You are on page 1of 18

BASE XURÍDICA DA PROTECCIÓN DOS

ESPAZOS NATURAIS

Ley 4/1989 de
conservación de espacios
naturales, fauna y flora.
Lei 9/2001 de
Estatal e derrogada conservación da
Natureza.
OS PARQUES NA LEY 4/1989:

“. . . áreas naturais pouco transformadas por acción


humana e con beleza, representatividade ou
singularidade en flora, fauna ou xea que dan valores
ecolóxicos, estéticos, educativos e científicos
merecedores de conservación preferente.”

. . .E NA LEI 9/2001:
¡Definición idéntica!
OS PARQUES NATURAIS
DE GALICIA
Monte Aloia (MA) 1978
Corrubedo (CO) 1989
Serra do Xurés (SX) 1993
O Invernadeiro (OI) 1997
Fragas do Eume (FE) 1997
Serra da Lastra (SL) 2002
25

SUPERFICIE EN MILES DE Ha
20

15

10

0
MA CO SX OI FE SL
O PARQUE NATURAL DAS
FRAGAS DO EUME

¿QUE SON AS FRAGAS?


¿Bosques orixinais? ¿Primixenios? ¿Climácicos?

¡NON!
Son:
• Bosques mixtos moi manexados deica hai
pouco ►madeira, leña, carbón, cortizas.
• Aproveitamento secuenciado no espazo e
tempo ►rexeneración.
• Combinan touzas pobres con bosque vello,
pluriestratificado e diversificado.
DATOS BÁSICOS
- Substrato xeolóxico silíceo,
- PORN en 1996 e sedimentario ou plutónico.
declaración en 1997. - Dominio climático atlántico
- 9125 Ha en 5 termos húmido.
municipais.
- Vexetación nativa planifolia.
- 27700 persoas, cun 2%
dentro do Parque. Conserva:
- 10% en ocupación agraria 37% de bosque
e 49% en servizos.
35% de matogueira
5% de ribeira fluvial.
VALORES NATURAIS
SALIENTABLES

1º. Conserva unha mostra extensa da vexetación


orixinal.
2º. Abeira unha elevada diversidade biolóxica por
confluencia de áreas bioxeográficas.
3º. Persisten taxons atípicos, ameazados ou
endémicos.
4º. Relevante almacén de Carbono na biomasa e
no solo (é un sumidoiro).
5º. Paisaxe agreste, bela e contrastada.
A VEXETACIÓN
A FRAGA

Extensión relativa grande: 1/3 da área protexida


Acolle unha extraordinaria diversidade florística.
Hai plantas pteridófitas atípicas e ameazadas.
Moi grande diversidade de fauna invertebrada.
Outra fauna rara ou ameazada.
Interesantes hábitos de explotación secular.
AS MATOGUEIRAS

Especies endémicas
ou hábitats de
interese
O RÍO

e l e v o
a d o do r
e l
Mod

Poboación de troita
migradora.
Entrada frecuente
de salmóns.
USOS AGRARIOS
E HISTORIA
EIXES DA
PLANIFICACIÓN
1. Normas de uso según zonas
2. Xestión forestal conservativa
3. Investigación aplicada á conservación
4. Desfrute público culturizador
5. Aproveitamento de caza e pesca
XESTIÓN FORESTAL
Obxectivos:
Conservar e recuperar fraga. Recoñecer
os seus servizos ambientais.
Pautas:
· Incentivos á substitución de eucaliptos.
· Retirada doutras árbores exóticas.
· Promoción do aproveitamento múltiple.
· Ordenación dos montes e planificación.
· Silvicultura de rexeneración.
INVESTIGACIÓN E CONSERVACIÓN
Obxectivos:
Obter coñecementos de aplicación.
Inventarios taxonómicos (catálogo da diversidade).
Seguimento dos procesos ecolóxicos.
Preservar os taxons tanto como as relacións.
Eidos prioritarios:
Cartografía de taxons raros ou ameazados.
Dinámica e renovación de fraga e matogueiras.
Relacións entre plantas e herbívoros.
Protocolos e indicadores para seguimentos.
Procedementos de manexo silvícola eficiente.
CAZA E PESCA RECREATIVAS

Obxectivos:
Rendibilidade máxima sostible.
Regulación das poboacións silvestres.
Restauración do hábitat fluvial.

Prioridades:
Planificación común da caza.
Seguimento das poboacións e da extracción.
Recuperación da diversidade de peixes.
Incremento do valor con entrada de foráneos.
ORDENACIÓN DO DESFRUTE PÚBLICO

Obxectivos:
Atraer, educar, emocionar.
Gañar apoio social.
Regular e diversificar a afluencia.

Pautas:
Divulgar os atractivos da área.
Redistribuír espacialmente as visitas.
Estimular a exploración a pe.
Facilitar a interpretación do percibido.
Programa de educación ambiental.