L20112008584

L20112008592
L20112008589
L20112008582

•ROSEHAYATI MOHAMMAD SAUFI •NURFAHADA CHE AZMAN

•NORSYAHIZA MOHD KAMIL
•SITI RASIDAH BASIRON

Mengajar apa?

Siapa mengajar?

KONSEP KURIKULUM

Bagaimana mengajar?

Mengajar siapa?

KONSEP DAN PENGERTIAN KURIKULUM
“curir” pelari

CURRICULUM

 Jurusan/program/aliran pengajian

yang diikuti.  Ruang tempat di mana pengajaran dan pembelajaran berlaku.

“curere” – laluan/tempat berpacu

 Dalam bahasa Arab, kurikulum disebut minhaj atau manhaj yang terbit dari kata dasar anhaja. Ia bermaksud jurusan, bidang atau fakulti.  Dapat dirumuskan bahawa kurikulum ialah suatu siri rancangan pengajaran yang disusun bertujuan membolehkan pelajar menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan aplikasi ilmu tersebut. Ia meliputi segala matlamat pembelajaran yang dirancangkan termasuklah pengalaman dan kaedah

mengajar, bahan-bahan pengajaran serta teknik penilaian yang dirancangkan (Haris Md. Jadi, 1991).

KURIKULUM KEBANGSAAN
 Suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan,

kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan yang membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi. (Akta Pendidikan 1996)

KURIKULUM SEKOLAH
 Segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah ataupun sesebuah institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. (KPM 1988)
 Bahagian yang meliputi sukatan pelajaran dan kandungan mata pelajaran serta segala kegiatan pengajaran dan pembelajaran.

Kurikulum Sekolah
 Bahagian yang meliputi kegiatan pendidikan luar bilik darjah (kokurikulum) seperti kegiatan sukan, persatuan, pasukan pakaian seragam dan lain-lain.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

KURIKULUM KEBANGSAAN

Kurikulum Rasmi

• Kurikulum Pra Sekolah • Kurikulum Sekolah Rendah • Kurikulum Sekolah Menengah • Kurikulum Pendidikan Khas • Kurikulum Lepas Menengah KURIKULUM SEKOLAH Kurikulum Sebenar

• Teras • Elektif • Tambahan

Kurikulum Akademik

Kurikulum Formal Kurikulum Tidak Formal

• Sains • Bahasa • Vokasional • Kemanusiaan

Kurikulum Tersembunyi

Ko Kurikulum

MATLAMAT DAN OBJEKTIF KURIKULUM
KURIKULUM KEBANGSAAN OBJEKTIF KURIKULUM

Lepas Sek. Menengah
Sek. Menengah Sek. Rendah • Domain Kognitif • Domain Afektif • Domain Psikomotor

Pra Sekolah
MATLAMAT KURIKULUM i. ii. iii. iv. Kembangkan potensi pelajar Asas untuk pengetahuan lanjutan Melahirkan insan yang sempurna (JERI) Membentuk warganegara yang dapat memberi sumbangan kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. v. Menjadikan pelajar yang boleh menggunakan pengetahuan dan kemahiran dalam menyelesaikan masalah harian.

DOMAIN OBJEKTIF KURIKULUM
DOMAIN KOGNITIF

Keupayaan mental Memproses maklumat

Tindakbalas fizikal terhadap situasi pembelajaran DOMAIN PSIKOMOTOR

Proses yang dialami semasa pembelajaran DOMAIN AFEKTIF

Domain Objektif Kognitif (Taksonomi Bloom)
Penilaian Sintesis Menghakim Analisis Alat & Kaedah Aplikasi Untuk capai Mencantum Tujuan: Memisah & Elemen: Kefahaman Senaraikan Nilaikan, Elemen: Gabungkan, Pengetahuan Kebolehan Kebolehan Cadangkan, Mengguna Ringkaskan, Faham Ulaskan, Prinsip: Pisahkan, Susunkan, Ingatan prinsip: Kritikan, Tentukan, Kelaskan, Semula: Sokongan, Tunjukkan, Asingkan, Rumuskan, Jelaskan, Binakan, Kategorikan, Gubahkan. Mencabar, Definisi, Huraikan, Menentukan. Nyatakan, Terjemahkan.Kembangkan. Analisiskan. Susunkan

Domain Objektif Afektif

5. Perwatakan 4. MenorganisaSi (kesepaduan & penyusunan) (Tindakan, Amalan dan Aplikasi)

1. Menerima (kesedaran & Menerima)

2. Bertindak Balas (Penyertaan & Perlakuan Baru)

3. Menilai (Komitmen & Penilaian)

Domain Objektif Psikomotor
Domain Psikomotor

Naturalisasi

Menyebatikan apa yang telah dipelajari

Artikulasi

Melaksanakan tugas dengan cekap

Ketelitian

Melakukan sesuatu dengan teliti

Memanipulasi

Mengaplikasikan apa yang dipelajari

Meniru

Memerhati dan meniru

RUMUSAN
 Institusi pendidikan adalah salah satu institusi negara

yang terpenting sama ada secara langsung atau tidak langsung.
 Ini kerana pendidikan itu sendiri merupakan suatu agensi

terpenting dalam proses pembinaan bangsa.
 Oleh itu proses perancangan dan pembinaan kurikulum

bukanlah suatu perkara yang mudah. Pengetahuan dalam pelbagai disiplin ilmu adalah perlu untuk melaksanakannya.

KOKURIKULUM

Satu saluran pembelajaran yang berasaskan gerak kerja yang tersusun dan terancang yang sebahagian besar aktivitinya dilakukan di luar bilik darjah. Aktiviti, proses dan isi kokurikulum dilaksanakan samada melalui badan beruniform, persatuan, kelab, sukan dan permainan.

SEJARAH
Zaman penjajahan British – aktiviti kokurikulum di sekolah sudah bermula

1909 – pasukan pengakap sekolah pertama ditubuhkan di Singapura

1956 – penekanan aktiviti kokurikulum di dalam surat arahan School of Studies Regulation 1956 1985 – mata pelajaran kokurikulum yang mengambil masa 60 minit dimasukkan ke dalam jadual waktu persekolahan

Masyarakat juga bertanggungjawab & memainkan peranan dalam mendidik murid

Bakat & minat yang boleh dimajukan

FALSAFAH
Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid untuk keperluan masyarakat

Boleh dididik dan mendidik diri sendiri & rakan sebaya

Perseimbangan antara perkembangan mental (intelek) dengan perkembanagan sosial, jasman dan rohani

MATLAMAT
 Menyemai perasaan muhibbah perpaduan & integrasi nasional dikalangan generasi muda
 Peningkatan disiplin pelajar

 Pengalaman yang menyeluruh & keseimbangan dgn pendidikan formal
 Menanam, memupuk & memberi latihan awal

dari aspek kepimpinan, sahsiah kemasyarakatan di kalangan pelajar

&

MATLAMAT (SAMB…)
 Menyumbangkan usaha membina iklim, budaya & tempat yang menarik & menyeronokkan
 Perimbangan antara perkembangan intelek

(akademik) dengan perkembangan jasmani, rohani, & emosi  Menyemai nilai-nilai pendidikan dalam gerak kerja kokurikulum  Pengisian masa lapang dengan berfaedah

Bahagian,tugasan atau tanggungjawab utama yang dipikul seseorang

PERANAN

GURU
PENDIDIK
pengasuh, penjaga, wali, pemimpin, pengelola, pelatih dan pengajar

PERANAN GURU
PENDIDIK AGEN PERUBAHAN PENGASUH

PEMBIMBING

AGEN SOSIALISASI

ROLE MODEL

PENGAMAL REFLEKTIF

PENYELIDIK

PENGURUS

SOSIAL PERIBADI

PROFESIONAL

PELAJAR DIDIDIK BERFIKIRAN KREATIF & KONTRUKTIF

MEMBINA BUDAYA ILMU

PERANAN PENDIDIK.?

MEMBENTUK MASYARAKAT MADANI

MEMBUDAYAKAN MASYARAKAT MALAYSIA

GURU SEBAGAI PEMBIMBING
Menyemai minat & motivasi terhadap akademik Mengenalpasti & membantu murid yang mengalami masalah

Mengenalpasti kekuatan & kelemahan, minat & kecenderungan diri murid

Menanam minat dan sikap yang sihat terhadap persekolahan

GURU SEBAGAI AGEN SOSIALISASI

Penyumbang ilmu & kemahiran

Pembentukan sahsiah sosial yang positif

Pembentukan budaya penyanyang

Teladan sosial

Penghubung antara institusi sekolah dengan masyarakat.

Pelajar yang bemasalah kerr… Grrrrrr….?

BIROKRASI
Apa itu BIROKRASI?
Kamus Dewan, m/s 164  Sistem pemerintahan atau pentadbiran yang dikendalikan atau dijalankan oleh pegawai-pegawai kerajaan (yg tidak dipilih oleh rakyat)  Cara pemerintahan atau pentadbiran yang dengan pegawai-pegawai kerajaan yang mempunyai kuasa besar.  Cara pentadbiran yg melibatkan berbagai-bagai peringkat atau proses pengurusan dan banyak peraturan.

TEORI BIROKRASI MAX WEBER
 Birokrasi wujud dalam semua organisasi berskala 

 

besar (large-scale organization) Organisasi besar adalah sama, bersifat neutral, & mempunyai matlamat atau hala tuju sendiri. Perbezaan pegawai dengan pekerja - kuasa. Elemen KUASA – menjelaskan tingkah laku birokrasi dalam sesebuah organisasi, kerajaan yg memerintah, & negara secara amnya. Konsep KUASA - simbolik bagi memberi penekanan kpd bentuk birokrasi

ELEMEN DALAM KONSEP KUASA
Elemen dalam konsep kuasa : 1. Birokrasi Tradisional (Traditional Authority)  Bersifat warisan / berlandaskan pd keturunan  Perlantikan pemerintah berdasarkan hierarki keluarga  Didominasi oleh masyarakat sebelum modenisasi
2.   

Birokrasi Rasionalisme (Rasional-legal Authority) Pelantikan secara rasmi melalui pemilihan Pelantikan berdasarkan pelaksanaan secara sah Keputusan masyarakat kpd amalan rasmi yg menjamin kedudukan

3. Birokrasi Karismatik (Charismatic Authority)
 

Seseorang yg dilantik secara tak rasmi & kuasa yg diperolehi adalah drpd hak dan perjuangan. Sifat karismatik – personaliti istimewa & ketokohan utk menjadi seorang pemimpin

BIROKRASI DALAM PENDIDIKAN DI MALAYSIA
Organisasi KPM bertepatan dgn ciri-ciri birokrasi moden (Teori Weber)  Formal  Hierarki autoriti yg jelas  Peraturan-peraturan  Pegawai-pegawai tetap yang dibayar gaji

2. KPM  badan yg bertanggungjawab dalam segala aspek pendidikan sekolah & IPG seluruh M’sia.  Mempunyai jabatan-jabatan, ada fungsifungsi tertentu. Cth : Jab. Pelajaran Negeri (JPN) - penyalur segala dasar KPM ke peringkat lebih bawah

KEBAIKAN BIOKRASI DALAM PENDIDIKAN
1. Mengefisienkan perjalanan organisasi yg besar. 2. Kawalan secara berpusat - utk memastikan

segala dasar yg dikehendaki oleh kerajaan dapat dilaksanakan 3. Sistem berpusat menentukan matlamatmatlamat pendidikan dipenuhi. 4. Kepentingan pemerintah – kawalan terhadap sistem persekolahan diwajarkan untuk mengembangkan ideologi.

KELEMAHAN BIROKRASI
1. Sering dikaitkan dengan pelbagai karenah 2. Pembaziran masa 3. Pembaziran kos

4. Membawa kesulitan kepada pelanggan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful