You are on page 1of 47

BMM 3110

:
SINTAKSIS BAHASA MELAYU Click to edit Master subtitle style
DISEDIAKAN OLEH : NOR HALIZA BINTI MD THAIB NURUL AINA BINTI MOHD AZMI TEH NUR IDAYU BINTI ABD GHAFAR

4/21/12

MENU

4/21/12

PENGENALAN
v

Perkataan Sintaksis dan

berasal daripada yang bererti

perkataan Yunani, iaitu sun yang bererti “dengan” tattein “menempatkan bersama-sama.”
v

Secara

etimologi, sebagai

sintaksis “ untuk

dapatlah menjadi

diertikan

menempatkan

bersama-sama
4/21/12

kelompok kata atau ayat.”

v

Menurut

istilah

beberapa

orang

tokoh

bahasa, sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur dan binaan atau kontruksi ayat (Nik Safiah Karim et al.,1993:317)

4/21/12

v Abdullah Hassan (1980:164). sintaksis istilah untuk mengkaji merupakan pembentukan ayat. atau menjadi klausa dan ayat merupakan unit terbesar. 4/21/12 . iaitu bagaimana morfem dan kata disusun menjadi satu unit sintaksis yang kecil iaitu frasa.

Rajah pohon yang menghuraikan hubungan sintaksi s di atas boleh dilihat dalam ( 1 dan seterusnya. ) Ayat S budak itu P baru pulang dari sekolah 4/21/12 .CONTOH Contohnya : 1 Budak itu baru pulang dari sekolah .

vAyat 4/21/12 tersebut terdiri daripada konstituen frasa .v Binaan tersebut ialah ayat. v Dalam klausa tersebut mengandungi satuan yang disebut frasa. dan Predikatnya baru pulang dari sekolah. Ayat tersebut mengandungi satu klausa yang v terdiri daripada Subjek iaitu budak itu. iaitu frasa budak itu. baru pulang dari sekolah.

KEMAJUAN .MUHYIDDIN 4/21/12 .ANALISIS ARTIKEL ILMIAH PERKASA BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA ILMU.

ANALISIS PENGGOLONGAN KATA ANALISIS RAJAH POHON 4/21/12 .

AYAT 1 4/21/12 .

Ayat : v Rakyat perlu memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan kemajuan serta pada masa yang sama mempelajari bahasa asing untuk menguasai ilmu yang ada dalam bahasa itu. v Jenis ayat : ayat majmuk pancangan Subjek : • v Rakyat perlu memperkasakan bahasa Melayu v Predikat : • sebagai bahasa ilmu dan kemajuan serta pada masa yang sama mempelajari bahasa asing untuk menguasai ilmu yang ada dalam bahasa itu. kata Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. kata Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin 4/21/12 .

menguasai. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muyiddin Yassin v Frasa kerja : • memperkasakan. untuk .v Frasa nama : • rakyat. kemajuan. mempelajari. bahasa. ilmu. asing. bahasa Melayu.ada v Frasa adjektif : • - v Frasa sendi nama : • 4/21/12 pada.

4/21/12 .

AYAT 2 4/21/12 .

Ayat : v Beliau berkata masyarakat wajar mengambil iktibar daripada sejarah orang Eropah dahulu yang mempelajari bahasa Arab untuk menguasai ilmu yang terdapat dalam bahasa itu. v Jenis ayat : Ayat majmuk pancangan Subjek : • v beliau berkata masyarakat wajar mengambil iktibar v Predikat : • daripada sejarah orang Eropah dahulu yang mempelajari bahasa Arab untuk menguasai ilmu yang terdapat dalam bahasa itu 4/21/12 .

v Frasa nama : • beliau. iktibar. mengambil. terdapat v Frasa adjektif : • - v Frasa sendi nama : • daripada. orang. bahasa. Arab. menguasai. dalam 4/21/12 . mempelajari. Eropah. untuk. ilmu v Frasa kerja : • berkata. masyarakat.

4/21/12 .

AYAT 3 4/21/12 .

Ayat : v Katanya orang Eropah kemudiannya menggunakan bahasa mereka sendiri untuk memperkayakan ilmu yang diperolehi. v Jenis ayat : Ayat keterangan Subjek : • v katanya orang Eropah kemudiannya menggunakan bahasa mereka sendiri v Predikat : • untuk memperkayakan ilmu yang diperolehi 4/21/12 .

memperkayakan. mereka. diperolehi v Frasa adjektif : • - v Frasa sendi nama : • untuk 4/21/12 . menggunakan. bahasa. Eropah. ilmu v Frasa kerja : • katanya.v Frasa nama : • orang.

4/21/12 .

AYAT 4 4/21/12 .

v Jenis ayat : Ayat penyata Subjek : • v mereka v Predikat : • karya-karya agung dalam bahasa mereka sendiri 4/21/12 .Ayat : v Mereka menulis karya-karya agung dalam bahasa mereka sendiri.

v Frasa nama : • mereka. bahasa v Frasa kerja : • menulis v Frasa adjektif : • agung v Frasa sendi nama : • dalam 4/21/12 .

4/21/12 .

AYAT 5 4/21/12 .

v Jenis ayat : Ayat penyata Subjek : • v universiti-universiti v Predikat : • didirikan untuk mengajar ilmu yang baru ditemui dalam bahasa-bahasa Eropah 4/21/12 .Ayat : v Universiti-universiti didirikan untuk mengajar ilmu yang baru ditemui dalam bahasa-bahasa Eropah.

ditemui v Frasa adjektif : • baru v Frasa sendi nama : • untuk. bahasa-bahasa.v Frasa nama : • universiti-universiti. Eropah v Frasa kerja : • didirikan. mengajar. ilmu. dalam 4/21/12 .

4/21/12 .

AYAT 6 4/21/12 .

orang Eropah tidak perlu lagi mempelajari bahasa Arab untuk menguasai ilmu terutamanya dalam bidang sains dan teknologi. v Jenis ayat : Ayat keterangan Subjek : • v hari ini. orang Eropah v Predikat : • tidak perlu lagi mempelajari bahasa Arab untuk menguasai ilmu terutamanya dalam bidang sains dan teknologi 4/21/12 .Ayat : v Hari ini.

Arab. Eropah. bahasa.v Frasa nama : • hari. menguasai v Frasa adjektif : • - v Frasa sendi nama : • 4/21/12 untuk. ilmu. teknologi v Frasa kerja : • mempelajari. dalam . sains. bidang.

4/21/12 .

AYAT 7 4/21/12 .

Ayat : v Mereka telah berjaya mencipta ilmu dalam bahasa mereka sendiri dan mengembangkannya ke seluruh dunia dan akhirnya bangsa Eropah menjadi bangsa yang maju dan bahasa mereka menjadi bahasa yang maju. v Jenis ayat : Ayat majmuk pancangan Subjek : • v mereka v Predikat : • telah berjaya mencipta ilmu dalam bahasa mereka sendiri dan mengembangkannya ke seluruh dunia dan akhirnya bangsa Eropah menjadi bangsa yang maju dan bahasa mereka menjadi bahasa yang maju 4/21/12 .

mengembangkannya. Eropah v Frasa kerja : • berjaya.v Frasa nama : • mereka. bangsa. mencipta. ilmu. menjadi v Frasa adjektif : • - v Frasa sendi nama : • dalam 4/21/12 . bahasa. dunia.

4/21/12 .

AYAT 8 4/21/12 .

v Jenis ayat : Ayat majmuk pancangan Subjek : • v Muhyiddin yang juga Menteri Pelajaran v Predikat : • berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu VIII yang dianjurkan oleh Gabungan Penulis Nasional Malaysia (GAPENA) dan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) di sini hari ini 4/21/12 .Ayat : v Muhyiddin yang juga Menteri Pelajaran berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu VIII yang dianjurkan oleh Gabungan Penulis Nasional Malaysia (GAPENA) dan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) di sini hari ini.

majlis. Gabungan Penulis Nasional Malaysia (GAPENA). berucap. Menteri Pelajaran. oleh . hari v Frasa kerja : • berkata. dianjurkan v Frasa adjektif : • - v Frasa sendi nama : • 4/21/12 di. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu VIII.v Frasa nama : • ketika.

4/21/12 .

AYAT 9 4/21/12 .

v Jenis ayat : Ayat majmuk Subjek : • v beliau v Predikat : • berkata para pejuang bahasa mempunyai peranan penting untuk memartabatkan bahasa Melayu dengan memupuk sikap positif rakyat terhadap bahasa kebangsaan itu 4/21/12 .Ayat : v Beliau berkata para pejuang bahasa mempunyai peranan penting untuk memartabatkan bahasa Melayu dengan memupuk sikap positif rakyat terhadap bahasa kebangsaan itu.

memartabatkan. v Frasa kerja : • berkata.v Frasa nama : • beliau. terhadap. positif v Frasa sendi nama : • 4/21/12 untuk. terhadap peranan. rakyat. mempunyai. dengan . kebangsaan Melayu. memupuk. sikap. bahasa. v Frasa adjektif : • penting.

4/21/12 .

asp?file=/2011/10/29/mstar_berita 4/21/12 . Kuala Lumpur.com. http://mstar.my/berita/cerita. Dewan Bahasa Dan Pustaka.RUJUKAN v Nik Safiah Karim et. ARTIKEL ILMIAH.al (2008). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga.

SEKIAN. 4/21/12 .