You are on page 1of 62

Welkom bij de Course Portal

©: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (tenzij anders vermeld in de notes bij de slides)

2

Vandaag
• verkennen beroepstaak begrippen Portal & CMS • opzet course, (werk)colleges, opdrachten, practicum e.d. • toelichting stof hoofdstuk 6 boek M&O • inleiding en installatie Joomla!

3

Beroepstaak course Portal
• maak een analyse van de in- en externe organisatie van organisatie X • besteedt daarbij speciale aandacht aan de informatiebehoeften van de diverse groepen die voor de organisatie van belang zijn • ontwerp op basis van beide analyses een portal tbv de doelgroepspecifieke informatie- en communicatiebehoeften

4

Verkennen begrippen
• • • • Portal Content Management Systeem Intranet Zie ook artikel op Online: Intranet, portal of toch maar ECM?*

• wat wil een organisatie ermee?? • discussie aan de hand van casus BV De Kwaliteit in werkboek

H1 Ettema
• Drie basisprincipes van de portal
▫ Personalisatie ▫ Intelligentie ▫ Een-loketfunctie

• Hoe scoren: www.startpagina.nl www.omroep.nl www.amazon.com

Startpagina.nl

Personalisatie 8 Intelligentie 1 Een loket 6

Omroep.nl

Personalisatie 1 Intelligentie 1 Een loket 9

Amazon.com

Personalisatie 9 Intelligentie 9 Een loket 9

9

Verkennen begrippen
• • • • Portal Content Management Systeem Intranet Zie ook artikel op Online: Intranet,-portal-of ECM.pdf.

• wat wil een organisatie ermee?? • discussie aan de hand van casus BV De Kwaliteit in werkboek

Moraal van de casus?
• Niet direct bouwen met software • Bepaal de toegevoegde waarde!
▫ -> gedegen ontwerp nodig ▫ -> ontwerpen = vooraf plan opstellen

• Afstemmen van visie en doelstellingen
▫ -> lege portals! ▫ -> falen portalproject ▫ -> verminderd draagvlak

‘Logisch’ stappenplan opzet Portal
hoofdvraag stel advies op over: hoe kan portal meerwaarde leveren in in- en externe informatievoorziening van organisatie X waar zie je onvolkomenheden in de informatievoorziening als het gaat om het realiseren van de doelstellingen van de organisatie eerst beschrijving / foto: stap 1.0 t/m 1.3 dan analyse van onvolkomenheden: stap 1.4

deelvraag 1 / BP1

deelvraag 2 / BP2
deelvraag 3 / BP3 deelvraag 4 / BP4

wat zijn de eisen aan de portal om verbeteringen te realiseren en is een dergelijke portal economisch haalbaar
werk een demo uit van de beoogde portal wat is er nodig opdat de portal over half jaar gebruikt wordt zoals voorgesteld

Het definiëren van de portal

Course opzet
• achtereenvolgende deelvragen uitwerken • en zo advies opbouwen • ondertussen Joomla! leren kennen

Course vooral gericht op
• minder nadruk op realisatie multimediaal product (portal) • nadruk op goede bepaling van de meerwaarde en specificatie van het product portal • site in Joomla! is vooral middel om kennis te maken met de scheiding van content en presentatie • Joomla! zelf minder geschikt als echte portal

Een ‘echte’ portal

16

Vandaag
• verkennen beroepstaak begrippen Portal & CMS • opzet course, (werk)colleges, opdrachten, practicum e.d. • toelichting stof hoofdstuk 6 boek M&O • inleiding en installatie Joomla!

Invulling lessen: week 1 t/m 5
• organisatiekundige leerstof doorwerken mbv. het werkboek • overige tijd begeleiding bij uitwerken individuele site in Joomla! • week 3, 4 en 5 ook presentaties en klassikale bespreking concept uitwerkingen van studenten die hiervoor intekenen

Invulling lessen: week 6 t/m 9
• de toets (week 6) • begeleiding geboden bij het uitwerken van BP 3 en BP 4 • presentatie advies (week 8) • week 9: eventuele reparatiegesprekken

Uitgangspunt lessen
• voor de les in zelfstudie doornemen de les van die week in het werkboek met de bijbehorende leerstof uit de boeken • in les bespreken onduidelijkheden, vragen en discussies over en zo nodig nadere toelichting op de leerstof in principe (bijna geen college) • zorg dat je leerboeken en werkboek bij je hebt

Toetsing
OW 5 BP1; uitgangssituatie IP3; individuele site in Joomla!

OW 6
OW 7 OW 8

BP2; requirements IP1: individuele meerkeuze toets leerstof
BP3: 0pzet portal en prototype BP4: implementatie en het beheer van de in te voeren portal IP 2: Individueel Reflectieverslag (max 1A4!) zo nodig 1e herkansing IP1; individuele toets reparatiegesprek als max. 2 producten net niet onvoldoende

OW 9

Toetsing (vervolg)
• BP‟s: in tweetallen • IP‟s: individueel • Specificaties producten: par. 4.3 Studiehandleiding

Behalen / herkansen
• Alle producten ≥ 55; proficiat! If not: • herkansen in volgend blok. • herkansen IP1 (toets) ZIE TOETSROOSTER

Leerbronnen
• studiehandleiding
https://online.han.nl/sites/5-ICA-PropC50012/Documenten%20course%20Portal/Forms/AllItems.aspx

• 2 leerboeken (zie volgende sheet) • casus organisatie: zie www.media-giants.nl

• handleidingen, sheets, proeftoets ed. op Online
• per klas een subsite op Online

Leerboeken
• Management en organisatie in de media- en entertainmentindustrie Joost Scholten, ISBN: 978-90-59-317-09 , Boomonderwijs, 2011 • Reader 873; Handboek voor het plannen en ontwerpen van de bedrijfsportal
vervanger voor boek Portals, Handboek voor het plannen en ontwerpen van de bedrijfsportal Ettema, L, O Mulders, ISBN 90 5216 5470, 1e druk 2006, Academic Service

Wat te doen
• Uit te werken stappen in BP1

• a. wat is de aanleiding tot deze adviesopdracht ? • b. wat is het doel [nb: van het gehele rapport, = BP 1 t/m 4) ? • c. hoe is dit rapport [BP 1 t/m 4] opgebouwd (beknopte leeswijzer)?

1.0 INLEIDING:
School: niet Docenten :niet Studiehandleiding : niet Casus : niet

• a. [Kort:] producten en diensten van MG, en de positie van MG binnen de branche. • b. observaties die te maken hebben met CON/CM (configuraties & coördinatiemechanismen). • c. observaties die te maken hebben SV (structuurvarianten). • d. observaties die te maken hebben met CULT (cultuurtypen). • e. observaties die te maken hebben met MS (managementstijlen). • f. is er verband tussen deze observaties (B t/m E) en de problemen van MG ?

1.1 INTERNE ANALYSE:
Analyse van structuur, cultuur en managementstijl bij MediaGiants

• a. welke elementen van strategisch management tref je aan, welke mis je ? Hoe effectief is het strategisch management bij MG ? • b. omgevingsanalyse: Welke ontwikkelingen in de relevante omgeving van MG tref je aan ? (Gebruik hierbij modellen Porter, BCG-matrix, (DE)STEPanalyse.)

1.2 EXTERNE ANALYSE
EXTERNE ANALYSE: analyse van strategie en omgeving van MediaGiants

• a. hoe verloopt de informatieoverdracht binnen MG tussen de verschillende afdelingen en posities zoals directie, collega‟s administratie en de klanten en de partners? Wat valt je aan deze communicatie zoal op ? Noem hierbij minstens 4 groepen (meer dan 4 is gewenst). • b. stel voor de onder a bedoelde communicatie een communicatiematrix op, en maak daarin duidelijk: tussen welke groepen, met welke communicatiemiddelen, over welke inhoud wordt er gecommuniceerd ?

1.3 COMMUNICATIEANALYSE
Wie communiceert bij MG met wie, waarover en met welke middelen

• a. sterkte-zwakte-analyse (SWOT): Welke sterke punten tref je bij MG aan ? Welke zwakke ? Welke kansen doen zich vanuit de omgeving voor MG voor ? Welke dreigingen ? Kun je laten zien dat zwakke punten de kansen verkleinen en de bedreigingen vergroten ? Geef hier (veel) voorbeelden van. • b. leid uit de sterkte-zwakte-analyse een problemenlijst voor MG af; groepeer en nummer de problemen ! • c. voor welke problemen uit de problemenlijst lijkt een portal een oplossing te kunnen zijn ? Voor welke problemen niet ? Waarom ? Zijn er ook nog (aanvullende, voorwaardenscheppende) andersoortige (dus niet-portal) oplossingen nodig ?

1.4 PROBLEEMANALYSE:

31

Vandaag
• verkennen beroepstaak begrippen Portal & CMS • opzet course, (werk)colleges, opdrachten, practicum e.d. • toelichting stof hoofdstuk 6 boek M&O • inleiding en installatie Joomla!

32

Arbeidsdeling
• de baas kan niet alles alleen, dus moet werk verdeeld worden maar hoe??

• bestuursmotief: bestuurbare verdeling • kostenmotief: betaalbare verdeling • gedragskundig motief: medewerker moeten het aantrekkelijk vinden / willen doen • maatschappelijk motief: voldoen aan maatschappelijke en wettelijk eisen (ARBO)

33

Structuur
• structuur = arbeidsverdeling en coördinatie

34

Visie scientific management

35

Interne differentiatie

Interne specialisatie

36

38

Decentralisatie  centralisatie
• voordelen decentralisatie + delegatie:
▫ kansen, ervaringen en motivatie voor ondergeschikten (taakverruiming) ▫ vermindering managementlast ▫ kortere lijnen, sneller beslissen

• nadelen:
▫ hoger geschoolde medewerkers nodig ▫ goede afspraken over wat wel gedelegeerd is ▫ gevaar van eigen toko

39

40

De formele en de informele organisatie

41

42

Structuur
• structuur = arbeidsverdeling en coördinatie

43

Coördinatie
• tijdens uitvoering werk:
▫ directe supervisie: alles aan chef vragen ▫ onderlinge afstemming: met elkaar regelen

• bij voorbaat/vooraf geregelde coördinatie:
▫ ▫ ▫ ▫ standaardisatie van werkprocessen standaardisatie van prestaties/resultaten standaardisatie van vaardigheden standaardisatie van culturele normen en waarden

There ‘s no best way to organise
44

45

De 7 organisatiemodellen van Mintzberg • configuratie theorie: wat een goede vorm is „hangt er van af‟ = contingent • organisatievorm moet afgestemd zijn op omgeving • iedere organisatie samenstel van 6 basiscomponenten

46

De 6 basiscomponenten

De ondernemersorganisatie / simpele structuur
• een of twee ondernemers alle touwtjes in handen • directe supervisie • opereert klantgericht • familiecultuur • winkel om de hoek / eenmanszaak
47

De machinebureaucratie
• standaardisatie van werkprocessen • technostructuur dominante component • beperkte horizontale decentralisatie • stabiele omgeving • managementfilter • piramide structuur • politieke spelletjes

48

De professionele bureaucratie
• dominante component: operationele kern • gedecentraliseerd • standaardisatie van vaardigheden • netwerk gedrag • advocaten, notarissen, medici, onderwijs

49

De innovatieve organisatie / adhocratie
• creatieve, op uitvoering gerichte organisaties als reclamebureaus, projectonwikkelaars e.d. • hoog opgeleide professionals die zelfsturende zijn • coördinatie door onderlinge afstemming
50

Overzicht theorie Mintzberg
51

Voor de beroepsproducten
• In leerboek voor- en nadelen van de diverse wijzen van organiseren • In beroepsproducten: analyse welke van de in de theorie genoemde voor- en nadelen zich bij MediaGiants voordoen c.q. van toepassing zijn • Probleemanalyse: worden de nadelen „te groot‟? • Zo ja, dan advies voor veranderen • Dus ook organisatieadvies?

Wat is jullie scope?
• Organisatie advies? • Of mag het een onsje minder zijn?

54

Vandaag
• verkennen beroepstaak begrippen Portal & CMS • opzet course, (werk)colleges, opdrachten, practicum e.d. • toelichting stof hoofdstuk 6 boek M&O • inleiding en installatie Joomla!

IP3; individuele site
• realisatie tijdens de lessen • moet opnieuw opgezet worden; installatiesite „leeg‟ maken • heeft een ander dan de standaard template • kent een structuur met secties, categorieën en artikelen • bevat minimaal 4 verschillende nieuwe menu-items die op verschillende locaties gepositioneerd zijn en per menuitem is er minimaal één artikel / functionaliteit / andere content gekoppeld • bevat minimaal één extra functionaliteit (poll of formulier of mediaplayer, of, of….) én een eigen logo.

Joomla!
Een voorbeeld van een content management systeem (CMS)

[HTML pagina]
• Combinatie van inhoud “content” en opmaak “markup” • Je moet kennis hebben van de taal • Lastig onderhoudbaar vanwege mix content en markup • Wat nu als we dezelfde inhoud ook anders opgemaakt willen weergeven?

1 [HTML pagina ophalen]

2 IIS

3 index.html

http://www.han.nl/index.html
4
Workstation

<html> <head> <title>HAN</title> </head> <body> <h1>Welkom bij de HAN </h1> </body> </html>

Server

1 [PHP pagina ophalen]

2 IIS 3
Server

5 PHP.exe 4

http://www.han.nl/index.php
6
Workstation

index.php

<html> <head> <title>HAN</title> </head> <body> <h1>Piet, welkom! </h1> </body> </html>

<? $user=“Piet” ?> <html> <head> <title>HAN</title> </head> <body> <h1> <? echo $user ?>, welkom! </h1> </body> </html>

[Joomla]
• Verzameling PHP bestanden plus MySQL database • Content wordt opgeslagen in de database • “Templates” combineren content met markup (mag HTML zijn maar hoeft niet)

5

[Joomla pagina ophalen]
1

2 IIS 3

6

mambo PHP.exe 4

http://localhost/joomla/index.php
7
Workstation

index.php

<html> <body> <h1>Piet, welkom! </h1> </body> </html>

Server

<html> <body> <h1> <? mosLoadModules ( 'header' ); ?> </h1> </body> </html>

[Template 2]
• Template maakt gebruik van joomla-eigen PHP functies om groepen van modules (menu‟s, polls, etc.) te plaatsen • Elke klik in één van de menu‟s wijzigt iets in de “main body” • Joomla bevat default templates maar je kan ze ook zelf maken
▫ http://www.mambosolutions.com/dw_tutorial/

Huiswerk
• zie pagina 19 en 20 werkboek • vorm groepjes van 2 & maak een begin met BP1

• volgende keer inventarisatie van groepen
• intekenen presentatie concepten OW 3, 4 en 5.