TEORI KOGNITIF

DAVID AUSUBEL (1918 hingga kini) dilahirkan di New York pada 25 Oktober 1918

- seorang ahli psikologi kognitif yang banyak mengkaji tentang teori pembelajaran khususnya mengenai ‘advance organizers’ - ‘Advance organizers’ adalah satu unit pengajaran yang digunakan sebelum pengajaran berlangsung atau sebelum mengajar satu topik baru. I Ia memudahkan pembelajaran khususnya bagi aspek pemahaman dan mengingat kembali.

Kaedah

ini amat berguna dalam proses pemindahan pengetahuan di mana murid-murid akan berpandukan kepada hukum-hukum yang berkaitan untuk memikirkan contoh-contoh yang spesifik. Ausubel sering dikaitkan dengan pembelajaran bermakna dan beliau kurang bersetuju dengan pembelajaran hafalan.

Teori Pembelajaran Ausubel :  (a) Model Pembelajaran Ekspositori ; (Derivative subsumption) bahan pembelajaran tersusun dengan urutan fakta yang lengkap.

(b) Penyusunan awal; ( Correlative subsumption) Menghubungkan konsep lama dengan yang baru (pengetahuan sedia ada)

ROBERT. M. GAGNE
Teori

pembelajaran Gagne juga dikenali sebagai teori pemprosesan maklumat. Gagne, organisma menerima pelbagai jenis rangsangan daripada persekitarannya secara sedar dan tidak sedar. Rangsangan ini akan diterima dan diproses oleh deria-deria orgnisma. individu akan menilai input

Mengikut

Setiap

Rangsangan

diproses oleh sistem saraf untuk dikenali dan diletakkan dalam bahagian otak ingatan jangka Gagne juga mengatakan bahawa pembelajaran dan penyampaian isi pengajaran mesti bergerak daripada aras paling mudah kepada yang lebih kompleks.

Beliau

mengemukakan 8 fasa yang melibatkan proses pembelajaran : i) motivasi ii) kefahaman iii) pemerolehan iv) penahanan v) mengingat kembali vi) generalisasi vii) pelakuan ix) maklum balas