SOCIJALNO MEDICINSKA DIJAGNOSTIKA ZAJEDNICE I ZDRAVSTVENI INDIKATORI

DEFINICIJA SOCIJALNO MEDICINSKE DIJAGNOSTIKE

 Socijalno medicinska dijagnostika je proces prikupljanja, mjerenja i analiziranja objektivnih pokazatelja indikatora o zdravlju i zdravstvenom stanju stanovništva ili grupa u zajednici, kao i funkcionisanju zdravstvene sluţbe na tom podruĉju.  Ona ne predstavlja prosti zbir ocjena i analiza zdravstvenog stanja svakog pojedinog ĉlana zajednice, već se u analizi kompariraju utjecaji velikog broja faktora na zdravlje stanovništva zajednice.

DVA PRISTUPA U MJERENJU ZDRAVSTVENOG STANJA

 Individualni pristup se najĉešće koristi u kliniĉkoj medicini, gdje je jedinica posmatranja pojedinac sa svim svojim karakteristikama.  U javno zdravstvenoj djelatnosti koristi se masovni pristup, gdje je jedinica posmatranja stanovništvo teritorija ili odreĊena grupa.  U pojedinaĉnoj analizi najĉešće posmatramo bolest ili simptome bolesti, kada malo moţemo uticati na redukciju osnovnih zdravstvenih problema.

 U socijalnomedicinskom pristupu utvrĊujemo zdravstvene probleme zajednice, uzroke nastanka, mehanizme širenja, faktore utjecaja, naĉine prevencije i rješavanja zdravstvenog problema.

KOMPARACIJA INDIVIDUALNOG I SOCIJALNO MEDICINSKOG PRISTUPA
Elementi Predmet ocjene Cilj ocjene zdravstvenog stanja Dokumentacija i informacije Individualni pristup Pojedinac Liječenje, izliječenje ili poboljšanje zdravlja Anamneza, fizikalni pregled, dijagnostika Diferencijalna, definitivna Socijalnomedicinski pristup masovni Stanovništvo, grupa djece, žena Unapređenje zdravlja Indikatori – demografski, vitalni, riziko faktori, zdravstveni sistem Vodeće bolesti i uzroci smrti i zdravstveni problemi po prioritetima Izbor intervencije – prevencija riziko faktora, medijske tehnike, skrining test, reforma zdravstvenog sistema Smanjenje vodećih bolesti ili uzroka smrti i poboljšanje rada zdravstvene službe

Procjena težine bolesti ili stanja- dijagnoza Plan djelovanja- terapija

Terapijski plan – lijekovi ili hirurški zahvat

Ishod

Izliječenje , poboljšanje ili smrt

PROCJENA ZDRAVSTVENOG STANJA STANOVNIŠTVA

 Zdravstveno stanje je ˝opšti termin za stanje zdravlja pojedinca, grupe ili populacije, koje se mjeri pomoću prihvaćenih standarda uz pomoć zdavstvenih indikatora˝.  U upotrebi je i termin zdravstvena situacija, koji ima šire znaĉenje. On podrazumijeva mjere za poboljšanje zdravlja, sredstva( novac) koja se odvajaju za zdravlje, utvrĊivanje zdravstvenih problema koji zahtjevaju paţnju ( pušenje, gojaznost, droga), stepen znanja populacije o sopstvenom zdravlju i puteve za njegovo poboljšanje.  Da bi se utvrdio nivo zdravlja u populaciji potrebno je izvršiti ispitivanje i procjenu zdravstvenog stanja, odnosno situacije pomoću zdravstvenih indikatora.

CILJEVI PROCJENE ZDRAVSTVENOG STANJA STANOVNIŠTVA

Cijevi procjene zdravstvenog stanja stanovništva su:         opći uvid u globalno stanje zdravlja stanovništva zajednice, unapreĊenje zdravstvenog stanja stanovništva, identifikovanje prioritetnih zdravstvenih problema, praćenje promjena i kompariranje zdravstvenog stanja tokom vremana, uoĉavanje i analiza razlika izmeĊu razliĉitih teritorija ili populacionih grupa, unaprijeĊenje menadţmenta u zdravstvu, realniju procjenu i evaluaciju za potrebe budućih aktivnosti obezbeĊenje relevantne baze podataka za intervencije u cilju poboljšanja zdravstvenog stanja i potreba nauĉnoistraţivaĉkog rada.

ZNAĈAJ PROCJENE ZDRAVSTVENOG STANJA STANOVNIŠTVA

Procjena zdravstvenog stanja stanovništva treba da:  informiše stanovnistvo,  unaprijedi planiranje i programiranje zdravstvene zaštite,  unaprijedi rad zdravstvene sluţbe,  uĉini adekvatnijim i brţim rješavanje prioritetnih problema,  izvrši ponovnu raspodjelu raspoloţivih resursa prema prioritetima i potrebama,  dalje razvija sistem zdravstvene zaštite

DEFINICIJA INDIKATORA

 Zdravstveni indikatori su mjerni instrumenti koji mjere promjene u stanovništvu u odreĊenom vremenskom periodu.  Prema SZO indikatori su definisani kao “ varijable koje pomaţu u mjerenju promjena”. primjer: broj ljekara na 1.000 stanovnika 2006.po zemljama BIH – 1,32 Belgija – 4,49 Rusija – 4,25 Njemaĉka 3,37 Cuba - 5,59 Austria - 3,38 Australia – 2,47 USA – 2,56 Turska - 1,35 Sudan – 022, Pakistan -0,77 Angola -0,08

KARAKTERISTIKE INDIKATORA

 validnost - mjeri stvarno ono što se njima ţeli mjeriti, tj. njegov se rezultat moţe potvrditi nekim drugim dijagnostiĉkim postupkom – broj djece oboljelih od anemije- broj eritrocita ili vrednost hemoglobina u krvi

 objektivnost - mjerenjem dobijeni rezultat mora biti jednak kod svih onih koji mjerenje provode pod istim uslovima - br. djece sa PT od 2500g
 senzitivnost - mjerenjem dobijena promjena mora strogo pratiti promjene situacije, tj. odraţava stvarno pozitivan test na broj oboljelih osoba – pozitivni test na brucelozu

KARAKTERISTIKE INDIKATORA

 specifiĉnost - treba da odraţava promjene samo u uslovima u kojima se mjeri, tj. odraţava stvarno zdrave osobe na ukupno stanovništvo bez bolesti ( test na HPV kod raka maternice )  jednostavno izraĉunavanje (broj doktora na 1000 stanov.  ne podlijeţu promjenama u vremenu i prostoru  lako i bez posebnih procedura dolazi do njih  proces njihovog dobijanja ne košta mnogo

UPOTREBA INDIKATORA

Indikatori se koriste za:  analizu sadašnjeg stanja populacije, oni su markeri dostignutog progresa u ostvarenju ciljeva koji su pojedine zemlje sebi zadale  komparaciju zdravstvenog stanja sa drugim podruĉjima ili drugim zemljama  mjerenje promjena u populaciji za odreĊeni vremenski period  praćenje opšteg socijalnog i ekonomskog razvoja zemlje  praćenje ostvarenja zdravstvenih programa na razliĉitim nivoima

IZVORI INDIKATORA

 registri vitalnih dogaĊanja broj roĊenih, broj umrlih, broj sklopljenih brakova,broj fetalne smrtnosti- natalitet, mortalitet, prirodni priraštaj,nupcijalitet, divorcijalitet, mortinatalitet  popis stanovništva broj stanovnika, spol, starost, geografska distribucija, struĉna sprema, pismenost - vitalni indeks, % starijih od 65 godina, % nepismenih starijih od 10 godina  rutinska zdravstvena statistika broj ljekara, med. sestara, mreţa lokaliteta zdravstvenih ustanova, broj postelja, broj oboljelih i vrste oboljenja po 10. MKB – s topa ljekara na 100 000 st, stopa med.sestara na 100000 st., stopa postelja na 1000 st, specifiĉni mortalitet i morbiditet

IZVORI INDIKATORA

 uzorak stanovništva broj pušaĉa, broj gojaznih, % pušaĉa ukupno, ili po starosnim grupama, % sa ITM većim od 29  registri bolesti (maligne, dijabetes) broj oboljelih i umrlih od malignih bolesti i njihove karakteristike - stopa incidence, prevalence, duţina preţivljavanja, vrijeme pojave bolesti i sl, % komplikacija

PODJELA ZDRAVSTVENIH INDIKATORA

Indikatori su prema SZO kumulirani na slijedeće grupe:  indikatori zdravstvene politike  socijalni i ekonomski indikatori vezani za zdravlje

 indikatori obezbjeĊenja zdravstvenom zaštitom
 indikatori zdravstvenog stanja

INDIKATORI ZDRAVSTVENE POLITIKE

 politiĉka podrška u formi deklaracije najviših drţavnih organa za proklamovane ciljeve  preraspodjela novĉanih sredstava u korist primarne zdravstvene zaštite, ili manje razvijenih podruĉja (ruralna sredina)  stepen pravednosti u raspodjeli zdravstvenih kadrova (ravnomjerni raspored kadrova izmeĊu urbane i ruralne sredine)

SOCIJALNO-EKONOMSKI INDIKATORI U VEZI S ZDRAVLJEM

    

bruto domaći proizvod po stanovniku (GPI), kao mjerilo blagostanja i izdvojenih sredstava za zdravstvenu zaštitu radni uslovi se ocjenjuju na osnovu stope nezaposlenosti, uĉešća ţena u radnom odnosu, broj izdrţavanih osoba do 15 i iznad 65 godina stopa pismenosti odraslih osoba, % populacije starije od 15 godina koji su pismeni, i posebno za ţene stanovanje (veliĉina stana po osobi, prisustvo vode i kanalizacije u stanu) demografski indikatori kao starosna i spolna struktura stanovništva, indikatori prirodnog i mehaniĉkog kretanja (prirodni priraštaj, fertilitet, unutrašnja migracija)

INDIKATORI OBEZBJEĐENJA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM

 

obuhvat stanovništva ukupnom zdravstvenom zaštitom i posebno primarnom zdravstvenom zaštitom – 70% fiziĉka dostupnost (prosjeĉna udaljenost stanovnika od ambulante oko 1km u gradu i preko 3km u selu )

ekonomska dostupnost (mogućnost pojedinca da novĉano pokrije troškove zdravstvene zaštite – 25% nezaposlenih i 75% osiguranih)
kulturološka dostupnost (jeziĉka barijera ili religijske barijere) kvalitet zdravstvene zaštite (u bolniĉkoj zaštiti - index fataliteta od odreĊene bolesti, procenat kliniĉki dijagnosticiranih uzroka smrti prema procentu dijagnoza postavljenih obdukcijom ili patohistološkim nalazom)

 

INDIKATORI ZDRAVSTVENOG STANJA

     
   

procenat djece sa poroĊajnom teţinom ispod 2500grama – 2,5% stopa smrtnosti dojenĉadi – 9,8 promila stopa smrtnosti djece uzrasta 1-4 godine stopa smrtnosti djece ispod 5 godina oĉekivano trajanje ţivota, stopa smrtnosti majki specifiĉne stope mortaliteta po spolu, starosti i vrsti bolesti, standardizovana stopa mortaliteta stope morbiditeta, incidenca, prevalenca, letalitet, pokazatelji subjektivnog zdravlja, na osnovu subjektivne procjene pokazatelji mentalnog zdravlja – procenat interpersonalnih konflikata DALY metod mjerenja teţine bolesti i stanja - odnos gubitka zbog prerane smrti i gubitka godina zdravog ţivota

POZITIVNI INDEKSI ZDRAVLJA

 Antropometrijaprati rast i razvoj djece, BMI, ispituje uticaj bolesti na TT i TV  Psihometrija odreĊuje IQ i intelektualne sposobnosti osobe i grupe, kod profesionalne orijentacije i forenziĉnoj psihijatriji ( 80-120 IQ normalni)  Sociometrija mjeri odnose unutar grupe pomoću specijalnih upitnika ( adaptacija, akomodacija, konflikt i ratni sukob )  Biološki standardi standardne vrijednosti krvnih i dr. teĉnosti u organizmu i poredi ih sa ekološkim, geografskim, naslijednim, populacijiskim faktorima - br. eritrocita, trombocita, vrijednost glikemije, proteinogram i dr.u odnosu na planinske i ravniĉarske predjele, bogate i siromašne i sl.

INDEKS TJELESNE MASE

NEGATIVNI INDEKSI ZDRAVLJA

 Morbiditet- vodeće bolesti  Mortalitet – vodeći uzroci smrtnosti  Apsentizam – uzroci nesposobnosti za rad  Invalidnost i traumatizam - vodeći uzroci povreĊivanja i trajne nesposobnosti za rad

MORBIDITET

Morbiditet predstavlja kvantitativni i kvalitativni odraz dinamiĉkog kretanja zdravlja i bolesti.

Posmatra se za:  sva oboljenja (opći)  za pojedine bolesti (specifiĉni)  za ukupno stanovništvo ili po populacionim grupama  registrovan u vanbolniĉkoj ili bolniĉkoj sluţbi  Bolniĉki morbiditet predstavlja selektirani uzorak oboljelih, vanbolniĉki morbiditet predstavlja ukupni uzorak oboljelih – vodeće bolesti  Preraĉunava se na 1000, 10000 ili 100000 stanovnika  Jedinice posmatranja u statistici morbiditeta mogu biti: oboljele osobe, oboljenja ili epizode oboljenja

MORBIDITET KAO MJERILO RAŠIRENOSTI BOLESTI

Morbiditet kao mjerilo raširenosti bolesti prati i analizira:  opšti morbiditet vezan za raširenost pojave odreĊene bolesti u toku cijele kalendarske godine  cikliĉni morbiditet, u odnosu na vremensku razliku  sezonske varijacije morbiditeta, karakteristiĉna pojava odreĊenih zaraznih oboljenja i pojave favorizujućih faktora nastanka bolesti, kao što su ljeto, insekti, nedostatak vode Izvori podataka su:  zdravstveni karton oboljelog u ambulantno polikliniĉkoj sluţbi, istorije bolesti iz bolnice, prijave odreĊenih bolesti, registri za hroniĉne bolesti, epidemiološke studije

SPECIFIĈNI MORBIDITET

Specifiĉni morbiditet prema uzroku predstavlja listu vodećih uzroka oboljevanja  U F BiH vodeće bolesti su bolesti respiratornog sistema sa uĉešćem od 35% i cirkulatornog sistema sa 10% u ukupnom morbiditetu.  MeĊu kardiovaskularnim oboljenjima vodeća su hipertenzivna oboljenja sa uĉešćem 6,4% i stopom od 580 na 10000 stanovnika.  U periodu nakon rata došlo je do porasta oboljelih od KVO u FBiH Morbiditet u stomatološkoj zaštiti pokazuje  karijes kao vodeću bolest sa uĉešćem od 44,1%, oboljenja zubne pulpe i periapikalnih tkiva sa uĉešćem od 28,7% u 2004. g.  KEP indeks je 5,36 kod 12-godišnjaka i 19,8 u dobi od 35-44 godina.

MORTALITET OPĆA STOPA MORTALITETA

Na smrtnost-mortalitet utiĉu:  starosna i spolna struktura stanovništva, socijalno i ekonomsko stanje, stepen razvijenosti zdravstvene sluţbe, stepen zdravstvenog osiguranja, uslovi ţivota u ţivotnoj i radnoj sredini, zdravstvena politika, jednakost u ostvarivanju zdravstvene zaštite, ponašanje i stil ţivota i dr.  Izvor podataka je prijava smrtnog sluĉaja i njegova registracija u matiĉnoj sluţbi na podruĉju (na obrascu DEM-2) Pokazatelji mortaliteta su opća i specifiĉna stopa mortaliteta  Opća stopa mortaliteta predstavlja odnos broja umrlih na 1000 stanovnika u toku jedne godine na odreĊenom podruĉju. Na ovu stopu uticaj imaju starosna i spolna struktutra, uslovi ţivota i sl. U FBiH opća stopa mortaliteta je iznosila 7,8‰ i pokazuje znaĉajniji porast. Osim ovih stopa koristi se stopa standardiziranog mortaliteta, koja uvaţava strukturu umrlih po starosti i spolu.

MORTALITET STOPA SPECIFIĈNOG MORTALITETA
 Stope specifiĉnog mortaliteta izraĉunavaju se prema spolu, starosti i uzroku smrti. Prema 10. MKB smrt se definiše kao neposredni uzrok smrti i osnovni uzrok smrti. Osnovni uzrok smrti moţe biti bolest, povreda ili nasilje. Na pouzdanost podataka o uzroku smrti utiĉe dali je osoba lijeĉena prije smrti i da li je uzrok smrti utvrdio ljekar ili neko nestruĉno lice.

 U razvijenim zemljama bolesti KVS, maligne i ostale hroniĉne bolesti su vodeći uzroci smrtnosti.  U nerazvijenim zemljama dominiraju zarazne bolesti, tuberkuloza i dr.
 Na listi vodećih uzroka smrti na prvom mjestu su oboljenja kardiovaskularnog sistema sa uĉešćem od oko 53% i maligne neoplazme sa uĉešćem od oko 18% u ukupnom mortalitetu stanovništva FBiH

APSENTIZAM INVALIDNOST

Apsentizam  je odsustvovanje sa posla i predstavlja broj privremeno nesposobnih na 1000 zaposlenih (do 4%)  uzroci mogu biti zbog bolesti i iz nemedicinskih razloga (mogućnost zarade na drugom mjestu, udaljenost radnog mjesta, teţak posao, njega ĉlana porodice i dr). Invalidnost  znaĉi nemogućnost obavljana posla zbog trajne nesposobnosti i potrebe tuĊe njege i pomoći usled nesposobnosti.  predstavlja odnos broja trajno nesposobnih u toku godine na 1000 stanovnika. U FBiH se procjenjuje da ih je oko 10%.

TRAUMATIZAM

 Traumatizam  govori o prirodi povreĊivanja, frekvenciji povreda i ekonomskim gubitcima zbog povreda.  stopa traumatizma je broj povreĊenih u toku godine na 1000 stanovnika.  U FBiH stopa povreda na radu biljeţi blagi porast i kretala se od 346 (1998) do 688 (2002) na 100 000 stanovnika.  Broj poginulih od mina i eksplodiranih ubojitih sredstava iznosio je106 (1998) a 17 osoba u 2002g. Najugroţeniji su povratnici u ururalna podruĉja i djeca.  Saobraćajni traumatizam je visok i u broj povreĊenih je iznosio 288 na 1000.00 stanovnika. Kao najĉešći uzrok saobraćajnom traumatizmu je voţnja pod utjecajem alkohola (25-30%).

VODEĆI UZROCI SMRTNOSTI PREMA BOLESTIMA U FBiH 2005.

Moždani udar Ostali uzroci smrti 40,6%

(I63) 10,3%

Kardiomiopatija (I42) 10,0%

Akutni infarkt miokarda (I21) 9,0% Srčani zastoj (I46)

7,6%
Hronična

ishem ična oboljenja srca (I25) 2,2%
Arteroskleroza (I70) 2,8%

Nepoznato (999) 6,5% Inzulin-ovisni diabetes mellitus (E10) 2,9% Srčana slabost Meligna neoplazma bronha i pluća (C34)

(I50) 3,3%

4,8%

VODEĆI UZROCI SMRTI MUŠKARACA U FBiH 2005.

Ostali uzroci 57,4%

Akutni infarkt miokarda (I21) 10,6%

Kardiomiopatija (I42) 8,8% Moždani udar

(I63) 8,7%

Srčani zastoj

Meligna neoplazma bronha i pluća

(I46) 7,1%

(C34) 7,4%

VODEĆI UZROCI SMRTI ŢENA U FBiH 2005.

Moždani udar

(I63) 12,0%
Ostali uzroci 55,1%

Kardiomiopatija (I42) 11,5% Srčani zastoj

(I46) 8,1%
Akutni infarkt miokarda (I21) 7,3%

Nepoznato (999) 6,0%

VODEĆI UZROCI SMRTI OD MALIGNIH NEOPLAZMI KOD MUŠKARACA U FBiH 2005

Ostale mal. neoplazme 39,6%

Mal. neopl. bronha i pluća (C34)

35,0%

Mal. neopl. pankreasa (C25) 4,4%

Mal. neopl. želuca Mal. neopl. prostate (C61) 6,1% Mal. neopl. jetre i intrahepat. žuč.

(C16) 8,4%

vodova (C22) 6,5%

VODEĆI UZROCI SMRTI OD MALIGNIH NEOPLAZMI KOD ŢENA U FBiH 2005

Maligna neoplazma dojke (C50) 14,1%

Mal. neopl. bronha i pluća (C34)

13,5%

Ostale mal. neoplazme 49,9%

Mal. neopl. jetre i intrahepat. žuč.

vodova (C22) 8,4%
Mal. neopl mozga (C71) 6,1% Mal. neopl. želuca

(C16) 8,0%

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful