BASE XURÍDICA DA PROTECCIÓN DOS ESPAZOS NATURAIS

Ley 4/1989 de conservación de espacios naturales, fauna y flora.
Estatal e derrogada

Lei 9/2001 de conservación da Natureza.

OS PARQUES NA LEY 4/1989:
“. . . áreas naturais pouco transformadas por acción humana e con beleza, representatividade ou singularidade en flora, fauna ou xea que dan valores ecolóxicos, estéticos, educativos e científicos merecedores de conservación preferente.”

. . .E NA LEI 9/2001:
¡Definición idéntica!

OS PARQUES NATURAIS DE GALICIA
Monte Aloia (MA) Corrubedo (CO) Serra do Xurés (SX) O Invernadeiro (OI) Fragas do Eume (FE) Serra da Lastra (SL)
25 SUPERFICIE EN MILES DE Ha 20 15

1978 1989 1993 1997 1997 2002

10 5 0

MA

CO

SX

OI

FE

SL

O PARQUE NATURAL DAS FRAGAS DO EUME
¿QUE SON AS FRAGAS?

¿Bosques orixinais? ¿Primixenios? ¿Climácicos? ¡NON! Son: • Bosques mixtos moi manexados deica hai pouco ►madeira, leña, carbón, cortizas. • Aproveitamento secuenciado no espazo e tempo ►rexeneración. • Combinan touzas pobres con bosque vello, pluriestratificado e diversificado.

DATOS BÁSICOS
- PORN en 1996 e declaración en 1997. - 9125 Ha en 5 termos municipais. - 27700 persoas, cun 2% dentro do Parque. - 10% en ocupación agraria e 49% en servizos. - Substrato xeolóxico silíceo, sedimentario ou plutónico. - Dominio climático atlántico húmido. - Vexetación nativa planifolia. Conserva: 37% de bosque 35% de matogueira 5% de ribeira fluvial.

VALORES NATURAIS SALIENTABLES
1º. Conserva unha mostra extensa da vexetación orixinal. 2º. Abeira unha elevada diversidade biolóxica por confluencia de áreas bioxeográficas. 3º. Persisten taxons atípicos, ameazados ou endémicos. 4º. Relevante almacén de Carbono na biomasa e no solo (é un sumidoiro). 5º. Paisaxe agreste, bela e contrastada.

A VEXETACIÓN

A FRAGA
Extensión relativa grande: 1/3 da área protexida Acolle unha extraordinaria diversidade florística. Hai plantas pteridófitas atípicas e ameazadas. Moi grande diversidade de fauna invertebrada. Outra fauna rara ou ameazada. Interesantes hábitos de explotación secular.

AS MATOGUEIRAS

Especies endémicas ou hábitats de interese

O RÍO
elevo do r

elado Mod

Poboación de troita migradora. Entrada frecuente de salmóns.

USOS AGRARIOS

E HISTORIA

EIXES DA PLANIFICACIÓN
1. Normas de uso según zonas 2. Xestión forestal conservativa 3. Investigación aplicada á conservación 4. Desfrute público culturizador 5. Aproveitamento de caza e pesca

XESTIÓN FORESTAL
Obxectivos: Conservar e recuperar fraga. Recoñecer os seus servizos ambientais. Pautas: · Incentivos á substitución de eucaliptos. · Retirada doutras árbores exóticas. · Promoción do aproveitamento múltiple. · Ordenación dos montes e planificación. · Silvicultura de rexeneración.

INVESTIGACIÓN E CONSERVACIÓN
Obxectivos: Obter coñecementos de aplicación. Inventarios taxonómicos (catálogo da diversidade). Seguimento dos procesos ecolóxicos. Preservar os taxons tanto como as relacións. Eidos prioritarios: Cartografía de taxons raros ou ameazados. Dinámica e renovación de fraga e matogueiras. Relacións entre plantas e herbívoros. Protocolos e indicadores para seguimentos. Procedementos de manexo silvícola eficiente.

CAZA E PESCA RECREATIVAS
Obxectivos: Rendibilidade máxima sostible. Regulación das poboacións silvestres. Restauración do hábitat fluvial. Prioridades: Planificación común da caza. Seguimento das poboacións e da extracción. Recuperación da diversidade de peixes. Incremento do valor con entrada de foráneos.

ORDENACIÓN DO DESFRUTE PÚBLICO
Obxectivos: Atraer, educar, emocionar. Gañar apoio social. Regular e diversificar a afluencia. Pautas: Divulgar os atractivos da área. Redistribuír espacialmente as visitas. Estimular a exploración a pe. Facilitar a interpretación do percibido. Programa de educación ambiental.