You are on page 1of 8

ROŚLINOŻERNOŚĆ

• Jest to oddziaływanie podstawowe,


antagonistyczne polega na zjadaniu roślin
przez zwierzęta
• Oddziaływanie to jest korzystne dla
zwierząt a niekorzystne dla roślin
• Może być uważana za pewien specjalny
rodzaj drapieżnictwa
• specyficzność ta polega na tym, że
roślinożerca zjada tylko część rośliny,
podczas gdy typowy drapieżnik zabija i
zjada całą ofiarę
Roślinożerca
• organizm lub gatunek zwierząt odżywiający się
roślinami, w ekosystemie roślinożercy stanowią
pierwszy poziom konsumentów. Może odnosić się
do pojedynczego organizmu, konkretnego gatunku
(charakteryzuje formę odżywiania gatunku jak i
jego rolę w ekosystemie), jak również może
odnosić się do grupy gatunków o wspólnej cesze
ekologicznej (roślinożerność).
Mechanizmy obronne u roślin
• Dobór naturalny doprowadził do
wytworzenia przez rośliny mechanizmów
obronnych, tj. kolce, włoski parzące,
związki trujące, np. alkaloidy, glikozydy i
inne oraz do powstania odpowiednich
przystosowań u roślinożerców. Większość
roślinożerców lądowych nie trawi celulozy i
dlatego żyje w symbiozie z bakteriami, np.
przeżuwacze, termity.
Przystosowanie roślinożerców
• Dostosowanie ich cykli życiowych, by móc
ominąć skutki tej roślinnej „broni
chemicznej”
• Mogą też produkować enzymy
detoksykujące roślinne związki obronne
Oddziaływanie roślina-
roślinożerca
• Podobny jest do oddziaływań drapieżnik-ofiara,
bo jedna ze stron odnosi korzyści(roślinożerca),
zaś druga- ponosi straty(roślina)
• Oddziaływanie może mieć też charakter
mutualistyczny( obustronnie korzystny); zapylanie
roślin przez zwierzęta, a także roznoszenie przez
nie nasion
• W niektórych przypadkach może mieć wpływ na
przyszłe zagęszczenie i produktywność roślin,
którymi się odżywia