Math group IPGKPP Ambilan Januari 2012

Kursus: Falsafah Pendidikan Di Malaysia Kod Kursus: EDU 3101 Tugasan: Banding Beza Teori Pembentukan Kurikulum Berdasarkan Model Objektif & Model Proses.

SOALAN :
 Banding

beza antara teori pembinaan kurikulum berdasarkan model objektif dengan model proses.

KURIKULUM
Latin – laluan dalam sesuatu pertandingan  Kamus Dwibahasa (1992) – bidang pelajaran di sekolah  Kementerian Pendidikan MalaysiaKurikulum merupakan segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan

MODEL OBJEKTIF DAN MODEL PROSES

Model objektif
Model Proses

• Pelajaran yang dirancang,dikelola dan dilaksanakan untuk mencapai matlamat pendidikan

• Interaksi antara guru,pelajaran dan ilmu pengetahuan

BANDING BEZA MODEL OBJEKTIF DAN MODEL PROSES
MODEL OBJEKTIF TYLER RALPH W.TYLER ASPEK PENGASAS MODEL PROSES STENHOUSE LAWRENCE STENHOUSE

•Mencapai matlamat pendidikan
•Berfokuskan tujuan pendidikan(hasil) sahaja

OBJEKTIF

•Interaksi guru,pelajar dan ilmu pengetahuan
•Menitikberatkan proses pengajaran guru •Hasil pembelajaran/inout pembelajaran

•Spesifik •Bersifat eksplisit •Boleh diukur •Berlandaskan matlamat pendidikan – FPG,FPK

ISI KANDUNGAN

•Dinamik •Adanya interaksi

MODEL OBJEKTIF TYLER
•Pemilihan isi kandung mata pelajaran seiring dengan tingkah laku pelajar dan tujuan pendidikan •Metodologi digunakan untuk melaksanakian kurikulum berdasarkan objektif

ASPEK

MODEL PROSES STENHOUSE
•Isi kandungan harus berdasarkan nilai justifikasi •Tidak terlalu bergantung kepada objektif •Aktiviti banyak melibatkan pelajar kerana pelajar bukan bersifat untuk mnerima sahaja namun mereka boleh memberi pandangan

PENGURUSAN

•Penglibatan pelajar aktif
•Berbentuk sumatif/formatif •Menggunakan instrumen PENILAIAN •Menggalakkan pengujian secara kritis •Proses pembelajaran diutamakan

MODEL OBJEKTIF TYLER •Terlalu tertakluk kepada objektif •Terlalu linear

ASPEK KELEBIHAN

MODEL PROSES STENHOUSE •Melibatkan guru dan pelajar •Menekankan kemahiran belajar

•Menekankan beberapa aktiviti yang penting dan berguna untuk kehidupan
•Kurikulum terlalu terikat dengan matapelajaran dan peperiksaan •Susah untuk menulis objektif tingkah laku yang memuaskan pada peringkat pembelajaran yang lebih tinggi KEKURANGAN •Mengabaikan pertimbangan kandungan yang sesuai •Susah diaplikasikan pada sesetengah bidang

RUJUKAN

Ee Ah Meng (1995) Pendidikan Sebagai Suatu Proses Asas Pendidikan 1. Selangor : Penerbit Fajar bakti Sdn Bhd Noriati A.Rashid dan rakan-rakannya. (2012) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Shah Alam: Penerbit Oxford Fajar Sdn Bhd Mok Soon Sang (2003),llmu Pendidikan Untuk KPLI (Komponen 3:Profesionalisme Keguruan Sekolah Rendah). Selangor: Kumpulan Budiman Sdn.Bhd

INTERNET

http://sayasayangbm.blogspot.com/20 11/05/pelaksanaan-dan-pembentukankurikulum.html

http://www.scribd.com/doc/6812170/K urikulum-Model-Kurikulum
http://kdckdpm06.bravehost.com/kurik ulum.htm

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.