You are on page 1of 6

TEORI KOGNITIF

DAVID AUSUBEL (1918 hingga kini)


dilahirkan di New York pada 25 Oktober 1918

- seorang ahli psikologi kognitif yang banyak mengkaji tentang teori


pembelajaran
khususnya mengenai ‘advance organizers’
- ‘Advance organizers’ adalah satu unit pengajaran yang digunakan
sebelum
pengajaran berlangsung atau sebelum mengajar satu topik baru.
I
Ia memudahkan pembelajaran khususnya bagi aspek
pemahaman
dan mengingat kembali.
Kaedah ini amat berguna dalam
proses pemindahan pengetahuan di
mana murid-murid akan
berpandukan kepada hukum-hukum
yang berkaitan untuk memikirkan
contoh-contoh yang spesifik.
Ausubel sering dikaitkan dengan
pembelajaran bermakna dan beliau
kurang bersetuju dengan
pembelajaran hafalan.
Teori Pembelajaran Ausubel :
 (a) Model Pembelajaran Ekspositori
; (Derivative subsumption) bahan
pembelajaran tersusun dengan urutan
fakta yang lengkap.

 (b) Penyusunan awal; ( Correlative


subsumption) Menghubungkan
konsep lama dengan yang baru
(pengetahuan sedia ada)
ROBERT. M. GAGNE
Teoripembelajaran Gagne juga dikenali
sebagai teori pemprosesan maklumat.

Mengikut Gagne, organisma menerima


pelbagai jenis rangsangan daripada
persekitarannya secara sedar dan tidak
sedar. Rangsangan ini akan diterima dan
diproses oleh deria-deria orgnisma.

Setiap individu akan menilai input


Rangsangan diproses oleh sistem
saraf untuk dikenali dan diletakkan
dalam bahagian otak ingatan jangka
Gagne juga mengatakan bahawa
pembelajaran dan penyampaian isi
pengajaran mesti bergerak daripada
aras paling mudah kepada yang lebih
kompleks.
Beliau mengemukakan 8 fasa yang
melibatkan proses pembelajaran :
i) motivasi
ii) kefahaman
iii) pemerolehan
iv) penahanan
v) mengingat kembali
vi) generalisasi
vii) pelakuan
ix) maklum balas