ANALISIS PERBANDINGAN KURIKULUM LAMA ( KLSR ) DAN KURIKULUM BARU (KBSR) PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH

Nurul Ikmal Izzati Bt Hanifha Nur Afirah Bt Asmar Nur Idayu Bt Mohd Nordin

KONSEP

KANDUNGAN

Antara skop perbandingan dalam KLSR & KBSR

MATLAMAT

FALSAFAH

KLSR

PENGENALAN DAN KONSEP…  Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) telah diperkenalkan di bawah Akta Pelajaran 1961 yang mana merupakan dasar kepada sistem pendidikan di negara ini.  Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) pendidikan Islam mula dilaksanakan sejak Negara mencapai kemerdekaan iaitu bermula pada tahun 1962. .

Samb…  Penumpuan pengajaran dan pembelajarannya lebih ke arah penyampaian maklumat dan ilmu tentang agama Islam daripada pencapaiannya dalam aspek amalan dan penghayatan Islam dalam kalangan murid – murid  Kurikulum ini bercorak pendidikan umum yang menitikberatkan hafazan dan hafalan fakta  Kurikulumnya kurang menitikberatkan aspek – aspek amali dan lebih berpusatkan guru semata mata .

. 1961). Pendidikan Islam diajar di sekolah – sekolah bantuan penuh kerajaan.Samb…  Berdasarkan penyata Razak 1956 dan Penyata Rahman Talib 1960.  namun hasil perakuan Akta Pelajaran 1961. Pendidikan Islam diajar di mana – mana sekolah yang didaftarkan dan terdapat sekurang – sekurangnya 15 orang murid yang beragama Islam ( education act.

mata pelajaran Pendidikan Islam dimasukkan dalam jadual waktu rasmi sekolah.  Peruntukan masa pengajaran dan pembelajaran adalah selama 120 minit dalam seminggu ( zainal Abidin Abd.Samb…  Pada mulanya. sehingga pada tahun 1962. Kadir. 1994) . ia diajar di luar jadual waktu sekolah ( sekolah petang).

 Guru hanya memberi dan menyampaikan pengetahuan asas tentang agama Islam kepada murid – murid . amalan dan penghayatan kurang diberi perhatian yang sewajarnya.  Aspek .aspek penting yang lain seperti pemahaman.FALSAFAH  memberi tumpuan kepada aspek pembelajaran melalui pendekatan hafalan secara langsung atau tidak langsung.

termasuklah peperiksaan awam di peringkat Sijil Rendah Pelajaran ( SRP) .  Menumpukan kepada penyampaian ilmu agama melebihi daripada penekanan aspek amalan dan penghayatan dalam pembelajaran  Cara penyampaian guru lebih bercorakkan untuk memberi ilmu dan maklumat sahaja seperti yang terdapat dalam sukatan pelajaran  pelajar – pelajar belajar Pendidikan Agama hanya untuk mengetahui dan lulus dalam peperiksaan sahaja.Matlamat….

Sukatan/Kandungan… Mata pelajaran yang diajar oleh guru-guru dan dipelajari oleh murid-murid dalam KLSR antaranya ialah : .

Tauhid. Sejarah Islam dan Pengajaran daripada beberapa ayat AL-Quran dan Hadis yang dipilih ( Kementerian Pelajaran Malaysia 1980) . Sukatan Kurikulum Pendidikan Islam ketika itu hanya menumpukan kepada perkara – perkara asas seperti Feqah.

. sebaliknya dalam perubahan yang dilakukan lebih menekankan perkaitan dan penyerapan.an dirancang berasaskan isi kandungan mata pelajaran.  Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) yang dilaksanakan sebelum tahun 80.Samb….  Sukatan pelajaran lama adalah kurang fleksibel.

 isi kandungannya terlampau memberi penekanan dalam persediaan untuk mencapai kecemerlangan kebendaan.  Sukatan pelajaran mengandungi butiran yang terlalu banyak. Ini membebankan dan membosankan murid..Samb.  Isi kandungan sukatan pelajaran kadangkala berulang dan tidak ada kaitan antara mata pelajaran atau antara darjah. .

.Samb….  Pengajaran dan pembelajaran selalunya berdasarkan buku teks. Ini menghadkan penggunaan teknik dan bahan pengajaran lain yang lebih menarik dan berkesan.

KBSR .

. lanjutan itu. KBSR yang dikenali pada asasnya Kurikulum Baru Sekolah Rendah telah ditukar menjadi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. KBSR telah dilaksanakan secara percubaan di 305 buah sekolah di seluruh Malaysia.Pengenalan dan Konsep KBSR…  Pada tahun 1982.  Pada tahun 1988. KBSR telah disemak semula bagi mengenal pasti kelemahan dan kekuatannya.

emosi dan jasmani murid – murid ( JERI)  Konsepnya menggunakan sukatan yang baru bagi menggantikan Sukatan Pelajaran Agama Islam Sekolah Rendah. rohani.Samb…  Pendidikan Islam sekolah rendah merupakan pendidikan awal untuk memenuhi tuntutan fardu ain  Selaras dengan konsep dan proses perkembangan intelek. Kementerian Pendidikan Islam Malaysia yang diterbitkan pada tahun 1977 dan dilaksanakan pada tahun 1983 .

bidang asas Ulum Syariah dan Asas Akhlak Islamiah  Bidang – bidang ini merupakan fardu ain bagi setiap murid dan mereka wajib mempelajari.Samb…  Tumpuan utama pendidikan Islam sekolah rendah ialah kepada bidang Asuhan Tilawah Al.quran. menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian .

Quran dan as-sunnah  Memperkembangkan semua potensi insan ke arah menjadi seorang yang bertanggungjawab dan baik . berketrampilan.. beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan Al.Matlamat. beriman.  Bagi melahirkan muslim yang berilmu.

menghafaz.  Murid – murid boleh mengenal huruf.quran  Membaca.. wudu’ solat dan puasa .Objektif. memahami dan menghayati pengajaran Al.quran daripada surah yang tertentu antara 30 juzuk  Meyakini asas-asas keimanan terhadap Allah dan nabi Muhammad saw  Mengerjakan amalan ibadat seperti bersuci. baris – baris dan tanda bacaan dalam Al.

 Mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupan seharian  Memahami dan mengambil pengajaran daripada sirah Rasulullah  Supaya pelajar boleh menghayai ulisan jawi sebagai ulisan warisan budaya bangsa. .

Sunnah  Tujuannya bagi membentuk sikap. kemahiran. keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mepunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri.Falsafah…. masyarakat. alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan akhirat .  Pendidikan Islam merupakan suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu. kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As.

ibadah.quran dan as-sunnah . sirah Rasulullah saw dan akhlak islamiah.  Kesemua pengetahuan tentangnya adalah bersumberkan Al.Kandungan…  Islam ialah agama yang lengkap mencakupi soal aqidah.

quran Asas Ulum Syariah Asas Akhlak Islamiah Akidah Ibadah sirah .Kandungan Pendidikan Islam Asas Tilawah Al.

mempelajari tajwid . memahami pengertian dan menghayati pengajarannya .membaca ayat Al. Tilawah Al – quran : .membaca dan menghafaz surah – surah dalam Al-quran. fasih dan tartil .quran dengan betul.

kitab. hari akhirat. berwudu’ solat dan puasa  Sirah : membicarakan tentang Nabi Muhammad saw melalui kisah – kisah yang boleh dijadikan pengajaran . malaikat. rasul. Akidah : membicarakan tentang keimanan kepada Allah swt. qada’ dan qadar  Ibadah : menjelaskan tentang bersuci.

masyarakat dan alam sekitar . Akhlak : merangkumi peraturan dan cara hidup muslim dalam hubungannya dengan Allah. keluarga.

Perbandingan Klsr & Kbsr .

KELEMAHAN KLSR Guru – guru tidak terlatih dari segi kemahiran mahu pun pengetahuan tentang pendidikan Islam Pendekatan pengajaran yang digunakan lebih banyak berpusatkan guru berbanding murid Pengajaran & pembelajaran lebih menekankan aspek pengetahuan dan teori berbanding amalan & praktikal Sukatan pelajaran yang diajar tidak tersusun secara sistematik seperti pengulangan isi kandungan sukatan pelajaran ketika belajar Kurikulumnya bercorak pendidikan umum yang menitikberatkan hafazan dan hafalan fakta semata – mata berbanding penghayatan Waktu pembelajaran pendidikan Islam agak terhad iaitu 120 minit seminggu .

bidang asas Ulum Syariah dan Asas Akhlak Islamiah Sukatan kurikulum menjadi fardu ain bagi setiap murid dan mereka wajib mempelajari.KELEBIHAN KBSR Guru – guru lebih terlatih kerana mereka diberikan tunjuk ajar dan asas latihan untuk menjadi guru pendidikan Islam Menggunakan pelbagai pendekatan dan kaedah pengajaran dalam menyampaikan ilmu pengetahuan Sukatan pelajaran pendidikan Islam lebih menumpukan kepada bidang Asuhan Tilawah Al. menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian Tidak menggunakan kaedah hafalan dan hafazan semata – mata bahkan murid memahami dan menghayati ertinya Jumlah waktu pembelajaran ditambah iaitu selama 180 minit seminggu .quran.

blogspot.com/2009/ 11/kurikulum-baru-sekolah-rendah-kbsr. Metodologi Dan Pedagogi Pendidikan Islam ( Ahmad Mohd Salleh)  Falsafah Dan Sejarah Pendidikan Islam.html  http://itukamibudakseni.Rujukan…  Pengajian Agama Islam & J-qaf.com/2010/04/bandin g-beza-psv-klsr-dengan-kbsr. Mohd Yusuf Ahmad  http://atiqahali.html .blogspot.

‫وهللا أعلم‬ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful