TATABAHASA

BAHAGIAN-BAHAGIAN PENTING YANG PERLU DIBERIKAN PERHATIAN UNTUK MENJAWAB SOALAN  MORFOLOGI  SINTAKSIS  SISTEM EJAAN  KOSA KATA DAN ISTILAH  PERIBAHASA

MORFOLOGI MEMBINA AYAT SINTAKSIS MENUKARKAN AYAT - AYAT AKTIF KEPADA AYAT PASIF - AYAT PASIF KEPADA AYAT AKTIF - DIALOG KEPADA LAPORAN BIASA - LAPORAN BIASA KEPADA DIALOG - MENYAMBUNG AYAT - MEMISAHKAN AYAT - MELENGKAPKAN AYAT - MENGANALISIS AYAT

SISTEM EJAAN DAN IMBUHAN  MEMBETULKAN KATA ATAU ISTILAH DAN KESALAHAN BAHASA - PERBENDAHARAAN KATA - KELAS KATA (KN, KA, KK) - PENGIMBUHAN - PEMAJMUKAN - FRASA DAN STRUKTUR AYAT  PERIBAHASA

ASPEK MORFOLOGI
 FAHAMI

MAKNA KATA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful