You are on page 1of 8
Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja AAutor rada: Stana Makević, ЕТŠ” Mihajlo Pupin”, Novi Sad. NNastavni predmet: ТTема: Matematika UUzrast: Zapremina lopte i njenih delova PPotrebna tehnologija: Treći razred Računar i projektor Kliknite ovde za unos prikaza časa u Word dokumentu! ZAPREMINA LOPTE I NJENIH DELOVA R O R Kavalerijev princip V(£')=V(T) V (T)=V(W)-V(K) V (T)= r² r-r² r/3 V (T)= 2 r³/3 h K T r-h £' x r r-h r W x²=r²-(r-h)² P'=(2rh-h²) P″= r²- (r-h)² ↔ P″= (2rh-h²) ZAPREMINA LOPTE V (T)=V(W)-V(K) V (T)= r² r-r² r/3 V (T)= 2 r³/3 R V(£)=2V(£′) V(£')=2V(T) V=4r³ /3 ZAPREMINA LOPTINOG ISEČKA R V(£o)= h²(R-h/3) ZAPREMINA LOPTINOG ODSEČKA V(£i)=V(£o)+V(K) V(£o)= h²(R-h/3) a R V(K)= a²(R-h)/3 a²=R²-(R-h)² a²=2Rh-h² V(K)= h(2Rh-h)(R-h)/3 V (£i)= 2 R²h/3 ZAPREMINA SLOJA LOPTE V(£s)= h(3r'²+3r²+h²)/ 6 r h r' PRIMERI 1. Površina lopte jednaka je 225π. Naći njenu zapreminu. 2. Preseci dve ravni i lopte imaju površine 49π i 4π, a rastojanje tih ravni koje su sa raznih strana centra lopte iznosi 9. Naći površinu lopte. 3. Koliko puta je zapremina Zemlje veća od zapremine Meseca.(prečnik Zemlje je 13000 km, a prečnik Messeca je 3500 km.) 4. Izračunati zapreminu odsečka lopte ako je poluprečnik njegove osnove jednak 6, a poluprečnik lopte je 7,5.