe ime i za tuĎi račun, a naplačuju proviziju  dileri – trguju u svoje ime i za svoj račun, a zaraĎuju na razlici kupovne i prodajne cijene VP

 Posrednike angažuju brokerske kuće i dr. instiitucije ovlaštene zakonom

Značaj berze
 Berza kao barometar privrednog života  berza cijena VP poduzetničko poslovanje i menadž. uspješnost,  obezbjeĎuje kontinuirano tržište VP smanjenje kolebanja cijena VP povečava njihovu likvidnost tj. sposobnost konverzije u gotovinu,  transparentnost poslovanja kompanija uključenih u kotaciju lakša procjena rizika i rentabilnosti ulaganja.

Nastank SASE  SASE je osnovana 13. april 2003. 2001. god. Osnovana od strane 8 brokerskih kuća. je objavljen prvi berzanski index u BiH pod nazivom „ Bosnia Investment Funds Index“ (BIFX)  . sept. kao dioničko društvo u privatnom vlasništvu. kada je održana prva aukcija 28.aprila 2002.   Početak trgovanja na SASE desio se 12.

00 KM. osnovni kapital iznosi 525. nominalne vrijednosti od po 100.  Podijeljen je na 5.000 KM  Nakon izvršenih dokapitalizacija.250 običnih dionica. .000.Kapital SASE  Osnivački kapital iznosio je 200.00 KM  Svaka dionica daje pravo na jedan glas i ne može se prenositi.

 članovi su dužni da uplaćuju doprinose u fond sigurnosti u iznosu od 1.  članovi SASE moraju imati dozvolu za rad izdatu od Komisije za vrijednosne papire FBiH. bez ličnog prisustva brokera na samoj Berzi  Sarajevska berza ima 13 aktivnih članova. stečaja ili likvidacije člana berze .SASE danas:  SASE – moderno tržište u regionu  trgovina se obavlja na elektronski način.  Fond sigurnosti može se koristiti za plaćanje dugova članova SASE samo u slučaju prestanka članstva.500.00 KM. tj.

Odbor za reviziju.Organi upravljanja SASE       Skupština dioničara.  Sud časti  Berzanska arbitraža.  Osim osnovnih organa Statutom SASE utvrĎeni su: . Uprava. Odbor za prijem u kotaciju i Berzanska komisija. Nadzorni odbor.

Račun klijenta 3. Berzanski trgovinski sistem omogućava članovima upotrebu sljedećih vrsta računa: 1. Zajednički račun 4. godišnja članarina za održavanje članstva i dr. Kućni račun 2. zahtjeva za prijem u članstvo na berzi. Račun trgovanja vlastitim dionicama   . uplata jednokratne pristupnine za sticanje članstva. Takse i naknade odreĎene pravilima SASE.Prijem članova i vrste računa na SASE   Postupak za prijem zapošinje na osnovu ispunjenog propisanog obrasca. Članovi SASE su pravna lica koja su ovlaštena za obavljanje poslova posredovanja u prometu vrijednosnim papirima Otkup odgovarajućeg broja dionica SASE.

Prava članova SASE  Upotrebljavati berzanski sistem trgovanja (BTS) i preko njega zaključivati poslove.  Zahtijevati od berze informacije koje se dostavljaju članovim i koje mogu uticati na trgovinu.  Dobiti na uvid prospekte za vrijednosne papire uvrštene u berzansku kotaciju. .  Dobiti informacije o vrijednosnim papirima primljenim u berzansku kotaciju i slobodno tržište i o primljenim novim članovima berze.

 Sudjelovanje u organizacionim oblicima obuke koje organizuje berza. odnosno povlačenju vrijednosnih papira iz berzanske kotacije i slobodnog tržišta i sve podatke koje berza objavljuje.Prava članova SASE  Ažurno dobivanje službene kursne liste i informacija o isključenju članova iz poslovanja na berzi. . u skladu sa zakonom.  Ostvariti sva prava na ime vlasništva nad dionicama berze.

 Poštivati i sprovoditi Pravila i Uputstva.  Ažurno obavještavanje o svim izmjenama podataka upisanih u sudski registar. te dostaviti godišnji izvještaj najkasnije u roku od četiri mjeseca po isteku poslovne godine. odnosno koji bi mogli uticati na njihovo finansijsko stanje i poslovanje.  Najkasnije u roku od dva mjeseca nakon završenog polugodišnjeg obračuna dostaviti berzi polugodišnji izvještaj o svom poslovanju.  Voditi temeljitu evidenciju o nalozima i zaključenim berzanskim poslovima.  Dostaviti berzi opšte uslove poslovanja.  Spriječiti pristup i upotrebu BTS drugome. te njihov prečišćeni tekst u slučaju eventualnih izmjena.Dužnosti članova SASE  Brinuti se za ugled berze pri javnom nastupanju kao i poslovanju na berzi.  Bez odlaganja obavijestiti berzu o svim dogaĎajima koji utiču.  Plačati članarinu i druge takse u skladu sa tarifom berze .

Isključenje i prestanak članstva  Privremeno i trajno isključenje  Privremeno isključenje može trajati najduže do donošenja konačne odluke Uprave ili Časnog suda  Kod trajnog isključenja ponovni zahtjev za članstvo se može predati po isteku dvije godine od dana donošenja rješenja za isključenje  Prestanak članstva dešava se u sljedećim slučajevima: 1) ukoliko član ne plati godišnju članarinu uprkos opomeni 2) ukoliko član pismeno obavijesti berzu da više ne želi biti član 3) u slučaju stečaja odnosno likvidacije 4) u slučaju prestanka postojanja 5) ukoliko se izrekne mjera trajnog isključenja iz poslovanja na berzi. .

Tražiti podatke i obavještenja koje berza dostavlja ostalim brokerima. Učestvovati u organizovanim oblicima obuke i osposobljavanja koje organizuje berza. Prava brokera su: 1. 4. 2. Davati berzi prijedloge. ako ispunjava uslove koje propisuje zakon i Komisija. inicijative i primjedbe u vezi sa poslovanjem na berzi  . Upotrebljavati BTS i zaključivati poslove za člana berze preko BTS.Prijem brokera. prava i dužnosti  SASE Broker je fizičko lice koje je ovlašteno za zaključivanje berzanskih poslova od strane člana berze. 3.

 Čuvati povjerljivost naloga.  Poštovati Pravila i Uputstva berze.  Savjesno označiti i pohraniti dokumentaciju u vezi sa berzanskim poslovanjem.Dužnosti brokera  Posredovanje moraju obavljati savjesno i u dobrobit nalogodavca. kao i u poslovanju na berzi.  Spriječiti trećim licima pristup i upotrebu BTS preko svojih ličnih identifikacijskih elemenata.  Brinuti se za ugled berze pri javnom nastupanju.  Upozoravati organe berze o ustanovljenim nepravilnostima u vezi sa BTS . propisima Komisije i Pravilima  Na zahtjev stranaka izdavati ispise iz evidencije naloga koji su povezani sa poslovima stranaka. razgovora ili rješenja o poslu  Voditi knjigu evidencije o radu u skladu sa zakonom.

3. prestanak važenja ovlaštenja za zastupanje člana berze. 2.Isključenje iz poslovanja i prestanak poslovanja   Privremeno i trajno isključenje Prestanak prava poslovanja dešava se u sljedećim slučajevima: 1. oduzimanje dozvole od strane Komisije . izrečena mjera nadležnog organa o prestanku.

Berzanski poslovi  Promptni (T+3)  Terminske berzanski poslovi .

Organizacija tržišta na SASE  Zvanična kotacij • Kotacija fondova  Slobodno tržište • Primarno slobodno tržište • Sekundarno slobodno tržište • Tržište za emitente u postupku stečaja .

000.000 KM  Najmanje 25% klase dionica u javnoj emisiji  Najmanje 150 vlasnika klase dionica .000.Zvanična kotacija Kriteriji za uvrštenje dionica  Emitent je dioničko društvo registrovano kod komisije  3 godine poslovanja  Revidirani računovodstveni izvještaji za tri posljednje poslovne godine  Veličina kapitala 4.000 KM  Minimalna veličina klase dionica 2.

Kriteriji za uvrštenje obveznica  Najmanje 3 godine poslovanja  Revidirani računovodstveni izvještaji za tri posljednje poslovne godine  Ukupna nominalna vrijednost prodane serije obveznica 3.000.000 KM .

Sarajevo  KLASR Klas d.d. nije moguće sklapanje poslova po cijenama koje odstupaju više od 10% u odnosu na posljednji službeni kurs. Sarajevo  Ukoliko je vrijednosni papir na kotaciji.d.Emitenti na Kotaciji kompanija  BSNLR Bosnalijek d. .

Kotacija fondova  Segment Zvanične kotacije koji je rezervisan za investicijske fondove  Uvrštenje dionica ovih emitenata propisano Zakonom i propisima Komisije za vrijednosne papire FBiH  Obaveze fondova po prijemu na kotaciju su da dostavljaju: • • • polugodišnje finansijske izvještaje godišnje finansijske izvještaje sve cjenovne osjetljive informacije .

Sarajevo FRTFRK1 ZIF Fortuna fond dd Bihać HRBFRK2 ZIF Herbos fond dd Mostar MIGFRK2 ZIF MI Group dd Sarajevo NPRFRK2 ZIF Naprijed dd Sarajevo PRPFRK2 ZIF "Prof-Plus" d.d.d.d. Sarajevo PVNFRK3 ZIF Prevent-invest dd Sarajevo . d. gr. Sarajevo CRBFRK1 ZIF "CROBIH Fond" d.Emitenti na Kotaciji fondova            BIGFRK3 ZIF BIG Invest. Sarajevo BNSFRK2 ZIF Bonus d. Mostar EFNFRK1 ZIF Eurofond-1 dd Tuzla BSNFRK2 ZIF Bosfin d.d.d.

Slobodno tržište  Procedura prijema je prilično jednostavna. vrijednosni papiri se uvrštavaju na osnovu zahtjeva brokerske kuće ili emitenta  Primarno slobodno tržište • 30 najlikvidnijih emitenata • trguje se po MFTS – kontinuirani • ne može odstupati više od +15/-10% .

sa dvije dnevne aukcije (11:00 i 13:00)  ne može odstupati više od +30% / -20%  Tercijarno slobodno tržište  aukcijskim načinom trgovine samo jednom (12:00) ne više od 5% .Slobodno tržište  Sekundarno slobodno tržište  aukcijskim načinom trgovine.

prebijanja i poravnanja  Princip T+3 znači da se vrijedonosni papir koji je kupljen ne može prodati isti dan kada je i kupljen nego tek nakon tri naredna dana kada preĎe u vlasništvo osobe koja ga je kupila.  Šta se dešava na Sarajevskoj berzi nakon obavljenog trgovanja? 26 .Sistem obračuna.

 Osnovna svrha indeksa je da pokaže i opiše stanje na segmentu tržišta.Berzanski indeksi  Indeks je zbirni pokazatelj stanja na jednom tržištu.  Na Sarajevskoj berzi se pojavljuju tri vrste indeksa: BIFX SASX-10 SASX-30 .

Trgovanje na SASE  Trguje se elektronskim putem a preko Berzanskog trgovinskog sistema (BTS)  Načini trgovanja na SASE su:  Aukcijski (dionica .aukcijski kurs)  Kontinuirani (svaka transakcija obavi po drugoj cijeni ) .

izmjena.aukcija:11:0x 2. unos. unos. transakcije se ne zaključuju Aukcijska trgovina 09:00 – 11:0x 11:05 – 13:0x Nalog 09:00 – 10:0x Otvaranje (opening) Otvoreno (Open) Pregled. izmjena i povlačenje nisu mogući 13:30 – 09:00 13:30 – 09:00 . izmjena i povlačenje naloga su mogući.aukcija:13:0x 11:0x (samo zaklju čenje transakcija) 13:0x (samo zaklju čenje transakcija) 10:0x 10:0x – 13:30 Zatvoreno (closed) pregled. unos. povlačenje i sklapanje transakcija su mogući 1.Stanje tržišta Stanje tržišta Predotvaranje (pre-open) Šta je moguće raditi Pregled.

 Obzirom na dodatne uslove prikaza i izvršenja: nalog sa rasponom.  Obzirom na cijenu: tržišni.Vrste naloga  Obzirom na vrstu: kupovni ili prodajni nalog. . otvoreni i nalog do odreĎenog datuma.  Obzirom na vrijeme validnosti naloga: dnevni. nalog sa rasponom i odstranjenjem neizvršene količine i nalog sa skrivenom količinom. limitirani i limitirani sa diskrecijom.

Vrste naloga  Obzirom na posebne uslove izvršenja: nalog na sve ili ništa. .  Mogućnost izdvajanja pojedinih vrsta naloga ograničena je algoritmom trgovine koji se koristi (aukcijski ili kontinuirani). nalog sa minimalnom količinom prvog zaključenog posla i nalog sa minimalnnom količinom svih zaključenih poslova.

Izvršava se unosom naloga u BTS bez navoĎenja cijene.  Limitirani nalog – nalogodavac odreĎuje gornji limit (kupovni nalog) ili donji limit (prodajni nalog) po kojem je spreman kupiti/prodati vrijednosne papire koji su predmet naloga.Vrste naloga u odnosu na kurs vrijednosnih papira  Tržišni nalog – nalogodavac ne postavlja ograničenja s obzirom na kurs. tj. donju granicu (prodajni nalog) i ovlašćuje brokera da smije izvršiti nalog (unosom naloga u BTS) po cijeni koje je 20% manja od limita (kupovni nalog). Nalog se izvršava unosom naloga sa navedenom cijenom u BTS. 20% veća od limita (prodajni nalog). tj.  Limitirani nalog sa diskrecijom – nalogodavac postavlja gornju granicu (kupovni nalog). .

Otvoreni nalog važi najviše 6 mjeseci od dana unosa.Ograničenja vremenske validnosti naloga  Dnevni nalog – važi samo isti dan na koji je unesen. . nakon čega ga BTS automatski odstranjuje.  Nalog do uključno odreĎenog datuma – je nalog koji važi od trenutka izdavanja naloga do uključno odreĎenog datuma.  Otvoreni nalog – važi do izvršenja na tržištu. BTS neizvršene dnevne naloge automatski odstranjuje prije početka trgovanja slijedećeg dana. Nalog do uključno odreĎenog datuma važi najviše 6 mjeseci od dana unosa naloga. a nakon zatvaranja.

.  Nalog sa skrivenom količinom – je nalog kod kojeg na tržištu nije prikazana cjelokupna količina naloga.jednokratnim unosom omogućava kupovinu ili prodaju vrijednosnog papira po različitim kursevima do navedenog ograničenja.  Nalog sa rasponom i odstranjenjem neizvršene količine – jednokratnim unosom omogućava kupovinu ili prodaju vrijednosnih papira po različitim kursevima do navedenog ograničenja pri čemu se neizvršena količina naloga odstranjuje iz sistema BTS.Nalozi sa dodatnim uslovima prikaza i izvršenja  Nalog sa rasponom .

Nalozi sa posebnim uslovima izvršenja  “Sve ili ništa” nalog – je nalog koji se izvršava samo ako se izvrši cjelokupna količina naloga. .  Nalog sa minimalnom količinom svih zaključenih poslova – je nalog kod kojeg se poslovi zaključuju samo količinom koja je jednaka ili veća od minimalne količine koju odredi član berze. a preostali dio naloga se mijenja u ograničeni nalog.  Nalog sa minimalnom količinom prvog zaključenog posla – je nalog kod kojeg se prvi posao zaključuje količinom koja je jednaka ili veća od minimalne količine koju odreĎuje član berze.

Stanje naloga  Aktivan – njihovo izvršavanje je u skladu sa ograničenjima cijena  Neaktivan – nalog čije bi izvršenje značilo kršenje odredbi. u skladu sa ograničenjima.  Zadržan – nalog koji nije dozvoljeno izvršiti. nalozi dobijaju novu vremensku oznaku i. Pri aktiviranju. Ponovno ih može aktivirati samo član. . Naloge može u skladu sa Pravilima zadržati berza ili član. Sistem BTS ne omogućava zuaključivanje poslova sa neaktivnim nalozima.

00 29.00 31.00 Količina 360 1000 250 500 4.00 29.000 Cijena 30.Knjiga naloga Kupovna strana Prodajna strana Nalog A B C D E Količina 200 156 360 580 2.00 38.000 Nalog F G H I J .50 26.00 28.00 31.00 36.50 Cijena 29.

da bi obezbijedila nesmetano i pošteno trgovanje vrijednosnim papirima. u skladu sa svojim nadležnostima. . u slučaju ustanovljenih nepravilnosti poduzima mjere.Berzanski nadzor  Berza nadzire poslovanje vrijednosnim papirima i.

Berzanski nadzor    Nadzor se obavlja preko posebnih nadzornih stanica Službenike za nadzor berze imenuje Uprava berze Berzanski nadzor sastoji se iz dvije komponente: 1) Redovni nadzor 2) Vanredni nadzor .

Redovni nadzor  redovni dnevni nadzor  redovni godišnji nadzor  sa aspekta IT sistema  sa aspekta trgovanja i primjene legislative .

. te isključenju iz članstva.Mjere koje se izriču prekršiocu      Opomena Opomena sa objavom u okviru članova Berze Javnu opomena Novčanu kazna Isključenje iz berzanskog poslovanja za odreĎeno vrijeme ili trajno.

Hvala na pažnji! .