You are on page 1of 17

PENGENALAN Kerangka Konseptual

Pemisahan antara pemilikan dan kawalan syarikat menimbulkan masalah ketidakselarian maklumat (information asymmetry). Pengurus mengawal sepenuhnya maklumat berhubung dgn syarikat. Selain pemilik terdapat pengguna lain yang memerlukan maklumat utk membuat berbagai keputusan. Sekiranya tiada peraturan/panduan, mungkin maklumat kewangan yg dilaporkan oleh pengurus tidak terjamin dari segi kerelevenan dan kebolehpercayaannya Kerangka konseptual merupakan salah satu sumber panduan dlm penyediaan dan pelaporan maklumat perakaunan. Sumber lain?

Kerangka Konseptual

KK dan Standard Perakaunan: Financial Reporting Standards (FRS) Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements 15 Jun 2007 Keperluan KK (Para 1)
sebagai panduan dalam penetapan standard perakaunan baru memberikan dasar utk mengurangkan layanan akaun alternatif sebagai panduan bagi menyelesaikan masalah perakaunan baru yg tiada standard lagi yg menyentuh masalah tersebut membantu juruaudit membentuk pendapat Membantu pengguna memahami penyata kewangan Memberi pengetahuan kepada ahli MASB tentang pendekatan yang diguna oleh MASB untuk meluluskan piawaian perakaunan

Skop Kerangka Konseptual


Para 5: Tujuan/Objektif penyata kewangan Ciri-ciri kualitatif maklumat kewangan yang menentukan kebergunaaan maklumat dalam penyata kewangan Pengenalpastian, definasi, dan penetapan kriteria utk pengiktirafan elemen-elemen penyata kewangan; aset, liabiliti, ekuiti, hasil dan belanja. Konsep modal dan pengekalan modal

Definasi penyata kewangan

Penyata kewangan merangkumi kunci kira-kira, penyata pendapatan, penyata aliran tunai dan, nota-nota, penyata dan bahan penerangan yg terkandung dlm penyata kewangan.

Tujuan/Objektif Penyata Kewangan

Memberi maklumat berhubung dgn kedudukan kewangan, prestasi dan perubahan kedudukan kewangan enterprise yg berguna bagi pelbagai pengguna dalam membuat keputusan Tidak semestinya memberikan semua maklumat yg diperlukan utk membuat keputusan Menunjukkan hasil penerajuan pengurusan dan kebertanggubgjawabannya terhadap sumber yg dipertanggungjawabkan

Andaian Andaian
FRS Para 22 & 23

Asas Akruan Usaha Berterusan

Ciri-ciri kualitatif: FRS Para 24

Kebolehfahaman (Undestandability) Kerelevenan (Releveance)

Materialiti

Kebolehpercayaan (Reliability)

Mewakili Peristiwa Substance over form (isi pokok melewati bentuk) Neutral/Bebas/Berkecuali Prudence Completeness

Kebolehbandingan (Comparability)

Ciri-ciri kualitatif

Kekangan kepada Kerelevenan dan Kebolehpercayaan - Pemasaan - imbangan antara manafaat dan kos - imbangan antara ciri kualitatif
- True and fair view presentation

Para 47-48: Elemen-elemen Penyata Kewangan

Para 49-52: Kedudukan Kewangan


Aset (Para 53-59) Liabiliti (Para 60-64) Ekuiti (Para 65-68)

Para 69-73: Prestasi


Pendapatan (Para 74-77) Belanja (Para 78-80) Capital Maintenance Adjustments (Para 81) revaluation or restatements of assets/liabilities

Aset

Aset adalah sumber yg dikawal oleh enterprise hasil dpd peristiwa lepas dan daripadanya manafaat ekonomi dijangka akan mengalir masuk ke dlm enterprise
Aset akan diiktirafkan apabila terdapat kebarangkalian yg manafaat ekonomi akan mengalir masuk dan mempunyai kos/nilai yg boleh diukur

Liabiliti

Liabiliti ialah obligasi enterprise yg timbul dpd peristiwa lepas dan penyelesaiannya dijangka akan menyebabkan sumber manafaat ekonomi mengalir keluar dpd enterprise. Obligasi : - perundangan, kontrak, kebiasaan perniagaan - obligasi semasa.Komitmen masa depan tidak semestinya menimbulkan obligasi semasa -mungkin perlu jangkaan Pengiktirafan liabiliti terdapat kebarangkalian - boleh ukur

Ekuiti

Ekuiti adalah kepentingan sisa dalam aset enterprise selepas dikurangkan dgn liabiliti Terdiri daripada sumbangan pemegeang saham, pendapatan tertahan, rezab, dll.

Pendapatan

Pendapatan ialah peningkatan manafaat ekonomi bagi tempoh perakaunan dlm bentuk aliran masuk atau peningkatan aset, atau pengurangan liabiliti yang menyebabkan peningkatan ekuiti (selain daripada sumbangan pemegang saham) Pendapatan terdiri daripada - hasil yg timbul dpd aktiviti biasa cth yuran, jualan, faedah, dll - atau laba selain hasil.

Belanja

Belanja ialah pengurangan manafaat ekonomi bagi tempoh perakaunan dlm bentuk aliran keluar atau pengurangan aset, atau penambahan liabiliti yang menyebabkan pengurangan ekuiti (selain daripada pengagihan kepada pemegang saham) Belanja terdiri - belanja/ kerugian dpd aktiviti biasa - kerugian selain dpd yg timbul aktiviti biasa

Pengiktirafan Elemen Penyata Kewangan


Para 83 Asas Pengiktirafan:
o

Kebarangkalian benafaat masa hadapan bagi item yang berkaitan diyakini akan mengalir masuk ke @ keluar dari entiti Kos atau nilai dapat ditentukan dengan munasabah/dipercayai

Pengiktirafan Aset Pengiktirafan Liabiliti Pengiktirafan Pendapatan Pengiktirafan Belanja

Pengukuran Elemen Penyata Kewangan


Proses menentukan amaun yang perlu diiktiraf dan dibawa bagi setiap elemen PK dalam penyata pendapatan dan kunci kira-kira. Asas pengukuran: o Historical Cost o Current Cost o Realisable (Settlement Value) o Present Value

Konsep modal dan pengekalan modal

Pengekalan modal kewangan


Pengekalan modal fizikal