You are on page 1of 27

Plazma Sprey

Plazma Sprey Kaplama Yöntemi :
Plazma, eşit sayıda serbest elektron ve pozitif iyon bulunduran, genellikle maddenin dördüncü hali olarak adlandırılan yoğunlaştırılmış bir gazdır. Plazmanın başlıca iki önemli avantajı vardır. Birincisi, bilinen bütün malzemeleri eritebilecek derecede yüksek sıcaklık eldesinin mümkün olması, ikincisi ise diğer malzemelere daha iyi ısı transferi sağlamasıdır. Plazma sprey tekniğinin yüksek işlem sıcaklığı, ergime noktası yüksek metal ve alaşımlarla çalışmaya imkan sağlamaktadır. Ayrıca, inert ortamlarda kullanılabilmesi yöntemin avantajlarındandır. Toz formunda ve belirli tane boyutlarında üretilen tüm malzemeler bu işlemde başarıyla kullanılabilmektedir. Plazma sprey yöntemiyle gerçekleştirilen seramik kaplamalar birçok metalden daha iyi aşınma ve erozyon direncine sahiptirler ve dizel motorları da dahil erozyon ve aşınma dirençli uygulamalarda yaygın olarak kullanılırlar. Bununla beraber, alevle spreydeki kadar olmasa da, poroziteler nedeniyle plazma spreyle oluşturulan kaplamalar korozyon için yetersiz kalabilmektedir.
1

Plazma sprey kaplama yöntemi, metallerin çeşitli tozlarla kaplanarak aşınmaya, oksitlenmeye, korozyona ve ısıya dayanıklı hale getirilmesinde yaygın olarak kullanılan bir termal sprey kaplama yöntemidir. Bu yöntemle gerçekleştirilen ince bir kaplama sayesinde belirtilen özellikler elde edildiği gibi, ana malzemenin üstün özelliklerinden tokluk ve kolay şekillendirilebilme özellikleri de korunmaktadır. Böylece plazma sprey kaplama, metal ve seramiklerin üstün özelliklerinin yeni bir malzemede toplanmasına imkan sağlamaktadır.

Plazma Kaplama Sistemi :
Plazma sprey tekniğindeki ana düşünce; pahalı olmayan bir ana malzeme üzerine ince ve koruyucu değeri yüksek bir tabaka meydana getirmektir. İşlem, iyonize olmuş bir gaz içinde erimiş olan toz formundaki malzemenin, kaplanacak yüzeye çok hızlı bir şekilde püskürtülmesi şeklinde uygulanmaktadır.

2

Toz besleme ünitesi. Güç ünitesi. Gaz besleme ünitesi.Plazma kaplama sistemi :       Sprey tabancası (plazma üfleci). 3 . Soğutma ünitesi ve Kontrol ünitesinden meydana gelmektedir.

Plazma Kaplama Sistemi Şekil 1 4 .

Kaplama işleminde gerçekleşen bütün olaylar (disosasyon. bu ark içersinde ısıtılmakta ve plazma sıcaklığına erişen gaz. anot boş bir nozul şeklinde dizayn edilmiş ve ark devresinin nozul içinde tamamlanması sağlanmıştır. elektrik akımını iletmemektedir. Ark akımı ve voltajı: anot/katot dizaynı. bu iki elektrot arasındaki elektrik arkında plazma gazlarının iyonizasyonuyla elde edilir. Katot boyunca verilen plazma gazı.Sprey tabancası. Anot olarak saf Cu ve katot olarak da %2 ThO2 katkılı W'ın kullanıldığı tabancada plazma. Doğru akım arkı. Ark genelde. Uygulamada nötr plazma gerektiği için. Böylece. katottun etrafından ve aynı zamanda nozul görevini de gören anodun içerisinden geçirilir. serbest halde elde edilen plazma. iyonizasyon. kaplama sisteminin en önemli çalışma ünitesidir ve Şekil 2 'de şematik olarak verilmiştir. nozul anottan plazma alevi olarak püskürtülmektedir. Kullanılan plazma gazlan. anot-katot temasıyla ateşlenir. plazma hali gibi) sprey tabancası içerisinde meydana gelmektedir. gaz akış hızı ve gaz bileşimi gibi değişkenlere bağlı olarak değişmektedir. genellikle yüksek frekans akışı ile başlar ve elektrotlar ile devam eder. 5 .

Şekil 2 Plazma sprey tabancasının şematik görünüşü 6 .

Tabancaya beslenen plazma gazlan. Ar. Plazma sprey işleminde ana malzeme üzerine püskürtülen partiküllerin hızı. Bu şekilde plazma huzmesinin sıcaklığı. yüksek gerilim veya yüksek frekans yardımıyla tutuşturulur. büyüklüğü ve arkın stabilizasyonu kaplama tozlarına bağlı olarak kontrol edilmiş olur. Plazma gazlarını oluşturan N2. güç kaynağının gücüne bağlıdır. kaplama tozlan. Plazma spreyle üretilen kaplamaların özellikleri ile güç ünitesinin kapasitesi arasında önemli bir ilişki mevcuttur. 7 . çalışma voltajı ve arkı ile ilgili bütün ayarlamalar kontrol ünitesinde manuel olarak veya bilgisayar yardımıyla yapılır. Konvansiyonel kaplama sistemlerinin gücü 40 kW iken günümüzde 80 ve 120 kW'lık sistemler kullanılmakta ve bu sayede partikül hızı artırılarak porozitesi düşük. H2 ve He'un işlem parametrelerine uygun karışımlar ve akış hızları. gaz besleme ünitesinde ayarlanır. üstün mekanik özellikli yoğun kaplamalar elde edilmektedir. Plazma gazları.

Şekil 3 8 .

Plazma Kaplama Teknolojisinin Fiziksel Esasları : Plazma. plazma alevi için arzulanan sıcaklık ve hız değerleri ile kaplama malzemesi ve ana malzemenin kararlılıklarına bağlıdır. elektron ve kuantum bulunduran malzemenin iyonize edilmiş halini ifade eder. 9 . Plazma oluşturmak amacıyla yaygın olarak kullanılan gazlar tek atomlu Ar ve He ile iki atomlu N2 ve H2'dir. iyon. Langmuir'e göre ise plazma terimi. plazma alevinin entalpisini ve hızını artırmaktır. atom. hali olarak adlandırılan yoğunlaştırılmış bir gazdır. eşit sayıda serbest elektron ile iyon bulunduran ve genellikle maddenin 4. yaygın olarak kullanılan gaz karışımlarıdır. Ar+H2 ve Ar+N2 sistemleri. içerisinde molekül. Plazma gazlan tek tek kullanılabildikleri gibi çoğunlukla belli oranlarda karışımlar halinde kullanılırlar. Burada amaç. Plazma oluşturucu olarak hangi gazın seçileceği. Bu gazlara ait temel fiziksel ve kimyasal özellikler Tablo 1 'de verilmiştir.

toz partiküllerinin şekli ve boyutuyla ilişkilidir. iri tozlar ise tam olarak ergimemeye neden olurlar. şekli ise küresel olmalıdır.Taşınım özellikleri. sprey tozlarının tamamen eriyebilmesi. ancak plazma tabancasının anot ile katodu arasındaki ark bölgesine beslenmeleri ile mümkün olur. Günümüzde kullanılan sistemlerin büyük bir kısmında toz. plazma alevinde daha ince tozlar buharlaşmaya. Toz boyut dağılımı mümkün olduğunca üniform. nozul dışında plazma alevine radyal olarak enjekte edilmektedir. Çünkü. reaktif olmayan bir gaz vasıtasıyla. Plazma gazlarının temel ve kimyasal özellikleri aşağıda Tablo 1’de belirtilmiştir : 10 .

016 1.0898 0.046 H2 2.5 ----5100 62 120 11 .0156 0. 100 kpa) (kgm3) Isıl iletkenlik katsayısı (0 C) (W/mK) Özgül ısı kapasitesi (20 C) (kj/kgK) Lyonizasyon potansiyeli (V) İlk kademe Son kademe Sıcaklık (K) Ark voltajı (V) Ark girişi (kW) 39.14363 5.05 54.233 28.0002 0.268 15.7 27.2505 0.01633 0.5 14000 40 ----- 24.1785 0.1754 14.5 29.01 20000 47 50 14.783 0.Özellik Ar Relatif molar ağırlık Özgül ağırlık (0 C.944 1.511 Plazma Gazları He N2 4.4 7300 60 65 13.0238 1.

Plazma alevindeki erimiş partiküller ana malzeme yüzeyine çarptığı zaman kinetik enerjileri ısıl ve deformasyon enerjisine dönüşür. toz besleyici ve ark randımanı gibi faktörlerde partiküllerin plazma alevindeki hareket mekanizmasını etkiler. Ana malzemeye doğru hareket halindeki partikül alevi. plazma alevine partiküllerin beslenme hızının. oksit tabakalarının oluşumu ve difüzyon işlemleri gibi birçok karşılıklı etkileşim mekanizması söz konusudur. gaz adsorbsiyonu. Dolayısıyla. kimyasal etkiler.Plazma alevinin eksenine dik olarak enjekte edilen bir toz partikülü birçok faktörün belirlediği bir hareket mekanizmasına sahiptir. plazma alev hızı ile dağılımının bir fonksiyonudur. Plazma alevinden toz partikülüne ısı transfer mekanizması çok kompleks bir olaydır ve bugüne kadar tam olarak anlaşılamamıştır. Partiküllerin o andaki davranışları sıcaklıklarına. hızlarına ve soğuma oranlarına bağlıdır. 12 . Plazma alevine beslenen toz partikülleri. Plazma alevinde eriyen toz partikülleri. yüksek kimyasal aktiviteye sahiptirler. belli açılı konik bir şekle sahiptir. Bu açı. plazma tabancasıyla ilgili olan tabanca tipi. Ayrıca. Partiküller ana malzemeyle temas ettiklerinde ısılarını yüzeye aktarıp hızla soğur ve katılaşırlar. partiküller ile ortam atmosferini oluşturan gazlar arasında. partikül boyutunun. alevin ısıl ve kinetik etkileri sayesinde erir ve ana malzeme yüzeyine püskürtülür.

Toz partiküllerinin ortam ve plazma gazlan ile reaksiyonunun sonucu olarak. erimiş malzemede birçok dönüşüme neden olur. 13 . Ayrıca az miktarda N2 'da bulunur. Plazma alev sıcaklığının çok yüksek olması ile mevcut fiziksel ve kimyasal işlemler.Plazma alevindeki hareket esnasında yüzey gerilimi nedeniyle küresel şekle sahip oldukları düşünülen erimiş partiküller. kaplama tabakalarında oldukça yüksek oranlarda oksit oluşmaktadır. toz granülitesi ve ana malzeme yüzeyinin karakteri gibi birçok faktöre bağlıdır. ana malzeme yüzeyine çarptıklarında ısıl ve kinetik enerjilerini kaybederek deforme olurlar ve sonra 5-15 kalınlığında lameller şeklinde katılaşırlar. Deformasyon miktarı ve dolayısıyla lamellerin şekli: erimiş partiküllerin viskozitesi ve ıslatılabilirliği.

Erimiş partiküllerin oluşturduğu kaplamalar. 14 . Plazma kaplamalarda katılaşma hızı l O6 °C/s olup. aynı tozdan üretilmiş kompakt malzemelere göre birçok farklı özelliğe sahiptir.Plazma Sprey Kaplamaların Temel Özellikleri : Plazma sprey kaplamalar. Ergimiş partiküller. sıvı damlacıkları halinde ana malzeme yüzeyine çarptığı anda katılaşarak lamelli bir kaplama tabakası meydana getirirler. Kaplamaların yapısı heterojen olup. Bu kaplamaların O2 ve N2 içerikleri yüksek. yoğunluk ve plastisiteleri ise düşüktür. yüzey gerilimlerinin sonucu olarak küresel şekillerde bulunur. Plazma alevinde eriyen partiküller. tabakalı bir yapıyla karekterize edilir. yan kararlıdır ve genellikle birbirine yapışmış halde bulunan farklı boyutlu tanelerden meydana gelir. soğuma hızına bağlı olarak kristalin veya amorf yapılarda katılaşma olur.

Plazma kaplamalarda iki tip porozite mevcuttur. Yüksek poroziteli kaplamalar.Porozite. kaplamaların mekanik özellikleri üzerine olumsuz bir etkiye sahip olan yüksek porozite miktarı. Gevrek ve sert tozlardan elde edilmiş kaplamalar yüksek porozite oranlarına sahiptirler. aynı tozlardan yapılmış kompakt malzemelerin yoğunluğundan düşüktür ve genellikle teorik yoğunluğun %85-93'ü arasında değişir. termal izolasyon ve filtrasyon gibi uygulamalar için arzu edilen bir durumdur. Özellikle. uygun toz granülitesi ve sprey parametreleri seçildiğinde. plazma sprey kaplamaların karakteristik bir özelliğidir ve yapısal göstergesidir. 15 . Viskozitesi yüksek tozlar ve yüksek güçlü plazma üniteleri kullanılarak daha yoğun bir kaplama tabakası elde edilebilir. Ancak. kaplamaların doğal bir özelliği olan ince porlar (mikro boşluklar)'dır. Plazma sprey kaplamaların yoğunluğu. Birincisi. uzun sprey mesafesi ve iri taneli tozlar kullanılmak suretiyle kolaylıkla elde edilebilir. Diğeri ise. sert tozlardan bile yoğun bir kaplama eldesi mümkün olmaktadır. çökeltilmiş partiküller arasındaki boşlukların tam olarak doldurulamaması nedeniyle yapıdaki kusurlarla birleşmiş iri (açık) porozitedir.

mukavemeti olumsuz yönde etkileyen diğer parametrelerdir . Artan kaplama kalınlığı. sprey malzemesinin üniform olmayan dağılımı. Plazma sprey kaplamalarda. plazma sprey kaplamaların en önemli özelliklerinden birisidir. Vander Waals kuvvetleri (genellikle metal esaslı kaplamalar) ve difüzyon işlemleri ile gerçekleşir. Ana malzeme ile metalik. mekanik olarak (genellikle seramik esaslı kaplamalar). Ara tabaka uygulaması ve sprey esnasında ana malzemenin ön ısıtılması veya soğutulması ile bu iç gerilmeler azaltılabilir.Kaplamanın ana malzemeye yapışması. kaplamanın ana malzemeden ayrılmasını kolaylaştırmakta. Bütün kaplamalarda yapışma mukavemeti. kaplama işlemi esnasında kaplamanın çatlamasına veya ana malzemeden ayrılmasına yol açan basma ve çekme iç gerilmeleri meydana gelmektedir. kaplamanın elastisite modülündeki artışlar ile yüksek porozite ve oksit içerikleri. Bu iç gerilmelere. yani mukavemeti düşürmektedir. 16 . kırılgan yapıları nedeniyle. bağlanma göstermeyen seramik kaplamalar. artan kaplama kalınlığı ile birlikte düşer. Ayrıca. Kaplamanın mukavemetini etkileyen temel parametre kaplama kalınlığıdır. metal esaslı kaplamalara nazaran daha düşük yapışma mukavemetine sahiptirler. iç gerilmeleri artıracağından. Yapışma. kaplama ile ana malzeme arasındaki termal genleşme farklılığı. ana malzemenin üniform olmayan bir şekilde ısıtılmasıyla yine ana malzemenin şekil ve boyut özellikleri neden olmaktadır.

kaplamalardan beklenen performansın elde edilmesinde bilinmesi gerekli en temel özelliktir. plazma sprey kaplamaların diğer önemli bir özelliğidir ve kullanılan kaplama tozuna bağlı olarak 200-1500 HV arasında değişir. • (α) kaplama > (α) ana malzeme • (α) kaplama < (α) ana malzeme 17 . seramik kaplamanın termal genleşme katsayısından daha büyüktür. kaplama-ana malzeme uyumu o derece iyi olmaktadır. Kaplama ana malzeme sistemi düşünüldüğünde. Termal genleşme katsayıları arasındaki fark ne kadar küçükse. Yüksek sıcaklıklarda çalışan roket nozulları ve gaz türbinlerinin yanma odalarında kullanılan seramik kaplamaların gösterdiği termal genleşme davranışları. tabakanın heterojen yapısı ve uygulanan yük değerine bağlıdır. termal genleşme davranışı açısından iki durum söz konusu olabilir. Genellikle metalik ana malzemenin termal genleşme katsayısı. porozite.Sertlik. bu tip uygulamalarda. Kaplama tabakalarının sertliği.

kaplama-ana malzemeye oranla daha fazla genleşeceğinden.İlk durumda. 18 . metal partiküllerinin elektronları. Diğer durumda. çekme yükleri altında kalacak ve eğilecektir. bazı uygulamalar için gereklidir. metal olmayan malzemeler için partiküllerdeki latis veya foton termal iletkenliği. kompakt malzemelere nazaran daha düşüktür. Kaplamaların termal iletkenlik katsayıları. kaplamada mevcut porlardaki yayılmış fotonlar ve hapsedilen gazın ısıl iletkenliği sayesinde gerçekleştirilir. Kaplamaların düşük veya minimum termal ve elektrik iletkenlik değerleri. ana malzemenin termal genleşme katsayısının daha büyük olması nedeniyle. ara tabaka uygulanması veya çok katmanlı kaplamalar oluşturulmasıyla giderilebilir. Bu özellikler temel olarak sprey şartları tarafından belirlenir. Kaplamaların kullanım potansiyelini azaltan bu tip termal uyumsuzluklar. Plazma sprey kaplamalarda ısı transferi. ana malzemeye termal olarak uyum sağlayamayan seramik kaplama kırılganlaşacaktır. Bu ise kaplamada çatlak oluşumuna neden olur.

Güçlü bir kaplama-ana malzeme bağı oluşturmak için gerekli şartlar. ancak kaplanacak yüzeyin iyi bir şekilde hazırlanmasıyla mümkündür. özellikle 500 μm’nin üzerindeki kalın kaplamalar için uygundur. Bütün bu bağlanma mekanizmaları.Yüzey Hazırlama : Yüzey hazırlama. kırılgan ve kompleks geometrili yüzeylerin hazırlanması mümkün değildir. Mekanik işleme. kaplama işleminin en çok dikkat edilmesi gereken kademelerinden birisidir. Uygulanacak kaplamanın cinsine ve kalınlığına bağlı olarak seçilen birçok yüzey hazırlama yöntemi mevcuttur. Bu metot. Bu mekanik bağlanmanın yanında. özellikle merdane ve şaft gibi dairesel şekilli makine parçalarının yüzeylerinin oluk şeklinde pürüzlendirilmesinde kullanılan bir metottur. çok sert. 19 . Ana malzemenin talaş kaldırılabilecek kadar yumuşak olmasının zorunlu olduğu mekanik işlemede. partiküllerin ana malzeme ile mikro kaynaması ve kimyasal bağ oluşumu gibi diğer bağlanma mekanizmaları da mevcuttur. temas alanının artırılmasını ve yüzeyin aktivasyonunu gerektirir. Kaplamanın ana malzemeye gerektiği gibi bağlanması. yüzey üzerindeki nem. yağ ve oksit filmlerinin kaldırılması ve uygun bir yüzey pürüzlülüğünün sağlanmasıdır.

sert ana malzemeler Al2O3 veya SİC kullanılır. plazma sprey yönteminin keşfinden bu yana sürekli olarak kullanılmış ve halen de kullanılmaktadır. Ana malzemenin gözenekli bir yapıya sahip olduğu durumlarda ise. parçaların yıkanması veya aseton gibi kimyasal çözücüler kullanılmasıyla kaldırılabilir. Aynca. piklerin körelmesine ve yüzeyde kum artıklarının kalmasına neden olmaktadır.Üretimleri veya kullanımları sonucu yüzeylerinde yağ ve gres bulunan makine parçalarının kaplanmasında birçok problemle karşılaşılır. Ana malzeme yüzeyinden yağları uzaklaştırmak için uygulanan en yaygın yol. Diğer taraftan aşırı kumlama. SiC ve Al203 kullanılır. bir aşındırıcı kullanılarak pürüzlendirilir. gözeneklere dolan yağ kaplama esnasında buharlaşır ve kaplama tabakalarının yapışma mukavemetini önemli ölçüde düşürür. boyutunu ve işlem basıncını belirler. Kumlamada kullanılan havanın ve kumlama malzemesinin kuru olması gerekir. Ana malzemenin kimyasal bileşimi ve ısıl işlem koşulları. Üzerlerinde mevcut olan yağ. keskin köşeli kumlama malzemeleriyle ulaşılmaktadır. keskin değişimli (pikli) olmalıdır. gres ve paslardan temizlenmiş ana malzeme yüzeyleri. Kumlama adı verilen bu metot. aşındırıcının türünü. Mineral yağlar. Yumuşak ana malzemeler için çelik veya dökme demir gritler yeterli olurken. kimyasal çözücüler kullanmaktır. İstenen yüzey pürüzlülüğüne. 20 . yağsız ve temiz olması da önemlidir. Kumlamada aşındırıcı olarak dökme demir veya çelik griti. kumlama malzemelerinin daha önce başka bir amaç için kullanılmamış olması. Kumlanmış ana malzemenin yüzeyi pürüzsüz dalgalı olmamalı.

• Bağlanmayı gerçekleştirmek.Ön Isıtma Ve Soğutma : Plazma sprey kaplama yöntemi. ön ısıtmanın gerekli olduğu birçok durum da söz konusudur. soğuk bir işlem olarak bilinmesine ve çoğu uygulamalarda ana malzemenin ön ısıtılmasına ihtiyaç duyulmamasına rağmen. yüksek ısı transferi nedeniyle aşın ısınabilir. • Malzemeler arasındaki farklı termal genleşmeleri dengelemek Ön ısıtma sıcaklığı. Birçok soruna neden olan bu problemi ortadan kaldırmak için. Kaplama esnasında ana malzeme. kullanılan ana malzemeye bağlı olarak 80-320 °C arasında değişir. Ana malzemenin ısıtılması için başlıca üç neden vardır: • Ana malzemeden nemi kaldırmak. 21 . kaplama esnasında ana malzeme basınçlı havayla soğutulur.

uygun bir çözüm olarak görülmüş ve uygulanmıştır.Kaplama ĠĢleminin GerçekleĢtirilmesi : Yüzey hazırlama. Yüzeyleri hazırlanmış parçalar. El kontrollü tabancayla yapılan kaplama işleminde kaplama kalitesini. elle (manuel) veya otomatik olarak kontrol edilir. Her zaman birtakım problemlere neden olan bu insan faktörünün yerine tabancanın yatay ve dikey hareket edebilen sistemlere veya bîr robota bağlanması. 22 . doğrudan tabancayı kullanan kişinin el becerisi belirler. ölçüm aletlerinin hazırlanması. plazma alevine dik olarak yerleştirilir ve sabitlenirler. maskeleme. kaplanacak parçanın ilk boyutunun ölçülmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasından sonra bir sprey tabancası yardımıyla kaplama işlemi gerçekleştirilir. Sprey işlemi esnasında plazma tabancası. çalışma parametrelerinin ayarlanması. Yoğun ve iyi kaliteli bir kaplama eldesi için. sprey tozlarının ana malzeme yüzeylerine dik olarak çarpması gerekmektedir.

TiN veya B4C gibi malzemelerle çalışılma imkanı sağlar. Şekil 4 ‘te plazma sprey yöntemleri sınıflandırılmıştır. oksitlere. 23 . Belirtilen problemleri en aza indirmek için geliştirilen en etkili yol. İnert plazma sprey (İPS). Bu durum partiküllerin tam erimemesine. karbon ve diğer alaşım elementlerinin yanması ile zayıf bağlanma gibi kaplama hatalarına neden olur. Ayrıca atmosferik plazma sprey yöntemiyle kaplanamayan refrakter metaller gibi reaktivitesi yüksek ve parçalanmaya meyilli TiC. Atmosferik plazma sprey (APS) hakkında yukarıda detaylı bilgi verilmiştir. ana malzemeye çarpmaları ve soğumaları esnasında erimiş partiküller için oksitleyici şartlar oluşturur. İnert gaz atmosferi eriyik sprey partiküllerini atmosferin oksitleyici etkisinden korur. Bu yöntemde inert gaz olarak genellikle Ar kullanılır.Plazma Kaplama Yöntemleri : İnert plazma gazlan kullanılmasına rağmen atmosferik şartlarda yapılan plazma sprey kaplama işlemi: kaplama alevindeki hareketleri. plazma sprey işleminin koruyucu atmosferlerde yapılmasıdır. inert veya koruyucu bir gaz atmosferi altında gerçekleştirilmektedir. aşırı poroziteye.

Sonuç olarak bu tip kaplamalar. Dolayısıyla kaplama tabakası. düşük oranlarda porozite ve oksit içerirler. seyreltilmiş bir ortamdan daha az soğuyarak ve daha az yavaşlayarak geçerler. vakum altında veya düşük basınçlı gaz ortamında gerçekleştirilir.Vakum Plazma sprey (VPS) yöntemi ise. Plazma sprey teknolojisindeki en son yeniliklerinden birisi de. Sprey partikülleri. daha yüksek kinetik enerjiye sahip partiküllerle üretilir. kaplama işleminin su altında (SPS) gerçekleştirilmesidir. 24 .

Bu durum. Plazma sprey yönteminde. üretilen kaplamaların kullanım potansiyelini artırmaktadır. 25 . sayısız kaplama tozlarının ve kombinasyonlarının farklı ana malzemeler üzerine uygulanması söz konusudur. Şekil 5 ‘te kaplamaların kullanıldığı genel endüstri dalları verilmektedir.Plazma Sprey Kaplamaların Uygulama Alanları : Plazma sprey yöntemiyle üretilen kaplamalar. endüstride geniş kullanım alanları bulmuştur. ergime noktası yüksek metal ve alaşımlarla çalışılabilmesi nedeniyle.

Şekil 5 Plazma sprey kaplamaların başlıca uygulama alanları 26 .

SUNUMUZ SONA ERMĠġTĠR DĠNLEDĠĞĠNĠZ ĠÇĠN TEġEKKÜR EDERĠZ HAZIRLAYANLAR : HAMDĠ DEMĠRBAġ YUSUF TEKTAġ 27 .