SGDK3013 TEORI PEDAGOGI KESUSASTERAAN MELAYU

Tajuk: Kaedah Mengalami-menghayati Ahli kumpulan; Mohd Asri b Shuib Rahimah Banun bt Mohd Saaid Kamalaselvi a/p Nadarajan
1

PENGENALAN DEFINISI KAEDAH KAEDAH MENGALAMI MENGHAYATI KONSEP KAEDAH MENGALAMI MENGHAYATI CIRI-CIRI CARA-CARA PELAKSANAAN DALAM P&P KEKUATAN DAN KELEMAHAN PENUTUP
2

1. 3 . Sastera mampu mempengaruhi cara manusia berfikir tentang hidup dan kehidupan 4. Minat pelajar dapat dibentuk setelah memahami hakikat kemanusiaannya. 3. boleh ditingkatkan melalui kaedah yang menarik .Kesusasteraan Melayu sebagai salah satu daripada mata pelajaran yang tergolong dalam disiplin ilmu kemanusiaan. Minat pembelajaran sastera. 2.

kesulitan. perubahan dan lain-lain). 4 .•Mengikut kamus dewan edisi keempat dewan bahasa dan pustaka (1990) kaedah iaitu cara atau peraturan membuat sesuatu terutamanya yang bersistem atau biasa. •Manakala mengalami ialah merasai atau menempuh (kesusahan. mengajar cara mengajar berdasarkan prinsipprinsip tertentu.

Dalam kaedah mengalami dan menghayati pelajar dapat memperoleh pengalaman dalam mengapresiasi sesuatu pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk apresiasi sastera. Meresapkan ke dalam jiwa. 5 .SAMBUNGAN  Menghayati pula mengalami dan merasai (dalam batin).

 Kemampuan untuk menikmati karya sastera Kebolehan pelajar-pelajar untuk mengalami dan menghayati Karya puisi atau sajak dinikmati dengan cara mendeklamasinya. Watak difahami dan dilakonkan Pantun dibacakan melalui aktiviti berbalas pantun 6 .

-kejiwaan. 7 . -penghargaan dan sebagainya.Sambungan. -emosi[luaran dan dalaman]. Kaedah mengalami dan menghayati begitu abstrak dalam erti kata melibatkan: -pengetahuan.

KONSEP KAEDAH Merupakan jalan. kaedah ini diperhalus dalam bentuk [jalan. proses dan prosedur] yang mengandungi langkah-langkah pengajaran: 8 . susunan. susunan. cara. proses dan prosedur pengajaran yang teratur. cara. Kaedah merupakan proses memindahkan kefahaman itu kepada pelajar-pelajar.

 Pendapat Goodman (1962) mengsyorkan supaya sesuatu pengalaman dikaji mengikut apa yang ditanggapi oleh pembaca sendiri.  Hendaklah mampu merasai sesuatu perasaan atau pandangan dan memberi pandangan atau penilaiannya sendiri.Sambungan. 9 .

tiap-tiap individu mempunyai pengalaman yang tersendiri.  Menurut beliau. iaitu hasil daripada himpunan pengalaman yang dilaluinya dan nilai-nilai pengalaman itu sendiri. 10 .Sambungan.

11  Ini menyebabkan manusia mudah matang . iaitu pengalaman hidup yang berbeza-beza dan setiap individu mempunyai pengalaman hidup yang unik.  Darmawijaya (1987) berpendapat.Sambungan. kerana mempunyai pandangan.  Kaedah mengalami dan menghayati menekankan ‘penikmatan’. pendapat dan pemikiran yang tersendiri. kaedah ini mengambil dasar daripada pengalaman.

12 .  Dalam p&p pula.Sambungan.  Langkah ini disusuli pula dengan aktiviti menginterpretasi persoalan-persoalan itu sehingga ia benar-benar dapat dirasakan. pelajar didedahkan kepada beberapa persoalan di dalam sesuatu aspek kesusasteraan yang dikaji.

 Soalan-soalan yang dikemukakan harus bersifat mencungkil pengalaman para pelajar.  Pengajaran tidak mementingkan sesuatu objektif tertentu tetapi lebih menumpukan kepada analisis pengalaman. 13 . Guru hendaklah sentiasa berusaha untuk menarik perhatian dan minat para pelajar ke arah cerita yang dipelajari.Sambungan.

Pendedahan persoalan dalam sesuatu aspek kesusasteraan. Pengalaman pelajar digunakan untuk mendapatkan sesuatu pengalaman baru. Menginterpretasi persoalan-persoalan itu sehingga ia benar-benar dapat dirasai 1. 3.Ciri-Ciri Kaedah Mengalami dan Menghayati Menekankan kepada penikmatan. Ini bermaksud sesuatu aspek kesusasteraan yang dipelajari itu dapat dirasakan dan dihayati sepenuhnya 2. 14 . 4.

15 . Penggunaan bahan bantu mengajar dapat mewujudkan penikmatan dan penghayatan. 7.sambungan 5. 8. Menarik minat para pelajar ke arah cerita yang dipelajari 6. Peluang membaca karya-karya kesusasteraan bagi memperoleh kesan keseluruhan penghayatan. Membuat simulasi sendiri dengan menggunakan episod-episod yang sesuai.

APLIKASI KAEDAH MENGALAMI .MENGHAYATI 16 .

Puisi Tradisional ii. Cerpen v. Puisi Moden iii. Novel iv.APLIKASI KAEDAH MENGALAMI-MENGHAYATI DALAM P&P SASTERA Aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera dalam kelas melalui kaedah mengalami-menghayati boleh diaplikasikan melalui: i. Drama .

Sajak : Tukang Gunting 18 .

Masalah kemiskinan masih wujud di celah-celah kemajuan kota. .SAJAK : TUKANG GUNTING TEMA Sajak ini bertemakan kehidupan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyakarat golongan rendah di tengahtengah kesibukan dan pembangunan kota-kota besar.

. Hal ini perlu dijadikan contoh oleh generasi muda. Kecekalan dan ketabahan. umpamanya tukang gunting tetap berusaha walaupun sudah tua. Nilai ini digambarkan dalam diri tukang gunting. NILAI DAN PENGAJARAN Kegigihan dan kerajinan. Kejayaan tidak akan dapat dicapai tanpa sifat tekun dan rajin.BENTUK 5 rangkap .sajak bebas. Usaha yang berterusan perlu diamalkan oleh setiap orang. Dia tetap cekal dan tabah menjalani kehidupan yang sukar demi mencari rezeki untuk meneruskan hidupnya.

Oleh itu. Tukang gunting amat bertanggungjawab sebagai ketua keluarga dan amat menyayangi anak-anak dan isterinya. . hal ini memberi pengajaran supaya melaksanakan tanggungjawab dengan baik terutama ketua keluarga.Nilai murni ini digambarkan secara tersirat dalam sajak ini.Sambungan…. Kasih sayang dan tanggungjawab .

Guru bersoal jawab mengenai video yang dipamerkan mealui LCD. Guru mengaitkan dengan tajuk sajak yang hendak diajar. .PENGENALAN / SET INDUKSI Guru mempamerkan video kepada murid.

Pelajar berbincang dengan rakan sekumpulan dan membuat hubung kait tema dan persoalan sajak 6. Pelajar diminta menyatakan makna/ maksud rangkai kata yang terpilih 5. Pelajar yang terpilih mendeklamasikan sajak 3.Pelajar mencari tema serta persoalan sajak. Perbincangan antara guru dengan murid. 4. .ISI PELAJARAN 1. Guru mengedarkan bahan puisi serta mempamerkan sajak melalui LCD 2.

.PENGHAYATAN Penutup – Pelajar mendengar dan mendeklamasikan sajak Tukang Gunting serta menghayati kegigihan tukang gunting mengharungi kehidupan di kota mencabar.

Pemikiran kritis dicungkil. Pelajar terdedah secara menyeluruh dalam sesuatu slot pembelajaran. Mempengaruhi cara berfikir 25 . Penikmatan dan penghayatan yang mendalam dengan bantuan BBM. Menjawab persoalan dengan mengunakan daya kreatif dan imiginasi. Mendapatkan kepuasan dan meninggalkan kesan.KAEDAH MENGALAMI DAN MENGHAYATI BIL KELEBIHAN 1 2 3 4 5 6 7 Perasaan seni dan halus mudah menusuk hati hanya dengan cara mengalami dan menghayati.

KAEDAH MENGALAMI DAN MENGHAYATI BIL 1 KELEMAHAN Pendidik haruslah berkemampuan untuk mengajar kesusasteraan dengan baik. Guru perlu berkebolehan untuk mengaplikasi aspek-aspek kesusasteraan Bahasa Melayu. Kekurangan bahan rujukan dan alat bantu mengajar 2 3 4 5 Kekurangan minat pelajar terhadap pembacaan bahan-bahan kesusasteraan Pengajaran yang lebih berorientasikan peperiksaan dan mengenepikan fokus pengajaran sebenar Kesusasteraan Melayu 26 .

Kesemua ini didapati oleh para pelajar selepas mereka benar-benar mengapresiasi karya sastera yang dibacanya. mengasuh kefahaman pemikiran. menghalusi nilai keindahan memperolehi nilai-nilai hidupnya bagi menyesuaikan diri dengan kehidupan bertamadun dan membentuk manusia menjadi lebih sensitif terhadap kehidupan sejagat ini. Pendidikan sastera boleh membentuk personaliti. 2. 27 .PENUTUP 1.

pengajaran sastera haruslah menjuruskan pengajarannya ke arah penikmatan dan penghayatan. daya menghayati dan kebolehan meneroka ke akar-umbi sesebuah hasil sastera yang dibaca. Ia memerlukan masa memupuk minat. 28 . Bagi memperolehi nilai-nilai sastera yang berhubungan ini. Bahan-bahan sastera yang sesuai dan berkesan dapat mempercepatkan proses membantu pencapaian ke arah ini. Penikmatan membaca hasil karya bukanlah suatu perkara yang susah dilakukan. 5.SAMBUNGAN 3. 4.

SEKIAN. TERIMA KASIH 29 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful